Teksti suurus:

Pärimisregistri pidamise, pärimisregistrisse kannete tegemise ja pärimisregistrist teabe väljastamise kord

Pärimisregistri pidamise, pärimisregistrisse kannete tegemise ja pärimisregistrist teabe väljastamise kord - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2022, 15

Pärimisregistri pidamise, pärimisregistrisse kannete tegemise ja pärimisregistrist teabe väljastamise kord

Vastu võetud 03.12.2013 nr 38
RT I, 06.12.2013, 4
jõustumine 09.12.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.03.2015RT I, 06.03.2015, 3609.03.2015
14.12.2022RT I, 28.12.2022, 231.12.2022

Määrus kehtestatakse pärimisseaduse § 176 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Pärimisregister

  (1) Pärimisregister on andmekogu, mida peetakse testamentide, pärimislepingute, pärandvara hoiumeetmete, pärimismenetluste, pärimistunnistuste ja pärandvara ühisuse osade võõrandamise kohta arvestuse pidamiseks, andmete säilitamiseks ning avalikustamiseks.

  (2) Pärimisregistrit peetakse elektroonilise andmekoguna.

  (3) Pärimisregistrisse kantakse andmeid ja neid andmeid kasutatakse andmevahetuskihi X-tee kaudu.

  (4) Pärimisregistri pidamisel kasutatakse automaatset andmetöötlust ja pärimisregistri andmed säilitatakse elektroonilisel kujul.
[RT I, 06.03.2015, 36 - jõust. 09.03.2015]

§ 2.   Pärimisregistri infosüsteem
[Kehtetu - RT I, 06.03.2015, 36 - jõust. 09.03.2015]

§ 3.   Pärimisregistri vastutav ja volitatud töötleja ning andmeandjad
[RT I, 06.03.2015, 36 - jõust. 09.03.2015]

  (1) Pärimisregistri vastutav töötleja on Justiitsministeerium.

  (2) Pärimisregistri volitatud töötlejad on notarid ja kohtud.
[RT I, 28.12.2022, 2 - jõust. 31.12.2022]

  (21) Pärimisregistri andmeandjad on notarid, kohtud ja isikud, kes teatavad koduse testamendi tegemisest ning selle muutmisest või tühistamisest.
[RT I, 28.12.2022, 2 - jõust. 31.12.2022]

  (3) Pärimisregistrit arendab, hooldab ja majutab Registrite ja Infosüsteemide Keskus.
[RT I, 06.03.2015, 36 - jõust. 09.03.2015]

§ 31.   Vastutava töötleja pädevus

  (1) Vastutav töötleja määrab kindlaks pärimisregistri arengusuunad.

  (2) Vastutav töötleja määrab pärimisregistri turvanõuded ja juhib pärimisregistri pidamist, andes vajaduse korral pärimisregistri pidajale juhiseid või korraldusi.
[RT I, 06.03.2015, 36 - jõust. 09.03.2015]

§ 32.   Volitatud töötleja pädevus

  (1) Volitatud töötleja teeb pärimisregistrisse kandeid vastavalt õigusaktidele, järgides Registrite ja Infosüsteemide Keskuse ning Notarite Koja antud juhiseid.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) vastutab enda või volitatud isikute poolt pärimisregistrisse kantud andmete õigsuse eest;
  2) annab pärimisregistri andmetes puuduste avastamise korral sellest viivitamata teada Registrite ja Infosüsteemide Keskusele, välja arvatud juhul, kui tal on võimalik puudus iseseisvalt kõrvaldada;
  3) tagab pärimisregistrisse andmete kandmise, seal nende muutmise ja kustutamise ning võimaldab andmetega tutvuda ainult selleks õigust omavatel isikutel;
  4) võtab andmete turvalisuse – käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse – tagamiseks infosüsteemi turvanõuetele vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid ning rakendab neid järjepidevalt.
[RT I, 06.03.2015, 36 - jõust. 09.03.2015]

§ 33.   Pärimisregistri pidaja pädevus

  (1) Notarite Koda peab pärimisregistrit, teeb pärimisregistrisse kandeid ja väljastab infot pärimisregistrisse kantud andmete kohta pärimisseaduses sätestatud korras.

  (2) Notarite Koja pädevuses on pärimisregistri pidajana pärimisregistri arendamine, statistiliste aruannete koostamine ja muud korralduslikud küsimused, et tagada pärimisregistri tõrgeteta toimimine. Süsteemi tõrgeteta toimimise tagamisel abistab Notarite Koda Registrite ja Infosüsteemide Keskust.

  (3) Pärimisregistri tõrgeteta töö tagamiseks:
  1) korraldab Notarite Koda pärimisregistri pidamiseks vajalike projekteerimis-, hooldus- ja arendustööde tegemist ning teavitab teisi volitatud töötlejaid kavandatavatest muudatustest;
  2) võtab andmete turvalisuse – käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse – tagamiseks pärimisregistri turvanõuetele vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid ning rakendab neid järjepidevalt;
  3) korraldab koostöös Registrite ja Infosüsteemide Keskusega pärimisregistrisse kantud andmete säilimist vastavalt kehtestatud nõuetele ja selleks varukoopiate tegemist ning muude organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste meetmete rakendamist.

  (4) Pärisregistri ülalpidamis-, hooldus- ja arenduskulud ning auditeerimisega seotud kulud kannab Notarite Koda.
[RT I, 06.03.2015, 36 - jõust. 09.03.2015]

§ 34.   Registrite ja Infosüsteemide Keskuse pädevus

  (1) Registrite ja Infosüsteemide Keskus tegutseb oma pädevuse piires Notarite Koja korralduste kohaselt. Kõik süsteemisisesed täiendused ja muudatused kooskõlastatakse enne Notarite Kojaga.

  (2) Registrite ja Infosüsteemide Keskuse pädevuses on:
  1) tark- ja riistvaraga seotud probleemide ja vigade lahendamine;
  2) infotehnoloogilise ja keskusesisese organisatsioonilise andmeturbe korraldamine ning vastavasisuliste soovituste ja info andmine;
  3) kasutusjuhendi kontrollimine ja testimine;
  4) tarkvara versiooniuuenduste ja uute registriandmete väljade testimine;
  5) andmeside ja süsteemi töö tagamine Notarite Koja kehtestatud nõuete kohaselt;
  6) kasutajatoe organiseerimine;
  7) Notarite Koja korraldusel tarkvaraarenduste või pärimisregistri muudatuste tellimine või ise nende tegemine;
  8) riskide hindamine arvutiprogrammide ühendamisel;
  9) Notarite Koja informeerimine pärimisregistriga seonduvast;
  10) Notarite Koja korraldusel andmetöötlusfunktsioonide täitmine.
[RT I, 06.03.2015, 36 - jõust. 09.03.2015]

§ 4.   Pärimisregistri infosüsteemi kasutajate üle arvestuse pidamine

  (1) Pärimisregistri kasutajate üle peab jooksvalt arvestust Registrite ja Infosüsteemide Keskus.

  (2) Registrite ja Infosüsteemide Keskus saadab iga aasta 30. jaanuariks volitatud töötlejale nimekirja pärimisregistri kasutajatest.

  (3) Volitatud töötleja kontrollib nimekirjas märgitud kasutajate andmeid ja saadab kontrollitud nimekirja 30 päeva jooksul selle saamisest Registrite ja Infosüsteemide Keskuse elektronposti aadressil. Kontrollitud nimekirjas teeb volitatud töötleja iga kasutaja kohta olenevalt kontrolli tulemustest tema kasutusõiguse kohta märke:
  1) „jätkata” või
  2) „lõpetada”.

  (4) Kui volitatud töötleja ei saada kontrollitud nimekirja käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tähtaja jooksul või kui saadetud nimekiri ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud nõuetele, saadab Registrite ja Infosüsteemide Keskus volitatud töötlejale meeldetuletuse ning määrab uue, 15-päevase tähtaja nimekirja tagastamiseks. Meeldetuletuses hoiatab Registrite ja Infosüsteemide Keskus volitatud töötlejat, et kui volitatud töötleja ei tagasta nõuetekohaselt vormistatud nimekirja uue määratud tähtaja jooksul, lõpetatakse nimekirjas märgitud pärimisregistri kasutajate kasutusõigused.

  (5) Registrite ja Infosüsteemide Keskus lõpetab pärimisregistri kasutamise õiguse nendel kasutajatel, kelle kohta on nimekirjas tehtud käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 sätestatud märge või kelle kohta ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud uue tähtaja jooksul märget tagastatud.

  (6) Volitatud töötleja lisamiseks või tema kasutajaõiguste lõpetamiseks esitatakse Registrite ja Infosüsteemide Keskusele vastavasisuline taotlus järgmiselt:
  1) notar oma büroo töötaja ja notaribüroos töötava notari asendaja kohta;
  2) Notarite Koda notari, Notarite Koja töötaja ja Notarite Koja juures tegutseva notari asendaja kohta;
  3) kohtudirektor kohtuametniku kohta.
  4) [kehtetu - RT I, 28.12.2022, 2 - jõust. 31.12.2022]

2. peatükk Pärimisregistrisse kannete tegemine 

§ 5.   Pärimisregistri koosseis

  Pärimisregister koosneb arhiivist ja käesolevas määruses sätestatud pärimisregistrisse kantavatest andmetest.
[RT I, 06.03.2015, 36 - jõust. 09.03.2015]

§ 6.   Pärimisregistrisse kannete tegemise üldpõhimõtted

  (1) Pärimisregistrisse tehakse kanded notarite elektroonilise infosüsteemi (edaspidi e-notar), riigiportaali või infosüsteemide andmevahetuskihi (edaspidi X-tee) liidese kaudu.
[RT I, 28.12.2022, 2 - jõust. 31.12.2022]

  (11) Pärimisregistri kanne tuleb teha viivitamata, kuid hiljemalt tõestamistoimingu tegemise, kohtulahendi jõustumise või kande aluseks oleva muu asjaolu esinemise päevale järgneval tööpäeval.
[RT I, 06.03.2015, 36 - jõust. 09.03.2015]

  (2) Kui pärimisregistri volitatud töötlejale ei ole esitatud kõiki käesolevas määruses nimetatud andmeid, juhib pärimisregistri volitatud töötleja andmete esitaja tähelepanu puuduolevatele andmetele. Kui andmete esitajal ei ole võimalik andmeid täiendada, kantakse pärimisregistrisse olemasolevad andmed.

  (3) Kui pärimisregistrisse kande tegemiseks esitatud puudulikke andmeid on võimalik täiendada rahvastikuregistri andmetega, teeb pärimisregistri volitatud töötleja puuduolevate andmete kohta päringu rahvastikuregistrisse ja täiendab andmeid.

  (4) Käesolevas määruses reguleerimata tehnilistes küsimustes juhindutakse pärimisregistri infosüsteemi kasutusjuhendist.

§ 7.   Testamendi või pärimislepingu tõestamise kohta kande tegemine

  (1) Testamendi või pärimislepingu tõestamise, testamendi või pärimislepingu tühistamise, pärimislepingust taganemise avalduse tõestamise või testamendi, sealhulgas pärimisseaduse § 26 lõikes 2 nimetatud korras hoiule antud testamendi hoiule või hoiult võtmise kohta teeb notar kande järgmiste andmetega:
  1) pärandaja ees- ja perekonnanimi;
  2) pärandaja sünniaeg ja -koht ning isikukood;
  3) dokumendi liik ning dokumendi tõestamise või hoiule võtmise kuupäev, aasta ja number notari ametitegevuse raamatu järgi;
  4) notari nimi;
  5) testamendi või pärimislepingu asukoht.
[RT I, 06.03.2015, 36 - jõust. 09.03.2015]

  (11) Testamendi või pärimislepingu tõestamise kohta kande tegemisel lisab notar kandele testamendi või pärimislepingu digitaalselt allkirjastatud ärakirja.
[RT I, 06.03.2015, 36 - jõust. 09.03.2015]

  (2) Abikaasade vastastikuse testamendi tõestamise või selle tühistamise kohta kannab notar lõikes 1 nimetatud andmed kummagi abikaasa kohta eraldi.
[RT I, 06.03.2015, 36 - jõust. 09.03.2015]

  (3) Pärimisregistri kande teeb kohus kande aluseks oleva kohtulahendi jõustumise korral käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud korras.
[RT I, 28.12.2022, 2 - jõust. 31.12.2022]

  (31) Kande tegemisel kohtu poolt kantakse pärimisregistrisse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 4 sätestatud andmete asemel dokumendi liik, kohtulahendi jõustumise kuupäev ja aasta, kohtuasja number ning dokumendi registreerija nimi.
[RT I, 06.03.2015, 36 - jõust. 09.03.2015]

  (32) [Kehtetu - RT I, 28.12.2022, 2 - jõust. 31.12.2022]

  (4) Notar teeb pärimislepingu muutmise või lõpetamise kokkuleppe või pärimislepingust taganemise avalduse kohta kande järgmiste andmetega:
  1) pärandaja ees- ja perekonnanimi;
  2) pärandaja sünniaeg ja -koht ning isikukood;
  3) pärimisregistrisse kantava dokumendi liik, dokumendi tõestamise kuupäev ja aasta ning number notari ametitegevuse raamatu järgi;
  4) notari nimi.
[RT I, 06.03.2015, 36 - jõust. 09.03.2015]

  (5) Pärimislepingu muutmisel märgitakse pärimisregistrisse kantava dokumendi liigiks pärimisleping.

§ 8.   Koduse testamendi kohta kande tegemine

  (1) Kanne koduse testamendi ja selle muutmise või tühistamise kohta tehakse pärimisregistrisse testaatori teatise või selle isiku teatise alusel, kellele testaator on testamendi hoida andnud.

  (2) Teatises märgitakse võimaluse korral kõik koduse testamendi kohta pärimisregistrisse kantavad andmed. Koduse testamendi tegemise, muutmise ja tühistamise kohta kantakse pärimisregistrisse järgmised andmed:
  1) pärandaja ees- ja perekonnanimi;
  2) pärandaja sünniaeg ja -koht ning isikukood;
  3) pärandaja aadress;
  4) arvele võetava dokumendi liik ning koostamise kuupäev ja aasta;
  5) testamendi asukoht;
  6) kande tegemist taotleva isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood.
[RT I, 06.03.2015, 36 - jõust. 09.03.2015]

  (3) Lõikes 1 nimetatud teatise edastamiseks tuvastatakse testaator või isik, kellele testaator on testamendi hoida andnud.

  (4) Kui lõikes 1 nimetatud teatis esitatakse riigiportaali kaudu, tehakse selle alusel pärimisregistri kanne automaatselt.

  (5) Koduse testamendi kohta võib testaatori või selle isiku taotlusel, kellele testaator on testamendi hoiule andnud, teha pärimisregistrisse kande ka notar.

  (6) Kui notarile ei ole esitatud kõiki lõikes 2 nimetatud andmeid, juhib notar andmete esitaja tähelepanu puuduolevatele andmetele. Kui andmete esitajal ei ole võimalik andmeid täiendada, teeb notar pärimisregistrisse kande olemasolevate andmete alusel.

  (7) Kui pärimisregistrisse kande tegemiseks esitatud puudulikke andmeid on võimalik täiendada rahvastikuregistri andmetega, teeb notar puuduolevate andmete kohta päringu rahvastikuregistrisse ja täiendab andmeid päringu vastuse alusel.

§ 9.   Pärandvara hoiumeetmete kohta kande tegemine

  Kohus kannab pärandvara hoiumeetmete rakendamise, muutmise või tühistamise kohta pärimisregistrisse järgmised andmed:
  1) pärandaja ees- ja perekonnanimi;
  2) pärandaja sünniaeg ja -koht ning isikukood;
  3) pärandaja surma kuupäev ja aasta;
  4) rakendatud hoiumeetmete liik;
  5) pärandvara hooldaja nimi ja isiku- või registrikood.
[RT I, 06.03.2015, 36 - jõust. 09.03.2015]

§ 10.   Pärimismenetluse algatamise kohta kande tegemine

  Notar teeb pärimismenetluse algatamise kohta pärimisregistrisse kande järgmiste andmetega:
  1) pärandaja ees- ja perekonnanimi;
  2) pärandaja sünniaeg ja -koht ning isikukood;
  3) pärandaja surma kuupäev ja aasta;
  4) pärimismenetlust alustava avalduse tõestamise kuupäev, aasta ja number notari ametitegevuse raamatu järgi;
  5) notari nimi.
[RT I, 06.03.2015, 36 - jõust. 09.03.2015]

§ 11.   Pärimismenetluse üleandmise kohta kande tegemine

  Pärimisasja menetlemise ühelt notarilt teisele üleandmise korral teeb pärimismenetlust vastu võttev notar hiljemalt pärimistoimiku vastuvõtmise päevale järgneval tööpäeval pärimisregistrisse pärimismenetluse vastuvõtmise kohta kande.

§ 12.   Pärimistunnistuse tõestamise kohta kande tegemine

  (1) Notar teeb pärimistunnistuse tõestamise kohta pärimisregistrisse kande järgmiste andmetega:
  1) pärandaja ees- ja perekonnanimi;
  2) pärandaja sünniaeg ja -koht ning isikukood;
  3) pärandaja surma kuupäev ja aasta;
  4) pärimistunnistuse tõestamise kuupäev, aasta ja number notari ametitegevuse raamatu järgi;
  5) pärija ees- ja perekonnanimi;
  6) pärija isikukood;
  7) notari nimi.
[RT I, 06.03.2015, 36 - jõust. 09.03.2015]

  (2) Kui kande pärimistunnistuse väljastamise kohta teeb kohus, kantakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud andmete asemel pärimisregistrisse kohtuasja number ja kohtulahendi jõustumise kuupäev.
[RT I, 06.03.2015, 36 - jõust. 09.03.2015]

  (3) Kui kohus tunnistab kehtetuks notari tõestatud pärimistunnistuse, märgib kohus kandes ka andmed kehtetuks tunnistatava pärimistunnistuse kohta.

§ 13.   Pärimistunnistuse kehtetuks tunnistamise kohta kande tegemine

  Notar teeb pärimistunnistuse kehtetuks tunnistamisel pärimisregistrisse kande järgmiste andmetega:
[RT I, 06.03.2015, 36 - jõust. 09.03.2015]
  1) pärandaja ees- ja perekonnanimi;
  2) pärandaja isikukood;
  3) pärandaja surmaaeg;
  4) kehtetuks tunnistatud pärimistunnistuse tõestamise kuupäev ja aasta ning number notari ametitegevuse raamatu järgi;
  5) pärimistunnistuse kehtetuks tunnistamise otsuse kuupäev ja aasta ning number notari ametitegevuse raamatu järgi;
  6) notari nimi.

§ 14.   Pärandvara ühisuse osa võõrandamise kohta kande tegemine

  (1) Notar kannab pärandvara ühisuse osa võõrandamise kohta pärimisregistrisse tehingu kohta järgmised andmed:
  1) pärandaja ees- ja perekonnanimi;
  2) pärandaja isikukood;
  3) pärimistunnistuse kuupäev, aasta ja number notari ametitegevuse raamatu järgi;
  4) osa võõrandanud kaaspärija ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  5) pärandvara ühisusest osa omandaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  6) pärandvara ühisusest omandatud osa suurus;
  7) notari nimi.
[RT I, 06.03.2015, 36 - jõust. 09.03.2015]

  (2) Kande tegemisel pärandvara ühisuse osa võõrandamise kohta lisatakse pärimistunnistuse kande juurde märkus pärandvara ühisusest või osa sellest võõrandanud pärija kohta. Osa omandaja kohta kantakse pärimistunnistuse kande juurde järgmised andmed:
  1) pärandvara ühisusest omandatud osa suurus;
  2) notari nimi.

§ 15.   Pärandaja surmaaja kohta kande tegemine

  (1) Kui notar tuvastab surmafakti isiku suhtes, kes ei ole rahvastikuregistri objektiks, teeb notar isiku surma kohta pärimisregistrisse kande, milles märgib järgmised andmed:
[RT I, 06.03.2015, 36 - jõust. 09.03.2015]
  1) pärandaja ees- ja perekonnanimi;
  2) pärandaja isikukood;
  3) pärandaja surma kuupäev ja aasta.

  (2) Tehniliste võimaluste olemasolu korral tehakse pärimisregistrisse kanne pärandaja surma kohta automaatselt selle andmekogu andmete alusel, kuhu need on põhiandmetena kantud.

§ 16.   Pärandaja nime muutumise kohta kande tegemine

  Kui pärandaja nimi on muutunud ja pärandaja ei ole rahvastikuregistri objektiks, kannab notar lisaks pärandaja ees- ja perekonnanimele pärimisregistrisse ka pärimistoimingut taotlenud isiku avaldatud pärandaja nime muutmisele eelnenud ja järgnenud nimed.
[RT I, 06.03.2015, 36 - jõust. 09.03.2015]

§ 17.   Isiku sünniaja ja -koha kohta kande tegemine

  Kui pärimisregistrisse kantava isiku kohta ei ole teada Eesti isikukoodi, kantakse pärimisregistrisse tema sünniaeg ja võimaluse korral sünnikoht.

3. peatükk Pärimisregistrist andmete väljastamine 

§ 18.   Päringu tegemine notari poolt

  (1) Päringuid pärimisregistrisse kantud andmete saamiseks teevad notarid e-notari kaudu.

  (2) Päringu tegemine on lubatud ainult seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks.

  (3) Pärimisregistrisse kantud andmetega ja pärimisregistri arhiivis säilitatavate dokumentidega on notaril õigus tutvuda juhul, kui pärandaja surma kohta on tehtud rahvastikuregistrisse või pärimisregistrisse kanne.
[RT I, 06.03.2015, 36 - jõust. 09.03.2015]

  (4) Lõikes 1 sätestatut ei kohaldata dokumentidele, mille on tõestanud päringu teinud notar.

§ 19.   Päringu ja kannete tegemine riigiportaali ning X-tee liidese kaudu
[RT I, 28.12.2022, 2 - jõust. 31.12.2022]

  (1) Igaüks võib tutvuda pärimisregistrisse kantud andmetega riigiportaali kaudu.

  (2) Kohtuametnikud teevad kandeid X-tee liidese kaudu.
[RT I, 28.12.2022, 2 - jõust. 31.12.2022]

  (3) Päringu vastuse koostamisel kontrollib pärimisregistri infosüsteem, kas pärandaja surma kohta on tehtud pärimisregistrisse kanne. Kui andmeid pärandaja surma kohta pärimisregistrisse kantud ei ole, kontrollib pärimisregistri infosüsteem tehniliste võimaluste olemasolu korral pärandaja surma fakti registrist, kuhu need andmed on põhiandmetena kantud. Kui pärandaja surma fakti kohta andmeid ei ole, ei avaldata isikule pärimisregistrisse kantud andmeid.

§ 20.   Pärimisregistrisse kantud andmete väljastamine statistilisel eesmärgil

  Registrite ja Infosüsteemide Keskus võib statistilisel eesmärgil kooskõlastatult pärimisregistri vastutava töötlejaga väljastada pärimisregistrisse kantud andmeid kujul, mis ei võimalda isikuid identifitseerida.

§ 21.   Pärimisregistrisse kantud andmete kaitse

  (1) Pärimisregistrisse kantud isikuandmete töötlemisel juhindutakse isikuandmete kaitse seaduses sätestatust.

  (2) Pärimisregistri kasutamise õiguspärasust kontrollib vastutav töötleja tarkvara abil.

  (3) Vastutaval töötlejal on õigus ühepoolselt piirata kasutaja juurdepääsu pärimisregistrile või peatada see, kui pärimisregistri turvalisust ähvardab reaalne või potentsiaalne oht.

  (4) Pärimisregistri turvaklass on K2T2S2 ja turbeaste keskmine (M).

4. peatükk Järelevalve 

§ 22.   Järelevalve pärimisregistri pidamise üle

  (1) Järelevalvet pärimisregistri pidamise üle teostab vastutav töötleja.

  (2) Järelevalvet teostaval isikul on õigus siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed, ja saada teavet andmete pärimisregistrist väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Puuduste ilmnemisel on pärimisregistri vastutav või volitatud töötleja kohustatud vastavalt oma pädevusele likvideerima järelevalvet teostanud isikute ettekirjutustes kajastatud puudused nende määratud tähtaja jooksul.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 23.   Justiitsministri 18. detsembri 2008. aasta määruse nr 53 „Pärimisseadusest tulenevate notari ametitoimingute tegemise ja pärimisregistri pidamise kord” muutmine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 24.   Justiitsministri 19. juuni 2009. aasta määruse nr 23 „Notariaadimäärustik” muutmine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json