Teksti suurus:

Kohtutäiturimäärustik

Kohtutäiturimäärustik - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2022, 16

Kohtutäiturimäärustik

Vastu võetud 15.12.2009 nr 42
RTL 2009, 98, 1456
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.08.2010RT I 2010, 58, 39522.08.2010
01.12.2010RT I, 29.12.2010, 16601.01.2011
14.01.2011RT I, 20.01.2011, 223.01.2011, osaliselt 01.03.2011
05.04.2011RT I, 13.04.2011, 109.05.2011, jõustumine osaliselt muudetud 28.05.2011 [RT I, 06.05.2011, 17]
05.05.2011RT I, 06.05.2011, 1709.05.2011
30.06.2011RT I, 07.07.2011, 110.07.2011
29.12.2011RT I, 30.12.2011, 4502.01.2012
06.01.2012RT I, 17.01.2012, 120.01.2012
11.01.2013RT I, 18.01.2013, 1021.01.2013
02.01.2014RT I, 04.01.2014, 107.01.2014, osaliselt 01.06.2015
03.08.2015RT I, 18.08.2015, 321.08.2015
22.09.2015RT I, 25.09.2015, 328.09.2015
22.02.2016RT I, 26.02.2016, 1901.03.2016
15.06.2017RT I, 22.06.2017, 225.06.2017, osaliselt 01.01.2020; osaline jõustumine 30.12.2017 muudetud [RT I, 23.12.2017, 37]; osaline jõustumine 02.07.2018 muudetud [RT I, 27.06.2018, 1]; osaline jõustumine 01.01.2019 muudetud [RT I, 30.11.2018, 14]
19.12.2017RT I, 23.12.2017, 3729.12.2017; osaline jõustumine 02.07.2018 muudetud [RT I, 27.06.2018, 1]; osaline jõustumine 01.01.2019 muudetud [RT I, 30.11.2018, 14]
02.01.2018RT I, 05.01.2018, 509.01.2018
15.06.2018RT I, 27.06.2018, 130.06.2018, osaliselt 01.07.2018; osaline jõustumine 02.07.2018 muudetud [RT I, 27.06.2018, 1]; osaline jõustumine 01.01.2019 muudetud [RT I, 30.11.2018, 14]
28.11.2018RT I, 30.11.2018, 1403.12.2018, osaliselt 01.01.2019
20.09.2019RT I, 25.09.2019, 101.02.2020, osaliselt 28.09.2019
03.02.2020RT I, 07.02.2020, 310.02.2020
22.12.2020RT I, 29.12.2020, 3101.01.2021
15.04.2021RT I, 21.04.2021, 2224.04.2021
14.01.2022RT I, 18.01.2022, 2321.01.2022
09.12.2022RT I, 28.12.2022, 301.01.2023

Määrus kehtestatakse „Kohtutäituri seaduse” § 2 lõike 6, § 3, § 4 lõike 3, § 13 lõigete 3 ja 4, § 14 lõike 2, § 15 lõike 6, § 19 lõike 5, § 371 lõike 5, § 372 lõike 4, § 55 lõike 3, § 74 lõike 21, § 77 lõike 2, § 95 lõike 3, § 97 lõike 1, „Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse” § 32 lõike 2, „Laeva asjaõigusseaduse” § 85 lõike 2, „Pärimisseaduse” § 139 lõike 9, „Täitemenetluse seadustiku” § 23 lõike 6, § 24 lõigete 1 ja 5, § 33 lõike 6, § 34 lõike 3, § 37 lõike 3, § 63 lõike 21, § 631 lõigete 2 ja 4, § 711 lõike 5, § 75 lõike 1, § 83 lõike 22, § 881 lõike 6, § 95 lõike 1, § 96 lõike 1, § 101 lõike 6, § 115 lõike 7, § 125 lõike 3, § 1251 lõike 3, § 1771 lõike 6 ja § 216 lõike 1 alusel.
[RT I, 28.12.2022, 3 - jõust. 01.01.2023]

1. peatükk KOHTUTÄITURI AMETITEGEVUSE ALUSED 

§ 1.   Kohtutäiturite tööpiirkonnad

  Kohtutäiturite tööpiirkonnad on järgmised:
  1) Harju tööpiirkond, mis hõlmab Harju maakonda;
  2) Viru tööpiirkond, mis hõlmab Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonda;
  3) Tartu tööpiirkond, mis hõlmab Tartu, Viljandi, Jõgeva, Põlva, Valga ja Võru maakonda;
  4) Pärnu tööpiirkond, mis hõlmab Pärnu, Saare, Hiiu, Lääne, Järva ja Rapla maakonda.

§ 2.   Kohtutäiturite ametikohtade arv

  Kohtutäiturite ametikohtade arv tööpiirkondades on järgmine:
  1) Harju tööpiirkond – 20 kohtutäiturit;
[RT I, 20.01.2011, 2 - jõust. 23.01.2011]
  2) Viru tööpiirkond – 11 kohtutäiturit;
  3) Tartu tööpiirkond – 12 kohtutäiturit;
  4) Pärnu tööpiirkond – 12 kohtutäiturit.
[RT I, 20.01.2011, 2 - jõust. 23.01.2011]

§ 3.   Kohtutäituri ametinimetus

  (1) Kohtutäituri ametinimetus koosneb omastavas käändes asula nimest, kus kohtutäituri büroo asub, ja sõnast „kohtutäitur”.

  (2) Kui kohtutäituril on mitu bürood eri asulates, siis valib ta, millise asula nime oma ametinimetuses kasutada.

  (3) Kohtutäitur, kellel on õigus tegutseda pankrotihaldurina, võib oma ametinimetuse ette lisada sõnad „pankrotihaldur ja”.

  (4) Kohtutäituri abi kasutab ametitegevuses selle kohtutäituri ametinimetust, kelle abina ta töötab, koos sõnaga „abi”.
[RT I, 20.01.2011, 2 - jõust. 23.01.2011]

§ 4.   Kohtutäituri büroo

  (1) Kohtutäituri büroo asukoht peab olema tähistatud. Teave büroo lahtioleku- ja kohtutäituri vastuvõtuaegade kohta pannakse kohtutäituri büroo sissepääsu juures nähtavale kohale.

  (2) Kohtutäituri büroo peab olema avatud igal tööpäeval vähemalt neli tundi. Kui kohtutäitur on avanud oma tööpiirkonnas mitu bürood, kehtib nimetatud nõue ainult ühe büroo kohta. Teised bürood peavad olema avatud vähemalt kolmel tööpäeval nädalas neli tundi.
[RT I, 07.02.2020, 3 - jõust. 10.02.2020]

  (3) Bürooruume ei tohi kasutada muul otstarbel kui kohtutäituri ametitegevuseks ja „Kohtutäituri seaduses” lubatud kõrvaltegevusteks. Kohtutäituril ei ole lubatud töötada ühes ruumis teiste elukutsete esindajatega.

  (4) Ühise büroo korral peab olema tagatud isikute teenindamine viisil, mis võimaldab neil valida kohtutäiturit ning pöörduda seoses toimingutega valitud kohtutäituri poole vahetult.

§ 5.   Kohtutäituri ametimärk

  (1) Kohtutäiturile antakse ametimärk. Ametimärgi valmistab, registreerib ja annab välja Justiitsministeerium.

  (2) Ümara kujuga ametimärgi läbimõõt on 45 mm ning sellel on metalli värvi emailtagapõhi ja väljapressitud äär. Märgi ülaservas on kaarekujuliselt pressitud tähtedega sõna „kohtutäitur”. Asendaja ametimärgi ülaservas on kaarekujuliselt pressitud tähtedega sõna „kohtutäituri asendaja”. Ametimärgi keskel on kollasest metallist Eesti väikese riigivapi kujutis. Ametimärgi alumises servas on kolmekohaline sisselõigatud number. Numeratsioon algab 001-st.

  (3) Ametimärki kasutab kohtutäitur isiklikult koos isikut tõendava dokumendiga. Ametimärgi esitab kohtutäitur täitetoimingute tegemisel.

  (4) Kohtutäituri asendaja kasutab asendamise ajal asendatava kohtutäituri ametimärki. Vabale ametikohale nimetatud kohtutäituri asendajale antakse kohtutäituri asendaja ametimärk.

  (5) Ametist lahkumise korral tuleb ametimärk tagastada Justiitsministeeriumile.

  (6) Ametimärgi kaotamisest tuleb viivitamata teatada. Kasutamiskõlbmatuks muutunud või kaotatud ametimärk asendatakse uuega. Kasutamiskõlbmatu ametimärk tagastatakse Justiitsministeeriumile.

§ 51.   Kohtutäituri abi ametitunnistus

  (1) Kohtutäituri abil on ametitunnistus. Igal ametitunnistusel on kordumatu number, mis avaldatakse koos kohtutäituri abi nimega kohtutäituri abide nimekirjas.

  (2) Kohtutäituri abi tunnistusele kantavad andmed ning tunnistuse vormi määrab Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ametikogu (edaspidi ametikogu) juhatus.

  (3) Kohtutäituri abi tunnistusi väljastab ja neid tunnistab kehtetuks ametikogu juhatus.
[RT I, 20.01.2011, 2 - jõust. 23.01.2011]

§ 6.   Kohtutäituri ametipitsatid ja templid

  (1) Kohtutäituril on Eesti riigivapi kujutisega värvipitsat, millel on kohtutäituri nimi ja tema büroo asukoht ning tunnus, mis võimaldab seda eristada kehtetuks tunnistatud või tulevikus registreeritavatest sama tekstiga pitsatitest. Pitseri sõõri läbimõõt on 35 mm. Pitsatil kasutatav tint on punast värvi.

  (2) Kohtutäituril võib olla riigivapi kujutisega reljeefpitsat.

  (3) Kohtutäituril võib olla mõlemast pitsati liigist kaks pitsatit.

  (4) Kohtutäitur kasutab ametipitsatit isiklikult. Kohtutäituri asendaja kasutab asendamise ajal asendatava kohtutäituri pitsatit. Vabale ametikohale nimetatud kohtutäituri asendajal on isiklik ametipitsat.

  (5) Kohtutäituri abil võib olla Eesti riigivapi kujutisega värvipitsat ametitoimingute tegemiseks. Pitsatile tuleb kanda märge „kohtutäituri abi”. Kohtutäituri abi märgib pitsati kasutamisel dokumendile lisaks allkirjale loetavalt oma ees- ja perekonnanime.

  (6) Kohtutäituril võivad olla büroo asjaajamise korraldamiseks riigivapita templid. Templile märgitavad andmed, kasutamise tingimused ja korra määrab kohtutäitur. Templil kasutatav tint on sinist värvi.

§ 7.   Pitsati registreerimine

  (1) Enne riigivapiga pitsati kasutusele võtmist korraldab kohtutäitur pitsati registreerimise „Riigivapi seaduses” ettenähtud korras.

  (2) Kohtutäitur ja kohtutäituri asendaja esitab Justiitsministeeriumile, krediidiasutusele, maakohtule ja nõudmise korral muule asutusele ametipitseri- ja allkirjanäidise. Allkirjanäidise on kohustatud esitama ka kohtutäituri abi, kui ta teeb seaduses lubatud ametitoiminguid kohtutäituri nimel.

§ 8.   Pitsatite hoidmine ja hävitamine

  (1) Kohtutäitur peab ametipitsateid hoidma nii, et oleks välistatud nende hävimine, kaotsiminek ja kuritarvitamine. Kohtutäitur vastutab pitsatite kasutamise korra täitmise eest.

  (2) Riigivapiga pitsati kaotsimineku korral peab kohtutäitur teatama sellest viivitamata Justiitsministeeriumile ja Riigikantseleile pitsati kehtetuks tunnistamiseks.

  (3) Kohtutäituri ametist vabastamise, tema ametinimetuse või nime muutumise korral või ametipitsati kasutamiskõlbmatuks muutumise korral antakse riigivapiga pitsat üle Justiitsministeeriumile, kes korraldab pitsati kehtetuks tunnistamise ja hävitamise. Hävitamise kohta koostatakse hävitamise akt.

§ 9.   Kohtutäituri ametialane elektronpost

  (1) Kohtutäitur võib vastu võtta ja edastada ametitoimingutega seotud dokumente ja kirjavahetust ametialase elektronposti (edaspidi e-post) vahendusel. Kohtutäituri kinnitust vajavad dokumendid peavad olema esitatud digitaalallkirjastatult käesolevas määruses sätestatud korras, kui adressaat ei nõua teisiti.

  (2) Kohtutäituri ametialane e-posti aadress avaldatakse Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kodulehel ja kohtutäituri poolt vormistatavates dokumentides.
[RT I, 21.04.2021, 22 - jõust. 24.04.2021]

§ 91.   Kohtutäiturite kohta andmete avaldamine

  (1) Kohtutäiturite nimed, büroode aadressi- ja kontaktandmed, ametialase elektronposti aadressid ning kohtutäiturite kasutatavate veebilehtede aadressid avaldatakse Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (edaspidi koda) veebilehel. Andmed avaldatakse piirkondade kaupa kohtutäiturite perekonnanimede põhjal koostatud tähestikulise nimekirjana.
[RT I, 30.11.2018, 14 - jõust. 03.12.2018]

  (2) Kohtutäitur võib avaldada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teavet enda ja oma büroo kohta ja selgitavat informatsiooni kohtutäituri ametitegevuse kohta interneti avalikul veebilehel. Kohtutäituri poolt selleks kasutatav või sellele suunav veebilehe aadress ning veebilehe sisu peab võimaldama kahtlusteta eristada kohtutäiturit teistest kohtutäituritest.
[RT I, 20.01.2011, 2 - jõust. 23.01.2011]

§ 10.   Täitedokumentide menetluskorraldus ja andmete avaldamine

  (1) Täitedokument täidetakse nii kiiresti kui võimalik, ilma põhjendamatu viivituseta.

  (2) Kohtutäitur on kohustatud täitedokumendi menetlemisel kasutama kõiki seaduses lubatud abinõusid, et vältida olukorda, kus sissenõudmine osutub võimatuks nõude aegumise tõttu.

  (3) Ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldatavas täitmisteates esitatakse järgmised andmed:
  1) kohtutäituri nimi ja büroo andmed;
  2) võlgniku nimi ja isikukood või sünniaeg, juriidilise isiku registrikood;
  3) sissenõudja nimi;
  4) sissenõudja nõude summa koos kohtutäituri täitekulude summaga;
  5) vabatahtliku täitmise tähtaeg;
  6) hoiatus, et täitedokumendi vabatahtlikult täitmata jätmisel võib võlgniku suhtes teha täitetoiminguid;
  7) viide võlgniku õigusele ilmuda kohtutäituri vastuvõtule, et saada vajalikku teavet täitemenetluse kohta;
  8) viide võlgniku õigusele tasuda kohtutäituri tasu pooles ulatuses, kui ta täidab täitedokumendi vabatahtlikuks täitmiseks ettenähtud tähtaja jooksul.

§ 11.   Ametiasutuste teavitamiskohustus

  (1) Kohtutäitur teavitab maakohut, kui talle on teatavaks saanud, et kohtus peetava registri andmed on ebaõiged või puudulikud või et äriühingu netovara suurus ei vasta seaduse nõuetele.

  (11) Kohtutäitur esitab „Karistusregistri seaduse” §-s 11 nimetatud isikuandmed Politsei- ja Piirivalveametile viie tööpäeva jooksul alates sellest, kui isik on karistusena mõistetud rahatrahvi või rahalise karistuse summa täielikult tasunud. Sama tähtaja jooksul tuleb Politsei- ja Piirivalveametit teavitada ka „Karistusseadustiku” §-s 82 sätestatud otsuse täitmise aegumisest. Andmed esitatakse „Karistusregistri seaduse” § 12 lõikes 3 sätestatud korras.
[RT I, 20.01.2011, 2 - jõust. 23.01.2011]

  (2) Kohtutäitur saadab teate osa võõrandamise kohta äriregistri pidajale kümne tööpäeva jooksul arvates enampakkumisest.
[RT I, 20.01.2011, 2 - jõust. 23.01.2011]

  (3) Kohtutäitur saadab teate hooneühistu liikmesuse võõrandamise kohta hooneühistule ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri pidajale kümne tööpäeva jooksul arvates enampakkumisest.
[RT I, 20.01.2011, 2 - jõust. 23.01.2011]

  (4) Kohtutäitur teavitab Rahvusarhiivi avaliku arhivaali arestimisest ja müügist.

  (5) Kohtutäitur teavitab Justiitsministeeriumi kohtulahendist, mis on tehtud kohtutäituri otsuse peale, esitades ministeeriumile kohtulahendi koopia kahe nädala jooksul arvates lahendi jõustumisest.

  (6) Kohtutäitur teatab ametikogu juhatusele „Võlaõigusseaduse” § 514 lõigetes 1 ja 3 loetletud asjaoludest kahe nädala jooksul arvates nendest teadasaamisest. Kohtutäitur edastab ametikogu juhatusele info kahjustatud isikule kindlustusandja poolt kindlustushüvitise väljamaksmise, hüvitise suuruse ja kindlustusjuhtumi põhjustanud sündmuse kohta kahe nädala jooksul kindlustushüvitise väljamaksmisest arvates.
[RT I, 20.01.2011, 2 - jõust. 23.01.2011]

11. peatükk KOJA LIIKMEMAKS 
[RT I, 29.12.2020, 31 - jõust. 01.01.2021]

§ 111.   Koja liikmemaks

  Koja liikmemaksu suurus ametikogu liikmele on viis protsenti kohtutäituri ametitegevuse pealt laekunud kohtutäituri tasust.
[RT I, 29.12.2020, 31 - jõust. 01.01.2021]

2. peatükk KOHTUTÄITURI AMETITEGEVUSE REGISTREERIMINE, DOKUMENDID JA ASJAAJAMINE 

1. jagu Ametitegevuse registreerimine 

§ 12.   Ametitoimingute ja -teenuste registreerimise kohustus

  (1) Kohtutäitur on kohustatud registreerima kõik enda tehtud ametitoimingud ja osutatud ametiteenused.

  (2) „Kohtutäituri seaduse” § 6 lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud ametitoimingud registreeritakse ametiteenuse registreerimise raamatus käesoleva määruse §-s 13 kehtestatud korras.
[RT I, 07.02.2020, 3 - jõust. 10.02.2020]

§ 13.   Ametitegevuse osutamise registreerimine

  (1) Igale ametiteenuse osutamise lepingule antakse järjekorranumber.

  (2) Ametiteenuse kohta kantakse ametiteenuse registreerimise raamatusse järgmised andmed:
  1) ametiteenuse osutamise lepingu number;
  2) ametiteenuse saaja nimi;
  3) ametitoimingu liik „Kohtutäituri seaduse” § 6 lõike 1 punktide 2 ja 3 või ametiteenuse liik „Kohtutäituri seaduse” § 8 lõike 1 kohaselt;
  4) ametiteenuse osutamise alustamise kuupäev, kui see erineb lepingu sõlmimise kuupäevast;
  5) ametiteenuse osutamise lõpetamise kuupäev, kui see erineb lepingu lõppemise kuupäevast;
  6) kohtutäituri tasu suurus ilma käibemaksuta;
  7) muud märkused kohtutäituri äranägemise järgi.

  (3) Kanne ametiteenuse registreerimise raamatusse ametiteenuse osutamise kohta tehakse hiljemalt ametiteenuse osutamise lepingu sõlmimise päevale järgneval tööpäeval.

  (4) Ametiteenuse registreerimise raamatut võib pidada elektrooniliselt.
[RT I, 20.01.2011, 2 - jõust. 23.01.2011]

2. jagu Dokumentide vastuvõtt 

§ 14.   Kohtutäituri dokumendid

  (1) Kohtutäituri dokumendid on kohtutäituri poolt ametitegevuse raames loodud või saadud dokumendid.

  (2) Kohtutäituri dokumentideks loetakse ka kohtutäituri asendaja vastavad dokumendid.

§ 15.   Dokumentide vastuvõtmine

  (1) Vastu võetud paberdokumendile tehakse viivitamata vastuvõtupealdis, milles märgitakse:
  1) vastuvõtmise päev, kuu ja aasta;
  2) vastuvõtja nimi ja allkiri.

  (2) Vastuvõtupealdis tehakse põhidokumendi esimesele leheküljele. Pealdise tegemiseks võib kasutada templit.

  (3) Kui dokumentide kontrollimisel ilmneb puudusi, registreeritakse dokument üldises korras ja dokumentide esitajale saadetakse teade, milles antakse kümme päeva aega puuduste kõrvaldamiseks.

  (4) Kohtutäitur ei või nõuda isikult paberväljatrükke andmetest või dokumentidest, mis on kohtutäiturile kättesaadavad arvutivõrgu vahendusel ja mille õigsust võib eeldada.

§ 16.   Dokumentide elektrooniline esitamine

  (1) Isik võib esitada ja kohtutäitur on kohustatud ametialase elektronposti vahendusel vastu võtma digitaalallkirjaga dokumente.

  (2) Digitaalallkirjaga dokument peab olema üldlevinud vormingus, sealhulgas lihtteksti-, RTF-, PDF-, JPG-, ODF-, DOC-, DOCX- või XML-vormingus, ega tohi sisaldada kirja sisu muutvaid elemente või linke.

  (3) Digitaalallkirjaga dokumendi saamisest teavitab kohtutäitur või kohtutäituri määratud isik dokumendi saatjat elektroonilise kinnitusega.

  (4) Digitaalallkirjaga dokumente salvestatakse ja säilitatakse nagu paberdokumente käesoleva määruse kohaselt, vajadusel tehakse dokumendist väljatrükk.

  (5) Elektroonilise enampakkumise korral, kui see toimub kohtutäituri ametialase elektronposti vahendusel, tuleb esitada pakkumine digitaalallkirjastatult käesolevas paragrahvis sätestatud nõuete kohaselt. Elektrooniline enampakkumine võib toimuda ka internetioksjonina avaliku enampakkumissüsteemi vahendusel, kui kasutatav keskkond on üldteada, turvaline ja võimaldab tuvastada enampakkumisosalised ning edastada nende pakkumisi elektrooniliselt.
[RT I, 20.01.2011, 2 - jõust. 23.01.2011]

§ 161.   Tagatisraha ja ostuhinna tasumine oksjonikeskkonnas

  (1) Enampakkumisel osalemiseks võib tagatisraha ja ostuhinna tasuda oksjonikeskkonnas krediidiasutuse pakutava kohe tasumist võimaldava makseviisi (edaspidi pangalink) kaudu.

  (2) Koda sõlmib pangalingiteenust osutavate krediidiasutustega lepingu tagatisraha ja ostuhinna tasumise võimaldamiseks oksjonikeskkonnas pangalingi kaudu. Tagatisraha ja ostuhind kantakse koja tsentraalkontolt kohtutäituri ametialasele arvelduskontole vastava identifitseerimistunnuse alusel.
[RT I, 04.01.2014, 1 - jõust. 01.06.2015, rakendatakse alates 01.01.2018 [RT I, 18.08.2015, 3] ]

§ 17.   Täitedokumendi elektrooniline esitamine

  (1) Elektrooniline, avalikustatud täitedokument tuleb võtta täitmisele dokumendi füüsilise esitamiseta.

  (2) Täitedokument on avalikustatud, kui see on kättesaadav selle teinud organi veebilehel või infosüsteemis, millele kohtutäituril on juurdepääs, või kui pädeva isiku või asutuse poolt digitaalallkirjastatud täitedokument on elektrooniliselt edastatud kohtutäituri ametialasel e-posti aadressil.

  (3) Täitedokumenti sisaldav veebileht või infosüsteemikirje peab seaduses ettenähtud juhtudel sisaldama andmeid täitedokumendi jõustumise ja jõustumismärke kohta. Täitedokumendi printimisele ei tohi seada tehnilisi takistusi.

  (4) „Tsiviilkohtumenetluse seadustiku” § 4892 lõike 2 kohaselt täitmisele esitatav ja automatiseeritult infosüsteemi vahendusel loodud maksekäsk ei pea olema allkirjastatud ega varustatud kohtu pitseriga. Vajaduse korral küsib kohtutäitur maksekäsu välja andnud kohtult elektroonilist kinnitust maksekäsu väljaandmise kohta.

  (5) Kohtutäitur märgib viite täitedokumendile täitmisavalduse elektroonilisel registreerimisel täitemenetlusregistris.

  (6) Kohtutäituril on õigus lõpetada menetlus, kui selgub, et täitedokument on menetlusse võetud käesoleva paragrahvi nõudeid rikkudes.

§ 171.   Täitedokumendi ja täitmisavalduse elektrooniline esitamine avalik-õiguslike rahaliste nõuete täitmiseks

  (1) „Täitemenetluse seadustiku” § 231 lõike 1 alusel kehtestatud korraga hõlmatud nõuete aluseks oleva täitedokumendi täitmisele saatmisel ei pea sissenõudja esitama täitmisavaldust, kui avalik-õiguslik nõue soovitakse täitmisele pöörata täitedokumendist nähtuva nõude kogu summa ulatuses. Sellisel juhul loetakse kojale täitedokumendi või käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud koopia või andmete esitamine täitmisavaldust asendavaks sissenõudja tahteavalduseks pöörata täitedokumendist nähtuv nõue täitmisele kogu ulatuses.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korraga hõlmatud nõuete aluseks oleva täitedokumendi osaliseks täitmiseks esitab sissenõudja lisaks täitedokumendile täitmisavalduse. Täitmisavaldus esitatakse iga täitedokumendi kohta eraldi ja see allkirjastatakse digitaalselt.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korraga hõlmatud nõuete aluseks oleva täitedokumendi täitmisele saatmisel ei märgita täitmisavalduses kohtutäituri andmeid. Avalik-õigusliku nõude täidab kohtutäitur, kellele on see koja poolt täitmiseks määratud, sõltumata täitmisavalduses märgitud kohtutäituri andmetest.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korraga hõlmatud nõuete täitmisele saatmisel võib sissenõudja esitada täitmiseks täitedokumendist koopia või täitedokumendi andmete väljavõtte sissenõudja infosüsteemist, mille õigsust eeldatakse. Kohtutäitur võib nõuda sissenõudjalt täitedokumendi koopia või selle andmete väljavõtte ametlikku kinnitamist.
[RT I, 20.01.2011, 2 - jõust. 23.01.2011]

§ 18.   Dokumentide registreerimine

  (1) Kohtutäiturile esitatud täitmisavaldused ja täitedokumendid registreeritakse elektrooniliselt täitemenetlusregistris käesolevas määruses sätestatud korras.

  (2) Kohtutäiturile esitatud kaebus või kahju hüvitamise taotlus registreeritakse kaebuste raamatus, märkides järgmised andmed:
  1) kaebuse või taotluse esitamise kuupäev;
  2) kaebuse või taotluse esitaja nimi;
  3) kaebuse või taotluse sisu lühikirjeldus;
  4) kaebuse või taotluse läbivaatamise aeg ja koht;
  5) kohtutäituri otsuse kuupäev ja resolutsioon;
  6) kaebusele või taotlusele vastamise kuupäev;
  7) kaebuse või taotluse vastuse väljasaatmise kuupäev.

  (3) Kaebused ja taotlused ning nende kohta tehtud kohtutäituri otsused ja koostatud vastused lisatakse koos vajalike ja oluliste dokumentidega asjaomasesse täitetoimikusse.

  (4) [Kehtetu - RT I, 07.02.2020, 3 - jõust. 10.02.2020]

3. jagu Täitetoimik 

§ 19.   Täitetoimik

  (1) Täitmisavalduse ja täitedokumendi alusel avatakse täitetoimik.

  (2) Täitetoimikut peetakse elektrooniliselt.
[RT I, 30.11.2018, 14 - jõust. 01.01.2019]

  (3) [Kehtetu - RT I, 30.11.2018, 14 - jõust. 01.01.2019]

  (4) Täitetoimik sisaldab sisukorda täitetoimikus sisalduvate dokumentide loeteluga. Sisukorda märgitakse dokumendi nimetus ja allkirjastamise kuupäev. Sisukorda peetakse ajalises järjestuses. Täitemenetluse kestel peab täitetoimiku sisukord olema igal ajal prinditav.
[RT I, 30.11.2018, 14 - jõust. 01.01.2019]

  (5) [Kehtetu - RT I, 30.11.2018, 14 - jõust. 01.01.2019]

  (6) Täitetoimikus märgitakse ajalises järjestuses täitetoimingud ja edastatud teated. Täitetoimikus jäädvustatakse täitmisasjas laekunud ja kohtutäituri väljastatud dokumendid, muu hulgas kajastatakse elektroonilises täitetoimikus vähemalt järgmised andmed:
  1) sissenõudja nimi ja isikukood või selle puudumise korral sünniaeg või juriidilise isiku korral registrikood;
  2) võlgniku nimi, aadress ja isikukood või selle puudumise korral sünniaeg või juriidilise isiku korral registrikood;
  21) märge füüsilise isiku surma või juriidilise isiku likvideerimise kohta;
[RT I, 07.02.2020, 3 - jõust. 10.02.2020]
  3) täitmisavalduse saabumise kuupäev;
[RT I, 07.02.2020, 3 - jõust. 10.02.2020]
  4) täitedokumendi kuupäev, jõustumise kuupäev, number ja väljaandnud asutus;
  5) nõude liik;
  6) nõude sisu;
  7) täitmisteate kättetoimetamise kuupäev;
  8) vabatahtliku tasumise kuupäev;
  9) põhi- ja kõrvalnõude algsumma;
  10) alustamise tasu, kohtutäituri tasu ja täitekulu algsumma;
  11) toimiku kogujääk;
  12) toimiku alustamise, peatamise, uuendamise ja lõpetamise kuupäev;
  13) laekumised ja väljamaksed täiteasjas;
  14) perehüvitiste seaduse § 51 lõikes 3 sätestatud elatisabi taotluse ja teatise andmed.
[RT I, 30.11.2018, 14 - jõust. 01.01.2019]

  (7) [Kehtetu - RT I, 30.11.2018, 14 - jõust. 01.01.2019]

  (8) [Kehtetu - RT I, 30.11.2018, 14 - jõust. 01.01.2019]

  (9) Kohtutäitur teeb täitetoimikusse märkeid menetlusosaliste suuliste avalduste ja kokkulepete ning muu olulise info kohta.

§ 20.   Dokumentide vormistamine

  (1) Kohtutäituri poolt koostatav dokument ja täitetoimingut kajastav akt peavad olema vormistatud nõuetekohaselt ja loetavalt. Kohtutäituri poolt koostatavas toimingut kajastavas aktis peab olema märgitud:
  1) kohtutäituri nimi ja tööpiirkond;
  2) kohtutäituri kontaktandmed;
  3) täiteasja (täitetoimiku) number;
  4) dokumendi ja akti koostamise kuupäev;
  5) kohtutäituri ametialase arvelduskonto number;
  6) dokumendi või akti adressaat.

  (2) Kohtutäitur kasutab ametitoimingute vormistamisel käesoleva määruse lisades 5–45 olevaid aktivormide tekste. Kohtutäiturid võivad vajaduse korral lisada aktivormidele täiendavat teavet täitemenetluse kohta.
[RT I, 28.12.2022, 3 - jõust. 01.01.2023]

  (3) Kui menetlustoimingu kohta ei ole kehtestatud aktivormi, koostab kohtutäitur ise vastava akti.

  (4) Akti tekst peab olema keeleliselt täpne ja üheselt mõistetav ning stiililt korrektne. Tekstis on lubatud kasutada ainult üldtuntud lühendeid.

  (5) Kohtutäituri koostatud akt peab olema arvutikirjas. Akt võib olla kirjutatud käsitsi, kui ei ole võimalik kasutada printerit, kuid akt toimingu kohta tuleb vormistada kohe.

  (6) Aktis tehtav hilisem parandus peab olema õiendatud. Kohtutäitur märgib õienduses paranduse tegemise aja ja allkirjastab õienduse. Parandus peab jätma ka esialgse teksti loetavaks.

  (7) Kinnistamisavaldused esitab kohtutäitur kinnistuportaali https://kinnistuportaal.rik.ee/ kaudu. Justiitsministri 28. detsembri 2005. aasta määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” § 204 kohaldatakse vastavalt.
[RT I, 13.04.2011, 1 - jõust. 28.05.2011]

4. jagu Juurdepääs kohtutäituri dokumentidele 

§ 21.   Dokumentidega tutvumine

  (1) Juurdepääs kohtutäituri dokumentidele on:
  1) täitemenetlusosalistel või nende esindajatel nendega seotud täiteasjas kogutud täitetoimiku materjalidele;
  2) kohtutel nende menetluses olevates kriminaal-, väärteo-, tsiviil- või haldusasjades;
  3) kohtuvälisel menetlejal, uurimisasutusel ja prokuratuuril nende menetluses olevates kriminaal- või väärteoasjades, samuti välislepingus sätestatud korras välisriigist saabunud õigusabi taotluse asjades;
[RT I, 18.01.2013, 10 - jõust. 21.01.2013]
  4) kohtutäituri tegevuse üle järelevalvet teostavatel isikutel.

  (2) Kolmandal isikul on õigus juurde pääseda kohtutäituri dokumentidele ainult seaduses sätestatud juhtudel või täitemenetlusosalise nõusolekul.

  (3) Täitemenetlusosalisel on õigus tutvuda teda puudutavate dokumentidega kohtutäituri büroos lahtiolekuaegadel. Tutvumise kohta tehakse märge täitetoimikusse.

§ 211.   Täitemenetlusregistri avaandmeteks mitteolevad andmed
[Kehtetu - RT I, 18.01.2022, 23 - jõust. 21.01.2022]

§ 22.   Dokumentide büroost väljaviimine

  (1) Täitetoimikuid ning kohtutäiturile esitatud või saadetud, kuid toimikutesse köitmata dokumente ei tohi kohtutäituri büroost välja viia, välja arvatud juhul, kui dokument on vajalik täitetoimingu läbiviimisel.

  (2) Kui dokument osutub vajalikuks dokumentaalseks tõendiks kohtumenetluses või kohtueelses uurimismenetluses, siis väljastatakse dokumendist kohtutäituri kinnitatud ärakiri või nõudmise korral dokumendi originaal. Originaali väljastamisel tehakse täitetoimikusse märge, et originaaldokument on väljastatud kohtumenetluse või kohtueelse uurimismenetluse läbiviimiseks.

§ 23.   Menetlusosalise avaldustele ja selgitustaotlustele vastamine

  (1) Kohtutäitur on kohustatud vastama menetlusosalise esitatud avaldustele ja selgitustaotlustele, kui need on seotud kohtutäituri menetluses oleva täiteasjaga, sealhulgas kohtutäituri poolt lõpetatud täiteasjaga, ning isikul on õigus täiteasja raames kohtutäiturilt infot saada.

  (2) Kohtutäitur eeldab, et avalduse või selgitustaotluse esitanud isik on tuvastatud, kui isik edastab digitaalallkirjaga dokumendi või on avaldusele lisanud asjakohaseid dokumente või andmeid.

  (3) Kohtutäitur vastab nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva möödumisel avalduse või selgitustaotluse laekumisest arvates. Erilise vajaduse korral, lähtuvalt vastamise keerukusest, võib vastamise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni. Isikut teavitatakse vastamise tähtaja pikendamisest ja pikendamise põhjusest.

  (4) Vastamisest võib loobuda, kui:
  1) isikut ei ole võimalik tuvastada;
  2) puuduvad isiku kontaktandmed;
  3) isikul puudub õigus nõutavat teavet saada;
  4) isik on piiratud teovõimega ja talle on kohtu poolt määratud eestkostja ning märgukiri või selgitustaotlus on esitatud esindaja eelneva nõusolekuta;
  5) isik on selgelt väljendanud seisukohta, et ta ei soovi pöördumisele vastust;
  6) pöördumine ei ole esitatud eesti keeles ja „Keeleseaduse” § 12 kohaselt ei ole adressaat kohustatud sellele vastama;
[RT I, 07.07.2011, 1 - jõust. 10.07.2011]
  7) pöördumise sisu ei ole loetav või arusaadav;
  8) pöördumine on deklaratiivse tähendusega;
  9) vastamine nõuab teabe suure mahu tõttu kohtutäituri töökorralduse muutmist, takistab talle pandud avalike ülesannete täitmist või nõuab põhjendamatult suuri kulutusi.

  (5) Avaldused ja selgitustaotlused ning neile esitatud vastused lisatakse täitetoimikusse.

§ 24.   Õiendi väljastamine

  (1) Täitemenetluse läbiviimist puudutava õiendi väljastab kohtutäitur õigustatud isiku nõudel viie tööpäeva jooksul nõude esitamisest arvates.

  (2) Õiendit võib nõuda ja kohtutäitur võib selle esitada posti, faksi või e-posti teel. Õiendi väljastamise kohta tehakse märge täitetoimikusse.

  (3) Õiendid võib isikule edastada elektrooniliselt ja saaja nõudel digitaalallkirjastatult.

§ 25.   Dokumendi ärakirja kinnitamine

  (1) Kohtutäitur kinnitab isiku soovil dokumendi ärakirja või elektroonilise dokumendi väljatrüki oma allkirja ja pitseriga. Dokumendi elektroonilise edastamise korral asendab allkirja ja pitserit kohtutäituri digitaalallkiri.

  (2) Dokumendi ärakirja või väljatrüki väljastamisel tehakse täitetoimikusse sellekohane märge.

§ 26.   Dokumentide tagastamine

  (1) Täitedokumendi tagastamisel või üleandmisel jätab kohtutäitur täitetoimikusse dokumendi kinnitatud ärakirja.

  (2) Dokumendi tagastamise või üleandmise kohta tehakse täitetoimikusse märge, mis sisaldab kuupäeva ja selle isiku või asutuse nime, kellele dokument üle anti või edastati.

  (3) Menetlusosalise nõudel tagastab kohtutäitur menetlusosalise poolt esitatud dokumendi originaali, jättes täitetoimikusse dokumendi kinnitatud ärakirja ja lisades toimikusse märke, et originaaldokument on selle esitajale tagastatud.

21. peatükk PÄRANDI INVENTUURI TEGEMISE KORD 
[RT I 2010, 58, 395 - jõust. 22.08.2010]

§ 261.   Pärandi inventuuri määramise otsuse registreerimine

  (1) Pärandi inventuuri määramise otsus (edaspidi inventuuriotsus) registreeritakse ametitegevuse raamatus „Kohtutäituri seaduse” §-s 13 kehtestatud korras.

  (2) Inventuuriotsuse alusel avatakse toimik.
[RT I 2010, 58, 395 - jõust. 22.08.2010]

§ 262.   Pärandi inventuuri tegemine

  (1) Pärandi inventuuri käigus kohtutäitur:
  1) viib läbi üleskutsemenetluse „Pärimisseaduse” § 140 lõikes 2 kehtestatud korras;
  2) kontrollib pärija esitatud andmeid pärandvara ja pärandvaraga seotud kohustuste kohta;
  3) teeb päringuid avalikesse andmekogudesse;
  4) teeb päringu Maksu- ja Tolliametile pärandaja kohustuste ja nõuete kohta;
  5) selgitab välja „Pärimisseaduse” §-dest 131–133 tulenevad kohustused;
  6) selgitab välja muud pärimismenetluse läbiviimisel inventuuriga seotud tähtsust omavad andmed.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule kontrollib kohtutäitur, kas „Pärimisseaduse” §-s 167 nimetatud päringutele ja järelepärimistele on vastused saabunud. Kui notar ei ole kohtutäiturile saatnud andmeid päringute ja järelepärimiste kohta ning nendele saabunud vastuseid, siis pöördub kohtutäitur notari poole ja selgitab välja päringute ja järelepärimiste vastuste saatmata jätmise põhjuse.
[RT I 2010, 58, 395 - jõust. 22.08.2010]

§ 263.   Pärandvara nimekirja kantavad andmed

  (1) Pärandvara nimekirja kantakse andmed pärandaja vara ja kohustuste kohta pärandaja surmapäeva seisuga.

  (2) Pärandvara nimekirja kantakse:
  1) notari esitatud andmed pärandvara ja sellega seotud kohustuste kohta;
  2) pärija esitatud andmed talle teada oleva pärandvara ja sellega seotud kohustuste kohta;
  3) üleskutsemenetluses tähtaegselt esitatud nõuded;
  4) nõuded, mis on tagatud käsipandiga või avalikku registrisse kantud pandiga;
  5) „Pärimisseaduse” §-dest 131–133 tulenevad kohustused;
  6) muud pärandaja võlausaldaja nõuded, mis on inventuuri tegevale kohtutäiturile teada.

  (3) Pärandvara nimekirja kantakse võlausaldaja nimi, isiku- või äriregistrikood ja kontaktandmed. Pärandvara nimekirjale lisatakse nõudeavaldused ja võlausaldaja nõude aluseks olevate dokumentide ärakirjad.

  (4) Kui käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 5 või 6 nimetatud nõuded on vaidlustatud, märgitakse pärandvara inventuuri nimekirja ka andmed vaidlustamise kohta.
[RT I 2010, 58, 395 - jõust. 22.08.2010]

§ 264.   Pärandvara nimekirja esitamine

  Pärandvara nimekiri esitatakse pärandi inventuuri määranud notarile digitaalallkirjastatult e-posti teel notari määratud tähtpäevaks. Pärandvara nimekirja lisadokumendid skaneeritakse ja lisatakse manusena pärandvara nimekirja sisaldavale e-kirjale.
[RT I 2010, 58, 395 - jõust. 22.08.2010]

§ 265.   Puuduste kõrvaldamine pärandvara nimekirjas

  Kui notar tagastab kohtutäiturile pärandvara nimekirja puuduste kõrvaldamiseks, kõrvaldab kohtutäitur puudused viivitamata või notari määratud tähtpäevaks.
[RT I 2010, 58, 395 - jõust. 22.08.2010]

22. peatükk ELATISE VÕLGNIKU SÕIDUKI JA MUU LIIKLUSREGISTRISSE KANTUD ASJA KOHTUTÄITURILE ÜLEANDMISE KORD 
[RT I, 29.12.2020, 31 - jõust. 01.01.2021]

§ 266.   Sõiduki ja muu liiklusregistrisse kantud asja kohtutäiturile üleandmise protokolli kantavad andmed

  (1) Sõiduki või muu liiklusregistrisse kantud asja üleandmise kohta täitemenetluse seadustiku §-s 711 sätestatud alustel ja korras koostatakse protokoll, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) protokolli koostamise kuupäev ja kellaaeg;
  2) sõiduki või muu liiklusregistrisse kantud asja valduse üle võtnud politseiametniku ees- ja perekonnanimi, ametikoht ja üksuse nimetus;
  3) sõiduki või muu liiklusregistrisse kantud asja registreerimismärk, mark ja mudel;
  4) sõiduki või muu liiklusregistrisse kantud asja juhi ees- ja perekonnanimi, isikukood ja aadress;
  5) sõiduki või muu liiklusregistrisse kantud asja omaniku ees- ja perekonnanimi, isikukood ja aadress või juriidilise isiku nimi, registrikood ja asukoht;
  6) selle kohtutäituri ees- ja perekonnanimi, kellele sõiduki või muu liiklusregistrisse kantud asja valdus üle antakse;
  7) sõiduki või muu liiklusregistrisse kantud asja valduse kohtutäiturile üleandmise või protokolli koostamise asukoht;
  8) märkus sõidukil või muul liiklusregistrisse kantud asjal nähtavate eritunnuste olemasolu või puudumise kohta;
  9) märkus sõidukil või muul liiklusregistrisse kantud asjal nähtavate puuduste või vigastuste olemasolu või puudumise kohta;
  10) märkus sõidukil või muul liiklusregistrisse kantud asjal olevate nähtavate puuduste või vigastuste fotografeerimise kohta valduse üleandmisel;
  11) märkus sõidukis või muus liiklusregistrisse kantud asjas nähtaval olevate esemete olemasolu või puudumise kohta;
  12) märkus sõiduki või muu liiklusregistrisse kantud asja hoiulevõtmisel võtmete olemasolu või puudumise kohta;
  13) märkus sõiduki või muu liiklusregistrisse kantud asja hoiulevõtmisel registreerimistunnistuse olemasolu või puudumise kohta;
  14) märkus sõiduki või muu liiklusregistrisse kantud asjaga kaasnevate esemete olemasolu või puudumise kohta;
  15) kohtutäituri esindaja või puksiirsõiduki juhi ees- ja perekonnanimi, isikukood ja telefoninumber;
  16) puksiirteenuse osutaja nimetus;
  17) puksiirsõiduki registreerimismärk;
  18) hoiukoha aadress;
  19) kohtutäiturile valduse üleandmise kuupäev ja kellaaeg;
  20) valduse üleandja ja vastuvõtja allkiri.

  (2) Sõiduki või muu liiklusregistrisse kantud asja hoiukohta üleandmisel täiendatakse lõikes 1 nimetatud protokolli järgmiste andmetega:
  1) sõiduki või muu liiklusregistrisse kantud asja hoiuleandmise kuupäev ja kellaaeg;
  2) hoiukoha aadress;
  3) hoiukoha vastutava töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja telefoninumber;
  4) sõidukil või muul liiklusregistrisse kantud asjal olevate nähtavate eritunnuste kirjeldus;
  5) sõiduki või muu liiklusregistrisse kantud asja nähtavate puuduste või vigastuste kirjeldus;
  6) valduse üleandja ja vastuvõtja nimi ja allkiri.

  (3) Sõiduki või muu liiklusregistrisse kantud asja hoiukohast kohtutäiturile või tema volitatud esindajale väljaandmisel täiendatakse lõikes 1 nimetatud protokolli järgmiste andmetega:
  1) sõiduki või muu liiklusregistrisse kantud asja hoiukohast väljaandmise kuupäev ja kellaaeg;
  2) hoiukoha aadress;
  3) hoiukoha vastutava töötaja ees- ja perekonnanimi;
  4) kohtutäituri või tema volitatud esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja telefoninumber;
  5) valduse üleandja ja vastuvõtja nimi ja allkiri.
[RT I, 29.12.2020, 31 - jõust. 01.01.2021]

3. peatükk DOKUMENTIDE HOIDMINE, ÜLEANDMINE JA HÄVITAMINE 

§ 27.   Dokumentide hoidmine

  (1) Kohtutäitur on kohustatud ametisoleku ajal korrastama ning säilitama oma ametitegevuse tulemusena loodud ja saadud dokumendid, sealhulgas elektroonilised dokumendid. Elektroonilised dokumendid tuleb salvestada viisil, mis tagab nende säilimise.

  (2) Lõpetatud täitetoimikud, kaebuste raamat, arvelduskontoraamat ja muud täitemenetlusega seotud asjaajamise dokumendid antakse hoiule kohtutäituri büroo arhiiviruumi ühe aasta jooksul nende lõpetamise kuupäevast arvates. Kui dokumente hoitakse väljaspool arhiiviruume, tuleb sellele vaatamata täita kõiki hoiu- ja ohutusnõudeid, et tagada dokumentide säilimine.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumendid võib üle anda mitme kohtutäiturite ühisesse arhiivihoidlasse või säilitamisluba omavale arhiiviteenust pakkuvale ettevõttele, kes hoiab neid kuni säilitustähtaja möödumiseni.

§ 28.   Dokumentide loetelu

  Kohtutäitur kehtestab Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 181 „Arhiivieeskiri“ (edaspidi arhiivieeskiri) kohaselt ja käesoleva määruse sätteid arvestades dokumentide loetelu oma ametitegevuse käigus loodud või saadud dokumentide liigitamiseks ja neile säilitustähtaja määramiseks.
[RT I, 17.01.2012, 1 - jõust. 20.01.2012]

§ 29.   Dokumentide säilitustähtaeg

  (1) Dokumentide säilitamisel tuleb järgida järgmisi tähtaegu:
  1) kirjavahetust, mida ei lisata täitetoimikusse, säilitatakse kolm aastat;
  2) kaebuste raamatut säilitatakse kümme aastat viimase sissekande tegemisest;
  3) arvelduskontoraamatut säilitatakse kümme aastat viimase sissekande tegemisest või dokumendi lisamisest.

  (2) Lõpetatud täitetoimikud säilitatakse vastavalt täitedokumendi liigile järgmiselt:
  1) „Täitemenetluse seadustiku” § 2 lõike 1 punktides 1–71, 14, 15, 18, 181, 19, 191, 192, 22 ja 23 nimetatud täitedokumendi alusel menetletud täitetoimikut säilitatakse kümme aastat, välja arvatud punktis 2 nimetatud juhul;
  2) „Täitemenetluse seadustiku” § 2 lõike 1 punktides 8–13, 16, 17, 20 ja 21 nimetatud täitedokumendi alusel menetletud täitetoimikut ning käesoleva lõike punktis 1 nimetatud täitedokumentide alusel menetletud täitetoimikut avalik-õiguslikus rahalises nõudes säilitatakse viis aastat.

  (3) Täitetoimiku säilitustähtaega arvutatakse menetluse lõpetamisele järgnevast kalendriaastast.

§ 30.   Täitedokumendi üleandmine teisele kohtutäiturile

  (1) Täitedokumendi üleandmisel teisele kohtutäiturile täitemenetluse jätkamiseks edastab kohtutäitur täitedokumendi ja täitetoimikus olevate dokumentide ja aktide kinnitatud ärakirjad sissenõudja poolt nimetatud kohtutäiturile.

  (2) [Kehtetu - RT I, 21.04.2021, 22 - jõust. 24.04.2021]

  (3) Dokumentide üleandmise kohta koostatakse kahes eksemplaris akt dokumentide loeteluga, millest üks eksemplar jääb üleandjale ja teine vastuvõtjale. Dokumentide üleandmise kohta tehakse märge täitemenetlusregistrisse ning elektrooniline toimik ja toimikuga seotud elektroonilised dokumendid edastatakse ülevõtvale kohtutäiturile.

  (4) Üleandva kohtutäituri poolt avatud täitetoimik selles sisalduvate dokumentidega, sissenõudja avaldusega ja käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud aktiga arhiveeritakse käesolevas määruses sätestatud korras.

  (5) [Kehtetu - RT I, 21.04.2021, 22 - jõust. 24.04.2021]

§ 31.   Täitetoimikute ja asjaajamise üleandmine kohtutäituri ametist vabastamisel

  (1) Kohtutäituri ametist vabastamisel annab lahkuv kohtutäitur valdkonna eest vastutava ministri käskkirja alusel tema menetluses olevad täitetoimikud ja nendega seotud asjaajamise, sealhulgas täitetoimikutega seotud elektroonilised dokumendid, üle teisele sama piirkonna kohtutäiturile või ametisse nimetatavale uuele kohtutäiturile (edaspidi ülevõttev kohtutäitur).
[RT I, 25.09.2015, 3 - jõust. 28.09.2015]

  (2) Vajaduse korral annab lahkuv kohtutäitur ülevõtvale kohtutäiturile üle ametialase arvelduskonto. Ametialane arvelduskonto vormistatakse ümber ülevõtva kohtutäituri nimele valdkonna eest vastutava ministri käskkirja alusel.
[RT I, 25.09.2015, 3 - jõust. 28.09.2015]

  (3) Lahkuva kohtutäituri poolt sissenõudjalt nõutud kohtutäituri tasu ettemaks tagastatakse sissenõudjale või antakse koos seotud täitetoimikuga üle ülevõtvale kohtutäiturile viimase nõusolekul ning teavitatakse sellest sissenõudjat. Ettemaksu üleandmisel kohustub ülevõttev kohtutäitur tagastama selle seaduses ettenähtud korras sissenõudjale.

  (4) Lahkuva kohtutäituri poolt „Täitemenetluse seadustiku” alusel koostatud täitekulu väljamõistmise otsuse kohaselt sissenõudmisele kuuluv summa hüvitatakse lahkuvale kohtutäiturile kohtutäiturite omavahelise kokkuleppe alusel.

  (5) Lahkuv kohtutäitur ja ülevõttev kohtutäitur koostavad kohtutäituri menetluses olevate täitetoimikute, sealhulgas peatatud täitetoimikute ning nendega seotud asjaajamise ja menetluses olevate nõuetega seotud ettemaksude üleandmise kohta üleandmise ja vastuvõtmise akti. Ülevõttev kohtutäitur edastab akti koopia kojale.
[RT I, 30.11.2018, 14 - jõust. 03.12.2018]

  (6) Täitetoimikute ja nendega seotud asjaajamise üleandmine toimub vahetult enne kohtutäituri ametist vabastamist.

  (7) Vajaduse korral või lahkuva kohtutäituri või ülevõtva kohtutäituri nõudmisel osaleb täitetoimikute ja asjaajamise üleandmisel Justiitsministeeriumi talituse ametnik. Kohtutäitur peab tagama sissepääsu kohtutäituri büroo ruumidesse ja juurdepääsu täitetoimikute ning nendega seotud asjaajamise üleandmiseks vajalikule teabele.
[RT I, 21.04.2021, 22 - jõust. 24.04.2021]

  (8) Ülevõttev kohtutäitur on kohustatud teavitama võlgnikku ja sissenõudjat kohtutäituri vahetumisest hiljemalt ühe kuu jooksul üleandmisest arvates. Selleks edastab kohtutäitur neile vastava teate, kasutades kohtutäiturile teadaolevaid kontaktandmeid, ja avaldab vastavasisulise teate ka ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

§ 32.   Lõpetatud täitetoimikute üleandmine kohtutäituri ametist vabastamisel

  (1) Kohtutäituri ametist lahkumisel on kohtutäitur kohustatud lõpetatud täitetoimikud, mille säilitustähtaeg ei ole möödunud, ja nendega seotud asjaajamise üle andma tegevusluba omavale arhiiviteenust osutavale ettevõttele edasiseks säilitamiseks ning hävitamise korraldamiseks. Kohtutäituri surma või raske haiguse korral teeb seda kohtutäituri asendajaks määratud isik, asendaja puudumisel koda.
[RT I, 30.11.2018, 14 - jõust. 03.12.2018]

  (2) Lahkuva ja ülevõtva kohtutäituri vahelisel kokkuleppel võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumendid edasiseks hoidmiseks üle anda ametis oleva või ametisse asuva kohtutäituri büroosse või kohtutäiturite ühisesse arhiivihoidlasse. Sellisel juhul on ülevõtval kohtutäituril õigus nõuda lahkuvalt täiturilt kompensatsiooni dokumentide hoidmise, hilisema hindamisotsuse taotlemise ja hävitamise eest.

  (3) Dokumentide üleandmise akti koopia edastatakse kojale.
[RT I, 30.11.2018, 14 - jõust. 03.12.2018]

  (4) Dokumentide üleandmiseks ettevalmistamine ja üleandmine toimub üleandja kulul enne tema ametist vabastamist.

§ 33.   Täitetoimiku taastamine

  (1) Kaotatud või hävinud täitetoimik tuleb taastada täielikult või osas, mis on vajalik täitemenetluse jätkamiseks või teatud asjaolude tõendamiseks muus menetluses. Kohtutäitur võib täitetoimiku taastada omal algatusel või täitemenetlusosalise nõudel.

  (2) Täitetoimiku taastamisel kasutab kohtutäitur säilinud dokumente ja andmeid, sealhulgas elektroonilisi dokumente, enne toimiku kadumist isikutele välja antud dokumente või nende ärakirju ning teisi asjasse puutuvaid materjale.

  (3) Vajaduse korral võib kohtutäituri büroosse kutsuda täitetoimingute juures viibinud tunnistajaid ja teisi isikuid ning võtta nendelt seletusi.

§ 34.   Dokumentide hävitamine

  (1) Dokumentide kohta, mille säilitustähtaeg on möödunud, koostab kohtutäitur või dokumentide hoidja hävitamisakti kavandi ja esitab selle hindamise läbiviimiseks avalikule arhiivile, mille järelevalve alla ta kuulub.

  (2) Hävitamiseks eraldamise ettevalmistamine ja hävitamine toimub arhiivieeskirja kohaselt, kohtutäituri või dokumentide hoidja vastutusel ja kulul.

  (3) Hävitamisakti koopia edastatakse teadmiseks kojale.
[RT I, 30.11.2018, 14 - jõust. 03.12.2018]

4. peatükk TÄITEMENETLUSREGISTER, ANDMETÖÖTLUS JA ANDMETE VÄLJASTAMISE KORD 
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

1. jagu Üldsätted 
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

§ 35.   Täitemenetlusregister
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

§ 36.   Täitemenetlusregistri ülesehitus ja sisu
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

§ 37.   Täitemenetlusregistri töötlejad ja haldur
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

2. jagu Andmetöötlus ja töötlemisõiguse andmine 
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

§ 38.   Andmetöötluse nõuded
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

§ 39.   Andmete töötlemise ulatus ja isikute pädevus
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

§ 40.   Töötlejatele juurdepääsu andmine
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

§ 41.   Salasõna muutmine
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

§ 42.   Salasõna teatavakstegemine ja teise isiku poolt kasutamine
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

§ 43.   Tarkvaraprogrammi ajutine sulgemine
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

§ 44.   Vastutus andmete töötlemise eest
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

§ 45.   Töötleja andmekaitsealased kohustused
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

3. jagu Andmete väljastamine ja vaatlemisõigus 
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

§ 46.   Andmete väljastamine täitemenetlusregistrist
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

§ 47.   Asutustele vaatlemisõiguse andmise, peatamise ja äravõtmise kord
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

§ 48.   Vaatlemisõiguse kasutamise kord
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

§ 49.   Juurdepääs infosüsteemide andmevahetuskihile
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

§ 50.   Tööalasel otstarbel kasutamise nõue
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

4. jagu Järelevalve täitemenetlusregistri haldamise ja andmetöötluse üle 
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

§ 51.   Järelevalvet teostavad isikud
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

§ 52.   Järelevalve pädevus
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

41. peatükk Avalik-õiguslike nõuete esitamise ja jaotamise infosüsteem 
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

1. jagu Üldsätted 
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

§ 521.   Avalik-õiguslike nõuete esitamise ja jaotamise infosüsteem
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

§ 522.   Infosüsteemi ülesehitus ja sisu
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

§ 523.   Infosüsteemi kasutajad
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

2. jagu Andmetöötlus ja töötlemisõiguse andmine  
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

§ 524.   Andmetöötluse nõuded
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

§ 525.   Avalik-õiguslike nõuete edastamine infosüsteemi
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

§ 526.   Vastutava töötleja pädevus ja ülesanded
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

§ 527.   Volitatud töötlejate pädevus ja ülesanded
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

§ 528.   Infosüsteemi halduri pädevus
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

§ 529.   Infosüsteemile juurdepääsu andmine
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

3. jagu Andmekoosseisud, säilitustähtajad ja turvameetmed  
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

§ 5210.   Infosüsteemi kantavate andmete koosseisud
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

§ 5211.   Infosüsteemi turvameetmed
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

§ 5212.   Andmete säilitustähtajad
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

§ 5213.   Ebaõigete andmete parandamine
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

§ 5214.   Järelevalve
[Kehtetu - RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

42. peatükk TÄITEMENETLUSREGISTER 
[RT I, 07.02.2020, 3 - jõust. 10.02.2020]

§ 5215.   Täitemenetlusregistrisse kantavad andmed

  (1) Täitemenetlusregistrisse kantakse vähemalt käesoleva määruse § 19 lõike 6 punktides 1–4, 7 ja 9–12 nimetatud andmed täitetoimiku kohta.

  (2) Käesoleva määruse § 17 lõikes 1 nimetatud elektroonilise, avalikustatud täitedokumendi täitmisele võtmisel märgitakse täitemenetlusregistrisse käesoleva määruse § 17 lõikes 5 nimetatud alusel viide täitedokumendile täitmisavalduse elektroonilisel registreerimisel täitemenetlusregistris.

  (3) Täitemenetlusregistris registreeritakse käesoleva määruse § 18 lõike 1 alusel kohtutäiturile esitatud täitmisavaldused ja täitedokumendid.

  (4) Täitedokumendi üleandmisel teisele kohtutäiturile täitemenetluse jätkamiseks tehakse täitemenetlusregistrisse käesoleva määruse § 30 lõikes 3 nimetatud alusel käesoleva määruse § 30 lõikes 1 nimetatud dokumentide üleandmise märge.
[RT I, 07.02.2020, 3 - jõust. 10.02.2020]

5. peatükk ELEKTROONILISE ARESTIMISE KORD JA TEHNILISED NÕUDED 

§ 53.   Elektrooniline arestimissüsteem ja teabevahetus
[RT I, 22.06.2017, 2 - jõust. 25.06.2017]

  (1) Elektrooniline arestimissüsteem on täitemenetlusregistri, maksukohustuslaste registri ja krediidiasutuse infosüsteemi vaheline infokanal, mille eesmärk on tagada võlgniku konto arestimise ja arestide haldamisega seotud toimingute kohta elektrooniliselt taotluse edastamine krediidiasutusele, võimaldada päringute tegemist krediidiasutuse valduses olevate andmete kohta ning tagada osapoolte tahteavalduste viivitamatu ja turvaline edastamine. Samuti võimaldab elektrooniline arestimissüsteem krediidiasutusel teha isikule konto avamise korral päringuid konto arestide olemasolu kohta.
[RT I, 22.06.2017, 2 - jõust. 25.06.2017]

  (11) Valitsusasutus ja selle valitsemisalasse kuuluv asutus, kes vajab elektroonilise arestimissüsteemi kasutamist seadusest tuleneva ülesande täitmiseks, võib sellega liituda juhul, kui selleks on olemas tehniline võimekus.
[RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

  (12) Elektroonilise arestimissüsteemi vastutav töötleja on Justiitsministeerium. Elektroonilise arestimissüsteemi volitatud töötleja on Registrite ja Infosüsteemide Keskus (edaspidi keskus).
[RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

  (2) Elektroonilise arestimissüsteemiga liitumiseks annab loa vastutav töötleja. Volitatud töötleja teavitab uuest liitujast Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, kes korraldab kohtutäiturite teavitamise.
[RT I, 22.06.2017, 2 - jõust. 25.06.2017]

  (3) Elektrooniline arest on andmete kogum, mis edastatakse krediidiasutusele elektroonilise arestimissüsteemi vahendusel.
[RT I, 22.06.2017, 2 - jõust. 25.06.2017]

§ 54.   Elektroonilise arestimise kord

  (1) Kohtutäitur on kohustatud elektroonilise arestimissüsteemiga liitunud krediidiasutusele edastama konto areste elektrooniliselt täitemenetlusregistri kaudu. Hagi tagamisel või juhul, kui arestis tuleb märkida mittearestitavad summad viisil, mida arestimissüsteem ei võimalda, esitatakse arest paberkandjal kuni vastava tehnilise võimaluse loomiseni. Tehnilise võimaluse loomisest teavitab RIK kohtutäitureid viivitamata.
[RT I, 22.06.2017, 2 - jõust. 25.06.2017]

  (11) Maksukohustuslaste registri kaudu ja käesoleva määruse § 53 lõike 11 alusel arestimissüsteemiga liitunud asutuse infosüsteemi kaudu edastatakse elektroonilise arestimissüsteemiga liitunud krediidiasutustele haldusakte pärast vastava tehnilise võimaluse loomist.
[RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

  (2) Kohtutäitur võib koostada elektroonilisi areste tarkvaraga ühendatud arvutiprogrammis eeldusel, et elektrooniline arest laaditakse täitemenetlusregistrisse. Täitemenetlusregistrisse laaditud elektroonilise aresti andmed peavad olema eristamatud täitemenetlusregistris koostatud elektroonilise aresti andmetest.
[RT I, 22.06.2017, 2 - jõust. 25.06.2017]

  (3) Arvutiprogrammis koostatud elektrooniline arest edastatakse krediidiasutusele pärast selle laadimist täitemenetlusregistrisse.
[RT I, 22.06.2017, 2 - jõust. 25.06.2017]

§ 55.   Elektroonilise arestimise tehnilised tingimused
[Kehtetu - RT I, 22.06.2017, 2 - jõust. 01.01.2020 (jõustumine muudetud - RT I, 30.11.2018, 14)]

§ 551.   Elektrooniliste arestide kontrollimise, andmetöötluse ja andmevahetuse kord ja tehnilised nõuded ning andmetöötluse ja andmete väljastamise kord
[RT I, 22.06.2017, 2 - jõust. 25.06.2017]

  (1) Elektroonilise arestimissüsteemiga liitunud krediidiasutusel on võimalik elektroonilise arestimissüsteemi vahendusel kontrollida kliendile konto avamise korral tema suhtes kehtivate konto arestide olemasolu.
[RT I, 22.06.2017, 2 - jõust. 25.06.2017]

  (2) Elektrooniline arestimissüsteem koostab täitemenetlusregistrist ja maksukohustuslaste registrist ning käesoleva määruse § 53 lõike 11 alusel arestimissüsteemiga liitunud asutuse infosüsteemilt saadud andmete alusel vastuse krediidiasutuse päringule isiku konto arestide olemasolu kohta. Elektroonilise arestimissüsteemi vahendusel teavitatakse kohtutäiturit, Maksu- ja Tolliametit ning käesoleva määruse § 53 lõike 11 alusel arestimissüsteemiga liitunud asutust isiku konto arestimisest.
[RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

  (3) Elektroonilise arestimissüsteemi vahendusel vahetatakse andmeid täitemenetlusosaliste, täitedokumendi, nõude sisu ja suuruse kohta vastavalt käesolevast määrusest ja selle lisadest tulenevatele andmetele konto arestide kohta ning maksukorralduse seadusele ja käesoleva määruse § 53 lõike 11 alusel arestimissüsteemiga liitunud asutuse tegevust reguleerivatele õigusaktidele.
[RT I, 05.01.2018, 5 - jõust. 09.01.2018]

  (4) Elektroonilises arestimissüsteemis või sellega seonduvates teenustes rikke esinemise korral peab keskus sellest koheselt teavitama huvitatud osapooli sellise teabe edastamiseks ettenähtud e-posti aadressil. Teave peab sisaldama informatsiooni ka rikke olemuse ja selle võimaliku kõrvaldamise tähtaja kohta.
[RT I, 30.12.2011, 45 - jõust. 02.01.2012]

6. peatükk AMETIALANE ARVELDUSKONTO 

§ 56.   Ametialane arvelduskonto

  (1) Kohtutäitur on kohustatud avama hiljemalt ametisse asumisele järgneval tööpäeval Finantsinspektsiooni tegevusluba omavas krediidiasutuses vähemalt ühe ametialase arvelduskonto.

  (2) Kohtutäitur avab arvelduskonto enda nimel. Arvelduskonto avamisel on kohtutäitur kohustatud märkima konto avamise lepingu lisatingimustes, et:
  1) arvelduskonto on avatud kohtutäituri ametialaseks tegevuseks ja kontole laekuvad summad ei kuulu kohtutäituri pärandvara hulka;
  2) ametialane arvelduskonto ei kogu intresse;
  3) valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga määratud isikul on järelevalve teostamiseks õigus kontrollida ametialase konto käivet, omamata sekkumisõigust. Valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga määratud isikul on õigus saada ametialasele kontole elektrooniline juurdepääs, kui krediidiasutus on loonud selleks tehnilise võimaluse, või nõuda krediidiasutuselt selle puudumisel ametialase arvelduskonto väljavõtet.
[RT I, 25.09.2015, 3 - jõust. 28.09.2015]

  (3) Kohtutäitur avab vajaduse korral Eesti Panga tegevuslitsentsi omavas krediidiasutuses ametialase väärtpaberikonto. Konto avamisele ja lepingu tingimustele kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 kehtestatud korda.

  (4) Kohtutäituri ametialane arvelduskonto suletakse hiljemalt kohtutäituri ametist lahkumise päeval, välja arvatud käesoleva määruse § 31 lõikes 2 sätestatud juhul.

§ 57.   Ametialase arvelduskonto kasutamine

  (1) Ametialast arvelduskontot võib kasutada ainult ametitoimingute tegemisel. Ametialase konto andmed märgitakse kõikidesse kohtutäituri poolt koostatud aktidesse. Täitemenetlusest saadud raha (tulem) ning kohtutäituri tasu ja täitekulude ettemaks kantakse kohtutäituri ametialasele arvelduskontole.

  (2) Ametialasele arvelduskontole laekunud kohtutäituri tasu ja täitekulude hüvitise kannab kohtutäitur ametialaselt kontolt kohtutäituri ettevõtluskontole. Ametialasele arvelduskontole laekunud kohtutäituri tasu ja täitekulude ettemaksu võib kanda edasi kohtutäituri ettevõtluskontole.

  (3) Ametialasele arvelduskontole laekunud raha ei või kohtutäitur kasutada büroo ülalpidamise kulude katmiseks ega muul otstarbel, kui sissenõudja nõude rahuldamiseks.

  (4) Kohtutäitur peab eraldi arvestust ametialasel arvelduskontol seisva raha kohta, eelkõige selle raha kohta, mis on jäänud sissenõudjal või võlgnikul vastu võtmata.

§ 58.   Tagatisraha ja enampakkumise tulemi vastuvõtmine

  (1) Sularahas tasutud tagatisraha kohta väljastab kohtutäitur maksjale kviitungi ning kohustub tasutud tagatisraha kandma ametialasele arvelduskontole. Sularahas tasutud tagatisraha tagastab kohtutäitur ametialaselt arvelduskontolt tagatisraha maksnud isiku poolt märgitud kontole.

  (2) Enampakkumise tulem kantakse kohtutäituri ametialasele arvelduskontole. Kui tulem tasutakse sularahas, väljastab kohtutäitur isikule kviitungi ning kohustub tasutud summa kandma ametialasele arvelduskontole hiljemalt järgmisel tööpäeval.

  (3) Enampakkumisest saadud tulemi väljamaksmine toimub „Täitemenetluse seadustiku” § 43 lõike 2 kohaselt.

§ 59.   Sularaha vastuvõtmine

  (1) Sularaha vastuvõtmise korral koostab kohtutäitur kviitungi kahes eksemplaris, millest üks väljastatakse rahasumma tasunud isikule ja teine hoiustatakse täitetoimikus või eraldi kohtutäituri määratud korras.

  (2) Kviitungile märgitakse järgmised andmed:
  1) kohtutäituri tööpiirkond, ees- ja perekonnanimi ning büroo aadress;
  2) kviitungi väljaandmise kuupäev ja number;
  3) raha maksja ees- ja perekonnanimi ning kohustatud isiku ees- ja perekonnanimi, kui maksja ja kohustatud isik ei ole üks ja sama;
  4) täiteasja number või muu raha tasumise alus;
  5) vastuvõetud summa suurus;
  6) raha vastu võtnud isiku ees- ja perekonnanimi, kui tegemist ei ole kohtutäituri endaga.

  (3) Kviitungi allkirjastab sularaha vastuvõtnud isik.

  (4) Vastuvõetud sularaha kohta peab kohtutäitur jooksvat arvestust, märkides lisaks käesoleva määruse § 60 lõikes 2 nimetatud andmetele sularaha vastuvõtmise kuupäeva ja kviitungi numbri. Arvestust võib pidada arvelduskontoraamatus.

  (5) Kui sularaha kviitungeid hoitakse väljaspool täitetoimikut, tuleb neid säilitada käesoleva määruse § 29 lõike 1 punktis 3 sätestatud tähtaja jooksul koos arvelduskontoraamatuga.

§ 60.   Arvelduskontoraamat

  (1) Ametialasel arvelduskontol oleva raha liikumise kohta peab kohtutäitur arvelduskontoraamatut ning registreerib laekumised ja väljamaksed täitemenetlusregistris.

  (2) Arvelduskontoraamatusse märgitakse raha laekumise ja ülekande kuupäev, raha maksja ja raha saaja nimi, raha tasumise alus, laekunud summa suurus ja väljamaksete summad, märkides eraldi arvestatud kohtutäituri tasu ja täitekulu suuruse.

  (3) Arvelduskontoraamatut tuleb pidada jooksvalt.

  (4) Arvelduskontoraamatut võib pidada elektrooniliselt, kui on tagatud arvepidamise tulemusel loodud andmete säilimine käesoleva määruse § 29 lõike 1 punktis 3 sätestatud tähtaja jooksul. Elektrooniliste dokumentide teisendamise korral tuleb tagada esialgsete andmete loetavus.

  (5) Elektroonilist arvelduskontoraamatut pidav kohtutäitur on kohustatud nõudmisel ja mõistliku aja jooksul esitama järelevalve teostamiseks arvestuse tulemusel loodud dokumendid elektrooniliselt. Dokumendid peavad olema loetavad. Elektroonilisel kujul säilitatavaid dokumente peab olema võimalik teisendada loetava kujuga elektrooniliseks andmestikuks üldkasutatavas vormingus kogu käesoleva määruse § 29 lõike 1 punktis 3 sätestatud tähtaja jooksul.

  (6) Elektroonilise arvelduskontoraamatuna käsitatakse raamatupidamisprogrammi, kui see kajastab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmeid ning võimaldab loodud dokumentide säilitamist muutmatul kujul ja taasesitamist võimaldaval viisil käesoleva määruse kohaselt.

61. peatükk ALAEALISE LAPSE ELATISE SISSENÕUDMISE EEST RIIGI POOLT KOHTUTÄITURILE TASU MAKSMISE TINGIMUSED JA KORD 
[RT I, 28.12.2022, 3 - jõust. 01.01.2023]

§ 601.   Tasu maksmise tingimused ja kord

  (1) Tasu alaealise lapse elatise sissenõudmise eest (edaspidi käesolevas peatükis tasu) makstakse kohtutäiturile kohtutäituri seaduse § 31 lõikes 11 nimetatud tasu otsuse (edaspidi tasuotsus) alusel, arvestades kohtutäituri seaduse § 372 lõigetes 1–3 sätestatut.

  (2) Tasu väljamaksmiseks esitab koda Justiitsministeeriumile elektrooniliselt taotluse riigieelarve vahendite eraldamiseks (edaspidi käesolevas peatükis taotlus). Taotlus koostatakse kohtutäituritelt eelmise kalendriaasta kohta kogutud tasuotsuste (lisa 45) andmete alusel ja esitatakse hiljemalt iga aasta 1. märtsiks.

  (3) Justiitsministeerium menetleb käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotlust ja maksab tasu välja 30 päeva jooksul taotluse saamisest.

  (4) Koda maksab kohtutäituritele tasu esitatud tasuotsuste andmete alusel 30 päeva jooksul arvates Justiitsministeeriumilt tasu laekumise päevast. Kui osutub vajalikuks kontrollida tasu väljamaksmise aluseks olevaid andmeid, võib koda pikendada tasu väljamakse tegemise tähtaega kuni 30 päeva, teavitades sellest kohtutäiturit kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (5) Kui osa käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tasust jääb välja maksmata või kohtutäitur tagastab kojale käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud tasu, tagastab koda tasu väljamaksmata jäänud osa või tagastatud tasu Justiitsministeeriumile hiljemalt selle kalendriaasta lõpuks, mil tasu kojale välja maksti või tagastati.

§ 602.   Tasu andmete sisestamine täitemenetluse infosüsteemi ja väljastamine Maksu- ja Tolliametile

  (1) Kohtutäitur sisestab tasu andmed koja peetavasse täitemenetluse infosüsteemi (edaspidi täitemenetluse infosüsteem) kümne tööpäeva jooksul arvates tasu saamisest.

  (2) Täitemenetluse infosüsteem väljastab automaatselt Maksu- ja Tolliameti riiginõuete arvestusse kaasamise rakendusse nõude registreerimiseks ja suurendamiseks iga väljamakstud tasu kohta järgmised andmed:
  1) nõude summa;
  2) nõude liik;
  3) viitenumber;
  4) dokumendi liik;
  5) dokumendi number;
  6) dokumendi kuupäev;
  7) tasu maksnud asutus;
  8) dokumendi koostaja;
  9) täitedokumendi number;
  10) täiteasja number;
  11) elatise võlgniku isikukood;
  12) elatise võlgniku kontaktandmed.

  (3) Kohtutäitur märgib täitemenetluse infosüsteemis lapse igakuise elatise sissenõudmiseks algatatud täitemenetluse lõpetamise kuupäeva ja aastaarvu.

  (4) Täitemenetluse infosüsteem väljastab automaatselt Maksu- ja Tolliameti riiginõuete arvestusse kaasamise rakendusse tasu nõude jõustumise ja tasumise tähtpäevade registreerimiseks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kuupäeva ja aastaarvu, millest alates muutub tasu nõue sissenõutavaks.

  (5) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 loetletud andmetes esineb puudusi, kõrvaldab kohtutäitur puudused täitemenetluse infosüsteemis viivitamata. Täitemenetluse infosüsteem väljastab kõik need muudatused automaatselt Maksu- ja Tolliameti riiginõuete arvestusse kaasamise rakendusse.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2, 4 ja 5 nimetatud juhul väljastatakse täitemenetluse infosüsteemi andmed täitemenetluse infosüsteemi ja riiginõuete arvestusse kaasamise rakenduse vahel infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee kaudu.

§ 603.   Tasu arvestamine

  (1) Tasu arvestamise periood on kalendriaasta ja tasu arvestatakse kalendrikuude kaupa. Tasu suurus ühes kalendrikuus on 7 eurot.

  (2) Juhul kui kohtutäituri seaduse § 372 lõikes 1 nimetatud tähtaeg saabub kalendriaasta sees, on tasu arvestamise periood sellele tähtajale eelnenud kalendrikuude võrra lühem.

§ 604.   Aruannete koostamine ja esitamine ning järelevalve tegemine

  (1) Koda esitab Justiitsministeeriumile ning Maksu- ja Tolliametile aruande eelmise kalendriaasta eest alaealise lapse elatise sissenõudmise eest riigi poolt makstava tasu kohtutäituritele väljamaksmise kohta. Aruanne esitatakse ühe kalendrikuu jooksul arvates tasu kohtutäituritele väljamaksmisest.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruandes esitatakse kõigi täiteasjade numbrid, mille eest tasu maksti ja kohtutäiturile makstud tasu suurus iga täiteasja kohta.

  (3) Justiitsministeeriumil ja ametikogu juhatusel on õigus kontrollida nii enne kui ka pärast kohtutäituritele tasu väljamaksmist tasu väljamaksmise aluseks olevate andmete õigsust.

  (4) Kui tasuotsus on koostatud ebaõigetel alustel või selles ilmnevad puudused, võib Justiitsministeerium või koda nõuda kohtutäiturilt puuduste kõrvaldamist või tasuotsuse muutmist või tühistamist.

  (5) Kohtutäitur muudab või tühistab tasu andmed täitemenetluse infosüsteemis kümne päeva jooksul pärast tasu otsuse muutmist või tühistamist. Täitemenetluse infosüsteem väljastab kõik muudatused automaatselt Maksu- ja Tolliameti riiginõuete arvestusse kaasamise rakendusse.

  (6) Kui pärast tasu väljamaksmist selgub, et tasu maksti välja ebaõigete või puudulike andmete alusel, võib Justiitsministeerium vastava osa tasust kojalt tagasi nõuda. Koda võib ebaõigete või puudulike andmete alusel tehtud väljamakse osa kohtutäiturilt tagasi nõuda või ebaõige makse tasaarveldada tulevaste maksetega.
[RT I, 28.12.2022, 3 - jõust. 01.01.2023]

62. peatükk VÄLISRIIGIST LAEKUVA ELATISE VAHENDAMISE EEST RIIGI POOLT KOHTUTÄITURILE TASU MAKSMISE TINGIMUSED JA KORD 
[RT I, 28.12.2022, 3 - jõust. 01.01.2023]

§ 605.   Tasu maksmise tingimused ja kord

  (1) Koda esitab Justiitsministeeriumile hiljemalt iga aasta 31. jaanuariks välisriigist laekuva elatise vahendamise tasu maksmise korraldamiseks elektrooniliselt taotluse riigieelarve vahendite eraldamiseks. Välisriigist laekuva elatise vahendamise tasu makstakse kojale ettemaksuna taotluse esitamise kalendriaasta kulude katteks.

  (2) Välisriigist laekuva elatise vahendamise tasu makstakse kojale välja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse alusel. Justiitsministeerium menetleb taotlust kuni 30 päeva.

  (3) Koda maksab välisriigist laekuva elatise vahendamise tasu kohtutäituritele välja vähemalt ühe korra kalendriaastas, arvestades kohtutäituri seaduse § 371 lõigetes 2–4 sätestatut.

  (4) Kalendriaasta ülejääk makstakse riigieelarvesse tagasi. Eelmisel kalendriaastal puudu jäänud summa lisatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotlusele.

§ 606.   Aruannete koostamine ja esitamine ning järelevalve tegemine

  (1) Koda esitab Justiitsministeeriumile hiljemalt iga aasta 15. jaanuariks aruande eelmisel kalendriaastal välisriigist laekunud elatise vahendamise eest riigi poolt kohtutäituritele väljamakstud tasu kohta.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruandes esitatakse järgmised andmed:
  1) tasu saanud kohtutäituri nimi;
  2) täiteasjade arv, mille eest kohtutäiturile tasu maksti;
  3) kohtutäituritele makstud tasu kogusumma, tuues eraldi välja toimiku avamise tasu, toimingute tegemise kuutasu ja elatise vahendamise tasule lisandunud rahvusvahelise ülekande tasu.

  (3) Välisriigist laekuva elatise vahendamise tasu maksmise üle järelevalve tegemisele kohaldatakse käesoleva määruse § 604 lõigetes 3–4 ja lõikes 6 sätestatud korda, arvestades välisriigist laekuva elatise vahendamise tasu erisusi.
[RT I, 28.12.2022, 3 - jõust. 01.01.2023]

7. peatükk TÄITEKULUD 

§ 61.   Täitekulude hüvitamise ulatus

  (1) Kohtutäitur peab täitekulude kandmisel arvestama võimaliku väiksema kuluga, mida saab teha, et säästa võlgnikku liigselt koormavatest kohustustest. Kohtutäitur lähtub kulutuste suuruse arvestamisel heast raamatupidamistavast ja säästlikkuse põhimõttest.

  (2) Täitekuludeks ei loeta kohtutäituri büroo majandamise kulusid, nagu näiteks bürooruumide rent, laenumaksed, liisingumaksed, kommunaalkulud, tehniliste seadmete amortisatsioon, töötajate palk ja dokumentide hoidmise kulud.

§ 62.   Täitekulude arvestamise alused ja kord

  (1) Kohtutäitur peab täitekulude kohta täpset arvestust ning säilitab kuludokumendid.

  (2) Täitekulude väljamõistmisel tuleb vastav kohtutäituri otsus võlgnikule viivitamata kätte toimetada. Täitekulude otsuses tuleb esitada kulude loetelu, märkides ära iga erineva kulu summa, viidata võlgniku õigusele tutvuda kuludokumentidega ning selgitada talle kaebamise korda.

§ 63.   Sõidu- ja majutuskulude hüvitamise ülempiir

  (1) Kohtutäituril on õigus nõuda sõidu- ja majutuskulude hüvitamist seoses täitetoimingute tegemisega väljaspool kohtutäituri büroo asukohta.

  (2) Sõidu- ja majutuskulud hüvitatakse „Avaliku teenistuse seaduse” § 44 lõike 5 ja „Tulumaksuseaduse” § 13 lõike 3 punkti 1 alusel kehtestatud tingimustel, ulatuses ja korras käesolevas paragrahvis sätestatud erisustega.
[RT I, 07.02.2020, 3 - jõust. 10.02.2020]

  (3) Sõiduki kasutamise korral on õigus nõuda sõidukulusid arvestusega kuni 0,25 eurot kilomeeter.
[RT I, 20.01.2011, 2 - jõust. 23.01.2011]

  (4) Käesolevas paragrahvis sätestatut kohaldatakse ka juhul, kui täitetoimingu viis läbi kohtutäituri büroo töötaja või tema juures väljaõppel olev kohtutäitur.

8. peatükk JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KORD 

§ 64.   Järelevalvet teostavad isikud

  (1) Järelevalvet kohtutäituri üle teostab Justiitsministeerium. Justiitsministeerium võib vajaduse korral järelevalve teostamisse kaasata ametikogu esindaja, kelle määrab ametikogu juhatus. Koja põhikirja, organite otsuste ja koja kehtestatud hea ametitava täitmise üle teostab koja aukohus.
[RT I, 25.09.2015, 3 - jõust. 28.09.2015]

  (2) Järelevalvet teostavatel isikutel on õigus:
  1) siseneda kõikidesse kohtutäituri büroo ruumidesse;
  2) tutvuda kõigi kohtutäituri büroo töötajate tööga;
  3) nõuda kõigi järelevalve teostamiseks vajalike dokumentide esitamist;
  4) nõuda järelevalve teostamiseks vajalikke andmeid kolmandatelt isikutelt.

  (3) Järelevalvet teostavad isikud on kohustatud saladuses hoidma neile järelevalve käigus teatavaks saanud andmeid, mis on seadusega kaitstud.

  (4) Järelevalve teostamine ei tohi oluliselt häirida kohtutäituri büroo tööd klientide teenindamisel.

§ 65.   Järelevalve liigid

  (1) Järelevalve kohtutäituri ametitegevuse üle toimub korralise kontrolli, erakorralise kontrolli ja järelkontrollina ning isiku avalduse või kaebuse alusel. Järelevalve kohtutäituri ametitegevuse üle toimub korralise kontrolli, erakorralise kontrolli ja järelkontrollina ning isiku avalduse, kaebuse või muu dokumendi või teabe alusel.
[RT I, 30.12.2011, 45 - jõust. 02.01.2012]

  (2) Esimene korraline järelevalve toimub kohtutäituri teise ametiaasta jooksul.
[RT I, 25.09.2019, 1 - jõust. 28.09.2019]

  (3) Erakorraline kontroll toimub põhjendatud juhtudel, kui on alust arvata, et kohtutäituri või kohtutäituri asendaja ametitegevuses esineb olulisi kiiret kõrvaldamist vajavaid puudusi.

  (4) Järelkontroll toimub korralise või erakorralise kontrolli tulemusena tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks antud ettekirjutuse nõuetekohase täitmise kontrollimiseks.

§ 66.   Kontrollist teatamine

  (1) Korralisest kontrollist teatatakse kohtutäiturile või kohtutäituri asendajale ette vähemalt kaks nädalat enne selle algust.

  (2) Erakorralisest ja järelkontrollist ei pea ette teatama.

§ 67.   Kohtutäituri kohustused järelevalve korral

  (1) Kohtutäitur on kohustatud järelevalve käigus osutama järelevalvet teostavatele isikutele igakülgset abi, andma vajalikku informatsiooni ja nõutud teavet määratud tähtpäevaks.

  (2) Kohtutäitur on kohustatud esitama järelevalve käigus kontrollimiseks nõutud dokumendid ja muud ametitegevust kajastavad materjalid ning tagama järelevalve teostamiseks vajaliku juurdepääsu elektroonilistele dokumentidele ja registritele.

  (3) Kohtutäitur eraldab vajaduse korral järelevalvet teostavatele isikutele tööks vajaliku ruumi.

  (4) Kohtutäituril ei ole kohustust viibida järelevalvet läbi viivate isikutega ühes ruumis ja vastata kohe tekkinud küsimustele. Küsimused, millele kohtutäitur või tema abipersonal ei oska kohe vastata, kirjutatakse üles ja esitatakse kohtutäiturile hiljem vastamiseks kas suuliselt või kirjalikult.

§ 68.   Järelevalveakt

  (1) Järelevalve käigu ja tulemuste kohta koostatakse järelevalveakt, millele kirjutavad alla järelevalvet teostanud isikud.

  (2) Akt esitatakse kohtutäiturile tutvumiseks nelja nädala jooksul järelevalve lõpupäevast arvates. Kohtutäituril on õigus kolme nädala jooksul akti saamise päevast arvates esitada aktis märgitu kohta kirjalikke selgitusi ja vastuväiteid.

  (3) Isiku avalduse või kaebuse alusel läbiviidud kontrolli tulemuste kohta ei koostata järelevalveakti.

§ 69.   Järelevalve tulemused

  (1) Järelevalve käigus tuvastatud ametitegevuse puuduste kohta teeb järelevalvet teostanud isik kohtutäiturile ettekirjutuse, andes tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Ettekirjutuses kohtutäiturile antud juhised ja korraldused puuduste kõrvaldamiseks on kohtutäiturile täitmiseks kohustuslikud.

  (2) Ettekirjutuses ei tohi anda kohtutäiturile juhiseid õiguse rakendamiseks ja tõlgendamiseks täitetoimingute tegemisel.

  (3) Kui kohtutäitur jätab järelevalvematerjalide alusel tehtud ettekirjutuse täitmata või ei täida seda nõuetekohaselt, võib see olla kohtutäituri suhtes distsiplinaarmenetluse algatamise aluseks.

§ 70.   Distsiplinaarmenetluse algatamine järelevalve käigus

  Kui järelevalve käigus avastatakse asjaolud, mis annavad alust arvata, et kohtutäitur on jätnud ametikohustused täitmata või ei ole neid täitnud nõuetekohaselt ning tegemist on puudusega, mille kõrvaldamine ei ole võimalik, võib järelevalve teostaja algatada distsiplinaarmenetluse. Muus osas jätkub järelevalve käesolevas määruses sätestatud korras.

9. peatükk KOHTUTÄITURI AMETIKOHA TÄITMISE KONKURSS 

§ 71.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Kohtutäituri vaba ametikoht täidetakse konkursi alusel. Konkurss kuulutatakse välja kindla tööpiirkonna kohtutäituri ametikohale.

  (2) Vaba kohtutäituri ametikoha täitmise vajaduse üle otsustab ning kohtutäituri ametikoha täitmise konkursi kuulutab välja Justiitsministeerium.

  (3) Justiitsministeerium teavitab kohtutäitureid ja kohtutäiturieksami sooritanud kohtutäiturikandidaate kohtutäituri ametikoha täitmise konkursist. Teade konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse ka Justiitsministeeriumi veebilehel.

§ 72.   Konkursil osalemine

  (1) Kohtutäituri ametikoha täitmiseks välja kuulutatud konkursil võivad osaleda „Kohtutäituri seaduse” §-s 17 sätestatud tingimustele vastavad isikud.

  (2) Konkursil osalemiseks esitatakse koja eksamikomisjonile avaldus, milles märgitakse piirkond, kuhu soovitakse kandideerida. Kui konkurss kuulutatakse välja mitmes tööpiirkonnas asuvate kohtutäituri ametikohtade täitmiseks, võib esitada avalduse mitmes tööpiirkonnas kandideerimiseks. Avalduses nimetatakse tööpiirkondade eelistus.

  (3) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi ärakiri;
  2) „Kohtutäituri seaduse” § 17 lõikes 1 nõutava hariduse olemasolu tõendava dokumendi ärakiri;
  3) senist töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi ärakiri;
  4) elulookirjeldus;
  5) kandideerija omakäeline kinnitus, et ta vastab „Kohtutäituri seaduse” §-s 17 sätestatud tingimustele.

  (4) Avalduse esitamiseks peab olema aega vähemalt kaks nädalat arvates konkursiteate avaldamisest.

§ 73.   Konkursi korraldamine ja konkursil osalejate hindamine

  (1) Konkursi viib läbi koja eksamikomisjon.

  (2) Konkursi pingerida moodustatakse kohtutäiturieksami hinde alusel.

  (3) Kui kohtutäituri ametikoha täitmise konkursil osaleb ametis olev kohtutäitur, võetakse pingerea moodustamisel arvesse kohtutäiturile viimasel korralisel atesteerimisel antud koondhinne. Kui ametis olev kohtutäitur ei ole atesteerimist läbinud, lähtutakse kohtutäiturieksami hindest.

  (4) Kui konkursil osaleja ei ole sooritanud enne konkursil osalemist kohtutäiturieksamit, viib koja eksamikomisjon tema hindamiseks läbi kohtutäiturieksami käesoleva määruse 10. peatükis sätestatud korras.

  (5) Isikud, kes on töötanud vähemalt ühe aasta vandeadvokaadi, kohtuniku, notari või pankrotihaldurina, pääsevad vestlusele kohtutäiturieksamit sooritamata.

  (6) Eksamikomisjon valib vestluse tulemuste põhjal välja parima kohtutäituri kandidaadi. Otsuse tegemisel võib komisjon arvestada konkursil osaleja tööpiirkonna eelistust ja muid tähtsust omavaid asjaolusid.

§ 74.   Konkursi tulemused

  (1) Eksamikomisjon teeb konkursi tulemuste kohta otsuse kahe kuu jooksul arvates konkursil osalemiseks dokumentide esitamise päevast. Otsus saadetakse Justiitsministeeriumile.

  (2) Eksamikomisjon teatab konkursi tulemused konkursil osalenutele viivitamata.

  (3) Eksamikomisjoni otsuse alusel nimetab valdkonna eest vastutav minister kandideerija kohtutäituri ametisse.
[RT I, 25.09.2015, 3 - jõust. 28.09.2015]

10. peatükk KOHTUTÄITURIEKSAMI VALDKONNAD JA HINDAMISE KORD 

§ 75.   Eksami osad ja valdkonnad

  (1) Eksam toimub kolmes osas: õigusteadmiste test, kaasuste lahendamine (õigusliku arvamuse koostamine) ja vestlus. Kaasused lahendatakse testiga samal päeval.

  (2) Õigusteadmiste testi ja kaasuste lahendamisega kontrollitakse kohtutäiturieksamil osaleja erialateadmisi järgmistes valdkondades:
  1) tsiviilõiguse üldosa;
  2) võlaõigus;
  3) asjaõigus, sealhulgas laeva asjaõigus;
  4) perekonnaõigus;
  5) pärimisõigus;
  6) ühinguõigus;
  7) tsiviilkohtu- ja täitemenetlusõigus;
  8) pankrotiõigus.

§ 76.   Hindamise kord

  (1) Eksamiküsimuste vastuseid ja kaasuste lahendusi hinnatakse kuue palli süsteemis järgmiselt:
6 palli – suurepärane
5 palli – väga hea
4 palli – hea
3 palli – rahuldav
2 palli – kasin
1 pall – puudulik.

  (2) Õigusteadmiste testi hindamiseks kinnitab eksamikomisjon koos õigusteadmiste testi küsimustega vajalike punktide arvu eri pallide saamiseks. Õigusteadmiste testi koondhinne on komisjoniliikmete antud pallide kogusumma jagatud testi hinnanud komisjoniliikmete arvuga.

  (3) Iga kaasuse lahendust hindab komisjoniliige eraldi. Iga kaasuse eest antud pallid liidetakse ja saadud arvu hindajate arvuga jagades saadakse kaasuse koondhinne.

  (4) Kui komisjoniliikmete antud hinded erinevad rohkem kui kahe palli võrra, loetakse testi või kaasuste vastused ühiselt läbi ja hinnatakse enamuse otsuse alusel.

  (5) Koondhinded arvutatakse täpsusega kaks kohta pärast koma.

  (6) Kui õigusteadmiste testi koondhinne on alla 3 palli, siis kaasuste lahendusi ei hinnata. Sel juhul loetakse kandidaat konkursi mitteläbinuks. Vestlusele lubatakse üksnes need kandidaadid, kelle õigusteadmiste testi ja kaasuste lahendust on hinnatud vähemalt 3 palliga („rahuldav”).

  (7) Vestluse käigus hinnatakse kohtutäiturieksamil osaleja isikuomaduste sobivust kohtutäituri ametikohustuste täitmiseks, lähtudes „Kohtutäituri seaduses” sätestatud kohtutäiturile esitatavatest nõuetest. Vestlusel käsitletakse eksamil osaleja poolt kirjutatud kaasuste lahendusi, et hinnata tema oskust oma mõtteid loogiliselt, argumenteeritult ja arusaadavalt väljendada.

  (8) Kohtutäiturieksam on sooritatud, kui õigusteadmiste testi koondhinne, iga kaasuse koondhinne ja eksami koondhinne on vähemalt 3 palli ning vestlus on hinnatud arvestatuks.

11. peatükk TÄIENDUSÕPE 

§ 77.   Täiendusõppe läbimise kohustus

  Kohtutäitur ja kohtutäituri abi on kohustatud läbima perioodilise täiendusõppe.

§ 78.   Täiendusõppe maht ja valdkonnad

  (1) Kohtutäituril, kes on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi, sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni, tuleb läbida hindamisperioodi iga aasta kohta vähemalt 20 tundi täiendusõpet, millest vähemalt 10 tundi peab olema täitemenetlust ja kohtutäituri kutset puudutav täiendusõpe. Viieaastase hindamisperioodi jooksul tuleb läbida kokku 100 tundi täiendusõpet.

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohtutäitur tegutseb ka pankrotihaldurina, siis peab ta vähemalt viis tundi täiendusõppe aastamahust läbima pankrotiõiguse valdkonnas.

  (3) Kohtutäituril, kes ei ole omandanud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud haridust, tuleb läbida hindamisperioodi iga aasta kohta vähemalt 40 tundi täiendusõpet, millest vähemalt 35 tundi peab olema õigusalane täiendusõpe. Õigusalase täiendusõppe miinimummahust vähemalt 20 tundi peab olema täitemenetlust ja kohtutäituri kutset puudutav täiendusõpe. Viieaastase hindamisperioodi jooksul tuleb läbida kokku 200 tundi täiendusõpet.
[RT I, 20.01.2011, 2 - jõust. 23.01.2011]

§ 79.   Täiendusõppe läbimise tõendamine

  (1) Täiendusõppe nõuetekohase läbimise kinnitamine on aruandepõhine. Kohtutäitur ja kohtutäituri abi on kohustatud eksamikomisjoni määratud päeval esitama eksamikomisjonile andmed tema poolt hindamisperioodi jooksul läbitud täiendusõppe kohta.

  (2) Eksamikomisjonil on õigus nõuda kohtutäiturilt või kohtutäituri abilt dokumentide, informatsiooni ja muude selliste andmete esitamist, mis võimaldavad eksamikomisjonil kontrollida käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruandes esitatud andmete õigsust, vastavust täiendusõppe eesmärgile ja täiendusõppe läbimist käesolevas määrustikus sätestatud mahus ja tingimustel.

12. peatükk AMETITEGEVUSE STATISTILINE ARUANNE 

§ 80.   Statistilise aruande esitamise kohustus

  Ametikogu juhatus esitab valdkonna eest vastutavale ministrile elektrooniliselt kohtutäiturite ametitegevuse statistilise koondaruande aruandeperioodile järgneva aasta esimese kuu jooksul. Aruandeperioodiks on üks kalendriaasta.
[RT I, 25.09.2015, 3 - jõust. 28.09.2015]

§ 81.   Ametitegevuse statistilise aruande sisu

  (1) Statistilises aruandes märgitakse järgmiste ametitoimingute arv:
  1) vallasasja väljanõudmine;
  2) kinnisasja väljaandmine;
  3) lapse üleandmine ja lapsega suhtlemise võimaldamine;
  4) elatise nõue;
  5) hagi tagamine;
  6) vallasasja enampakkumine;
  7) kinnisasja enampakkumine;
  8) dokumentide kättetoimetamine kohtumenetluse seaduste alusel;
  9) pärandi inventuur;
  10) pärandvara valitsemine;
  11) aruandeperioodil alustatud täitemenetlused, tuues eraldi välja avalik-õiguslike nõuete arvu;
  12) aruandeperioodil lõpetatud täitemenetlused, tuues eraldi välja avalik-õiguslike nõuete arvu.

  (2) Statistilises aruandes märgitakse järgmiste ametiteenuste arv:
  1) vallasasja eraenampakkumine;
  2) kinnisasja eraenampakkumine;
  3) dokumendi kättetoimetamine;
  4) õigusnõu andmine;
  5) õigusdokumendi koostamine.

§ 811.   Täiendusõppe kohustuse täitmise erisus

  2010. aastal tuleb kohtutäituril läbida vähemalt 25 tundi täiendusõpet.
[RT I, 20.01.2011, 2 - jõust. 23.01.2011]

13. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 82.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 821.   Käesoleva määruse § 161 lõigete 1 ja 2 rakendamine

  Käesoleva määruse § 161 lõikeid 1 ja 2, milles on sätestatud pangalingiteenuse kasutamise võimalus, rakendatakse alates 2018. aasta 1. jaanuarist.
[RT I, 18.08.2015, 3 - jõust. 21.08.2015]

§ 822.   Elektroonilise arestimisakti edastamine

  Käesoleva määruse § 53 lõikes 1 ja § 55 lõikes 1 nimetatud arestimisfaili vahetus täitemenetlusregistri, maksukohustuslaste registri ja krediidiasutuse infosüsteemi vahel lõpetatakse 31. detsembril 2019.
[RT I, 30.11.2018, 14 - jõust. 03.12.2018]

§ 83.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril.

Lisa 1 Andmed füüsiliste isikute kohta
[Kehtetu - RT I, 07.02.2020, 3 - jõust. 10.02.2020]

Lisa 2 Andmed juriidiliste isikute kohta
[Kehtetu - RT I, 07.02.2020, 3 - jõust. 10.02.2020]

Lisa 3 Andmed dokumentide kohta
[Kehtetu - RT I, 07.02.2020, 3 - jõust. 10.02.2020]

Lisa 4 Andmed täitetoimikus
[Kehtetu - RT I, 07.02.2020, 3 - jõust. 10.02.2020]

Lisa 5 Täitmisavaldus

Lisa 6 Täitmisteade võlgnikule
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]

Lisa 7 Täitmisteate kättetoimetamise akt

Lisa 8 Kordusteade
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]

Lisa 9 Kohtutäituri tasu väljamõistmise otsus
[RT I, 21.04.2021, 22 - jõust. 24.04.2021]

Lisa 10 Täitekulu väljamõistmise otsus
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]

Lisa 11 Täitetoimingust teatamine
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]

Lisa 12 Järelepärimine krediidiasutusele

Lisa 13 Vara kontol arestimise akt
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]

Lisa 14 Konto arestimise akt hagi tagamise määruse alusel
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]

Lisa 15 Rahalise nõude arestimise akt
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]

Lisa 16 Sissetuleku (töötasu) arestimise akt
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]

Lisa 17 Riiklikust pensionist kinnipidamise akt
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]

Lisa 18 Keelumärke seadmise avaldus
[RT I, 13.04.2011, 1 - jõust. 28.05.2011]

Lisa 19 Vallasvara arestimise akt
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]

Lisa 20 Kinnisasja arestimise akt
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]

Lisa 21 Laeva arestimise akt

Lisa 22 Vara enampakkumise akt
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]

Lisa 23 Enampakkumise nurjunuks kuulutamise akt

Lisa 24 Vara ümberhindamise akt

Lisa 25 Kordusenampakkumise akt
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]

Lisa 26 Kordusenampakkumise nurjunuks kuulutamise akt

Lisa 27 Vara müügi akt
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]

Lisa 28 Täitedokumendis märgitud vallasasja sissenõudjale üleandmise akt

Lisa 29 Kinnisasja väljaandmise täitmisteade

Lisa 30 Kinnisasja valduse äravõtmise akt

Lisa 31 Sundvõõrandatava kinnisasja valduse ülevõtmise akt
[RT I, 27.06.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

Lisa 32 Täitemenetluse peatamise otsus

Lisa 33 Täitemenetluse uuendamise otsus

Lisa 34 Täitemenetluse lõpetamise otsus

Lisa 35 Keelumärke kustutamise avaldus

Lisa 36 Dokumentide ja vara üleandmise akt

Lisa 37 Teade täitemenetluse kohta

Lisa 38 Avaldus asendusekaristuse määramiseks
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]

Lisa 39 Tahteavalduse või dokumendi kättetoimetamise akt

Lisa 40 Kinnipeetava sissetulekust nõude arestimise akt
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]

Lisa 41 Teade osa võõrandamise kohta

Lisa 42 Teade hooneühistu liikmesuse võõrandamise kohta

Lisa 43 Hoiatus võlgnikule
[RT I, 29.12.2020, 31 - jõust. 01.01.2021]

Lisa 44 Elatisevõlgniku eest tasutud raha arestimise akt
[RT I, 26.02.2016, 19 - jõust. 01.03.2016]

Lisa 45 Alaealisele lapsele elatise sissenõudmise eest riigi makstava tasu väljamõistmise otsus
[RT I, 28.12.2022, 3 - jõust. 01.01.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json