Teksti suurus:

Kogumispensionide seaduse § 67³ lõikes 8 sätestatud maksete tasumise täpsem kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2022, 25

Kogumispensionide seaduse § 67³ lõikes 8 sätestatud maksete tasumise täpsem kord

Vastu võetud 18.08.2021 nr 21
RT I, 26.08.2021, 2
jõustumine 29.08.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.12.2022RT I, 28.12.2022, 1001.01.2023

Määrus kehtestatakse kogumispensionide seaduse § 673 lõike 8 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab 1961. aastal või hiljem sündinud kohustatud isikule (edaspidi isik) aastal 2023 riigieelarvest kohustusliku kogumispensioni sissemaksete tegemise ning isikule, kellele tehakse aastal 2021 või 2022 kogumispensionide seaduse §-s 431 sätestatud väljamakse, riigieelarvest maksete tasumise täpsema korra.
[RT I, 28.12.2022, 10 - jõust. 01.01.2023]

§ 2.   Üldpõhimõtted

  (1) Isikule eraldatakse riigieelarvest kohustusliku kogumispensioni sissemaksete tegemiseks aastal 2023 täiendavalt tema 2020. aasta 1. juulist kuni 2021. aasta 31. augustini saadud maksustatavatelt tasudelt kinni peetud kohustusliku kogumispensioni maksete (edaspidi maksed) kahekordne summa, mis on korrutatud kõigi kohustuslike pensionifondide keskmise osakute puhasväärtuse kasvuga perioodil 2020. aasta 1. juulist kuni 2022. aasta 31. detsembrini.
[RT I, 28.12.2022, 10 - jõust. 01.01.2023]

  (2) Isikule, kellele tehakse aastal 2021 või 2022 väljamakse vastavalt kogumispensionide seaduse §-s 431 sätestatule, eraldatakse täiendavalt riigieelarvest tema 2020. aasta 1. juulist kuni 2021. aasta 31. augustini saadud maksustatavatelt tasudelt kinni peetud maksete kahekordne summa.

  (3) Füüsilisest isikust ettevõtja puhul arvestatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 nimetatud summa tema:
  1) kuuelt kaheteistkümnendikult 2020. aasta maksetelt ja kaheksalt kaheteistkümnendikult 2021. aasta maksetelt või
  2) viielt üheteistkümnendikult 2020. aasta maksetelt, kui ta esitas kogumispensionide seaduse § 673 lõike 1 alusel 2020. aasta oktoobris avalduse maksete mittetegemiseks.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud summa arvutamisel võetakse arvesse maksed, mis on deklareeritud ajavahemiku kohta 2020. aasta 1. juulist kuni 2021. aasta 31. augustini ning mille kohta on deklaratsioonid Maksu- ja Tolliametile esitatud ja vajadusel deklaratsioonidel parandused tehtud hiljemalt 2021. aasta 10. septembril.

  (5) Füüsilisest isikust ettevõtja puhul võetakse käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud summa arvutamisel arvesse tema 2020. aasta maksed, mille kohta on deklaratsioon Maksu- ja Tolliametile esitatud ja vajadusel deklaratsioonis parandused tehtud hiljemalt 2021. aasta 1. juulil, ning 2021. aasta maksed, mille kohta on deklaratsioon esitatud ja vajadusel deklaratsioonis parandused tehtud hiljemalt 2022. aasta 2. mail.

§ 3.   Riigieelarvest eraldatava summa arvutamine ja andmete vahetamine

  (1) Maksu- ja Tolliamet arvutab käesoleva määruse § 2 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikute maksete kahekordse summa, arvestades sama paragrahvi lõigetes 3–5 sätestatut, ning teeb käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud nimekirja pensioniregistri pidajale kättesaadavaks hiljemalt 2021. aasta 17. septembril.

  (2) Maksu- ja Tolliamet koostab isikute nimekirja, millele lisatakse järgmised andmed:
  1) isikukood;
  2) maksete kahekordne summa.

  (3) Füüsilisest isikust ettevõtja puhul arvutab Maksu- ja Tolliamet tema maksete kahekordse summa kahes osas:
  1) 2020. aasta eest eraldatava osa hiljemalt 2021. aasta 17. septembril ja
  2) 2021. aasta eest eraldatava osa hiljemalt 2022. aasta 6. mail.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 nimetatud summa osa lisab Maksu- ja Tolliamet nimekirja ja teeb nimekirja pensioniregistri pidajale kättesaadavaks hiljemalt 2022. aasta 6. mail.

  (5) Kui kõigi kohustuslike pensionifondide keskmine osakute puhasväärtus on perioodil 2020. aasta 1. juulist kuni 2022. aasta 31. detsembrini kasvanud, korrutab pensioniregistri pidaja käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud isikute maksete kahekordsed summad selle keskmise osakute puhasväärtuse kasvuga.

  (6) Kohustuslike pensionifondide keskmine osakute puhasväärtuse kasv leitakse kõigi kohustuslike pensionifondide vara väärtusega kaalutud aritmeetilise keskmisena.

§ 4.   Riigieelarvest raha eraldamine

  Raha eraldamiseks riigieelarvest sõlmivad Sotsiaalministeerium ja pensioniregistri pidaja riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu, milles sätestatakse raha eraldamise ja kasutamise tingimused ning aruandluse kord raha kasutamise kohta.

§ 5.   Täiendavate kohustusliku kogumispensioni sissemaksete tegemine aastal 2023
[RT I, 28.12.2022, 10 - jõust. 01.01.2023]

  (1) Käesoleva määruse § 3 kohaselt arvutatud summa eraldatakse § 2 lõikes 1 nimetatud isikutele täiendavalt kohustusliku kogumispensioni sissemaksete tegemiseks 2023. aasta jaanuaris riigieelarvest.
[RT I, 28.12.2022, 10 - jõust. 01.01.2023]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sissemakse eest omandab isik kogumispensionide seaduse § 19 lõikes 3 nimetatud kohustusliku pensionifondi osakuid või kantakse see vastavalt samas lõikes sätestatule tema pensioni investeerimiskontole.

  (3) Kohustusliku pensionifondi osakute väljalaskmise korraldab pensioniregistri pidaja kogumispensionide seaduse §-s 22 sätestatu kohaselt, arvestades nimetatud paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtaega alates talle vahendite laekumise päevast.

  (4) Kui isiku makse laekub tema pensioni investeerimiskontole, korraldab pensioniregistri pidaja vastava kande tegemise arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tähtaega.

  (5) Kui käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud isik sureb ja talle ei ole käesoleva paragrahvi lõigetes 2–4 sätestatu kohaselt kohustusliku pensionifondi osakuid välja lastud ega raha tema pensioni investeerimiskontole kantud, jääb riigieelarvest eraldatud summa tema pensionikontole.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2–4 sätestatut ei kohaldata käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud isiku suhtes:
  1) kellele on enne täiendava makse laekumist tehtud kogumispensionide seaduse §-s 431 sätestatud väljamakse;
  2) kellele on tehtud kogumispensionide seaduse §-s 43 sätestatud ühekordne väljamakse, mille puhul võeti tagasi kõik temale kuulunud pensionifondi osakud ja kasutati kogu tema kõigil pensioni investeerimiskontodel olev raha;
  3) kes on sõlminud kogumispensionide seaduse §-s 45 sätestatud pensionilepingu, mille kindlustusmakse tasumisel võeti tagasi kõik temale kuulunud pensionifondi osakud ja kasutati kogu tema kõigil pensioni investeerimiskontodel olev raha.

§ 6.   Riigieelarvest raha eraldamine väljamakseteks aastatel 2021 ja 2022

  (1) Käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud isiku puhul maksab pensioniregistri pidaja talle kogumispensionide seaduse § 431 alusel väljamakse tegemisel aastal 2021 või 2022 vastavalt välja ka käesoleva määruse § 2 lõikes 2 sätestatud summa.

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik on füüsilisest isikust ettevõtja, kellele tehakse kogumispensionide seaduse § 431 kohane väljamakse 2021. aasta septembris või 2022. aasta jaanuaris, maksab pensioniregistri pidaja samal kuul välja sellele isikule riigieelarvest eraldatud summa esimese osa. Teise osa maksab pensioniregistri pidaja talle välja 2022. aasta mais.

  (3) Väljamaksed tehakse isiku pangakontole, mis on registreeritud kogumispensioni infosüsteemis.

  (4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik sureb enne temale väljamakse tegemist, siis väljamakset ei tehta ja riigieelarvest eraldatud summa jääb tema pensionikontole.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json