Teksti suurus:

Kodakondsuse seaduses sätestatud menetlustes esitatavate andmete ja dokumentide loetelu

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2023, 13

Kodakondsuse seaduses sätestatud menetlustes esitatavate andmete ja dokumentide loetelu
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

Vastu võetud 18.12.2015 nr 74
RT I, 22.12.2015, 42
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.01.2017RT I, 14.01.2017, 118.01.2017
10.02.2020RT I, 12.02.2020, 1515.02.2020
22.08.2022RT I, 26.08.2022, 129.08.2022
18.12.2023RT I, 28.12.2023, 101.01.2024

Määrus kehtestatakse kodakondsuse seaduse § 12 lõike 4, § 15 lõike 1, § 17 lõike 4, § 19 lõike 2, § 23 lõike 2 ja § 25 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Eesti kodakondsuse saamise, alaealisele Eesti kodakondsuse saamise, Eesti kodakondsuse taastamise ning Eesti kodakondsusest vabastamise ja Eesti kodakondsusest loobumise taotluses esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu, taotluse esitamise nõuded, samuti isiku taotluse registreerimise ja menetlusse võtmise kohta väljastatava tõendi vorm.
[RT I, 12.02.2020, 15 - jõust. 15.02.2020]

§ 2.   Taotluse esitamine ja menetlusse võtmine

  (1) Eesti kodakondsuse saamiseks, Eesti kodakondsuse taastamiseks, Eesti kodakondsusest vabastamiseks ning Eesti kodakondsusest loobumiseks esitab isik taotluse (edaspidi taotlus), millele on lisatud käesolevas määruses sätestatud dokumendid.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (2) Taotluse Eesti kodakondsuse saamiseks, Eesti kodakondsuse taastamiseks, Eesti kodakondsusest vabastamiseks või Eesti kodakondsusest loobumiseks esitab isik (edaspidi ka taotleja) Politsei- ja Piirivalveametile kohapeal. Posti teel või elektrooniliselt võib taotluse esitada isik, kellele on Eesti Vabariigis eelnevalt välja antud isikut tõendav dokument. Kui isik elab püsivalt välisriigis, võib ta Eesti kodakondsusest vabastamise taotluse esitada ka Eesti välisesindusele.

  (3) Alla 15-aastase või piiratud teovõimega täisealise taotleja eest sooritab käesolevas määruses sätestatud toimingud taotleja seaduslik esindaja. Toimingu sooritamisel esitab seaduslik esindaja isikut ning esindusõigust tõendava dokumendi.

  (4) Politsei- ja Piirivalveamet tuvastab taotluse esitanud isiku või kontrollib tema isikusamasust kehtiva isikut tõendava dokumendi ning isikut tõendavate dokumentide andmekogusse ja automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogusse kantud isiku tuvastamise andmete alusel. Vajaduse korral tuvastab Politsei- ja Piirivalveamet isiku või kontrollib tema isikusamasust muude tõendite alusel.
[RT I, 26.08.2022, 1 - jõust. 29.08.2022]

  (5) Taotlus registreeritakse ja võetakse menetlusse taotluse Politsei- ja Piirivalveametile esitamise päeval. Eesti välisesindusele, posti teel või elektrooniliselt esitatud taotlus registreeritakse ja võetakse menetlusse hiljemalt selle Politsei- ja Piirivalveametisse saabumise päevale järgneval tööpäeval.

  (6) Taotluse registreerimisel ja menetlusse võtmisel väljastab Politsei ja Piirivalveamet isikule või tema seaduslikule esindajale taotluse registreerimise ja menetlusse võtmise kohta tõendi, mille vorm on kehtestatud käesoleva määruse lisas 1.

  (7) Kui isik jätab taotluses esitamata nõutud andmed, ei esita kõiki nõutud dokumente, taotlus ei vasta määruses sätestatud nõuetele või taotluses on muid puudusi, määrab Politsei- ja Piirivalveamet isikule puuduste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja, selgitades, et kui puudusi ei kõrvaldata, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (8) Puuduste kõrvaldamise ajaks taotluse menetlustähtaeg peatub.

  (9) Käesolevas määruses sätestatud dokumente ei pea esitama, kui andmed sisalduvad riiklikes andmekogudes.

  (10) Politsei- ja Piirivalveametil on õigus nõuda isikult muid menetluses tähtsust omavaid andmeid ja dokumente, mida ei ole käesolevas määruses sätestatud.

§ 3.   Eesti kodakondsuse saamise ja taastamise taotlemine koos isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisega

  Kodakondsuse saamise või taastamise taotluse esitamisel võib isik samaaegselt taotleda isikutunnistuse ja soovi korral ka Eesti kodaniku passi väljaandmist isikut tõendavate dokumentide seaduses sätestatud korras.

§ 4.   Taotlusele ja sellele lisatavatele dokumentidele esitatavad nõuded

  (1) Taotlus täidetakse eesti keeles. Taotluses kirjutatakse isiku nimi suurtähtedega vastavalt taotleja isikut tõendavas dokumendis esitatud ladinatähelisele nimekujule.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (2) Taotlusel ei tohi olla parandusi ning esitatud peavad olema kõik määruses ettenähtud andmed. Taotluse väljad peab täitma tumedas kirjas.

  (3) Taotluse esitamisel posti teel või elektrooniliselt võib määruses sätestatud dokumendi asemel esitada selle koopia.

  (4) Taotlusele lisatud välisriigis väljaantud dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne. Tõlge peab olema vandetõlgi tehtud või notari kinnitatud. Taotlusele lisatav välisriigis väljaantud dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille’ga, kui välisleping ei sätesta teisiti.

  (5) Kui taotlusele lisatakse dokumendi koopia, kinnitab isik oma allkirjaga koopia igal andmetega leheküljel, et koopia vastab originaaldokumendile, see ei sisalda valeandmeid ja seda ei ole võltsitud. Allkirjale lisatakse taotleja nimi ja allkirjastamise kuupäev.

  (6) Kui taotleja esitab dokumendi koopia elektrooniliselt, peab see olema digitaalselt allkirjastatud. Dokumendi koopia digitaalselt allkirjastamisega kinnitab isik, et koopia vastab originaaldokumendile, see ei sisalda valeandmeid ja seda ei ole võltsitud.

  (7) Taotlusele lisatud foto peab vastama isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatud nõuetele. Fotot ei pea taotlusele lisama juhul, kui isiku näokujutis võetakse taotluse esitamisel.

  (8) Taotlusele kirjutab isik alla oma käega, kinnitades sellega taotluses esitatud andmete ja taotlusele lisatud dokumentide õigsust. Alla 15-aastase või piiratud teovõimega täisealise isiku eest allkirjastab taotluse taotleja seaduslik esindaja. Kui taotleja ei ole võimeline taotlust allkirjastama, teeb taotlust vastuvõttev ametnik taotlusele märke allkirja puudumise ja selle põhjuse kohta. See on samaväärne taotluse allkirjastamisega.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (9) Eesti kodakondsuse saamise või taastamise taotluse allkirjastamisega isik:
  1) tõotab olla ustav Eesti põhiseaduslikule korrale;
  2) kinnitab, et ta teab, et täisealisena mitme kodakondsuse omamine ei ole lubatud ning muu riigi kodakondsuse omandamisel või saamisel peab ta loobuma Eesti või muu riigi kodakondsusest;
  3) kinnitab, et ta teab, et alaealisena muu riigi kodakondsuse omandamisel või saamisel peab ta 18-aastaseks saamisel kolme aasta jooksul loobuma kas Eesti või muu riigi kodakondsusest.

§ 5.   Riigilõivu tasumine

  (1) Kui taotluse läbivaatamise eest on ette nähtud riigilõivu tasumine, peab taotluse esitamisel lisama taotlusele riigilõivu tasumist tõendava dokumendi.

  (2) Riigilõivu tasumist tõendava dokumendi asemel võib isik esitada riigilõivu tasumise kohta kirjalikult järgmised andmed:
  1) selle isiku nimi, kes riigilõivu tasus;
  2) selle isiku nimi, kelle eest riigilõiv tasuti;
  3) selle toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasuti;
  4) viitenumber;
  5) kuupäev, millal riigilõiv tasuti;
  6) krediidiasutuse nimi ja arvelduskonto number, millele ja millelt riigilõiv tasuti;
  7) tasutud summa eurodes.

  (3) Kui isik on riigilõivu tasumisest vabastatud või tema poolt tasumisele kuuluvat riigilõivu on vähendatud, lisab isik taotlusele dokumendi, mis tõendab, et ta on riigilõivu tasumisest vabastatud või tema poolt tasumisele kuuluvat riigilõivu määra on vähendatud, või andmed riigilõivu tasumisest vabastamise või tasumisele kuuluva riigilõivu määra vähendamise kohta, sealhulgas andmed otsuse numbri ja kuupäeva kohta.

§ 6.   Haldusakti ja muu dokumendi kättetoimetamine

  (1) Haldusakti ja muu dokumendi võib isikule kätte toimetada taotluses märgitud valiku kohaselt kas postiga, dokumendi väljastanud haldusorgani poolt või elektrooniliselt.

  (2) Haldusakt ja muu dokument toimetatakse isikule kätte taotluses märgitud kontaktandmetel või Eestis registreeritud elukoha aadressil, kui isik ei ole avaldanud soovi saada teavet muudel kontaktandmetel.

2. peatükk Eesti kodakondsuse saamise, taastamise, Eesti kodakondsusest vabastamise ja loobumise taotlemisel esitatavad dokumendid 

§ 7.   Eesti kodakondsuse saamise taotlemisel esitatavad dokumendid

  (1) Eesti kodakondsuse saamiseks esitatakse järgmised dokumendid:
  1) taotlus;
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]
  2) foto;
  3) dokument, mis tõendab püsivat legaalset sissetulekut;
  4) dokument, mis tõendab, et taotleja on vabastatud mõne muu riigi kodakondsusest või vabastatakse sellest Eesti kodakondsuse saamise tõttu või ta on tunnistatud kodakondsuseta isikuks;
  5) eesti keele eksami tunnistus või dokument, mis tõendab, et taotleja on saanud põhi-, kesk- või kõrghariduse eesti keeles;
  6) Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami tunnistus;
  7) 15–18-aastase isiku puhul vanema või eestkostja nõusolek;
  8) eksperdikomisjoni otsus, mis vabastab isiku eesti keele ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamitest täielikult või osaliselt, kui tegemist on isikuga, kes ei ole terviseseisundi tõttu võimeline kodakondsuse seaduse § 6 punktides 3 ja 4 sätestatud tingimusi täielikult või osaliselt täitma.

  (2) Alla 18-aastane isik ei pea esitama käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud dokumenti.

  (3) Täisealine piiratud teovõimega isik ei pea esitama käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3, 5 ja 6 nimetatud dokumente.

  (4) Rahvusvahelise kaitse saanud isik ei pea esitama käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud dokumenti, kui olukord tema päritoluriigis ei ole muutunud ning isik ei saa seetõttu senisest kodakondsusest loobuda.

  (5) Rahvusvahelise kaitse saanud isik lisab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele järgmised dokumendid:
  1) dokument, mis tõendab, et isik on saanud muult Euroopa Liidu liikmesriigilt rahvusvahelise kaitse;
  2) põhjendus, miks isik leiab, et olukord tema päritoluriigis ei ole muutunud.

  (6) Isik, keda välisriigi õiguskaitseorgan on kriminaalkorras karistanud pärast elamisloa või elamisõiguse taotluse või elamisloa või elamisõiguse pikendamise taotluse esitamist, esitab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele dokumendi, mis tõendab tema kriminaalkorras karistamist välisriigi õiguskaitseorgani poolt.

  (7) Isik, kes on seotud välisriigi luure- või julgeolekuteenistusega või on teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes, sealt reservi arvatud või erru läinud, esitab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele järgmised dokumendid:
  1) töö- ja teenistuskäiku tõendav dokument;
  2) auastet tõendav dokument, kui taotlejal on auaste;
  3) dokument, mis tõendab taotleja reservi arvamist või erru minemist, kui taotleja on reservi arvatud või erru läinud pärast elamisloa või elamisõiguse saamist või selle pikendamist;
  4) abielu sõlmimist või kooselu registreerimist tõendav dokument.
[RT I, 28.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]

§ 71.   Alaealisele Eesti kodakondsuse saamise taotlemisel esitatavad dokumendid

  Alaealisele Eesti kodakondsuse saamise taotlemisel kodakondsuse seaduse § 13 lõike 41 alusel esitatavad dokumendid:
  1) taotlus;
  2) foto;
  3) dokument, mis tõendab, et alaealise vanem või vanavanem elas Eestis 1991. aasta 20. augusti seisuga.
[RT I, 12.02.2020, 15 - jõust. 15.02.2020]

§ 8.   Alla 15-aastasele alaealisele Eesti kodakondsuse saamise või taastamise taotlemisel esitatavad dokumendid

  Alla 15-aastasele alaealisele Eesti kodakondsuse saamiseks või taastamiseks esitatakse järgmised dokumendid:
  1) taotlus;
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]
  2) foto;
  3) vanema ametlikult kinnitatud allkirjastatud kokkulepe teise vanemaga, kes ei ole Eesti kodakondsuses või dokument, mis tõendab, et tegemist on alaealist üksi kasvatava vanemaga.

§ 9.   Eesti kodakondsuse taastamise taotlemisel esitatavad dokumendid

  (1) Eesti kodakondsuse taastamiseks esitatakse järgmised dokumendid:
  1) taotlus;
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]
  2) foto;
  3) dokument, mis tõendab, et taotleja on vabastatud mõne muu riigi kodakondsusest või vabastatakse sellest Eesti kodakondsuse saamise tõttu või ta on tunnistatud kodakondsuseta isikuks;
  4) 15–18-aastase isiku puhul vanema või eestkostja nõusolek.

  (2) Alla 18-aastane isik ei pea esitama käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud dokumenti.

  (3) Rahvusvahelise kaitse saanud isik ei pea esitama käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud dokumenti, kui olukord tema päritoluriigis ei ole muutunud ning isik ei saa seetõttu senisest kodakondsusest loobuda.

  (4) Rahvusvahelise kaitse saanud isik lisab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele järgmised dokumendid:
  1) dokument, mis tõendab, et isik on saanud muult Euroopa Liidu liikmesriigilt rahvusvahelise kaitse;
  2) põhjendus, miks isik leiab, et olukord tema päritoluriigis ei ole muutunud.

  (5) Isik, keda välisriigi õiguskaitseorgan on kriminaalkorras karistanud pärast elamisloa või elamisõiguse taotluse või elamisloa või elamisõiguse pikendamise taotluse esitamist, esitab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele dokumendi, mis tõendab tema kriminaalkorras karistamist välisriigi õiguskaitseorgani poolt.

  (6) Isik, kes on seotud välisriigi luure- või julgeolekuteenistusega või on teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes, sealt reservi arvatud või erru läinud, esitab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele järgmised dokumendid:
  1) töö- ja teenistuskäiku tõendav dokument;
  2) auastet tõendav dokument, kui taotlejal on auaste;
  3) dokument, mis tõendab taotleja reservi arvamist või erru minemist, kui taotleja on reservi arvatud või erru läinud pärast elamisloa või elamisõiguse saamist või selle pikendamist;
  4) abielu sõlmimist või kooselu registreerimist tõendav dokument.
[RT I, 28.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]

§ 10.   Eesti kodakondsusest vabastamise taotlemisel esitatavad dokumendid

  Eesti kodakondsusest vabastamiseks esitatakse järgmised dokumendid:
  1) taotlus;
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]
  2) dokument, mis tõendab, et taotleja on saanud mõne muu riigi kodakondsuse või saab selle Eesti kodakondsusest vabastamise tõttu;
  3) alla 15-aastase alaealise puhul vanema ametlikult kinnitatud allkirjastatud kokkulepe teise vanemaga või dokument, mis tõendab, et tegemist on alaealist üksi kasvatava vanemaga;
  4) 15–18-aastase isiku puhul vanema või eestkostja nõusolek.

§ 11.   Eesti kodakondsusest loobumise taotlemisel esitatavad dokumendid

  Eesti kodakondsusest loobumiseks esitatakse järgmised dokumendid:
  1) taotlus;
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]
  2) dokument, mis tõendab, et laps on saanud mõne muu riigi kodakondsuse.

3. peatükk Eesti kodakondsuse saamise, taastamise, Eesti kodakondsusest vabastamise ja loobumise taotlemisel esitatavad andmed 

§ 12.   Eesti kodakondsuse saamise taotluses esitatavad andmed

  (1) Eesti kodakondsuse saamise taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) andmed ees- ja perekonnanime muutmise kohta;
  3) Eesti isikukood;
  4) sünniaeg;
  5) sugu;
  6) sünnikoht;
  7) kodakondsus;
  8) emakeel;
  9) haridus;
  10) elukoht (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, riik, postiindeks), e-posti aadress ja telefoninumber;
  11) eelmised elukohad Eestis;
  12) ustavusvanne vastavalt kodakondsuse seaduse § 6 punktile 7;
  13) Eestisse elama asumise aeg ja asjaolud, taotlejaga koos saabunud isikud;
  14) perekonnaseis ja selle muudatused Eestis elamise ajal;
  15) andmed lähedaste sugulaste kohta;
  16) seadusliku esindaja andmed;
  17) seadusliku esindaja kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, riik, postiindeks), e-posti aadress ja telefoninumber;
  18) kuupäev ja isiku või tema seadusliku esindaja allkiri.

  (2) Alla 15-aastasele alaealisele Eesti kodakondsuse saamise või taastamise taotlemisel esitatakse järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) andmed ees- ja perekonnanime muutmise kohta;
  3) Eesti isikukood;
  4) sünniaeg;
  5) sugu;
  6) sünnikoht;
  7) kodakondsus;
  8) elukoht (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, riik, postiindeks), e-posti aadress ja telefoninumber;
  9) seadusliku esindaja andmed, sealhulgas eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood, kui see on taotlejal olemas, või sünniaeg, sünnikoht, kodakondsus, eestkostja nimi ja registrikood;
  10) kuupäev ja seadusliku esindaja allkiri.

  (3) Isik, kes on seotud välisriigi luure- või julgeolekuteenistusega või on teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes, sealt reservi arvatud või erru läinud, esitab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele järgmised andmed:
  1) õppimine sõjaväelistes erikoolides ja -kursustel, sealhulgas kooli või kursuse nimetus, eriala, kooli aadress, õppimise aeg;
  2) osavõtt sõjaväelistest operatsioonidest teiste riikide territooriumil, sealhulgas riik, ametikoht, osalemise aeg, ülesanne;
  3) töö- või teenistuskäigu kirjeldus, sealhulgas asutuse nimi, aadress, sõjaväeosa number, ametikoht, ülesanne, tegevussuund, väeliik, teenistuse või töötamise periood.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 8 ja 9 nimetatud andmeid kogutakse statistilistel eesmärkidel ning nende esitamine on vabatahtlik.

§ 13.   Eesti kodakondsuse taastamise taotluses esitatavad andmed

  (1) Eesti kodakondsuse taastamise taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) andmed ees- ja perekonnanime muutmise kohta;
  3) Eesti isikukood;
  4) sünniaeg;
  5) sugu;
  6) sünnikoht;
  7) kodakondsus;
  8) emakeel;
  9) elukoht (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, riik, postiindeks), e-posti aadress ja telefoninumber;
  10) seadusliku esindaja andmed;
  11) seadusliku esindaja kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, riik, postiindeks), e-posti aadress ja telefoninumber;
  12) kuupäev ja isiku või tema seadusliku esindaja allkiri.

  (2) Välisriigi relvajõudude või luure- ja julgeolekuteenistustega seotud taotleja esitab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele järgmised andmed:
  1) õppimine sõjaväelistes erikoolides ja -kursustel, sealhulgas kooli või kursuse nimetus, eriala, kooli aadress, õppimise aeg;
  2) osavõtt sõjaväelistest operatsioonidest teiste riikide territooriumil, sealhulgas riik, ametikoht, osalemise aeg, ülesanne;
  3) töö- ja teenistuskäigu kirjeldus, sealhulgas asutuse nimi, aadress, sõjaväeosa number, ametikoht, ülesanne, tegevussuund, väeliik, teenistuse või töötamise periood.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 8 nimetatud andmeid kogutakse statistilistel eesmärkidel ning nende esitamine on vabatahtlik.

§ 14.   Eesti kodakondsusest vabastamise taotluses esitatavad andmed

  Eesti kodakondsusest vabastamise taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) andmed ees- ja perekonnanime muutmise kohta;
  3) Eesti isikukood;
  4) sünniaeg;
  5) sugu;
  6) sünnikoht;
  7) elukoht (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, riik, postiindeks), e-posti aadress ja telefoninumber;
  8) Eesti kodakondsusest vabastamise taotlemise põhjus;
  9) taotletava kodakondsuse andmed;
  10) seadusliku esindaja andmed, sealhulgas eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood, kui see on taotlejal olemas, või sünniaeg, sünnikoht, kodakondsus, eestkostja nimi ja registrikood;
  11) kuupäev ja isiku või tema seadusliku esindaja allkiri.

§ 15.   Eesti kodakondsusest loobumise taotluses esitatavad andmed

  Eesti kodakondsusest loobumise taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) lapse eesnimi või -nimed;
  2) lapse perekonnanimi või -nimed;
  3) lapse Eesti isikukood;
  4) kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber;
  5) Eesti kodakondsusest loobumise taotlemise põhjus;
  6) lapse kodakondsuse andmed;
  7) lapse vanemate või last üksi kasvatava vanema andmed, sealhulgas eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood, kui see on taotlejal olemas, või sünniaeg;
  8) kuupäev;
  9) lapse vanemate või last üksi kasvatava vanema allkiri.

4. peatükk Rakendussäte 

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

Lisa 1 Taotluse registreerimise ja menetlusse võtmise tõend

Lisa 2 Taotlus Eesti kodakondsuse saamiseks täisealisena
[Kehtetu - RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

Lisa 3 Taotlus Eesti kodakondsuse saamiseks alaealisena
[Kehtetu - RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

Lisa 4 Taotlus Eesti kodakondsuse taastamiseks
[Kehtetu - RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

Lisa 5 Taotlus Eesti kodakondsusest vabastamiseks
[Kehtetu - RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

Lisa 6 Taotlus Eesti kodakondsusest loobumiseks
[Kehtetu - RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json