Teksti suurus:

Riikliku rahvusvahelise kaitse andmise registri põhimäärus

Riikliku rahvusvahelise kaitse andmise registri põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2023, 18

Riikliku rahvusvahelise kaitse andmise registri põhimäärus

Vastu võetud 18.12.2015 nr 76
RT I, 22.12.2015, 43
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.05.2016RT I, 10.05.2016, 813.05.2016, määruses asendatakse läbivalt sõnad „varjupaik”, „varjupaigataotleja”, „varjupaigataotlus” ja „varjupaigamenetlus” vastavalt sõnadega „rahvusvaheline kaitse”, „rahvusvahelise kaitse taotleja”, „rahvusvahelise kaitse taotlus” ja „rahvusvahelise kaitse menetlus” vastavas käändes.
12.01.2017RT I, 14.01.2017, 118.01.2017
22.08.2022RT I, 26.08.2022, 129.08.2022
18.12.2023RT I, 28.12.2023, 101.01.2024

Määrus kehtestatakse välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 77 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Andmekogu nimetus

  Andmekogu ametlik nimetus on riiklik rahvusvahelise kaitse andmise register (edaspidi andmekogu).

§ 2.   Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel elamisloataotluse esitanud ja elamisloa saanud isikute isikuandmete ning nimetatud seaduse alusel läbiviidud rahvusvahelise kaitse menetluse või ajutise kaitse menetlusega seotud andmete ning kohanemisprogrammiga seotud toimingute andmete töötlemine.

§ 3.   Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Andmekogu volitatud töötleja on Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (edaspidi volitatud töötleja).

§ 4.   Vastutava ja volitatud töötleja ülesanded

  (1) Vastutav töötleja:
  1) vastutab andmekogu toimingute õiguspärasuse eest;
  2) tagab andmekogu pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  3) tagab õigustatud isikutele juurdepääsu andmekogule;
  4) vastutab andmekogu andmete nõuetekohase väljastamise eest;
  5) tagab koos volitatud töötlejaga organisatsiooniliste ja tehniliste meetmete abil andmekogu andmete tervikluse, andmekogu andmete kaitse ja säilimise;
  6) vastutab koos volitatud töötlejaga isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest;
  7) korraldab koos volitatud töötlejaga andmekogu arendamist.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) tagab andmekogu pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  2) tagab vastutavale töötlejale andmekogu andmete nõuetekohase väljastamise;
  3) teeb andmekogu vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks;
  4) tagab andmekogu majutamiseks vajaliku infotehnoloogilise keskkonna ja selle tehnilise valmisoleku.

§ 5.   Andmekogu andmete õiguslik tähendus

  Digitaalsetel andmekogu kaartidel (edaspidi andmekogu kaart) olevatel andmetel on informatiivne tähendus ja paberil toimikutes (edaspidi menetlustoimik) olevatel alusdokumentidel on õiguslik tähendus.

2. peatükk Andmekogu ülesehitus ja andmekogu pidamise nõuded 

§ 6.   Andmekogu pidamise viis ja koosseis

  (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna ja paberil toimikutena (edaspidi menetlustoimik).

  (2) Andmekogu koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalsed andmekogu kaardid;
  2) menetlustoimikud;
  3) andmekoguarhiiv.

§ 7.   Andmekogus töödeldavate andmete kaitse

  (1) Andmekogus töödeldavate andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (2) Andmekogu andmete turbeaste on kõrge (H) ja andmekogu turvaklass on K3T3S3.

3. peatükk Andmekogusse kantavad andmed 

§ 8.   Rahvusvahelise kaitse taotleja andmed

  Rahvusvahelise kaitse taotleja (edaspidi taotleja) kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) isikuandmed, sealhulgas eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed ja muud nimed, mida taotleja kasutab või on kasutanud, sugu, sünniaeg, vanus, kui ei ole teada täpne sünniaeg, Eesti ja päritoluriigi isikukood, kui need on olemas, sünniriik, perekonnaseis;
  2) taotleja kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber;
  3) foto ja allkirjanäidis;
  4) daktüloskopeerimisel kogutud andmed;
  5) DNA-proovide analüüsil saadud andmed;
  6) kodakondsus või kodakondsused ja varasemad kodakondsused;
  7) pikkus sentimeetrites ning silmade ja juuste värv;
  8) usk, rahvus või rahvusrühm;
  9) andmed selle kohta, kas taotleja on täisealine ning kas ta saabus Eestisse ja viibib Eestis üksi, ilma vanema, eestkostja või muu seadusliku esindajata;
  10) keelteoskus;
  11) andmed taotleja hariduse ja viimase töökoha kohta;
  12) taotleja elulugu kirjeldavad andmed;
  13) isikut tõendavate dokumentide andmed;
  14) viimase alalise elukoha andmed päritoluriigis, sealhulgas riik, piirkond, aadress;
  15) andmed taotleja Eestisse saabumise ja Eestis viibimise ning Eestis elavate sugulaste ja tuttavate kohta;
  16) andmed taotleja päritoluriigist lahkumise, reisiteekonna, teistes riikides viibimise ning peatumise kohta;
  17) andmed varasemate rahvusvahelise kaitse taotluste või muude kaitsetaotluste kohta;
  18) andmed päritoluriigist lahkumise ning elamisloa taotlemise põhjuste kohta, sealhulgas põhjuste kohta, mis takistavad või võivad takistada taotleja tagasipöördumist päritoluriiki;
  19) andmed taotleja organisatsioonilise kuuluvuse kohta;
  20) andmed taotleja kriminaalkorras karistamise ja vabadusekaotusega karistamise kohta;
  21) andmed taotleja sõjaväeteenistuse kohta, sealhulgas teenistuse kohta kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes;
  22) andmed selle kohta, kas taotleja töötab või on varem töötanud mõne riigi luure- või julgeolekuteenistuses või teinud nendega kaastööd;
  23) andmed taotleja dessantoperatsioonideks, diversiooni või sabotaaži alal eriväljaõppe või -ettevalmistuse saamise kohta;
  24) andmed taotleja osalemise kohta karistusoperatsioonides tsiviilelanikkonna vastu;
  25) andmed taotleja osalemise kohta sõjaväelistes operatsioonides teiste riikide territooriumil;
  26) andmed taotleja terviseseisundi ja varem põetud või taotlemise ajal põetavate haiguste kohta;
  27) andmed taotlusele lisatavate dokumentide ja tõendite või nende puudumise kohta;
  28) muu teave või märkused.

§ 9.   Taotleja abikaasa, registreeritud elukaaslase või elukaaslase ning teiste perekonnaliikmete andmed
[RT I, 28.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]

  Rahvusvahelise kaitse taotlemisel kantakse taotleja abikaasa, registreeritud elukaaslase või elukaaslase ning teiste perekonnaliikmete kohta andmekogusse järgmised andmed või märkused nende puudumise kohta:
[RT I, 28.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]
  1) abikaasa, registreeritud elukaaslase või elukaaslase isikuandmed, sealhulgas eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, muud nimed, mida taotleja abikaasa, registreeritud elukaaslane või elukaaslane kasutab või on kasutanud, sugu, sünniaeg, vanus, kui ei ole teada täpne sünniaeg, Eesti isikukood, kui see on olemas, sünniriik, kodakondsus või kodakondsused, rahvus või rahvusrühm, keelteoskus, abielu sõlmimise, kooselu registreerimise või kooselu alguse aeg, asukohariik, esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse ja elukoha andmed;
[RT I, 28.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]
  2) teiste perekonnaliikmete isikuandmed, sealhulgas seos taotlejaga, eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, sugu, sünni- ja surmaaeg, vanus, kui ei ole teada täpne sünniaeg, sünniriik, kodakondsus või kodakondsused, perekonnaseis, laste arv, asukohariik, esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse ja elukoha andmed.

§ 10.   Pagulase staatuse või täiendava kaitse saanud välismaalase perekonnaliikme andmed

  (1) Pagulase staatuse või täiendava kaitse saanud välismaalase perekonnaliikme kohta kantakse andmekogusse käesoleva määruse § 8 punktides 1–6, 8–15 ja 17–28 loetletud andmed.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele kantakse andmekogusse perekonnaliikme abikaasa või registreeritud elukaaslase isikuandmed, sealhulgas eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, sugu, sünniaeg, vanus, kui ei ole teada täpne sünniaeg, Eesti isikukood, kui see on olemas, sünniriik, kodakondsus või kodakondsused, abielu sõlmimise või kooselu registreerimise aeg, või teise perekonnaliikme isikuandmed, sealhulgas seos taotlejaga, eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, sugu, sünniaeg, vanus, kui ei ole teada täpne sünniaeg, sünniriik, kodakondsus või kodakondsused.
[RT I, 28.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]

§ 11.   Rahvusvahelise kaitse taotluse ja selle menetluse andmed

  Rahvusvahelise kaitse taotluse ja selle menetluse kohta kantakse andmekogusse täiendavalt järgmised andmed:
  1) taotluse andmed, sealhulgas registreerimise kuupäev ja kellaaeg, taotluse number, taotluse vastuvõtnud ametiasutus;
  2) andmed pärast rahvusvahelise kaitse taotluse esitamist läbiviidud toimingute kohta;
  3) andmed Politsei- ja Piirivalveametile edastatavate dokumentide kohta, kui taotlus võeti vastu piiril;
  4) taotluse vastuvõtmise juures viibinud taotleja volitatud esindaja, seadusjärgse esindaja või muu isiku ees- ja perekonnanimi või -nimed ning kontaktandmed, sealhulgas postiaadress, kontakttelefon ja e-posti aadress;
  5) taotluse vastuvõtmisel osalenud tõlgi ees- ja perekonnanimi või -nimed ning kontaktandmed, sealhulgas postiaadress, kontakttelefon ja e-posti aadress, ning andmed tõlgi poolt menetlustoimingu läbiviimisel vahendatud keele kohta;
  6) taotluse täitnud ja vastuvõtnud ametniku ees- ja perekonnanimi või -nimed ning ametikoht;
  7) andmed taotleja tunnistuse, selle väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kohta;
  8) andmed taotlejaga läbiviidud küsitluste kohta;
  9) küsitlusel viibinud taotleja esindaja, seadusjärgse esindaja või muu isiku ees- ja perekonnanimi või -nimed ning kontaktandmed, sealhulgas postiaadress, kontakttelefon ja e-posti aadress;
  10) küsitlusel osalenud tõlgi ees- ja perekonnanimi või -nimed ning kontaktandmed, sealhulgas postiaadress, kontakttelefon ja e-posti aadress, ning andmed tõlgi poolt menetlustoimingu läbiviimisel vahendatud keele kohta;
  11) andmed taotleja suhtes kohaldatavate järelevalvemeetmete kohta;
  12) andmed Politsei- ja Piirivalveameti otsuste ja lahkumisettekirjutuse kohta;
  13) andmed Politsei- ja Piirivalveameti otsuse edasikaebamise kohta;
  14) andmed kohtuotsuse edasikaebamise kohta;
  15) andmed isiku Eestist lahkumise kohta;
  16) andmed isiku välislepingu või Euroopa Liidu õigusaktide alusel toimunud üleviimise ja vastuvõtmise kohta.

§ 12.   Ajutise kaitse alusel elamisloa taotleja andmed

  (1) Ajutise kaitse alusel elamisloa taotleja (edaspidi ajutise kaitse saaja) kohta kantakse andmekogusse käesoleva määruse § 8 punktides 1–3, 6–15 ja 20–28 ning § 11 punktides 1, 3–6, 8–10 ja 14–16 loetletud andmed.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele kantakse ajutise kaitse saaja kohta andmekogusse järgmised andmed:
  1) andmed ajutise kaitse saaja päritoluriigist lahkumise aja kohta;
  2) abikaasa, registreeritud elukaaslase või elukaaslase isikuandmed, sealhulgas eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, muud nimed, mida taotleja abikaasa, registreeritud elukaaslane või elukaaslane kasutab või on kasutanud, sugu, sünniaeg, vanus, kui ei ole teada täpne sünniaeg, Eesti isikukood, kui see on olemas, sünniriik, kodakondsus või kodakondsused, rahvus või rahvusrühm, keelteoskus, abielu sõlmimise, kooselu registreerimise või kooselu alguse aeg, asukohariik ja elukoha aadress;
[RT I, 28.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]
  3) teiste perekonnaliikmete isikuandmed, sealhulgas seos ajutise kaitse saajaga, eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, sugu, sünni- ja surmaaeg, vanus, kui ei ole teada täpne sünniaeg, sünniriik, kodakondsus või kodakondsused, perekonnaseis, laste arv, asukohariik ja elukoha aadress.

§ 13.   Ajutise kaitse alusel esitatud elamisloa taotluse ja selle menetluse andmed

  Ajutise kaitse alusel esitatud elamisloa taotluse ja selle menetluse kohta kantakse andmekogusse täiendavalt järgmised andmed:
  1) andmed pärast ajutise kaitse alusel esitatud elamisloa taotluse esitamist läbiviidud toimingute kohta;
  2) andmed ajutise kaitse saajale tema elamisloa taotluse menetlusse võtmist kinnitava tõendi väljastamise kohta;
  3) andmed Eestist teise Euroopa Liidu liikmesriiki üleviidava ajutise kaitse saaja reisiloa kohta;
  4) andmed Politsei- ja Piirivalveameti otsuse ja lahkumise ettekirjutuse kohta;
  5) andmed Politsei- ja Piirivalveameti otsuse edasikaebamise kohta.

§ 14.   Rahvusvahelise kaitse alusel elamisloa pikendamise taotleja ja perekonnaliikme elamisloa pikendamise taotleja ning taotluse menetluse andmed

  (1) Rahvusvahelise kaitse alusel elamisloa pikendamise taotleja ja perekonnaliikme elamisloa pikendamise taotleja kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) isikuandmed, sealhulgas eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, sugu, sünniaeg, Eesti isikukood, sünniriik;
  2) taotleja kontaktandmed, sealhulgas postiaadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
  3) foto ja allkirjanäidis;
  4) kodakondsus või kodakondsused;
  5) isikut tõendavate dokumentide andmed;
  6) andmed rahvusvahelise kaitse või perekonnaliikme elamisloa pikendamisega seotud asjaolude kohta;
  7) andmed taotleja kriminaalkorras karistamise kohta.

  (2) Elamisloa pikendamise taotluse menetluse kohta kantakse andmekogusse täiendavalt järgmised andmed:
  1) taotluse andmed, sealhulgas registreerimise kuupäev ja taotluse number;
  2) taotluse vastuvõtnud ametniku ees- ja perekonnanimi või -nimed ning ametikoht;
  3) andmed Politsei- ja Piirivalveameti otsuse ja lahkumise ettekirjutuse kohta;
  4) andmed Politsei- ja Piirivalveameti otsuse edasikaebamise kohta;
  5) andmed kohtuotsuse edasikaebamise kohta.

§ 15.   Rahvusvahelise kaitse alusel elamisloa saanud välismaalase kohanemisprogrammis osalema suunamise andmed

  Kohanemisprogrammis osalema suunatud rahvusvahelise kaitse alusel elamisloa saanud välismaalase kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) kohanemisprogrammis osalema suunamise aeg;
  2) uuesti kohanemisprogrammis osalema suunamise aeg;
  3) isiku kohanemisprogrammis osalemise sooviavalduse registreerimise aeg;
  4) isiku kohanemisprogrammis mitteosalemise sooviavalduse registreerimise aeg;
  5) andmed kohanemisprogrammi moodulites ja keeleõppes osalemise õiguse kohta;
[RT I, 10.05.2016, 8 - jõust. 13.05.2016]
  6) andmed kohanemisprogrammi moodulites ja keeleõppes osalemise, mitteosalemise ja nende läbimise kohta ning nendes osalemise ja nende läbimise aeg.
[RT I, 10.05.2016, 8 - jõust. 13.05.2016]

4. peatükk Andmete kandmine andmekogusse 

§ 16.   Andmeandja

  Andmekogusse andmeandjateks on:
  1) vastutav töötleja;
  2) Sotsiaalministeerium, rahvusvahelise kaitse taotlejate majutuskeskus ja kinnipidamiskeskus;
  3) kinnipidamisasutused;
  4) rahvusvahelise kaitse taotleja ja rahvusvahelise kaitse saaja;
  5) rahvusvahelise kaitse saanud välismaalane, kes taotleb enda või oma seaduslikult esindatava kohanemisprogrammis osalema suunamist või mittesuunamist.

§ 17.   Andmekogudevaheline andmevahetus

  Andmekogu vastutaval töötlejal on lubatud seadusega või seaduse alusel kehtestatud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid teistesse riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudesse ja saada sealt andmeid.

§ 18.   Andmete andmekogusse kandmise alusdokumendid

  Andmete andmekogusse kandmise alusdokumendid on:
  1) rahvusvahelise kaitse ja elamisloa taotlus, elamisloa taotlus ajutise kaitse alusel, elamisloa pikendamise taotlus ja rahvusvahelise kaitse alusel antud või perekonnaliikme elamisloa kehtetuks tunnistamise taotlus ning neile lisatud dokumendid;
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]
  2) viisa ja elamisloa andmise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise taotlus, elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise taotlus ning neile lisatud dokumendid;
  3) Politsei- ja Piirivalveameti tõend taotlejalt hoiule võetud isikut tõendavate dokumentide, asjade või muude dokumentide ja tõendite kohta;
  4) taotleja esitatud tõendid ja dokumendid;
  5) muu füüsilise või juriidilise isiku esitatud dokumendid või muud tõendid;
  6) taotlejaga läbiviidud küsitluste ning muude toimingute protokollid;
  7) välislepingust või Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevate toimingute kohta esitatud või koostatud dokumendid;
  8) Euroopa Liidu Nõukogu ja Vabariigi Valitsuse otsus ajutise kaitse kohaldamise kohta ning Euroopa Liidu Nõukogu otsus ajutise kaitse lõppemise kohta;
  9) Politsei- ja Piirivalveameti otsus järelevalvemeetmete kohaldamise kohta ning dokumendid järelevalvemeetmete järgimise kohta;
  10) Politsei- ja Piirivalveameti poolt taotlejale antud luba elada väljaspool majutuskeskust või Sotsiaalministeeriumi määratud kohta;
  11) dokumendid taotleja viibimise kohta Politsei- ja Piirivalveameti ametiruumides, kinnipidamisasutuses või kinnipidamiskeskuses;
  12) Politsei- ja Piirivalveameti haldusakt elamisloa taotluse menetlemise peatamise või lõpetamise, taotluse tagasilükkamise, elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise ja elamisloa kehtetuks tunnistamise ning elamisloa pikendamise ja pikendamisest keeldumise kohta;
  13) dokumendid Politsei- ja Piirivalveameti otsuste edasikaebamise ja jõustunud kohtuotsuste kohta;
  14) jõustunud kohtuotsus isiku kriminaalkorras karistatuse kohta;
  15) dokumendid välismaalase Eestist lahkumise või ettekirjutuse sundtäitmise kohta;
  16) dokumendid välismaalase kohaliku omavalitsuse üksusesse elama asumise kohta;
  17) perekonnaseisuosakonna või kohaliku omavalitsuse üksuse teatis isiku surma kohta;
  18) Sotsiaalministeeriumi ja kohaliku omavalitsuse üksuse vaheline leping pagulase kohaliku omavalitsuse üksusesse elama asumise kohta;
  19) Eesti Vabariigi ja välisriigi väljastatav isikut tõendav dokument;
  20) isiku sooviavaldus osaleda kohanemisprogrammis ja isiku sooviavaldus mitte osaleda kohanemisprogrammis.

§ 19.   Andmete kandmine andmekogusse

  (1) Politsei- ja Piirivalveamet kannab andmed andmekogu kaardile hiljemalt andmete vastuvõtmise päevale järgneval tööpäeval.

  (2) Kui Politsei- ja Piirivalveamet võttis vastu taotluse mõnes muus keeles kui eesti keel, kannab Politsei- ja Piirivalveamet andmed andmekogu kaardile hiljemalt nende eesti keelde tõlkimise päevale järgneval tööpäeval.

  (3) Kui taotlus võeti vastu piiril, edastatakse andmed hiljemalt andmete vastuvõtmisele järgneval tööpäeval Politsei- ja Piirivalveameti volitatud ametnikule, kes kannab andmed andmekogu kaardile hiljemalt andmete vastuvõtmise päevale järgneval tööpäeval.

§ 20.   Andmete õigsuse tagamine

  Andmeandja vastutab tema esitatud andmete ning alusdokumentidel olevate andmete õigsuse eest alusdokumendi esitamise ajal. Andmekogu vastutav töötleja vastutab, et tema poolt andmekogusse kantud andmed vastavad andmeandja esitatud andmetele.

§ 21.   Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Kui vastutav töötleja avastab andmekogus ebaõigeid andmeid või kui talle on nendest teada antud, korraldab ta andmete parandamise viivitamata pärast ebaõigetest andmetest teadasaamisest ning lisab menetlustoimikule õigeid andmeid tõendava dokumendi või selle koopia ja teeb andmekogusse märke paranduse aluseks oleva dokumendi, paranduse aja ning paranduse teinud ametniku kohta.

  (2) Andmeandja edastab vastutavale töötlejale andmekogus olevate andmete ebaõigsust tõendavate dokumentide koopiad.

5. peatükk Juurdepääs andmekogu andmetele ning nende väljastamine andmekogust 

§ 22.   Juurdepääs andmekogu andmetele

  (1) Andmekogus sisalduvad andmed on juurdepääsupiiranguga ning on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.

  (2) Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele on vastutava töötleja ametnikel ja töötajatel neile teenistus- ja tööülesannete täitmiseks määratud ulatuses ning järelevalveasutusel neile seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

  (3) Juurdepääs andmekogule on volitatud töötleja töötajatel neile tööülesannete täitmiseks määratud ulatuses.

  (4) Andmekogule juurdepääsu õigus on andmekogu arendaval või hooldaval isikul arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

  (5) Andmekogu vastutav töötleja otsustab kolmandatele isikutele infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu andmetele juurdepääsu andmise selleks seaduses sätestatud aluse olemasolu korral ning kooskõlas avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega. Vajaduse korral sõlmitakse andmete saajaga leping, milles sätestatakse nende andmete koosseis, millele juurdepääs võimaldatakse, ning andmetele juurdepääsu andmise õiguslik alus, eesmärk, tingimused, kord ja viis.

  (6) Kolmandatele isikutele võimaldatakse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu andmetele juurdepääs tehniliste võimaluste piires mahus, mis ei takista vastutavale ja volitatud töötlejale pandud ülesannete täitmist.

§ 23.   Andmekogust andmete väljastamine

  (1) Andmekogust väljastatakse andmeid teabenõude täitmisega vastavalt avaliku teabe seadusele või päringule vastamisega.

  (2) Andmekogust väljastatakse andmeid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele, avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele ja eraõiguslikele juriidilistele isikutele, kes on riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogude volitatud töötlejad, kui see on vajalik neile seaduse või seaduse alusel kehtestatud õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks.

  (3) Teistele andmesaajatele väljastatakse andmekogust andmeid nende taotluse alusel juhul, kui see ei ole vastuolus seaduste, teiste õigusaktide ja käesoleva määruse sätetega.

  (4) Andmekogu vastutav töötleja otsustab kolmandatele isikutele andmetele juurdepääsu andmise andmesideühenduse kaudu neile seadusega pandud ülesannete täitmise tagamiseks.

  (5) Vajaduse korral sõlmitakse andmesaajaga väljastatavate andmete kaitse leping, kus sätestatakse väljastatavate andmete koosseis, andmete väljastamise eesmärk, tingimused, kord ja viis.

  (6) Andmekogust väljastatud andmeid on lubatud kasutada vaid seaduses või seaduse alusel kehtestatud õigusaktis ettenähtud korras, asutustel vaid seadusega või seaduse alusel kehtestatud õigusaktiga neile pandud ülesande täitmiseks. Väljastatud andmete kasutamisel peab tagama andmekaitsenõuete täitmise.

  (7) Andmesubjektil on õigus saada kõiki tema kohta andmekogusse kantud andmeid.

  (8) Andmekogu vastutav töötleja peab arvestust andmete andmekogusse esitamise aja, andmete väljastamise aja, andmete koosseisu, andmeandjate ning andmete saajate üle.

§ 24.   Andmete edastamine välisriigile

  Taotleja kohta kogutud andmete edastamine välisriigile on lubatud välislepingust või Euroopa Liidu õigusest tuleneva kohustuse täitmiseks, tagades, et teavet ei anta üle nimetatud välismaalase päritoluriigile, kus teda ähvardab välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse §-s 4 või § 5 lõikes 2 nimetatud tagajärg.

6. peatükk Andmekogu andmete säilitamine, järelevalve andmekogu pidamise üle, andmekogu pidamise rahastamine ja andmekogu likvideerimine 

§ 25.   Andmekogu andmete säilitamine

  (1) Andmekogu andmete säilitamisel, arhiveerimisel ja hävitamisel lähtutakse arhiiviseadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest ning vastutava töötleja kehtestatud korrast.

  (2) Käesoleva määruse § 8 punktis 3 nimetatud foto ja punktis 4 nimetatud andmed ning § 14 lõike 1 punktis 3 nimetatud foto, mis on kantud andmekogu infotehnoloogilisse andmekogusse, kustutatakse viivitamata pärast isiku tuvastamise või isikusamasuse kontrollimise võrdlusuuringu tegemist.
[RT I, 26.08.2022, 1 - jõust. 29.08.2022]

§ 26.   Järelevalve andmekogu pidamise üle

  Järelevalvet andmekogu pidamise üle teostatakse isikuandmete kaitse seaduse ning avaliku teabe seaduse kohaselt.

§ 27.   Andmekogu rahastamine

  Andmekogu hooldus- ja arendustöid ning pidamist rahastatakse riigieelarvest vastutavale ning volitatud töötlejale selleks eraldatud rahalistest vahenditest.

§ 28.   Andmekogu likvideerimine

  (1) Andmekogu likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul.

  (2) Andmekogu likvideeritakse kooskõlas arhiiviseaduses ja avaliku teabe seaduses sätestatud nõuetega.

7. peatükk Rakendussäte 

§ 29.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json