Teksti suurus:

Kalandustoodete liikide tootenimetuste loetelu ning kalandustoote väikesed tootekogused

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.11.2009
Avaldamismärge:

Kalandustoodete liikide tootenimetuste loetelu ning kalandustoote väikesed tootekogused

Vastu võetud 28.02.2006 nr 28
RTL 2006, 23, 386
jõustumine 13.03.2006

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

26.03.2007 nr 30 (RTL 2007, 27, 486) 6.04.2007

Määrus kehtestatakse «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 91 lõigete 2 ja 3, nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta (EÜT L 17, 21.01.2000, lk 22–52) artikli 4 lõike 2 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 2065/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad tarbijate teavitamise kohta kalandus- ja akvakultuuritoodetest (EÜT L 278, 23.10.2001, lk 6–8), artikli 7 alusel.

§ 1. Määruse lisas nimetatud kalandustoote märgistusel peab jaemüügi korral olema esitatud samas lisas toodud liigi eestikeelne tootenimetus. Nimetatud nõuet ei kohaldata kalandustoote väikese tootekoguse suhtes.

§ 2. Kalandustoote väikene tootekogus on vahetult tarbijale müüdav tootja enda tootmistegevusest pärit kalandustoote kogus, mille väärtus ei ületa 300 krooni.

 

Lisa