Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.04.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 28, 509

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 28.03.2007 nr 36

Määrus kehtestatakse «Inimgeeniuuringute seaduse» § 12 lõike 7, § 18 lõike 2, § 20 lõike 4 ja § 21 lõike 6 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 17. detsembri 2001. a määruses nr 125 «Geenidoonoriks saamise nõusoleku vorm, selle täitmise ja säilitamise kord» (RTL 2002, 1, 6) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Määrusega kehtestatavad nõuded on täitmiseks kohustuslikud geenivaramu vastutavale töötlejale ja geenivaramu volitatud töötlejatele.»;

2) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi tutvustamist geenidoonoriks saamisest huvitatud isikule (edaspidi isik) ning vormi täitmist ja edastamist geenivaramu vastutavale töötlejale korraldab ning teostamise eest vastutab volitatud töötleja, kelle vastav õigus tuleneb geenivaramu vastutava töötlejaga sõlmitud lepingust.»;

3) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2. Sotsiaalministri 17. detsembri 2001. a määruses nr 126 «Geenidoonori koeproovi, DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse väljastamise kord» (RTL 2002, 1, 7) § 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Määrusega kehtestatavad nõuded on täitmiseks kohustuslikud geenivaramu vastutavale töötlejale, geenivaramu volitatud töötlejale ning mis tahes kolmandale isikule, kes võtab vastu kodeeritud koeproove, DNA kirjeldusi või terviseseisundi kirjeldusi.».

§ 3. Sotsiaalministri 17. detsembri 2001. a määruses nr 127 «Geenidoonori kodeeritud koeproovi, DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse säilitamise tingimused» (RTL 2002, 1, 8) § 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Määrusega kehtestatavad nõuded on täitmiseks kohustuslikud geenivaramu vastutavale töötlejale ning geenivaramu volitatud töötlejale, kes soovib saada või on saanud geenivaramu vastutavalt töötlejalt kodeeritud koeproovide, sealhulgas DNA, DNA kirjelduste ja terviseseisundi kirjelduste säilitamise õiguse. Volitatud töötlejaks võib olla ka geeniuurija, kellel on olemas selleks vajalikud vahendid ja tingimused.».

§ 4. Sotsiaalministri 17. detsembri 2001. a määruse nr 128 «Geenidoonori koeproovi, DNA kirjelduse, terviseseisundi kirjelduse ja tagasikodeerimist võimaldavate andmete hävitamise kord» (RTL 2002, 1, 9) § 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Määrusega kehtestatavad nõuded on täitmiseks kohustuslikud geenivaramu vastutavale töötlejale ja geenivaramu volitatud töötlejatele ning isikutele, kelle valduses on geenivaramust pärit koeproov, DNA kirjeldus või terviseseisundi kirjeldus.».

Minister Jaak AAB

Finantsjuht
kantsleri ülesannetes Marelle ERLENHEIM

Sotsiaalministri 28. märtsi 2007. a määruse nr 36 «Sotsiaalministri määruste muutmine»
lisa

Sotsiaalministri 17. detsembri 2001. a määruse nr 125 «Geenidoonoriks saamise nõusoleku vorm, selle täitmise ja säilitamise kord»
lisa

GEENIDOONORIKS SAAMISE NÕUSOLEKU VORM

Geenidoonoriks saamise nõusolek

Käesolev dokument sisaldab põhilist informatsiooni geenidoonori õiguste kohta, et aidata mul otsustada, kas ma soovin saada geenidoonoriks. Geenidoonori õigusi reguleerib «Inimgeeniuuringute seadus». Täiendav informatsioon geenidoonoriks saamise ja olemise kohta sisaldub geenidoonori infomapis. Nõusoleku vormi, seadust ja infomappi tutvustab mulle asjatundja ja ma võin seejuures esitada küsimusi.

Mind on teavitatud ja ma olen teadlik järgmistest asjaoludest:

1) Eesti Geenivaramu projekti eesmärk on Eesti rahvastiku tervise- ja geeniandmeid sisaldava andmekogu «Geenivaramu» loomine. Geenivaramu võimaldab teha teaduslikke ning rakenduslikke geeni- ja terviseuuringuid haiguste teket mõjutavate geenide leidmiseks. Geenivaramu abil tehtavad uuringud on jätkuvad ja ei ole piiratud käesoleva aja teaduse tasemega.

2) Nõusoleku andmine on täiesti vabatahtlik. Kedagi ei tohi diskrimineerida geenidoonoriks olemise või mitteolemise fakti alusel. Keegi ei tohi kallutada mind geenidoonoriks saamise nõusolekut andma.

3) Ma ei või nõuda koeproovi andmise, terviseseisundi kirjelduse või sugupuu koostamise, uurimise ja uurimistulemuste kasutamise eest tasu. Olen teadlik asjaolust, et minu koeproovil võib olla mõningane kommertsväärtus ning teadus- ja arendusasutused ja äriühingud võivad saada andmeid anonüümsete geenidoonorite kohta. Koeproovi, tereviseseisundi kirjelduse, teiste isikuandmete ning sugupuu omandiõigus läheb üle Geenivaramu vastutavale töötlejale Tartu Ülikoolile.

4) Kui ma soovin, siis võin esitada geenivaramu vastutavale töötlejale täiendavat informatsiooni enda kohta. Geenivaramu vastutav töötleja võib saada isikuandmeid ning andmeid minu terviseseisundi kohta teistest andmekogudest. Mul on õigus keelata minu kohta Geenivaramus hoitava terviseseisundi kirjelduse täiendamine, uuendamine ja kontrollimine.

5) Mul on õigus mitte teada geeniuuringute tulemusena saadud andmed pärilike omaduste ja pärilikkusriskide kohta.

6) Mul on õigus teada enda geeniandmeid ja teisi minu kohta Geenivaramus hoitavaid andmeid, välja arvatud sugupuud. Mul on õigus geneetilisele nõustamisele minu kohta geenivaramus hoitavate andmetega tutvumisel. Ma saan tasuta tutvuda Geenivaramus minu kohta hoitavate andmetega.

7) Kellelgi ei ole õigust tutvuda Geenivaramus minu kohta hoitavate andmetega, v.a kui andmed on kodeeritud (muudetud anonüümseks). Ma võin anda nõusoleku arstile minu kohta Geenivaramus hoitavate andmetega tagasikodeeritud kujul tutvumiseks. Tagasikodeerimist teostab Geenivaramu vastutav töötleja seaduses sätestatud juhtudel ja korras.

8) Geenivaramu vastutav töötleja võib väljastada Geenivaramust koeproove, DNA kirjeldusi ja terviseseisundi kirjeldusi ainult kodeeritud vormis nii, et geenidoonori isik jääb andmete saajale teadmata.

9) Mul on igal ajal õigus taotleda Geenivaramu vastutavalt töötlejalt tagasikodeerimist võimaldavate andmete hävitamist. Minu isiku õigusvastase avalikustamise korral on mul õigus nõuda kahju hüvitamist ning Geenivaramu vastutavalt töötlejalt minu koeproovi, DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse hävitamist.

10) Ma võin oma geenidoonoriks saamise nõusoleku tagasi võtta kuni koeproovi või terviseseisundi kirjelduse kodeerimiseni.

11) Olen teadlik asjaolust, et Tartu Ülikooli kui Geenivaramu vastutava töötleja tegevuse lõpetamisel läheb inimgeeniuuringute seaduse kohaselt Tartu Ülikooli omandis olevate koeproovide ja andmete, samuti geenidoonorite kirjalike nõusolekute omandiõigus üle Eesti Vabariigile.

Käesolevale dokumendile alla kirjutades annan enda vaba ja teavitatud nõusoleku

1) saada geenidoonoriks;

2) anda 50 ml veeniverd kasutades ühekordselt kasutatavaid vahendeid;

3) koostada minu terviseseisundi kirjeldus ja sugupuu;

4) kanda koeproov, terviseseisundi kirjeldus ja sugupuu kodeerituna Geenivaramusse;

5) kasutada neid geeniuuringuteks, rahva tervise uurimiseks ja statistilistel ning muudel seadusega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

Käesolevast nõusoleku vormist jääb koopia geenidoonorile.

Geenidoonor  
Ees- ja perekonnanimi _____________________________________________
Isikukood või sünniaeg _____________________________________________
Sugu _____________________________________________
Elukoht _____________________________________________

Geenidoonori esindaja  
Ees- ja perekonnanimi _____________________________________________
Isikukood või sünniaeg _____________________________________________
Sugu _____________________________________________
Elukoht _____________________________________________
Kuupäev: _____________________________________________
Allkiri: _____________________________________________
Informatsioon koeproovi võtja kohta:
______________________________________________
______________________________________________

/otsingu_soovitused.json