Teksti suurus:

Kaarma Põhikooli ümberkujundamine Kaarma Kooliks

Väljaandja:Kaarma Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2007, 76, 928

Kaarma Põhikooli ümberkujundamine Kaarma Kooliks

Vastu võetud 28.02.2007 nr 6

Võttes aluseks volikogu hariduskomisjoni, Kaarma Põhikooli koos kooli hoolekogu ja õppenõukoguga, ettepanekud moodustada Kaarma Põhikooli ja Eikla koolieelikute rühma baasil uut liiki kool – lasteaed-põhikool ja lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 49 lg 2, lg 3 p.3 ja lg 5, KAARMA VALLAVOLIKOGU  määrab:

1. Kujundada Kaarma Põhikool 1.septembrist 2007.a. ümber Kaarma Kooliks.

2. Kinnitada Kaarma Kooli põhimäärus (lisatud).

3. Kaarma Põhikooli direktoril koostöös vallavalitsusega teavitada koheselt Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, vanemaid ja õpilasi kooli ümberkujundamise otsusest.

4. Käesolev määrus jõustub 1. märtsist 2007. a.

Volikogu esimees Margus MÄGI

Kinnitatud
Kaarma Vallavolikogu 28. veebruari 2007. a määrusega nr 6

KAARMA KOOLI PÕHIMÄÄRUS

I ÜLDSÄTTED

1. Nimi

Õppeasutuse nimi on Kaarma Kool (edaspidi kool)

2. Haldusala

Kaarma Kool on Kaarma Vallavalitsuse hallatav asutus, mis loob võimalused koolieast noorematele lastele alushariduse omandamiseks ning õpilastele põhihariduse omandamiseks ja võimaldab koolieast nooremate laste hoidu. Kool juhindub oma tegevuses seadustest, nende alusel antud õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

3. Õppeasutuse liik on lasteaed- põhikool.

4. Kaarma Põhikool asub aadressil: Nõmme küla, Kaarma vald, Saare maakond 93823

5. Koolil on oma eelarve Kaarma valla eelarves.

6. Koolil on oma nimega pitsat ja sümboolika.

7. Koolis toimub suhtlemine, õppe- ja kasvatustöö päevases õppevormis ja eesti keeles.

II TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED

8. Kooli tegevuse eesmärgid ja ülesanded on:

8.1. luua tingimused kooliealistele lastele põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks arvestades laste võimeid, tervislikku seisundit ja erivajadusi;
8.2. luua koolieast noorematele lastele hoiu ja alushariduse omandamise võimalused;
8.3 luua keskkond arvestades lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi, mis toetab isiksuse arengut, kes tuleb edaspidi edukalt toime, oskab analüüsida olukorda ja teha valikuid, oskab hinnata oma edasiõppimise ning tööalaseid võimalusi;
8.4. anda edasi teadmisi, oskusi, arusaamu, hoiakuid, tõekspidamisi ja suundumuste süsteemi tänu millele inimene omandab võime käituda, orienteeruda, otsustada, omandada ning korrigeerida oma käitumist;
8.6. hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.
8.7. teha õppe- ja kasvatustöö korraldamisel koostööd lastevanemate, kooli hoolekogu ja Kaarma Vallavalitsusega.

III STRUKTUUR

9. Kool asub kahes õppehoones – Nõmme külas 1.-9. klassini, Eikla külas 1.- 4.klassini ja lasteaia liitrühm.

10. Koolis töötavad pikapäevarühm ja huviringid vastavalt õpilaste ja lastevanemate soovile.

Koolis töötab logopeed, on korraldatud parandusõpe ja vajadusel koduõpe.

IV ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED

11. Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on alushariduse ja põhihariduse õppekava, mis on koostatud riiklike õppekavade alusel.

12. Koolil on õigus koostada kooli õppekava alusel individuaalsed õppekavad, lähtudes õpilase individuaalsetest vajadustest, võimetest ja tervisest, kas õppeveerandiks, poolaastaks või terveks õppeaastaks

13. Kooli õppekava kinnitab kooli direktor.

14. Koolieast nooremate laste liitrühmal on oma tegevus- ja päevakava, mis on koostatud vastavalt alushariduse raamõppekavale. Tegevus- ja päevakava kinnitab kooli direktor.

15. Õppetööks vajalikud õpikud, töövihikud ja tööraamatud valib õpetaja haridusministri määrusega kinnitatud õpikute loetelust ning töötab nende alusel välja ainekava, mille kinnitab direktor.

16. Kooli põhikooli osas:

16.1. Õppeaasta algab koolis 01.septembril ja kestab õppe algusest ühel kalendriaastal uue õppe alguseni järgmisel kalendriaastal
16.2. Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, õppepäev, õppenädal, õppeveerand ja poolaasta;
16.3. Õppetunni pikkus on 45 minutit, vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit
16.4. Koolivaheajad ja õppeperioodi pikkus, põhikooli lõpueksamite korraldamine ning põhikooli lõpetamise tingimused ja kord on määratud haridusministri määrusega;
16.5. Õppeainete loend on kehtestatud haridusministri määrusega ja nende järjekord õppekavas on määratud tunniplaaniga.
16.6. Õpetatav A-võõrkeel on inglise keel ja B-võõrkeel vene keel lastevanemate ja õpetajate ettepanekul ning hoolekogu heakskiidul.
16.7. Õpilaste teadmisi, oskusi ja vilumusi hinnatakse kooli hindamisjuhendi järgi, mis on koos kõlas haridusministri vastava määrusega. Kooli hindamisjuhendi kinnitab kooli direktor.
16.8. Õpilaste vaba aja korraldamiseks töötavad koolis huviringid ja pikapäevarühm, mille toimumise ajad ja töökorraldamise kinnitab kooli direktor oma käskkirjaga.

17. Koolis koolieast nooremate laste liitrühmas:

17.1. liitrühma lahtiolekuaja otsustab vallavalitsus kooli hoolekogu ettepanekul;
17.2. liitrühma aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab vallavalitsus kooli hoolekogu ettepanekul.

V LAPSED, ÕPILASED JA LAPSEVANEMAD

18. Kooli vastuvõtt:

18.1. laste liitrühma vastuvõtmine ja sealt väljaarvamine toimub vallavalitsuse kehtestatud korras.
18.2. kool saab vallavalitsuselt sügisel kooli tulevate laste nimekirja hiljemalt 01.aprilliks
18.3. lapsevanem registreerib kooli tuleva lapse esitades koolile vajalikud dokumendid
18.4 loa koduõppeks annab õppenõukogu lapsevanema avalduse põhjal üheks õppeaastaks vastavalt haridusministri poolt kehtestatud korrale.

19. Õpilase võib koolist välja arvata:

19.1. lapsevanema või eeskostja kirjaliku avalduse alusel(koolikohustuslikus eas oleva õpilase võib koolist välja arvata, kui õpilane on vastu võetud elukohajärgsesse või lapsevanema, eeskostja valitud kooli seda kinnitava teatise alusel)
19.2 nõustamiskomisjoni otsuse alusel ja lapsevanema nõusolekul, kui laps on määratud erikooli.
19.3 õppenõukogu otsusega õppeaasta lõpus, kui õpilane on saanud 17-aastaseks, ei täida pidevalt koolikohustust või on sooritanud kuriteo.

20. Lastel on õigus

20.1. saada õppekavas ettenähtu omandamiseks pedagoogi abi;
20.2. kasutada tasuta kooli ruume, õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid;
20.3. saada ettenähtud korras ainelist abi selleks eraldatud summadest ja fondidest;

21. Õpilasel on õigus:

21.1 Saada õppekavas ettenähtu omandamiseks täiendavat abi vastavalt koolis kehtivale korrale
21.2. osaleda kooli huviringide töös
21.3 osaleda pikapäevarühma töös vanema avalduse alusel
21.4. esmaabile koolis
21.5. esitada direktsioonile pretensioone õpetamise taseme suhtes või ideid kooli töö parandamiseks
21.6. pöörduda oma õiguste kaitseks, õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral kooli hoolekogu või valla haridusameti poole
21.7. saada õppimisperioodiks õpilaspileti
21.8. kasutada kooli tulekuks ja koolist koju minekuks valla poolt korraldatud transporti
21.9. saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilase õiguste kohta

22. Õpilasel on kohustus:

22.1. kanda vahetusjalanõusid ja panna üleriided garderoobi
22.2. hoida puhtust ja korda koolis
22.3. täita koolikohustust ja osaleda õppetöös
22.4. lugupidavalt suhtuda kaasinimestesse (ei tohi rikkuda kaasõpilaste asju ega kiusata neid)
22.5. täita koolikodukorda ja kanda vastutust selle rikkumise eest
22.6. hoida kooli kasutuses olevat vara ja selle rikkumise korral hüvitama tekitatud kahju ettenähtud korra kohaselt
22.7. võtta osa kõigist õppekavaga määratletud ainetundidest (võimalik vabastus peab olema kooskõlastatud klassijuhataja või aineõpetajaga)
22.8. ette teada olevaks puudumiseks küsida eelnevalt luba klassijuhatajalt, kuni kolmepäevase puudumise korral esitada kohe kooli tulles lapsevanema tõend ja üle 3 päeva puudumise korral esitada arstitõend.

23. Lapsevanematel on õigus:

23.1. tuua last lasteaiarühma ja viia sealt ära neile sobival ajal lasteaiarühma päevakava järgides;
23.2. nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvatamiseks, aidata ise kaasa nende tingimuste kujunemisel;
23.3. osaleda kooli töös ja juhtimises hoolekogu liikmeks valitud vanemate kaudu;
23.4. kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidluste lahendamiseks pöörduda õppenõukogu, hoolekogu või juhataja poole, samuti vallavalitsuse ja riiklike organite poole;
23.5. tutvuda kooli tegevus-, päeva- ja õppekavaga;
23.6. saada teavet kooli töökorralduse kohta;
23.7. saada nõustamist pedagoogilistes küsimustes;

24. Lapsevanemad on kohustatud:

24.1. vallavolikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras tasuma igakuiselt õppe-ja toitlustuskulude tasu;
24.2. informeerima õpetajat või direktorit laste puudumajäämisest;
24.3. looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks, alushariduse ja põhihariduse omandamiseks;
24.4. kinni pidama lasteaiarühma päevakavast ning laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest.

25. Kooli ja kodu koostööks kutsub kooli direktor või klassijuhataja (lasteaias pedagoog) vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord aastas kokku lastevanemate koosoleku.

26. Kool tagab laste ja õpilaste tervise kaitse nende koolis viibimise ajal.

26.1 koolis on välja töötatud tervisekaitsenõuded õppekorraldusele ja õppepäevale, mille aluseks on sotsiaalministri määrus.
26.2 toimub profülaktiline koostöö vallaarstiga

VI PERSONAL

27. Kooli töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, haldus- ja abitöötajad.

28. Personaliga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud kooli direktor.

29. Personali ülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingute, ametijuhendite, töösisekorraeeskirjade, kooli põhimääruse ja muude õigusaktidega.

30. Pedagoogide vabad ametikohad täidetakse avaliku teabe korras

31. Pedagoogi kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine

32. Pedagoogide ülesandeks on laste õpetamine ja kasvatamine ning selleks vajalike tingimuste loomine.Pedagoogitöö peab baseeruma lugupidaval suhtumisel lapsesse ja lapsevanemasse.

33. Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

33. Personal on kohustatud andma teavet kooli direktorile ja vallavalitsuse lastekaitsespetsialistile lapse ebarahuldavast kasvukeskkonnast või kui on selgunud, et laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

VII JUHTIMINE

34. Kooli juhib direktor.

35. Kooli direktor:

35.1. juhib kooli kasvatus-, õppe-, tervishoiu-, majandus- ja finantstegevust koostöös õppenõukogu ja hoolekoguga;
35.2. tagab õppe- ja kasvatuskorralduse vastavuse Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud õppekavale;
35.3. tagab kooli eelarve projektide koostamise ja eelarve täitmise;
35.4. vastutab vallavolikogu poolt kehtestatud vallavara korra alusel kooli vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise eest;
35.5. kutsub kokku koosolekuid ja nõupidamisi;
35.6. tagab personalile ohutud töötingimused, tutvustab töötaja tööle võtmisel, samuti töötamise ajal töösisekorraeeskirju, töökaitse- ja tuleohutusnõudeid;
35.8. annab oma pädevuse piires käskkirju;
35.9. on aruandekohustuslik kooli hoolekogu ja vallavalitsuse ees;
35.10. omab õigust teha kooli kasuks kooli pidaja nimel tehinguid kooli eelarves selleks ettenähtud summade piires kui see on vajalik tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;

36. Direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutatakse välja avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus kooskõlastatult kooli hoolekoguga. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus. Direktoriga sõlmitakse tööleping konkursil väljakuulutatud ajaks, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks. Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab vallavanem või tema asendaja.

VIII ÕPPENÕUKOGU

37. Koolil on õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramiseks, analüüsimiseks, hindamiseks ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemiseks õppenõukogu, mille liikmeteks on kooli kõik pedagoogid. Õppenõukogu esimees on kooli direktor.

38. Õppenõukogu pädevuse ja tegutsemise korra määrab haridusminister

IX HOOLEKOGU

39. Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mis valitakse kuni kolmeks aastaks ja kelle ülesandeks on kooli tööks ning õppe- ja kasvatustegevuse edukaks kulgemiseks vajalike tingimuste loomisele kaasaaitamine.

40. Kooli hoolekogusse kuuluvad vallavolikogu esindaja vallavolikogu otsuse alusel, õpetajate esindaja õppenõukogu otsuse alusel ning viis vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat vanemate üldkoosoleku otsusel. Hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus.

41. Hoolekogu valib esimehe ja aseesimehe.

42. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub õppeaasta kestel vähemalt üks kord kolme kuu jooksul.

43. Hoolekogu tegutsemine toimub haridusministri määrusega kehtestatud korras.

X FINANTSEERIMINE, MAJANDAMINE, ASJAAJAMINE JA JÄRELEVALVE

44. Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle Kaarma Vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

45. Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

46. Kooli eelarve moodustavad eraldised riigi ja vallaeelarvest, laekumised lastevanematelt ja sihtasutustelt.

47. Kool esitab oma tegevuse kohta statistilise aruande õigusaktidega kinnitatud tähtaegadel ja korras ning eelarve täitmise aruande rahandusministri määrusega kehtestatud korras.

48. Kooli raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

49. Koolis peetakse ja täidetakse kohustuslikke dokumente vastavalt haridusministri määrusega kehtestatud loetelule ja vormidele.

50. Kooli õppe ja kasvatustegevuse üle teostavad riiklikku järelevalvet haridusministeeriumi ametnikud ja vallavanem haridusministri määrusega kehtestatud korras.

XI KOOLI ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

51. Kooli korraldab ja kujundab Kaarma Vallavolikogu õigusaktidega sätestatud alusel ja korras.

52. Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tema tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.

Kooli ümberkorraldamise või ümberkujundamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus-ja Teadusministeeriumi, maavanemat, kooli, lapsevanemaid ja õpilasi vähemalt kuus kuud enne õppeaasta algust.

53. Kooli ümberkujundamine võib toimuda järgmistel juhtudel:

53.1. vallas koolinõudluse, finantseerimisevõimaluste suurenemisel või vähenemisel;
53.2. ümberkorralduste tõttu haridussüsteemis;
54.4. muudel seadusest või riiklikust regionaalpoliitikast tulenevatel juhtudel.

55. Kooli tegevuse lõpetab Kaarma Vallavolikogu otsusel vallavalitsus. Kooli tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, kooli, lapsevanemaid (eestkostjaid, hooldajaid) ja õpilasi vähemalt kuus kuud enne õppeaasta algust.

56. Kooli tegevus lõpetatakse kui:

56.1. riikliku järelvalveorgani hinnangul ei vasta kooli õppetase riikliku õppekavaga kehtestatud nõuetele;
56.2. kooli ei ole võimalik finantseerida;
56.3. koolitusload on tühistatud;
56.4. teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

57. Kooli tegevus lõpetatakse pärast õppeperioodi lõppu.