Teksti suurus:

Kalanduse püügivõimsuse reguleerimise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning taotluse vorm

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RTL 2007, 30, 539

Kalanduse püügivõimsuse reguleerimise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning taotluse vorm

Vastu võetud 29.03.2007 nr 45

Määrus kehtestatakse «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 543 lõike 1 alusel ja kooskõlas komisjoni määruse (EÜ) nr 1595/2004, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist riigiabi suhtes, mida antakse kalandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (ELT L 291, 14.09.2004, lk 3–11) artiklitega 10 ja 12 ning arvestades «Riigi 2006. aasta lisaeelarve seaduse» § 1 osa 6 jao 8 peatüki 70005967 artikligrupis 4 kalanduse püügivõimsuse reguleerimiseks määratud rahalisi vahendeid.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Määruse kehtestamise eesmärk on:
  1) sätestada põllumajandusministri 21. juuli 2005. a määruses nr 83 ««Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006» meetme 3.9 «Kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimine» tingimused» (edaspidi meetme tingimused) sätestatud alustel ja korras esitatud kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimise toetuse taotluste, mille kohta tehti rahuldamata jätmise otsus «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 20 lõike 3 alusel, täiendava läbivaatamise alused;
  2) sätestada kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimisega seonduvalt töö kaotanud laevapere liikmele individuaalse ja ühekordse rahalise abi andmise alused.

  (2) Määrusega kehtestatakse:
  1) lammutamise teel kalalaeva kasutuskõlbmatuks muutmise toetuse (edaspidi utiliseerimistoetus) saamiseks esitatavad nõuded, utiliseerimistoetuse taotluse läbivaatamise ja kontrollimise ning utiliseerimistoetuse määramise ja maksmise tähtajad ja kord;
  2) utiliseerimistoetuse saamiseks kasutuskõlbmatuks muudetud kalalaeva laevapere liikme toetuse (edaspidi sotsiaalmajanduslik toetus) saamiseks esitatavad nõuded, sotsiaalmajandusliku toetuse taotluse läbivaatamise ja kontrollimise ning sotsiaalmajandusliku toetuse määramise ja maksmise tähtajad ja kord.

§ 2.  Utiliseerimistoetuse ja sotsiaalmajandusliku toetuse eesmärk

  (1) Utiliseerimistoetuse eesmärk on vähendada kalalaevastiku püügivõimsust kalalaevastiku püügivõimsuse ja kasutatavate kalavarude vahelise tasakaalu tagamiseks.

  (2) Sotsiaalmajandusliku toetuse eesmärk on leevendada kalapüügi lõpetamisega kalalaeva laevapere liikme jaoks kaasnevaid ebasoodsaid sotsiaalseid ja majanduslikke mõjusid.

2. peatükk TOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED 

§ 3.  Utiliseerimistoetuse saamiseks esitatavad nõuded

  (1) Utiliseerimistoetust võib taotleda äriühing või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja, kes 2005. aastal esitas meetme tingimustes sätestatud korras taotluse «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud arengukava kolmanda prioriteedi meetme 3.9 «Kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimine» kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimise toetuse saamiseks.

  (2) Lõikes 1 nimetatud äriühing või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja võib utiliseerimistoetust taotleda, kui taotleja ja tema taotlus tunnistati meetme tingimuste § 14 lõike 1 kohaselt nõuetele vastavaks, kuid taotluse kohta tehti rahuldamata jätmise otsus «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 20 lõike 3 alusel.

  (3) Utiliseerimistoetuse taotluse objekt peab olema sama kalalaev, mis oli meetme tingimustes sätestatud alustel ja korras esitatud kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimise toetuse taotluse objekt. Kalalaev peab olema kantud kalalaevade riiklikku registrisse.

  (4) Kui taotleja valdab kalalaeva kapitalirendilepingu (liisingulepingu) alusel, peab liisinguandja olema «Krediidiasutuste seaduse» alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

  (5) Utiliseerimistoetuse saaja peab olema väike- või keskmise suurusega ettevõtja komisjoni määruses (EÜ) nr 70/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes (EÜT L 10, 13.01.2001, lk 33–42), sätestatud tähenduses.

§ 4.  Sotsiaalmajandusliku toetuse saamiseks esitatavad nõuded

  (1) Sotsiaalmajanduslikku toetust võib taotleda isik:
  1) kes töötab või on töötanud utiliseerimistoetuse abil püügilt kõrvaldatud või kõrvaldataval kalalaeval vähemalt 12 järjestikust kuud enne taotluse esitamise tähtaja esimest päeva ja kellel on kehtiv või lõpetatud meretöö- või tööleping, mis vastab «Mereteenistuse seaduses» meretöölepingule sätestatud nõuetele (edaspidi meretööleping), ning
  2) kellega lõpetakse või on lõpetatud meretööleping koondamise tõttu «Eesti Vabariigi töölepingu seaduse» § 86 punkti 3 alusel.

  (2) Sotsiaalmajandusliku toetuse saaja ei tohi pärast meretöölepingu lõpetamist asuda tööle kalalaeva pardal ega tegeleda kutselise püügiga «Kalapüügiseaduse» tähenduses 12 kuu jooksul arvates toetuse väljamaksmisest.

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE NING TAOTLUSE LÄBIVAATAMINE JA KONTROLLIMINE 

§ 5.  Toetuse taotluse esitamine

  (1) Utiliseerimistoetuse ja sotsiaalmajandusliku toetuse (edaspidi koos toetus) taotlemiseks esitatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi Amet) asjakohane taotlus koos ettenähtud dokumentidega selleks ettenähtud tähtajal. Amet teatab toetuse taotluse esitamise tähtaja väljaandes Ametlikud Teadaanded.

  (2) Amet teavitab utiliseerimistoetuse taotlemise õigust omavat isikut utiliseerimistoetuse taotlemise võimalusest kirjalikult.

  (3) Pärast utiliseerimistoetuse taotluste saamist teavitab Amet kirjalikult ka sotsiaalmajandusliku toetuse taotlemise õigust omavat isikut sotsiaalmajandusliku toetuse taotlemise võimalusest.

§ 6.  Utiliseerimistoetuse taotlemine

  (1) Utiliseerimistoetuse taotlemiseks esitab taotleja Ametile lisas 1 toodud vormi kohase taotluse ning järgmised dokumendid:
  1) kinnitatud väljavõte laevakinnistusraamatust, kus kajastuvad kalalaevale seatud hüpoteegid ning omaniku nimi;
  2) kui laevale on seatud hüpoteek, siis hüpoteegipidaja kirjalik nõusolek utiliseerimistoetuse taotlemiseks;
  3) taotleja poolt kinnitatud laevapere liikmete nimekiri, kus on ära näidatud nende tööstaaž ning kontaktandmed; kui laevapere liikmeid on nimekirjas rohkem kui seitse, tuleb anda selle kohta lisaselgitus;
  4) kui taotleja on rentnik, siis koopia kapitalirendilepingust (liisinguleping) ning omaniku kirjalik nõusolek utiliseerimistoetuse taotlemiseks.

  (2) Utiliseerimistoetuse taotluse esitamise tähtaja jooksul peab taotleja esitama Põllumajandusministeeriumile ajaloolisest püügiõigusest loobumise avalduse, milles kinnitab õiguspäraselt omandatud püügivõimalusest (edaspidi ajaloolise püügiõiguse arvutamise alus) loobumist, kusjuures loovutatav ajaloolise püügiõiguse arvutamise alus peab olema samade liikide kohta ja sama suur kui meetme tingimuste alusel esitatud taotluses.

  (3) Utiliseerimistoetuse taotleja on kohustatud Ametit kirjalikult teavitama kõikidest kalalaevale seatud koormatistest, merivõlast ja pooleliolevast võlaõiguslikest kohtumenetlustest, mis on seotud toetuse objektiga.

  (4) Utiliseerimistoetuse taotleja on kohustatud teavitama utiliseerimistoetuse taotluse esitamisest kõiki võlausaldajaid, kelle õigused on tagatud kalalaevaga, mille utiliseerimiseks toetust taotletakse.

§ 7.  Sotsiaalmajandusliku toetuse taotlemine

  (1) Sotsiaalmajandusliku toetuse taotlemiseks esitab taotleja Ametile lisas 2 toodud vormi kohase taotluse ning järgmised dokumendid:
  1) taotleja või taotleja esindaja isikut tõendava dokumendi ärakiri ning esindaja puhul lisaks tema volitusi tõendav volikiri;
  2) utiliseerimistoetuse taotluse objektiks oleval kalalaeval töötamist tõendava dokumendi ärakiri;
  3) kehtiva meresõidudiplomi või kutsetunnistuse ärakiri, kui ametikohal töötamine eeldab nimetatud dokumendi olemasolu;
  4) ärakiri tööandja tõendist taotluse esitamise tähtaja esimesele päevale eelnenud vähemalt 10-kuulisel perioodil taotlejale makstud töötasu ja tema töötasult kinni peetud isikustatud sotsiaalmaksu kohta;
  5) avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui taotleja andmed ei ole sellesse registrisse kantud.

§ 8.  Taotluse läbivaatamise ja kontrollimise kord

  (1) Amet kontrollib vastuvõetud dokumentide ja neis esitatud andmete õigsust «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 69 lõigetes 2 ja 3 sätestatud korras.

  (2) Utiliseerimistoetuse taotluse kontrollimise tulemuste kohta koostab Ameti volitatud ametnik kontrollakti, mille allkirjastavad volitatud ametnik ja taotleja või isik, kelle käest taotleja kalalaeva utiliseerimiseks tellib teenust või tööd.

  (3) Sotsiaalmajandusliku toetuse taotluse kontrollimise tulemuste kohta koostab Ameti volitatud ametnik kontrollakti, mille allkirjastavad volitatud ametnik ja taotleja.

  (4) Kui taotluse kontrollimisel avastatakse puudusi, teatab Amet sellest viivitamata taotlejale ja määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Määratud tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmise korral võib Amet teha taotluse rahuldamata jätmise otsuse «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 69 lõike 4 alusel.

  (5) Taotluse menetlemine lõpetatakse, kui taotleja on esitanud Ametile enne taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemist kirjaliku avalduse taotluse edasise menetlemise lõpetamiseks.

4. peatükk TOETUSE MÄÄRAMINE JA MAKSMINE 

§ 9.  Utiliseerimistoetuse määr

  (1) Utiliseerimistoetuse maksimaalne määr on komisjoni määruse (EÜ) nr 1595/2004 artikli 10 punktis b nimetatud määr.

  (2) Toetuse määra vähendatakse, kui vähendamine on ette nähtud komisjoni määruse (EÜ) nr 1595/2004 artikli 10 punktis a nimetatud nõuete kohaselt.

  (3) Toetuse vähendamise aluste puudumise korral makstakse toetuse saajale utiliseerimistoetust summas, mis on võrdne meetme tingimustes sätestatud alustel ja korras esitatud kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimise toetuse taotluses toodud summaga.

§ 10.  Sotsiaalmajandusliku toetuse määr

  Sotsiaalmajandusliku toetuse maksimaalne määr ühe taotleja kohta on komisjoni määruse (EÜ) nr 1595/2004 artiklis 12 nimetatud määr.

§ 11.  Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Utiliseerimistoetuse määramise otsuse tegemisel lähtub Amet meetme tingimuste alusel moodustatud paremusjärjestusest ning riigieelarves kalanduse püügivõimsuse reguleerimiseks ettenähtud vahenditest.

  (2) Toetuse rahastamise eelarve piires määrab Amet utiliseerimistoetuse meetme tingimuste § 15 lõike 2 alusel moodustatud paremusjärjestuse parimate taotluste kohta.

  (3) Kui meetme tingimuste § 15 lõike 2 alusel moodustatud paremusjärjestuse parimate taotluste kohta väljamaksmisele kuuluv toetuse summa on väiksem toetuse rahastamise eelarvest, määratakse toetuse rahastamise eelarve jäägi piires utiliseerimistoetus meetme tingimuste § 15 lõikes 7 nimetatud parimate taotluste kohta.

  (4) Lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhul määratakse utiliseerimistoetus arvestusega, et utiliseerimistoetuse andmise korral jätkub toetuse rahastamise eelarves vahendeid ka sotsiaalmajandusliku toetuse määramiseks laevapere liikmetele, kes on kaotanud töö seoses kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimisega.

  (5) Sotsiaalmajandusliku toetuse määrab Amet taotlejale, kes on sellise kalalaeva laevapere liige, mille kohta tehti utiliseerimistoetuse määramise otsus.

  (6) Kui toetuse rahastamise eelarve jääk ei võimalda teha enam ühtegi toetuse määramise otsust, tehakse ülejäänud taotluste kohta taotluse rahuldamata jätmise otsus.

  (7) Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse teeb Amet «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 543 lõike 2 alusel hiljemalt 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest.

  (8) Toetuse määramise või rahuldamata jätmise otsuse ärakirja saadab Amet taotlejale otsuse tegemisest arvates kümne tööpäeva jooksul posti teel tähtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.

  (9) Utiliseerimistoetuse saajate nimekirja saadab Amet teadmiseks Põllumajandusministeeriumile ja Keskkonnainspektsioonile.

§ 12.  Kalalaeva utiliseerimine

  (1) Kalalaeva utiliseerimist ei tohi alustada enne toetuse määramise otsuse ärakirja saamist.

  (2) Utiliseerimistoetuse saaja on kohustatud teavitama Ametit vähemalt 14 kalendripäeva enne kalalaeva utiliseerimise algust sellest kirjalikult. Utiliseerimistoetuse saaja peab võimaldama järelevalveametnikul identifitseerida utiliseeritav kalalaev laeva nime ja pardanumbri abil vahetult enne utiliseerimise algust ning viibida utiliseerimise juures.

  (3) Kui taotlejaks oli rentnik, siis esitab toetuse saaja Ametile väljavõtte laevakinnistusraamatust, mis tõendab, et ta on saanud kalalaeva omanikuks enne kalalaeva utiliseerimise algust.

  (4) Järelevalveametnik koostab järelevalve tulemuste kohta kontrollakti, mille allkirjastavad järelevalveametnik ja toetuse saaja või isik, kelle käest toetuse saaja tellis kalalaeva utiliseerimiseks teenust või tööd.

§ 13.  Sotsiaalmajandusliku toetuse saaja kontrollimine

  (1) Ameti nõudmisel peab toetuse saaja esitama Ametile töölepingu, mis on sõlmitud tööandjaga, kes on maksnud toetuse saaja eest isikustatud sotsiaalmaksu 12 kuu jooksul arvates toetuse väljamaksmisest.

  (2) Kui sotsiaalmajandusliku toetuse saaja, kellega on lõpetatud meretööleping, asub tööle kalalaeva pardal või hakkab tegelema kutselise püügiga 12 kuu jooksul arvates sotsiaalmajandusliku toetuse väljamaksmisest, nõutakse toetus tagasi iga kalendripäeva eest, mille võrra eespool nimetatud tähtaeg lühenes.

§ 14.  Toetuse väljamakse tegemise tingimused

  (1) Utiliseerimistoetuse summa väljamaksmiseks peab kalalaev hiljemalt 30. septembriks 2007. aastal olema utiliseeritud ja kustutatud nii laevakinnistusraamatust kui ka kalalaevade riiklikust registrist.

  (2) Sotsiaalmajandusliku toetuse summa väljamaksmiseks peab:
  1) kalalaev, mille laevapere liikmele määrati sotsiaalmajanduslik toetus, olema utiliseerimistoetuse saamiseks utiliseeritud ja kustutatud nii laevakinnistusraamatust kui ka kalalaevade riiklikust registrist;
  2) sotsiaalmajandusliku toetuse saajaga olema lõpetatud asjakohane meretööleping.

  (3) Sotsiaalmajandusliku toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja esitama Ametile meretöölepingu lõpetamist tõendava dokumendi ärakirja hiljemalt 2. novembriks 2007. aastal.

§ 15.  Toetuse väljamakse tegemise otsustamine

  (1) Amet teeb toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et nii utiliseerimistoetuse kui ka sotsiaalmajandusliku toetuse puhul oleks võimalik toetusraha kanda toetuse saaja arvelduskontole hiljemalt 15. detsembriks 2007. aastal.

  (2) Amet teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest. Toetuse maksmisest keeldumise otsuse ärakiri saadetakse toetuse saajale posti teel tähtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

§ 16.  Dokumentide säilitamine

  Amet säilitab toetusega seotud dokumente ja lepinguid vähemalt 2017. aasta 31. detsembrini. Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata.

Minister Ester TUIKSOO


Kantsler Ants NOOT


Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 21.03.2007. a resolutsioon nr 17-1/07-01973.

Lisa 1 

Lisa 2 

/otsingu_soovitused.json