Teksti suurus:

Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Mitte jõustunud redaktsioon
Avaldamismärge:

Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 30.04.2004 nr 162
RT I 2004, 39, 264
jõustumine 07.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.09.2004RT I 2004, 67, 46519.09.2004
26.10.2006RT I 2006, 48, 36611.11.2006
22.03.2007RT I 2007, 27, 15506.04.2007

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 58 lõike 1 alusel ja kooskõlas «Andmekogude seaduse» § 32 lõikega 1. 

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Registri asutamine

  Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide register (edaspidi register) on asutatud Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a määrusega nr 292 «Põllumajandustoetuste registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2001, 77, 459).

§ 2.  Registri nimi

  Registri ametlik nimi on «Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide register».

§ 3.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Põllumajandusministeerium.

  (2) Registri volitatud töötleja on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA).

§ 4.  Registri pidamise eesmärk

  Registri pidamise eesmärk on PRIA-le õigusaktidega pandud kohustuste täitmise tagamiseks järgmiste andmete kogumine, töötlemine ja säilitamine:
  1) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 2 lõikes 1 nimetatud ühise põllumajanduspoliitika turukorraldusabinõude rakendamisel antavate toetuste, põllumassiivi, tootmiskvoodi, riikliku koguse määramise, impordi- ja ekspordilitsentsi, eksporditoetuse sertifikaadi või seestöötlemise sertifikaadi, pakkumises ja turukorraldusabinõudes osalemiseks eelnevat heakskiitu taotleva isiku ja taotluse kohta;
  2) «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 3 lõike 1 punktides 1–13 ning §-des 61, 661 ja 662 nimetatud toetust ning «Struktuuritoetuse seaduse» alusel PRIA antavat toetust taotleva isiku ja taotluse kohta;
[RT I 2006, 48, 366 - jõust. 11.11.2006]
  3) «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 2 lõigetes 2 ja 3 ning §-des 541 ja 547 nimetatud toetust taotleva isiku ja taotluse kohta.
[RT I 2006, 48, 366 - jõust. 11.11.2006]

§ 5.  «Haldusmenetluse seaduse» kohaldamine

  Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse «Haldusmenetluse seaduse» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527) sätteid, arvestades «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» erisusi.

2. peatükk REGISTRI ÜLESEHITUS, REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED JA NENDE ÕIGUSLIK REˇIIM 

§ 6.  Registri ülesehitus ja andmete töötlemine

  Registrit peetakse ühetasandilise andmekoguna paberkandjal ja digitaalselt ning andmete töötlemisel kasutatakse nii andmete automatiseeritud kui ka käsitsi töötlemist.

§ 7.  Registri koosseis

  Registri koosseisu kuuluvad:
  1) registritoimik;
  2) digitaalne kanderaamat;
  3) digitaalne andmebaas, sh põllumassiivide kaardid;
  4) arhiveeritud registriandmed.

§ 8.  Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse taotleja, heakskiidetud isiku ning sekkumiskokkuostus osaleva pakkuja:
  1) nimi või ärinimi, seltsingu ning muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühenduse puhul esindaja nimi;
  2) registrikood või isikukood, isikukoodi puudumise korral sünniaeg;
  3) elu- või asukoha aadress ning sidevahendite numbrid;
  4) isiku tegevuskoht (ettevõtte või selle osa asukoht);
  5) arveldusarve number ning riigiasutuse ja kohaliku omavalitsuse asutuse puhul «Raamatupidamise seaduse» (RT I 2002, 102, 600; 2003, 88, 588) § 36 lõike 1 alusel kehtestatud määruses sätestatud tehingupartneri kood ja arveldusarve viitenumber ning arveldusarve omanik ja muud pangarekvisiidid;
  6) säilitatava püsirohumaa pindala.
[RT I 2006, 48, 366 - jõust. 11.11.2006]

  (2) Registrisse kantakse toetuse taotluse kohta:
  1) toetuse liik;
  2) taotluse saabumise kuupäev;
  3) toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse number, kuupäev ja taotluse rahuldamata jätmise korral selle põhjendus;
  4) andmed toetuse suuruse kohta;
  5) andmed toetuse väljamaksmise kohta;
  6) andmed toetuse sihipärase kasutamise üle teostatud järelevalve kohta;
  7) andmed toetuse tagasinõudmise kohta;
  8) andmed toetuse tagasimaksmise kohta;
  9) kartulitärklise töötlemistoetuse taotluse puhul kolmel eelmisel majandusaastal toodetud kartulitärklise kogused ning kartulitärklise tootmiseks taotletav alamkvoot;
  10) tärklise kasutustoetuse taotluse puhul andmed kasutatava tärklise kohta;
  11) kiu tootmiseks kasvatatavate lina- ja kanepivarte töötlemistoetuse taotluse puhul andmed heakskiitmise taotluse kohta;
  12) toetuse taotlemisega seotud muud andmed.

  (3) Registrisse kantakse heakskiitmise taotluse kohta:
  1) taotluse saabumise kuupäev;
  2) andmed taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;
  3) põllumajandustoote kood vastavalt kombineeritud nomenklatuurile;
  4) Veterinaar- ja Toiduameti väljastatav ettevõtte tunnustamise otsuse number;
  5) heakskiitmise taotlemisega seotud muud andmed.

  (4) Registrisse kantakse sekkumiskokkuostu pakkumise kohta:
  1) sekkumiskokkuostuks pakutava põllumajandustoote nimetus;
  2) põllumajandustoote asukoht;
  3) põllumajandustootega seotud kvaliteedinäitajad;
  4) sekkumiskokkuostu pakkumisega seotud muud andmed.

  (5) Registrisse kantakse taotlejale määratud tootmiskvoodi kohta:
  1) tootmiskvoodi liik;
  2) tootmiskvoodi suurus;
  3) tootmiskvoodi määramise kuupäev ja kehtivusaeg;
  4) tootmiskvoodi määramise otsuse number, kuupäev;
  5) selle põllumajandustoote liik, mille kohta tootmiskvoot on määratud;
  6) täitmise andmed;
  7) tootmiskvoodi määramisega seotud muud andmed.

  (6) Registrisse kantakse impordi- ja ekspordilitsentsi taotluse kohta:
  1) litsentsi liik;
  2) litsentsi kehtivusaeg;
  3) impordilitsentsi puhul lähteriik ja päritoluriik;
  4) ekspordilitsentsi puhul sihtriik;
  5) eelkinnitus;
  6) tagatise liik ja summa;
  7) imporditava põllumajandustoote nimetus;
  8) eksporditava põllumajandustoote nimetus;
  9) põllumajandustoote kood vastavalt kombineeritud nomenklatuurile;
  10) põllumajandustoote kogus;
  11) impordi- ja ekspordilitsentsi taotlemisega seotud muud andmed.

  (7) Registrisse kantakse eksporditoetuse sertifikaadi taotluse kohta:
  1) sihtriik;
  2) eelkinnitus;
  3) tagatise liik ja summa;
  4) toetuse kogusumma;
  5) eksporditoetuse sertifikaadi taotlemisega seotud muud andmed.

  (8) Registrisse kantakse seestöötlemise sertifikaadi taotluse kohta:
  1) kehtivusaeg;
  2) imporditava põllumajandustoote nimetus;
  3) põllumajandustoote kood vastavalt kombineeritud nomenklatuurile;
  4) põllumajandustoote kogus;
  5) seestöötlemise sertifikaadi taotlemisega seotud muud andmed.

  (9) Registrisse kantakse retsepti kohta:
  1) retsepti alusel tootja;
  2) tootmisüksuse aadress;
  3) toote kood vastavalt kombineeritud nomenklatuurile;
  4) tootjapoolne tootenumber;
  5) tooted, mida kasutati 100 kg valmistoote tootmisel;
  6) kadude protsent;
  7) muud retseptiga seotud andmed.

  (10) Registrisse kantakse põllumassiivi kohta:
  1) piiripunktide koordinaadid;
  2) pindala;
  3) tunnused;
  4) toetusõiguslikkuse staatus;
  5) püsirohumaa säilitamise kohustusega seotud andmed.
[RT I 2006, 48, 366 - jõust. 11.11.2006]

§ 9.  Registriandmete õiguslik re˛iim

  Registriandmetel on informatiivne tähendus.

3. peatükk ANDMETE KANDMINE REGISTRISSE JA JUURDEPÄÄS REGISTRIANDMETELE 

§ 10.  Registriandmete esitaja

  (1) Registriandmete esitaja on:
  1) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» alusel ja korras toetust, tootmiskvoodi või riikliku koguse määramist, impordi- või ekspordilitsentsi, eksporditoetuse või seestöötlemise sertifikaati, turukorraldusabinõudes osalemiseks heakskiitu taotlev või pakkumise esitanud isik või tema esindaja;
  2) «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 3 lõike 1 punktides 1–13 ning §-des 61, 661 ja 662 nimetatud toetuse ning «Struktuuritoetuse seaduse» alusel PRIA antava toetuse taotleja või tema esindaja;
[RT I 2006, 48, 366 - jõust. 11.11.2006]
  3) «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 2 lõigetes 2 ja 3 ning §-des 541 ja 547 nimetatud toetuse taotleja või tema esindaja.
[RT I 2006, 48, 366 - jõust. 11.11.2006]

  (2) Registriandmete esitaja vastutab registrile esitatud andmete õigsuse eest.

  (3) Registriandmete esitaja avalduseta kantakse registrisse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 60 lõikes 5 nimetatud andmed, samuti tehingupartneri kood, rahvastikuregistri, äriregistri, maksukohustuslaste registri ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri muudatused ning andmed tulenevalt PRIA otsustest, ettekirjutustest ja järelevalve toimingutest.
[RT I 2004, 67, 465 - jõust. 19.09.2004]

§ 11.  Andmete registrisse kandmise alusdokumendid

  (1) Andmete registrisse kandmiseks esitab § 10 lõikes 1 nimetatud isik PRIA-le lisas toodud vormi kohase avalduse digitaalselt või paberkandjal. Digitaalselt esitatud dokumendil peab olema digitaalallkiri. Kui riigi infosüsteemide andmevahetuskihis on avatud asjakohane teenus, siis riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu esitatud dokumendile ei pea lisama digitaalallkirja.
[RT I 2007, 27, 155 - jõust. 06.04.2007]

  (2) Andmete registreerimise aluseks olevad alusdokumendid on:
  1) määruse lisa 1 kohane avaldus andmete registrisse kandmiseks;
  2) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» alusel ja korras antava toetuse, tootmiskvoodi või riikliku koguse määramise, impordi- või ekspordilitsentsi, eksporditoetuse või seestöötlemise sertifikaadi, turukorraldusabinõudes osalemiseks heakskiidu või pakkumise taotlus;
  3) «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 3 lõike 1 punktides 1–13 ning §-des 61, 661 ja 662 nimetatud toetuse ning «Struktuuritoetuse seaduse» alusel PRIA antava toetuse taotlus;
  4) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 11 lõike 1 alusel tehtud otsus;
  5) taotleja või retsepti registreerija surma korral tema surmatunnistuse koopia või omandiõiguse üleminekut tõendav dokument;
  6) «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 2 lõigetes 2 ja 3 ning §-des 541 ja 547 nimetatud toetuse taotlus;
  7) määruse lisa 2 kohane püsirohumaa säilitamise kohustuse üleandmise-vastuvõtmise taotlus.
[RT I 2006, 48, 366 - jõust. 11.11.2006]

§ 12.  Andmete registrisse kandmine

  (1) PRIA teeb kande registrisse avalduse saamisest alates 15 tööpäeva jooksul.

  (2) Registriandmete esitaja avalduseta teeb PRIA registrisse kande taotluse esitamisest, järelevalvetoimingute teostamisest või muutunud andmetest muul viisil teadasaamisest arvates 15 tööpäeva jooksul.

  (3) Isik, kelle registrisse kantud andmed on muutunud, esitab PRIA-le registrikande muutmise avalduse 15 tööpäeva jooksul alates andmete muutumisest.

  (4) Määruse paragrahvi 8 lõikes 10 nimetatud andmete muutumise korral teeb PRIA registrikande muudatuse järelevalvetoimingute teostamise käigus, taotleja avalduse menetluse käigus või muutunud andmetest muul viisil teadasaamisest arvates 30 päeva jooksul.

  (5) PRIA-l on õigus teha järelepärimisi registriandmete esitajale, kui selle esitatud andmed on puudulikud või kui on tekkinud põhjendatud kahtlus nende õigsuses.

  (6) Andmete muutmise korral suletakse olemasolevad andmed kuni kande muutmiseni.

§ 13.  Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Registris ebaõigete andmete avastamise korral suletakse need kuni kande parandamiseni.

  (2) PRIA esitab ebaõigete andmete kohta järelepärimise registriandmete esitajale 5 tööpäeva jooksul, arvates ebaõigete andmete avastamisest. Registriandmete esitaja esitab PRIA-le õiged andmed 10 päeva jooksul pärast asjakohase teate saamist.

  (3) Paragrahvi 8 lõikes 10 nimetatud andmete õigsuses veendumiseks ja registrikande parandamiseks kontrollib PRIA põllumassiivide piiride muudatusi, kasutades selleks kaugseiret, aluskaarte või kohapealset kontrolli.

  (4) Ebaõiged andmed parandatakse õigete andmete saamisest arvates 15 tööpäeva jooksul.

§ 14.  Andmete ristkasutus

  (1) Paragrahv 8 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud andmed saadakse ristkasutuse teel äriregistrist, rahvastikuregistrist, maksukohustuslaste, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist.

  (2) Paragrahvi 8 lõikes 10 nimetatud andmete suhtes toimub ristkasutus maaregistriga.
[RT I 2004, 67, 465 - jõust. 19.09.2004]

§ 15.  Registridokumendid

  (1) Registridokumendid on:
  1) alusdokumendid;
  2) andmete registrist väljastamise dokumendid;
  3) järelevalveasutuse järelevalvetoiminguid kajastavad dokumendid.

  (2) Registridokumente säilitatakse paberkandjal või digitaalselt.

§ 16.  Andmete registrisse vastuvõtmise ja registrist väljastamise üle arvestuse pidamine

  (1) Andmete registrisse vastuvõtmise ja registrist väljastamise kohta peetakse arvestust digitaalses kanderaamatus.

  (2) Andmete registrisse vastuvõtmisel registreeritakse alusdokumentide kohta:
  1) järjekorranumber;
  2) nimetus;
  3) väljaandmise kuupäev;
  4) väljaandja;
  5) taotluse saabumise kuupäev;
  6) kande tegemise aeg.

  (3) Andmete registrist väljastamisel registreeritakse:
  1) andmete koosseis;
  2) andmete kasutamise otstarve;
  3) andmete väljastamise aeg;
  4) andmed saanud isiku nimi või ärinimi, seltsingu ning muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühenduse puhul esindaja nimi;
  5) andmed saanud isiku registrikood või isikukood, isikukoodi puudumise korral sünniaeg.

§ 17.  Arhiveerimine

  (1) Registriandmed ja andmete registrisse kandmise alusdokumendid arhiveeritakse «Arhiiviseaduses» (RT I 1996, 16, 271; 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 82, 480) sätestatud korras pärast ühe aasta möödumist viimase kande tegemisest.

  (2) Alusdokumente ja digitaalseid andmeid säilitatakse nende saamisest arvates kümme aastat.

§ 18.  Juurdepääs registrisse kantud andmetele ja andmete saamiseks õigustatud isikud

  (1) Registrisse kantud andmed on piiratud juurdepääsuga andmed «Avaliku teabe seaduse» (RT I 2000, 92, 597; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 25, 153; 26, 158) tähenduses. PRIA veebilehel avalikustatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» §-s 62 sätestatud andmed ning «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 3 lõike 1 punktides 1–13 ja sama seaduse §-s 61 nimetatud toetust saanud isiku nimi ja maakond, kus on tema elu- või asukoht ning saadud toetuse liik. «Struktuuritoetuse seaduse» alusel PRIA antava toetuse taotleja ja taotluse andmed avalikustatakse vastavalt «Struktuuritoetuse seadusele».

  (2) Registrisse kantud isikuandmed on piiratud juurdepääsuga ning need väljastatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 61 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikutele ning asutustele nõuetekohase kirjaliku digitaalse või paberkandjal avalduse saamisest arvates viie tööpäeva jooksul. Avalduses tuleb loetleda soovitud andmed, märkida nende kasutamise otstarve ja selle isiku nimi, kellele andmed väljastatakse.

  (3) Lõikes 2 nimetatud isikuandmed väljastatakse avalduse esitajale PRIA piirkondlikus büroos.

  (4) Registrikannetega tutvuda ja neist ärakirju saada on õigus üksnes «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 61 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikutel. Registrikandest ärakirja saamiseks esitatakse kirjalik avaldus kas digitaalselt või paberkandjal.

  (5) Teadustegevuseks või statistilise töö tegemiseks väljastatavad andmed peavad olema anonüümsed ja välistama isiku otsese või kaudse identifitseerimise võimaluse.
[RT I 2004, 67, 465 - jõust. 19.09.2004]

4. peatükk JÄRELEVALVE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE NING REGISTRI LIKVIDEERIMINE 

§ 19.  Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostab registri vastutav töötleja. Andmekaitsealast järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon vastavalt oma pädevusele.

  (2) Andmekaitse Inspektsiooni ametnikul on oma pädevuse piires õigus tutvuda registriandmetega ja registri pidamise dokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed, ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja andmete kasutamise kohta.

  (3) Registri pidamises tekkinud puuduste ilmnemise korral likvideerib volitatud töötleja järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

§ 20.  Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest registri volitatud töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 21.  Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Registri likvideerimine toimub kooskõlas «Andmekogude seaduses» ja «Arhiiviseaduses» sätestatud nõuetega.

  (2) Andmed annab üle volitatud töötleja vastutava töötleja vastutusel ning Andmekaitse Inspektsiooni volitatud ametiisiku ja riiklike infosüsteemide tööd koordineeriva asutuse volitatud ametiisiku juuresolekul. Andmete üleandmise või hävitamise korral koostatakse akt.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 22.  Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri andmed

  «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» (RT I 2000, 82, 526; 2001, 42, 235; 88, 531; 2002, 16, 93; 56, 352) § 142 lõike 1 alusel asutatud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud andmed loetakse käesolevas määruses sätestatud andmeid puudutavas osas kantuks «Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse», millena käsitatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» (RT I 2004, 24, 163) § 58 lõike 1 alusel peetavat «Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrit».

§ 23.  Ristkasutus maksukohustuslaste registri andmetega

  Hiljemalt 1. jaanuariks 2005. a peab olema tagatud registri andmete ristkasutus maksukohustuslaste registri andmetega.

  §-d 24. ja 25. [käesolevast tekstist välja jäetud]

 

Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määruse nr 162 «Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri pidamise põhimäärus»
lisa 1
(Vabariigi Valitsuse 7. septembri 2004. a määruse nr 293 sõnastuses)
[RT I 2004, 67, 465 – jõust. 19.09.2004]AVALDUS ANDMETE KANDMISEKS PÕLLUMAJANDUSTOETUSTE JA PÕLLUMASSIIVIDE REGISTRISSESoovin, et minu elektronposti aadressile saadetakse teated taotleja andmete registreerimise ja muutmise kohta.

KINNITAN, ET MINU ESITATUD ANDMED ON TÕESED JA ANNAN NÕUSOLEKU ESITATUD ANDMETE, sh ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMETIS.

_______________________________________________________

Kuupäev

Nimi

Allkiri

Märkused:

 

  

Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määruse nr 162 «Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri pidamise põhimäärus»
lisa 2
(Kehtestatud Vabariigi Valitsuse
26. oktoobri 2006. a määrusega nr 227)
[RT I 2006, 48, 366 – jõust. 11.11.2006]PÜSIROHUMAA SÄILITAMISE KOHUSTUSE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE TAOTLUS

 

Kandenumber

1.1. Kohustuse üleandja andmed

1.2. Kohustuse vastuvõtja andmed

Eesnimi:

Perekonnanimi:

Isikukood:

Eesnimi:

Perekonnanimi:

Isikukood:Ärinimi:

Registrikood:

Esindaja nimi:

Kontakttelefon:

Maa: omanik/rentnik
(Märkida õige)

Ärinimi:

Registrikood:

Esindaja nimi:

Kontakttelefon:

Maa: omanik/rentnik
(Märkida õige)2. Kohustuse üleandmine-vastuvõtmine

2.1. Annan üle / võtan vastu püsirohumaa säilitamise kohustuse kuni
...................... .............. a põldudel, mis on märgitud taotluse lisas oleval põllumassiivi kaardil ja põldude loetelus.

Lisage kohustuse üleandmise-vastuvõtmise taotlusele põllumassiivi kaart ja põldude loetelu. Rendilepingu olemasolu korral märkige rendilepingu kehtivuse lõppkuupäev.3. Kaasomanike kinnitused püsirohumaa säilitamise kohustuse vastuvõtmisega nõustumise kohta

Kohustuse vastuvõtja kaasomanike (maa rentimise korral maaomanike) nimed, isikukoodid ja allkirjad ning kuupäev.4. Kohustuse ülevõtja kinnitus

Kinnitan oma allkirjaga, et tean ja täidan püsirohumaa säilitamise nõudeid, olen nõuetekohaselt täitnud ning esitanud kohustuse üleandmise-vastuvõtmise taotluse, põllumassiivi kaardi ja põldude loetelu. Samuti kinnitan taotlusel esitatud andmete õigsust ja võimaldan esitatud andmeid kontrollida.Kohustuse üleandja

Allkiri:

Kohustuse vastuvõtja

Allkiri:

Kuupäev:

Kuupäev: 

Püsirohumaa säilitamise kohustuse üleandmise-vastuvõtmise taotluse
lisaPÕLDUDE LOETELU

Jrk nr

Millest maha kantakse*

Kuhu üle kantakse

Põllumassiivi number

Põllu nr

Põllumassiivi number

Põllu nr

Põllu pindala (ha)

Katastriüksuse tunnus

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

:

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

:

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

:

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

:

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

:

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

:

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

:

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

:

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

:

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

:

 

 

 

 * Jäetakse täitmata juhul, kui püsirohumaa säilitamise kohustus läheb üle samal maa-alal. «Kuhu üle kantakse» tuleb sel juhul kindlasti täita.

Kinnitan, et käesolevas loetelus esitatud andmed on õiged

Üleandja nimi:

Kuupäev:

Allkiri:

Vastuvõtja nimi:

Kuupäev:

Allkiri:

Kaasomanike nimed:

Kuupäev:

Allkiri:

Lk nr

Põldude loetelu kokku

 

lehel

 

 

 

 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json