Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 11. juuni 1996. a määruse nr 160 “Vabariigi Valitsuse reglemendi kinnitamine” ja Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001. a määruse nr 80 “Asjaajamiskorra ühtsed alused” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.04.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 28, 159

Vabariigi Valitsuse 11. juuni 1996. a määruse nr 160 “Vabariigi Valitsuse reglemendi kinnitamine” ja Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001. a määruse nr 80 “Asjaajamiskorra ühtsed alused” muutmine

Vastu võetud 30.03.2007 nr 92

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 18 lõike 6 ja § 27 lõike 3, «Digitaalallkirja seaduse» § 43 lõike 2 ja «Avaliku teabe seaduse» § 58 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 11. juuni 1996. a määrusega nr 160 kinnitatud «Vabariigi Valitsuse reglemendis» (RT I 1996, 43, 844; 2006, 54, 403) tehakse järgmised muudatused:

1) punktist 79 jäetakse välja sõnad «ja väljavõtted sellest saadetakse istungist osavõtjatele hiljemalt allakirjutamisele järgneval päeval»;

2) punktid 85–87 sõnastatakse järgmiselt:

« 85. Vabariigi Valitsuse istungi protokollid tehakse kättesaadavaks elektrooniliselt ning sellest teavitatakse istungist osavõtjaid hiljemalt protokolli allakirjutamisele järgneval tööpäeval.

86. Riigikantselei teavitab Vabariigi Valitsuse määrusest või korraldusest pärast selle allakirjutamist viivitamata õigusakti eelnõu ettevalmistanud ministeeriumi ja teisi riigiasutusi või ametiisikuid, kelle teavitamine on ette nähtud õigusaktiga või kellele tulenevad Vabariigi Valitsuse õigusaktist konkreetsed kohustused.

87. Vabariigi Valitsuse õigusakte ja väljavõtteid Vabariigi Valitsuse istungi protokollidest väljastatakse isikutele ja asutustele õigusaktidega ettenähtud juhtudel või nende taotlusel, kui õigusakt puudutab nende isikute õigusi või kohustusi või asutuse ülesandeid.»;

3) punktis 89 asendatakse sõna «üksikküsimuste» sõnaga «küsimuste»;

4) punkti 90 alapunkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) komisjoni järelduste, ettepanekute ja aruande Vabariigi Valitsusele esitamise kord ja tähtaeg;»;

5) punkt 92 tunnistatakse kehtetuks;

6) punkt 93 sõnastatakse järgmiselt:

« 93. Valitsuskomisjoni dokumente säilitatakse komisjoni teenindavas valitsusasutuses.»;

7) punkt 94 tunnistatakse kehtetuks;

8) punktist 101 jäetakse välja sõnad «ning ministeeriumide üleandmise ja vastuvõtmise korrast»;

9) punkt 103 sõnastatakse järgmiselt:

« 103. Ministeeriumi kantsler annab ametisse astuvale ministrile ülevaate ministeeriumi ja tema valitsemisala strateegilistest eesmärkidest ja nende saavutamisest, ministeeriumile antud ülesannetest ja nende täitmisest, ministeeriumi ja tema valitsemisala probleemidest, ministeeriumi eelarvevahendite kasutamisest ja seisust ning ministeeriumi töökorraldusest.

Ametist lahkuva ministri, kes ei juhi ministeeriumi, ülesannete täitmise seisu kohta annab ametisse astuvale ministrile, kes jätkab ametist lahkuva ministri ülesannete täitmist, ülevaate ametist lahkuva ministri büroo juhataja.»;

10) punktid 104–113 tunnistatakse kehtetuks;

11) punkt 135 sõnastatakse järgmiselt:

« 135. Vabariigi Valitsusele ja Vabariigi Valitsuse liikmetele esitatud arupärimised ja kirjalikud küsimused edastab Riigikantselei viivitamata asjaomastele ministritele.».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001. a määruses nr 80 «Asjaajamiskorra ühtsed alused» (RT I 2001, 20, 112; 2005, 3, 8) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 48 lõiget 2 täiendatakse teise ja kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Asjaajamise üleandmine vormistatakse üleandmis-vastuvõtmisaktiga ministeeriumi kantsleri lahkumisel. Valitsuse liikme ametist lahkumisel asjaajamise üleandmist ei vormistata.»;

2) paragrahvi 49 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Ministeeriumi kantsleri lahkumisel vormistatakse asjaajamise üleandmis-vastuvõtmisakt, mis peab sisaldama lõigetes 1 ja 2 sätestatud andmeid.».

Peaminister Andrus ANSIP

Justiitsminister Rein LANG

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json