Teksti suurus:

Konfiskeeritud vara võõrandamise, üleandmise ja hävitamise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.10.2007
Avaldamismärge:

Konfiskeeritud vara võõrandamise, üleandmise ja hävitamise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord

Vastu võetud 30.07.2004 nr 263
RT I 2004, 61, 432
jõustumine 15.08.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

1.11.2004 nr 325 (RT I 2004, 77, 530) 14.11.2004

9.06.2005 nr 124 (RT I 2005, 33, 253) 19.06.2005

27.10.2005 nr 278 (RT I 2005, 59, 466) 17.11.2005

30.03.2007 nr 87 (RT I 2007, 28, 158) 7.04.2007

Määrus kehtestatakse «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 126 lõigete 6 ja 7, § 4211 lõike 3, «Väärteomenetluse seadustiku» § 206 lõike 3 ja «Riigivaraseaduse» § 24 lõike 2 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 23 lõikega 2.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

Käesolevat korda rakendatakse vara suhtes, mis on:
1) kriminaalasjas konfiskeeritud kohtuotsuse või -määrusega;
2) väärteoasjas konfiskeeritud kohtuvälise menetleja otsuse või määrusega või kohtuotsuse või -määrusega;
3) asitõendid kriminaal- või väärteomenetluses.

§ 2. Kriminaalasjas ja väärteoasjas konfiskeeritud vara valitseja

Kriminaalasjas kohtuotsuse või -määrusega või väärteoasjas kohtuvälise menetleja otsuse või määrusega või kohtuotsuse või -määrusega konfiskeeritud vara (edaspidi konfiskeeritud vara) valitsejaks on konfiskeeritud vara asukohajärgne maavalitsus, välja arvatud «Tolliseaduses» ja selle alusel antavate õigusaktidega ning käesoleva määruse §-des 6, 7 ja 8 sätestatud juhtudel.

[RT I 2004, 77, 530 – jõust. 14.11.2004]

2. peatükk
KONFISKEERITUD VARA ÜLEANDMINE, VÕÕRANDAMINE, HINDAMINE JA HÄVITAMINE

§ 3. Konfiskeeritud vara üleandmine ja võõrandamine

(1) Konfiskeeritud vara antakse maavalitsusele üle üleandmis-vastuvõtmisakti alusel, mille üks eksemplar jääb üleandjale ja teine vastuvõtjale.

(2) Konfiskeeritud vara üleandmis-vastuvõtmisakti märgitakse:
1) eseme nimetus;
2) esemete kogus;
3) viide otsusele või määrusele, mille alusel esemed üle antakse;
4) eseme üleandmise koht ja aeg;
5) üleandja ja vastuvõtja ametinimetused, nimed ja allkirjad.

(3) Maavalitsus võõrandab konfiskeeritud vara «Riigivaraseaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.

[RT I 2004, 77, 530 – jõust. 14.11.2004]

§ 4. Konfiskeeritud vara hindamine

Konfiskeeritud vara hinnatakse «Tsiviilseadustiku üldosa seaduse» § 65 alusel, välja arvatud §-des 6 ja 7 sätestatud juhtudel.

§ 5. Välisvaluuta hindamine

(1) Välisvaluuta hinnatakse selle konfiskeerimisotsuse jõustumise päeval kehtiva Eesti Panga poolt noteeritud Eesti krooni ja välisvaluuta vahelise päevakursi alusel.

(2) Kui välisvaluuta ei ole Eesti Pangas noteeritud, võetakse hindamisel aluseks välisvaluuta ja euro vaheline päevakurss, mis on noteeritud välisvaluuta emiteerinud riigi keskpanga poolt.

[RT I 2007, 28, 158 – jõust. 7.04.2007]

§ 6. Väärtpaberite arvelevõtmine ja üleandmine

Väärtpaberid võetakse arvele nende nominaalväärtuses ja nende üleandmine Rahandusministeeriumile toimub akti alusel.

§ 7. Ajaloolise, teadusliku, kunsti- või muu kultuuriväärtusega asjade üleandmine

Ajaloolise, teadusliku, kunsti- või muu kultuuriväärtusega asjad antakse Kultuuriministeeriumile üle akti alusel.

§ 8. Teatud konfiskeeritud vara suhtes kohaldatav erikord

(1) Konfiskeeritud relvad ja laskemoon võõrandatakse ja hävitatakse «Relvaseaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud korras.

(2) Konfiskeeritud narkootilise või psühhotroopse aine säilitamine ja hävitamine toimub «Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud korras.

(3) Kriminaalasjas konfiskeeritud arvutisüsteem antakse üle asukohajärgsele maavalitsusele, kes annab selle vastavalt «Riigivaraseadusele» tasuta üle kuritegu menetlenud politseiasutusele infotehnoloogiakuritegude menetlejate tehniliseks varustamiseks. Väärteoasjas konfiskeeritud arvutisüsteem antakse üle «Autoriõiguse seaduses» sätestatud korras.

[RT I 2005, 59, 466– jõust. 17.11.2005]

(4) Konfiskeeritud alkohol võõrandatakse ja hävitatakse «Alkoholiseaduses» sätestatud korras.

(5) Konfiskeeritud võltsitud kauba ja piraatkauba hävitamiseks või üleandmiseks annab uurimisasutus esemed pärast konfiskeerimisotsuse või -määruse jõustumist üleandmis-vastuvõtmisakti alusel üle tollile.

(6) Konfiskeeritud lõhkematerjal ja pürotehniline toode võõrandatakse ja hävitatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2005. a määruses nr 124 «Konfiskeeritud või «Lõhkematerjaliseaduse» § 4 alusel või riikliku järelevalve käigus üleantud lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hoidmise, võõrandamise ja hävitamiseks üleandmise kord» sätestatud korras.

[RT I 2005, 33, 253 – jõust. 19.06.2005]

§ 9. Konfiskeeritud vara hävitamine

(1) Konfiskeeritud vara hävitamise aluseks on menetleja määrus.

(2) Väärtusetu asja hävitab vastavalt uurimisasutuse juhi või kohtu esimehe moodustatud konfiskeeritud vara hävitamise komisjon. Komisjon moodustatakse vähemalt kolmeliikmelises koosseisus, kelle hulgas on asitõendite arvelevõtja või väärteomenetluse kohtuväline menetleja või isik, kellele kriminaalasi on käesoleva määruse § 10 kohaselt üle antud.

(3) Konfiskeeritud vara hävitatakse viisil, mis ei ole ohtlik elule, tervisele ega keskkonnale ning mis välistab asja taaskasutuselevõtu.

(4) Kui konfiskeeritud varaks on ese või aine, mille hävitamiseks on kehtestatud erikord või erinõuded, tuleb hävitamine korraldada nimetatud korra või nõuete kohaselt.

(5) Konfiskeeritud vara hävitamise kohta koostatakse akt, milles märgitakse hävitamise teostaja, eseme või aine nimetus, kogus, viide otsusele, mille alusel esemed üle antakse, hävitamise viis, aeg ja koht. Konfiskeeritud vara hävitamise akt koostatakse kahes eksemplaris, millest üks lisatakse väärteo- või kriminaaltoimikule ja teine jääb akti koostanud asutusele. Akti kinnitavad allkirjaga hävitamise teostaja ja hävitamise juures viibinud ametnikud.

(6) Konfiskeeritud vara hävitamisega seonduvad kulud kannab hävitamist korraldanud uurimisasutus või kohus.

[RT I 2005, 33, 253 – jõust. 19.06.2005]

3. peatükk
ASITÕENDITE ARVELEVÕTMINE JA HÄVITAMINE

§ 10. Asitõendite arvelevõtmine

Uurimistoimingu protokollis märgitakse asitõendina kasutatava objekti nimetus, number, üksikasjalik kirjeldus ja asitõendi hoiukoht. Kui kriminaalasi antakse ühelt menetlejalt teisele, antakse koos toimikuga üle ka asitõendid.

§ 11. Asitõendite hävitamine

(1) Asitõendi hävitamise aluseks on kohtuotsus. Kiiresti riknevate asitõendite korral on asitõendi hävitamise aluseks menetleja määrus.

(2) Hävitamisele kuuluva asitõendi hävitab vastavalt uurimisasutuse juhi või kohtu esimehe moodustatud asitõendi hävitamise komisjon. Komisjon moodustatakse vähemalt kolmeliikmelises koosseisus, kelle hulgas on asitõendite arvelevõtja või väärteomenetluse kohtuväline menetleja või isik, kellele kriminaalasi on käesoleva määruse § 10 kohaselt üle antud.

(3) Asitõend hävitatakse viisil, mis ei ole ohtlik elule, tervisele ega keskkonnale ning mis välistab asitõendi taaskasutuselevõtu.

(4) Kui asitõendiks on ese või aine, mille hävitamiseks on kehtestatud erikord või erinõuded, tuleb asitõendi hävitamine korraldada nimetatud korra või nõuete kohaselt.

(5) Asitõendi hävitamise kohta koostatakse akt, milles märgitakse asitõendi hävitaja, eseme või aine nimetus, kogus, viide otsusele, mille alusel esemed üle antakse, hävitamise viis, aeg ja koht. Asitõendi hävitamise akt koostatakse kahes eksemplaris, millest üks lisatakse väärteo- või kriminaaltoimikule ja teine jääb akti koostanud asutusele. Akti kinnitavad allkirjaga asitõendi hävitaja ja hävitamise juures viibinud ametnikud.

(6) Asitõendi hävitamisega seonduvad kulud kannab asitõendi hävitamist korraldanud uurimisasutus või kohus.

[RT I 2005, 33, 253 – jõust. 19.06.2005]

4. peatükk
KONFISKEERITUD VARA JA KIIRESTI RIKNEVATE ASITÕENDITE VÕÕRANDAMISEST SAADUD RAHA RIIGITULUDESSE KANDMINE

§ 12. Vara riigieelarve tuludesse kandmise kord

(1) Konfiskeeritud vara või kiiresti riknevate asitõendite võõrandamisest saadud tulu kantakse riigieelarve tuludesse kolme pangapäeva jooksul vara või asitõendite võõrandamisest arvates.

(2) Maavalitsuse, tolli või välisesinduse valitsemisel või valduses olev konfiskeeritav:
1) välisvaluuta konverteeritakse arvelevõtmise päeval kehtiva Eesti Panga noteeritud päevakursi alusel Eesti kroonidesse ja kantakse riigieelarve tuludesse;
2) sularaha kantakse riigieelarve tuludesse kahe pangapäeva jooksul;
3) arvelduskontol olev raha kantakse riigieelarve tuludesse kahe pangapäeva jooksul arvelduskonto kasutamise õiguse saamise päevast arvates.

(3) Ettevõtja, kes võõrandab konfiskeeritud vara, kannab võõrandamisest saadud summad riigieelarve tuludesse pärast dokumentaalselt tõestatud hoidmis-, üleandmis- ja võõrandamiskulude mahaarvamist.

§ 13. Dokumentide säilitamine

Konfiskeeritud vara ja kiiresti riknevate asitõendite võõrandamisest laekunud summa riigieelarve tuludesse ülekandmise, võõrandamise ja hävitamise dokumente säilitatakse kümme aastat dokumendi loomisest arvates.

5. peatükk
KONFISKEERITUD VARA JA KIIRESTI RIKNEVATE ASITÕENDITE VÕÕRANDAMISEST SAADUD RAHA RIIGIEELARVEST SEADUSLIKULE VALDAJALE TAGASTAMINE

§ 14. Seadusliku valdaja nõudeõigus

(1) Sellise konfiskeeritud vara või kiiresti riknevate asitõendite, mille seaduslikku valdajat ei tuvastatud enne vara võõrandamist, hiljem tuvastatud seaduslikul valdajal on õigus nõuda konfiskeeritud vara või kiiresti riknevate asitõendite võõrandamisest saadud summa riigieelarvest tagasi pärast sellest summast vara dokumentaalselt tõestatud hoidmis-, üleandmis-, uurimis- ja võõrandamiskulude mahaarvamist.

(2) Konfiskeeritud vara ja kiiresti riknevate asitõendite seaduslikul valdajal ei ole lõikes 1 märgitud nõudeõigust «Karistusseadustiku» § 83 lõigetes 3 ja 4 nimetatud juhtudel.

§ 15. Võõrandamisest saadud summa seaduslikule valdajale tagastamine

(1) Paragrahvi 14 lõikes 1 nimetatud summa tagastab Rahandusministeerium seaduslikule valdajale kirjaliku avalduse alusel, kus on märgitud tema arvelduskonto andmed. Avaldusele tuleb lisada kohtuvälise menetleja lahendi või kohtulahendi tõestatud ärakiri.

(2) Rahandusministeerium kontrollib esitatud dokumentide õigsust ja võrdleb seadusliku valdaja poolt nõutavat summat võõrandamisest saadud ning riigieelarvesse ülekantud summaga.

(3) Rahandusministeerium kannab konfiskeeritud vara ja kiiresti riknevate asitõendite võõrandamisest saadud summa seadusliku valdaja arvelduskontole või teatab talle taotluse rahuldamata jätmisest ühe kuu jooksul kõikide dokumentide esitamise päevast arvates.

6. peatükk
KIIRESTI RIKNEVATE ASITÕENDITE HINDAMINE, VÕÕRANDAMINE JA HÄVITAMINE

§ 16. Kiiresti riknevate asitõendite hindamine

Kui kiiresti rikneva asitõendi väärtust on võimalik määrata, hinnatakse seda «Tsiviilseadustiku üldosa seaduse» § 65 alusel.

§ 17. Kiiresti riknevate asitõendite võõrandamine

(1) Riigi või kohaliku omavalitsuse tervishoiu- või hoolekandeasutusele kiiresti riknevate asitõendite üleandmise kohta koostatakse üleandmis-vastuvõtmisakt, milles märgitakse asitõendite väärtus ja § 3 lõikes 2 nimetatud andmed. Akt koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks lisatakse väärteo- või kriminaaltoimikusse, teine jääb üleandjale ja kolmas vastuvõtjale. Aktile lisatakse menetleja määrus kiiresti riknevate asitõendite tasuta üleandmise kohta. Üleandmis-vastuvõtmisakti tuleb uurimisasutuses säilitada kümme aastat.

(2) Veterinaar- ja Toiduameti või Tervisekaitseinspektsiooni analüüside tulemuste põhjal nõuetekohaseks tunnistatud kiiresti riknev toidutoore ja toit võõrandatakse § 3 lõike 3 kohaselt või antakse tasuta lõikes 1 nimetatud asutusele.

(3) Hiljem tuvastatud seaduslikul valdajal on nimetatud asitõendite realiseerimisest saadud summade eelarvest tagasinõudmise õigus pärast neist selle vara hoidmis-, üleandmis-, uurimis- ja realiseerimiskulude mahaarvamist. Nimetatud summad tagastab Rahandusministeerium õigustatud isiku kirjaliku avalduse alusel.

§ 18. Kiiresti riknevate asitõendite hävitamine

(1) Kiiresti rikneva asitõendi võõrandamise võimatuse korral see hävitatakse menetleja määruse alusel.

(2) Asitõendiks olev kiiresti riknev narkootiline või psühhotroopne aine hävitatakse «Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud korras.

(3) Kiiresti rikneva asitõendi hävitamise kohta koostatakse akt, milles märgitakse asitõendi hävitaja, hävitatava eseme või aine nimetus, kogus, viide otsusele, mille alusel esemed või ained hävitatakse, hävitamise viis, aeg ja koht. Asitõendi hävitamise akt koostatakse kahes eksemplaris, millest üks lisatakse väärteo- või kriminaaltoimikusse ja teine jääb akti koostanud asutusele. Akti kinnitavad allkirjaga asitõendi hävitaja ja hävitamise juures viibinud ametnikud.

§ 19. Kiiresti rikneva konfiskeeritud vara hindamine, võõrandamine ja hävitamine

Kiiresti rikneva konfiskeeritud vara hindamisel, võõrandamisel ja hävitamisel kohaldatakse §-des 16–18 sätestatut.

7. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 20. [käesolevast tekstist välja jäetud]


 

 

/otsingu_soovitused.json