Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.04.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 30, 542

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika" muutmine

Vastu võetud 04.04.2007 nr 39

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruses nr 9 «Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika» (RTL 2007, 8, 135) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 221 ja 222 järgmiselt:

« (221) Nimistuga töötavale perearstile makstakse 2006. aasta eest lisatasu koefitsiendiga 0,5, kui perearsti tegevuse hindamise tulemusena saab perearst tulemuseks vähemalt 250 punkti.

(222) Nimistuga töötavale perearstile makstakse 2006. aasta eest lisatasu koefitsiendiga 0,25, kui perearsti tegevuse hindamise tulemusena saab perearst tulemuseks vähemalt 40 ja ta on haigekassale esitanud krooniliste haigete (diabeet II ja hüpertooniatõbi) loetelud seisuga 01.01.2006.»;

2) paragrahvi 28 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Töötajate brutopalga kuluna arvestatakse teenuse standardkulus järgmisi summasid:
1) arsti brutopalk on 121 krooni 90 senti tunnis;
2) õe brutopalk on 58 krooni 50 senti tunnis;
3) hooldustöötaja brutopalk on 31 krooni 60 senti tunnis;
4) muu kõrgharidusega spetsialisti brutopalk on 121 krooni 90 senti tunnis;
5) muu keskharidusega spetsialisti brutopalk on 58 krooni 50 senti tunnis.»;

3) paragrahvi 41 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Töötajate brutopalga kuluna arvestatakse teenuse piirhinnas järgmisi summasid:
1) arsti brutopalk on 93 krooni ja 75 senti tunnis;
2) õe brutopalk on 48 krooni ja 75 senti tunnis;
3) abilise (nt registraator, raamatupidaja, koristaja jt) brutopalk on 25 krooni tunnis.»;

4) paragrahv 55 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 55. Ravile suunamise andmed

Raviarvele kantakse eriarsti vastuvõtule suunanud arsti järgmised andmed:
1) eriarsti vastuvõtu korral vastuvõtule suunanud arsti ees- ja perekonnanimi;
2) arsti vastuvõtule toomisel kiirabiga – «kiirabi»;
3) ilma saatekirjata arsti vastuvõtule tulnu korral – «tuli ise»;
4) haige tagasikutsumisel sama arsti juurde pärast statsionaarset ravi – «tagasikutse»;
5) haige suunamisel arsti vastuvõtule politsei, päästeameti, tuletõrje poolt – «politsei»;
6) suunanud arsti eriala koodi ei märgita raviarvel, kui kanne sisaldab tähistusi «kiirabi», «tuli ise», «tagasikutse», «politsei»;
7) suunanud arsti kood või lähtuvalt eriarsti vastuvõtule tuleku viisist märgitakse kood järgmiselt:

T0001 «kiirabi»
T0002 «tuli ise»
T0003 «tagasikutse»
T0004 «politsei».»;

5) paragrahv 55 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 55. Ravile saabumise ja suunamise andmed

Raviarvele kantakse järgmised ravile saabumise ja suunamise andmed:
1) suunanud arsti kood;
2) ravile toomisel kiirabiga – T0001;
3) ilma saatekirjata ravile saabumise korral – T0002;
4) haige tagasikutsumisel sama arsti juurde pärast statsionaarset ravi – T0003;
5) haige toomisel ravile politsei või päästeameti poolt – T0004;
6) haige suunamisel perearsti poolt – T0011;
7) haige suunamisel statsionaarselt ravilt (v.a statsionaarset taastusravi või statsionaarset hooldusravi) või päevaravilt vahetult edasi statsionaarsele ravile (v.a statsionaarsele taastusravile või statsionaarsele hooldusravile) või päevaravile vastavalt haiglaliigile – T0005, T0006, T0007, T0008, T0009 või T0010;
8) lähtuvalt ravile saabumise ja suunamise viisist märgitakse suunamise liigi kood järgmiselt:

Kood Suunamise liik
T0001 kiirabi
T0002 tuli ise
T0003 tagasikutse
T0004 politsei
T0005 eriarsti ambulatoorselt ravilt
T0006 päevaravilt
T0007 üldhaiglast
T0008 keskhaiglast
T0009 piirkondlikust haiglast
T0010 mujalt (v.a üldhaigla, keskhaigla, piirkondlik haigla)
T0011 perearst;

9) suunanud arsti koodi ei märgita raviarvele, kui suunamise liik on T0001 «kiirabi», T0002 «tuli ise» või T0004 «politsei».»;

6) paragrahvi 58 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) lõpetamise põhjused patsiendi edasi suunamisel või patsiendi omavastutusel lahkumisel või patsiendi surma korral, märkides raviarve lõpetamise põhjuse koodi numbri järgmiselt:

Kood Raviarve lõpetamise põhjus
  1 Suunatud sama tervishoiuteenuse osutaja teise eriarsti ambulatoorsele vastuvõtule
  2 Suunatud sama tervishoiuteenuse osutaja statsionaarsele ravile
  3 Suunatud teise tervishoiuteenuse osutaja eriarsti ambulatoorsele vastuvõtule
  5 Suunatud teise tervishoiuteenuse osutaja (üldhaigla) statsionaarsele ravile
  6 Suunatud teise tervishoiuteenuse osutaja (keskhaigla) statsionaarsele ravile
  7 Suunatud teise tervishoiuteenuse osutaja (piirkondlik haigla) statsionaarsele ravile
  8 Suunatud teise tervishoiuteenuse osutaja statsionaarsele ravile (v.a üldhaigla, keskhaigla, piirkondlik haigla)
  9 Lahkunud omavastutusel arsti soovitusi arvestamata
10 Surnud
11 Muud põhjused
12 Suunatud sama tervishoiuteenuse osutaja päevaravile
13 Suunatud teise tervishoiuteenuse osutaja päevaravile.».

§ 2. Rakendussätted

(1) Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007. a.

(2) Määruse § 1 punkti 5 kohaldatakse 1. aprillist 2007. a.

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json