Teksti suurus:

Põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste, päritolunimetuste ja traditsioonilise eritunnusega toodete nimetuste registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.11.2008
Avaldamismärge:RTL 2007, 31, 557

Põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste, päritolunimetuste ja traditsioonilise eritunnusega toodete nimetuste registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 04.04.2007 nr 48

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 53 lõike 4 ning nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta (ELT L 93, 31.3.2006, lk 12–25) artikli 5 lõike 8 ja artikli 7 lõike 2 ning nõukogu määruse (EÜ) nr 509/2006 põllumajandustoodete ja toidu garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste kohta (ELT L 93, 31.3.2006, lk 1–11) artikli 7 lõigete 4 ja 5 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse põllumajandustoote ja toidu geograafilise tähise, päritolunimetuse ja traditsioonilise eritunnusega toote nimetuse registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord.

§ 2. Registreerimistaotlus

(1) Põllumajandustoote või toidu registreerimiseks geograafilise tähisena või päritolunimetusena Euroopa Ühenduses esitab nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 5 lõigete 1 ja 2 tingimustele vastav ning õigustatud huvi omav rühm Põllumajandusministeeriumile (edaspidi ministeerium) lisas 1 toodud vormi kohase registreerimistaotluse (edaspidi taotlus) paberkandjal kolmes eksemplaris.

(2) Põllumajandustoote või toidu registreerimiseks traditsioonilise eritunnusega toote nimetusena Euroopa Ühenduses esitab nõukogu määruse (EÜ) nr 509/2006 artiklis 7 nimetatud rühm ministeeriumile lisas 1 toodud vormi kohase taotluse paberkandjal kolmes eksemplaris.

(3) Lõikes 1 nimetatud taotlusega koos esitatakse:
1) geograafilise piirkonna kaart A4-formaadis;
2) nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 artiklis 4 nimetatud spetsifikaat;
3) komisjoni määruse (EÜ) nr 1898/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 369, 23.12.2006, lk 1–19), lisas 1 sätestatud vormi kohane koonddokument;
4) vajaduse korral taotlusel toodud asjaolusid tõendavad dokumendid.

(4) Lõikes 2 nimetatud taotlusega koos esitatakse:
1) nõukogu määruse (EÜ) nr 509/2006 artiklis 6 nimetatud spetsifikaat;
2) taotleja soovi korral nõukogu määruse (EÜ) nr 509/2006 artikli 13 lõikes 2 nimetatud avaldus nimetuse reserveerimiseks;
3) vajaduse korral taotlusel toodud asjaolusid tõendavad dokumendid.

§ 3. Taotluse menetlemine

(1) Ministeerium kontrollib taotluse vastavust nõukogu määruses (EÜ) nr 509/2006 või nõukogu määruses (EÜ) nr 510/2006 sätestatud tingimustele.

(2) Tingimustele vastava garanteeritud traditsioonilise eritunnuse nimetuse registreerimistaotluse puhul avaldab ministeerium oma veebilehel taotleja nime, aadressi ja spetsifikaadi ning tingimustele vastava geograafilise tähise ja päritolunimetuse registreerimistaotluse puhul taotleja nime, aadressi, koonddokumendi ja spetsifikaadi. Lisaks avaldab ministeerium oma veebilehel vastuväite esitamise korda käsitleva teabe.

(3) Ministeerium võimaldab soovijal tutvuda taotluse terviktekstiga.

(4) Ministeerium teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse kuue kuu jooksul arvates taotluse saamisest. Kui taotlusele vastuväidet ei esitata või kui vastuväite lahendamise tulemusena selgub, et taotlus vastab § 2 lõigetes 1 ja 2 nimetatud tingimustele, edastab ministeerium taotluse Euroopa Komisjonile.

(5) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse ärakiri või väljavõte otsusest saadetakse taotlejale posti teel tähtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

§ 4. Vastuväide taotlusele

(1) Põhjendatud vastuväite taotlusele võib esitada õigustatud huvi omav isik kolme kuu jooksul arvates ministeeriumi veebilehel taotluse avaldamisest. Pärast nimetatud tähtaega esitatud vastuväite võib jätta läbi vaatamata.

(2) Vastuväide esitatakse lisas 2 toodud vormi kohaselt koos vastuväitel toodud asjaolusid tõendavate dokumentidega.

(3) Ministeerium kontrollib vastuväite vastavust nõukogu määruses (EÜ) nr 509/2006 või nõukogu määruses (EÜ) nr 510/2006 sätestatud tingimustele 15 tööpäeva jooksul arvates vastuväite saamisest ning teavitab tingimustele mittevastavast vastuväitest vastuväite esitajat posti teel tähtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.

(4) Põhjendatud vastuväitest teavitab ministeerium taotluse ja vastuväite esitajat ja palub neil saavutada kokkulepe ning teavitada sellest ministeeriumi kirjalikult ühe kuu jooksul arvates vastuväite esitamisest.

(5) Lõikes 4 nimetatud tähtaja jooksul ministeeriumi kokkuleppest teavitamata jätmise korral teeb ministeerium 15 tööpäeva jooksul taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse.

§ 5. Spetsifikaadi muutmise taotlus

(1) Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 alusel registreeritud nimetuse spetsifikaadi muutmiseks esitab § 2 lõikes 1 nimetatud tingimustele vastav ning õigustatud huvi omav rühm ministeeriumile komisjoni määruse (EÜ) nr 1898/2006 lisas 6 sätestatud vormi kohase muutmise taotluse paberkandjal kolmes eksemplaris.

(2) Nõukogu määruse (EÜ) nr 509/2006 artikli 8 alusel registreeritud nimetuse spetsifikaadi muutmiseks esitab § 2 lõikes 2 nimetatud tingimustele vastav rühm ministeeriumile vabas vormis spetsifikaadi muutmise taotluse kolmes eksemplaris, mis sisaldab spetsifikaadi muutunud komponenti koos selgitustega ning uuendatud spetsifikaati. Spetsifikaadi muutmise taotluses näidatakse ära taotleja õigustatud huvi ja põhjendatakse taotletavaid muudatusi.

(3) Spetsifikaadi muutmise taotlust menetletakse §-des 3 ja 4 sätestatud korras.

(4) Nõukogu määruses (EÜ) nr 509/2006 või nõukogu määruses (EÜ) nr 510/2006 sätestatud tingimustele vastava spetsifikaadi muutmise taotluse puhul avaldab ministeerium oma veebilehel taotleja nime, aadressi ja muudetud spetsifikaadi.

§ 6. Vastuväide Euroopa Liidu liikmesriigis esitatud taotlusele ja spetsifikaadi muutmise taotlusele

(1) Vastuväite Euroopa Liidu liikmesriigis esitatud taotlusele ja spetsifikaadi muutmise taotlusele võib esitada isik, kes tõendab enda õigustatud huvi kuue kuu jooksul alates nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõikes 2 ja nõukogu määruse (EÜ) nr 509/2006 artikli 8 lõikes 2 sätestatud Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäevast. Pärast nimetatud tähtaega esitatud vastuväidet ei arvestata.

(2) Vastuväide Euroopa Liidu liikmesriigis esitatud taotlusele ja spetsifikaadi muutmise taotlusele esitatakse põllumajandustoote ja toidu päritolunimetuse ja geograafilise tähise puhul komisjoni määruse (EÜ) nr 1898/2006 lisas 3 toodud vormi kohaselt ning traditsioonilise eritunnusega põllumajandustoote ja toidu nimetuse puhul lisas 3 toodud vormi kohaselt ministeeriumile paberkandjal kolmes eksemplaris. Vastuväitele lisatakse vastuväite esitamise põhjust tõendavad dokumendid.

(3) Ministeerium edastab esitatud vastuväite viivitamata Euroopa Komisjonile.

§ 7. Määruse kehtetuks tunnistamine

Põllumajandusministri 2. juuli 2004. a määrus nr 114 «Põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste, päritolunimetuste ja traditsioonilise eritunnusega toodete nimetuste registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» (RTL 2004, 95, 1493) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 21.03.2007. a resolutsioon nr 17-1/07-01973.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

/otsingu_soovitused.json