Teksti suurus:

Põhikooli ja gümnaasiumi õhtuses ja kaugõppe vormis õppimise ning põhikooli ja gümnaasiumi eksternina lõpetamise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2010
Avaldamismärge:RTL 2007, 31, 552

Põhikooli ja gümnaasiumi õhtuses ja kaugõppe vormis õppimise ning põhikooli ja gümnaasiumi eksternina lõpetamise tingimused ja kord

Vastu võetud 04.04.2007 nr 30

Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 6 lõike 2 alusel.

§ 1. Õhtuses ja kaugõppe vormis õppimise ning kooli eksternina lõpetamise vormi rakendamine

Õhtuse ja kaugõppe vormi ning kooli eksternina lõpetamise vormi rakendamine koolis määratakse kooli põhimäärusega.

§ 2. Õhtuse ja kaugõppe vormi õppekorraldus

(1) Õhtuses õppevormis korraldatakse õppetöö valdavalt õppetundide ja konsultatsioonidena, kaugõppe vormis valdavalt konsultatsioonide ja iseseisva õppimisena.

(2) Õhtuses õppevormis õppimisel on õpilase nädalakoormus kooli poolt juhendatud õppetegevuses (õppetunnid, konsultatsioonid, hinnatavad tööd jm) vähemalt 24 õppetundi. Õppetunnid toimuvad vähemalt kolmel päeval nädalas.

(3) Kaugõppe vormis õppimisel tagatakse kuni 10 õpilasega klassis kooli poolt juhendatud õppetegevust (õppetunnid, konsultatsioonid, hinnatavad tööd jm) vähemalt 1 õppetund nädalas iga õpilase kohta, 10 ja enama õpilasega klassis vähemalt 15 õppetundi nädalas kokku klassi kohta.

(4) Õhtuse ja kaugõppe vormi rakendamisel ei ole õppekavas kehalist kasvatust ja tööõpetust või käsitööd.

(5) Õhtuses ja kaugõppe vormis õppivatel õpilastel on õigus võtta isikliku avalduse alusel õppetööst õppepuhkust pikkusega üks aasta. Õppetööst antav õppepuhkus vormistatakse direktori käskkirjaga ning selle kohta tehakse vastav märge õpilasraamatusse.

§ 3. Üksikute õppeainete õppimine

(1) Õhtuses ja kaugõppe vormis on õpilasel õigus õppida üksikuid õppeaineid.

(2) Üksikuid õppeaineid õppiva õpilase õppemaht määratakse kindlaks üheks õppeaastaks.

(3) Üksikuid õppeaineid õppiva õpilase aastahinded või -hinnangud, kursusehinded ja kooliastmehinded kantakse õpilasraamatusse.

§ 4. Kooli eksternina lõpetamine

(1) Isikud, kes soovivad kooli eksternina lõpetada, esitavad hiljemalt 1. novembriks kooli direktorile avalduse ja haridust tõendavad dokumendid või nende ametlikult kinnitatud koopiad.

(2) Kooli eksternina lõpetamiseks tuleb eksternil sooritada aineeksamid ja lõpueksamid.

(3) Ekstern sooritab aineeksamid kõigis riiklikus õppekavas ettenähtud õppeainetes, v.a kehaline kasvatus ja tööõpetus või käsitöö.

(4) Ekstern võib uuesti sooritada varem sooritatud aineeksameid ja lõpueksameid.

(5) Põhikooli aineeksamid sooritab ekstern nendes õppeainetes, milles eksternil puuduvad põhikooli lõputunnistusele kantavad hinded.

(6) Gümnaasiumiastme aineeksamid sooritab ekstern nendes õppeainetes, milles eksternil puuduvad gümnaasiumi lõputunnistusele kantavad hinded.

(7) Eksternid sooritavad aineeksameid kooli direktori poolt selleks kinnitatud eksamiperioodil.

(8) Eksamiperioodil haigestunud ekstern esitab arstitõendi, mille põhjal määrab kooli direktor uue aineeksami aja.

(9) Eksternile antakse kooli lõpetamiseks konsultatsioone kokku vähemalt 15 õppetunni ulatuses.

§ 5. Rakendussätted

(1) Määrus jõustub 1. septembril 2007. a.

(2) Haridus- ja teadusministri 16. jaanuari 2002. a määrus nr 16 «Põhikooli ja gümnaasiumi õhtuses ja kaugõppevormis õppimise ning põhikooli ja gümnaasiumi eksternina lõpetamise tingimused ja kord» (RTL 2002, 15, 204; 2003, 4, 39) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Mailis REPS

Kantsler Sirje JÕGISTE