Teksti suurus:

Sinimäe Põhikooli õpilaste vastuvõtmise korra kehtestamine

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2007, 83, 1026

Sinimäe Põhikooli õpilaste vastuvõtmise korra kehtestamine

Vastu võetud 29.03.2007 nr 35

Määrus kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 22 ning Haridus- ja teadusministri 6. detsembri 2005. a määrusega nr 52 kehtestatud «Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise kord» § 3 lg 1 alusel arvestades Sinimäe Põhikooli hoolekogu ja õppenõukogu arvamust.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse õpilaste Sinimäe Põhikooli vastuvõtmise kord 1.–3. kooliastmel.

  (2) Sinimäe Põhikooli võetakse Vaivara vallas elavaid õpilasi. Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli ka teiste omavalitsusüksuste territooriumil elavaid õpilasi.

§ 2.  Sinimäe Põhikooli vastuvõtmiseks esitatavad dokumendid

  (1) Sinimäe Põhikooli astumisel esitatakse kooli kantseleisse järgmised dokumendid:
  1) Lapsevanema/õpilase seadusliku esindaja avaldus;
  2) Klassi- või lõputunnistus või haridust tõendav dokument (v.a 1. klassi astuja);
  3) Väljavõte õpilasraamatust (v.a 1. klassi astuja);
  4) Õppija ja lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;
  5) Õpilase tervisekaart;
  6) Õpilaspileti pilt.

§ 3.  Sinimäe Põhikooli vastuvõtmise kord

  (1) Õpilase kooli ja klassi, kus õpinguid jätkatakse, vastuvõtmise otsustab kooli direktor ja vormistab selle oma käskkirjaga.

  (2) Erandina teeb käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud otsuse õppenõukogu, kui:
  1) Õpilane on tulnud välisriigi õppeasutusest;
  2) Õpilasel puudub haridust tõendav dokument;
  3) Õpilane õppis eelmises koolis mõne teise riikliku õppekava alusel koostatud õppekava järgi;
  4) Eelmises koolis õppis õpilane vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega erivajadustega õpilaste koolile ja sanatoorsele koolile kehtestatud erinevale õppeaastate arvule, õppeainete loendile või õppetundide arvule.

  (3) Õppenõukogu otsusest teatatakse avalduse esitajale kirjalikult ja vastuvõtmise otsus vormistatakse direktori käskkirjaga.

  (4) Kooli võetakse vastu ka erivajadustega lapsed, rakendades vajadusel koduõpet. Lihtsustatud õppekava alusel saavad õppida ka eriõppele määratud õpilased vastavalt nõustamiskomisjoni otsusele.

§ 4.  Sinimäe Põhikooli 1. klassi vastuvõtmise kord

  (1) Sinimäe Põhikooli 1. klassi vastuvõtmisel:
  1) on õppima asuja reeglina koolikohustuslikus vanuses. Laps on koolikohustuslik, kui ta saab jooksva aasta 1. oktoobriks seitsme aastaseks;
  2) võib õppima asuja olla ka noorem kui seitse aastat, kui lapsevanem/õpilase seaduslik esindaja avaldab selleks soovi ja laps on saanud jooksva aasta 30. aprilliks kuue aastaseks ning kui laps vastab kooliküpsuse nõuetele ja klassis on vabu kohti;
  3) eeldatakse õppima asuja kooliküpsust;
  4) peab kooli astuja olema läbinud arstliku kontrolli;
  5) on lapsevanemal/õpilase seaduslikul esindajal õigus taotleda vastavalt nõustamiskomisjoni otsusele koolikohustuse täitmise edasilükkamist ühe aasta võrra.

§ 5.  Rakendussätted

  (1) Kooli vastuvõtmisest teavitatakse õpilase vanemat/õpilase seaduslikku esindajat suuliselt või kirjalikult, vastuvõtmisest keeldumisel kirjalikult.

  (2) Kooli vastuvõtmise või vastuvõtmisest keeldumise otsuse peale võib esitada vaide Vaivara Vallavalitsusele.

Heiki LUTS
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json