Teksti suurus:

Nõuded elektriseadmele- ja paigaldisele, nende elektromagnetilisele ühilduvusele, märgistuse ja teabega varustamisele ning vastavushindamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.07.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.10.2010
Avaldamismärge:RTL 2007, 34, 589

Nõuded elektriseadmele- ja paigaldisele, nende elektromagnetilisele ühilduvusele, märgistuse ja teabega varustamisele ning vastavushindamise kord

Vastu võetud 10.04.2007 nr 24

Määrus kehtestatakse «Elektriohutusseaduse» § 5 lõike 3 ja § 7 lõike 2 alusel.

1. peatükk
NÕUDED MADALPINGESEADMELE, SELLE VARUSTAMISELE VASTAVUSMÄRGI VÕI MUU MÄRGISTUSE NING TEABEGA JA MADALPINGESEADME VASTAVUSHINDAMISE KORD

§ 1. Kohaldamisala

(1) Käesolevas peatükis sätestatud nõudeid kohaldatakse madalpingeseadmele.

(2) Madalpingeseade on vahelduvpingel 50 kuni 1000 volti ja alalispingel 75 kuni 1500 volti talitlev elektriseade. Elektriseadmeks peetakse ka elektriseadme koostamiseks ja elektripaigaldise ehitamiseks kasutatavaid komponente.

(3) Käesolevas peatükis, välja arvatud §-des 2–4, sätestatud nõudeid ei kohaldata järgmistele madalpingeseadmetele ja nähtustele:
1) ümbritsevate töötingimuste tõttu plahvatusohtlikuks muutuda võivas keskkonnas kasutatavale elektriseadmele;
2) seadmetele, millele kohaldatakse «Meditsiiniseadme seaduse» nõudeid;
3) inimese või asja veoks mõeldud lifti elektriseadmele;
4) elektriarvestile;
5) olmes kasutatavale elektri-pistikühendusele;
6) elektritarale;
7) elektrilisele raadiohäirele;
8) laevadel, lennukitel ja raudteedel kasutatavatele spetsiaalsetele elektriseadmetele, millele on kehtestanud nõuded vastavad rahvusvahelised organisatsioonid, mille liige on Eesti.

§ 2. Madalpingeseadme varustamine teabega

(1) Madalpingeseadmele peavad olema loetavalt kantud tema ohutuks kasutamiseks vajalikud andmed. Kui neid andmeid pole võimalik madalpingeseadmele kanda, siis tuleb need esitada selle kasutusjuhendis.

(2) Madalpingeseadmele peavad olema kantud loetavalt tootja nimi või kaubamärk. Kui madalpingeseadmele pole võimalik tootja nime ega kaubamärki kanda, siis peavad need andmed olema kantud madalpingeseadme pakendile.

§ 3. Nõuded madalpingeseadme tootmisele

Madalpingeseade koos selle juurde kuuluvate osistega peab olema kavandatud ja toodetud kooskõlas Euroopa ühendustes ja Eestis tunnustatava hea inseneritavaga nii, et:
1) seda saaks ohutult ja nõuetele vastavalt komplekteerida ning elektrivõrguga ühendada;
2) selle nõuetekohasel hooldamisel ja ettenähtud kasutusviisil oleks tagatud §-s 4 sätestatud meetmed.

§ 4. Meetmed ohutuse tagamiseks

(1) Kaitseks madalpingeseadme poolt põhjustatavate ohtude vastu peab rakendama meetmeid kindlustamaks, et:
1) inimene ja koduloom on küllaldaselt kaitstud elektrilöögi eest;
2) ei teki ohtlikku temperatuuri, elektrikaart ega kiirgust;
3) inimene, koduloom ja vara on küllaldaselt kaitstud peale elektrilöögiohu ka muude ohtude eest;
4) elektriseadme isolatsioon vastab selle eeldatavatele talitlusoludele.

(2) Kaitseks välismõjude vastu peab rakendama meetmeid, et inimesele, varale ja või keskkonnale ei põhjustaks ohtu:
1) elektriseadmele eeldatavalt mõjuvad mehaanilised koormused;
2) elektriseadmele eeldatavalt mõjuvad muud keskkonnaoludest tulenevad koormused;
3) elektriseadme eeldatav ülekoormamine.

§ 5. Nõuetele vastavuse tõendatus

(1) Eeldatakse, et madalpingeseade vastab §-de 2–4 nõuetele, kui see täidab harmoneeritud standardites sätestatud ohutusnõuded.

(2) Kui puuduvad harmoneeritud standardid, eeldatakse, et madalpingeseade vastab §-de 2–4 nõuetele, kui see täidab rahvusvaheliste organisatsioonide IEC ja CEE sätestatud ohutusnõuded, mis on teavitatud liikmesriikidele Euroopa Liidu Komisjoni poolt.

(3) Harmoneeritud standardite ja IEC või CEE sätestatud teavitatud ohutusnõuete puudumisel eeldatakse madalpingeseadme nõuetele vastavust siis, kui madalpingeseade vastab selle Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi rahvuslikus standardis sätestatud ohutusnõuetele, kus see on valmistatud, tingimusel et on tagatud Eestis nõutav ohutustase ja §-des 2–4 sätestatud nõuete täitmine.

(4) Madalpingeseadme nõuetele vastavust tuleb tõendada §-s 6 sätestatud protseduuri järgides.

§ 6. Vastavushindamise protseduur

Nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise protseduur koosneb järgmistest toimingutest:
1) tehnilise dokumentatsiooni koostamine;
2) vastavusdeklaratsiooni koostamine;
3) vastavusmärgi paigaldamine.

§ 7. Tehniline dokumentatsioon

(1) Madalpingeseadme tootja peab koostama tehnilise dokumentatsiooni, mis võimaldab hinnata madalpingeseadme nõuetele vastavust ja milles sisalduvad:
1) madalpingeseadme üldkirjeldus;
2) põhilised madalpingeseadme kavandid, tootmisjoonised ning elektriseadme osiste, ahelate jne skeemid;
3) vajalikud kirjeldused ja selgitused punktis 2 sätestatud kavandite, skeemide ning madalpingeseadme talitluse mõistmiseks;
4) standardite loetelu, mida rakendati madalpingeseadme tootmisel kas osaliselt või täielikult, või muude meetmete loetelu madalpingeseadme nõuetele vastavuse tagamiseks kui standardeid ei rakendatud;
5) konstrueerimisarvutused ja kontrollitulemused jne;
6) katsetamisprotokollid;
7) vastavusdeklaratsiooni koopia.

(2) Madalpingeseadme tootja peab rakendama meetmeid tagamaks tootmisprotsessi vastavuse tehnilisele dokumentatsioonile ja õigusaktides sätestatud nõuetele.

(3) Madalpingeseadme tootja, tootja volitatud esindaja või isik, kes lasi elektriseadme turule, peab tehnilist dokumentatsiooni säilitama vähemalt kümme aastat alates viimase madalpingeseadme tootmisest ja võimaldama riiklikku järelevalvet teostaval ametiisikul sellega tutvuda.

§ 8. Vastavusdeklaratsioon

(1) Madalpingeseadme tootja või tema volitatud esindaja peab koostama vastavusdeklaratsiooni, millega ta tõendab madalpingeseadme vastavust §-des 2, 3 ja 4 sätestatud nõuetele ja mis sisaldab järgmisi andmeid:
1) tootja või tootja volitatud esindaja nimi ja aadress;
2) madalpingeseadme tehniline kirjeldus;
3) viited harmoneeritud standarditele või nende puudumisel standarditele, mille nõuetele elektriseade vastab;
4) vajadusel selgitused erisuste kohta, millega nõuetele vastavust deklareeriti;
5) allakirjutanud isiku andmed;
6) vastavusmärgi paigaldamise aasta kaks viimast aastaarvu.

§ 9. Vastavusmärk

(1) Nõuetele vastav madalpingeseade peab enne turule laskmist olema varustatud vastavusmärgiga, vastavalt Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a määrusele nr 423 «Vastavusmärgi kuju, mõõtmed ja paigaldamise kord», arvestades käesolevast määrusest tulenevaid erisusi.

(2) Muud märgistust võib kanda elektriseadmele, selle pakendile või kasutusjuhendile tingimusel, et see ei sisalda vastavusmärgile sarnaseid märke, sümboleid ega kirjeid. Muu märgistus peab olema kantud elektriseadmele, selle pakendile või kasutusjuhendile selliselt, et vastavusmärgi nähtavus ja loetavus ei halveneks.

(3) Vastavusmärgi paigaldab elektriseadmele, või kui see pole võimalik, siis elektriseadme pakendile, kasutusjuhendile või garantiidokumendile elektriseadme tootja või tema volitatud esindaja.

(4) Vastavusmärgi paigaldamisega kinnitab elektriseadme tootja või tema volitatud esindaja, et elektriseade on valmistatud vastavalt «Elektriohutusseaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

(5) Kui elektriseadmele kehtestab nõudeid mõni teine õigusakt, mis samuti näeb ette kohustuse paigaldada enne turule laskmist vastavusmärk, siis kinnitab elektriseadme tootja või tema volitatud esindaja vastavusmärgi paigaldamisega, et elektriseade vastab ka selle õigusakti nõuetele.

2. peatükk
ELEKTRISEADME JA -PAIGALDISE ELEKTROMAGNETILISE ÜHILDUVUSE NÕUDED JA NÕUETELE VASTAVUSE HINDAMISE JA TÕENDAMISE PROTSEDUURID

§ 10. Kohaldamisala

(1) Käesolevas peatükis sätestatakse elektriseadme ja -paigaldise elektromagnetilise ühilduvuse olulised nõuded.

(2) Elektriseadmele, mis on turule lastud ja mida võidakse ühendada elektripaigaldisega, kohaldatakse kõiki elektriseadmele sätestatud asjakohaseid nõudeid.

(3) Elektriseadmele, mis on ette nähtud ühendamiseks konkreetse elektripaigaldisega ega ole kaubanduslikult kättesaadav, ei kohaldata käesoleva määruse §-dest 12, 13, 14 ja 15 tulenevaid nõudeid.

(4) Lõikes 3 sätestatud juhul määratlevad elektriseadmega kaasnevad dokumendid elektripaigaldise ja selle elektromagnetilise ühilduvuse karakteristikud ning viitavad elektriseadme elektripaigaldisega ühendamisel võetavatele ettevaatusabinõudele, et mitte rikkuda asjaomase paigaldise nõuetele vastavust. Lisaks sellele peab dokumentatsioon sisaldama § 13 lõigetes 1 ja 2 sätestatud andmeid.

(5) Käesolevast peatükist tulenevaid elektromagnetilise ühilduvuse nõudeid ei kohaldata elektriseadmele ja -paigaldisele, mille puhul need nõuded tulenevad mõnest muust õigusaktist, nagu näiteks:
1) elektriseadmed ja -paigaldised, millele esitatavad nõuded tulenevad «Elektroonilise side seadusest»;
2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1592/2002, mis käsitleb tsiviillennundus valdkonna ühiseeskirju ning Euroopa Lennundusohutusameti loomist, osutatud lennundustoodete, osade ja seadmete suhtes (EÜT L 240, 7.9.2002, lk 1–21);
3) raadioamatööride poolt kasutatavale seadmele, välja arvatud, kui sellised seadmed on kaubanduslikult kättesaadavad. Raadioamatööridele kokkupanemiseks mõeldud komplekte ning raadioamatööride modifitseeritud ja neile kasutamiseks mõeldud kaubanduslikke seadmestikke ei peeta kaubanduslikult kättesaadavateks seadmeteks.

(6) Käesolevast peatükist tulenevaid elektromagnetilise ühilduvuse nõudeid ei kohaldata sellise elektriseadme ja -paigaldise suhtes, mis oma loomupäraste füüsikaliste omaduste tõttu:
1) ei ole võimeline sellise elektromagnetkiirguse tekitamiseks või sellele kaasa aitamiseks, mis ületaks raadioside-, telekommunikatsiooni- ning teistel seadmetel ja paigaldistel ettenähtud viisil talitleda võimaldava taseme ja
2) talitleb ettenähtud kasutamisest tuleneva elektromagnetilise häire korral vastuvõetamatu talitluskvaliteedi halvenemiseta.

§ 11. Mõisted

Käesolevas peatükis kasutatakse mõisteid elektromagnetilise ühilduvuse seisukohast lähtudes järgmises tähenduses:
1) elektripaigaldis (paigaldis) on konkreetne kombinatsioon mitut tüüpi elektriseadmetest ja vajadusel muudest seadistest, mis on kokku pandud ja paigaldatud ning mida kavatsetakse kasutada alaliselt eelnevalt kindlaks määratud asukohas;
2) elektriseade on mis tahes elektriseade või nende kombinatsioon, mis on lõppkasutajale ettenähtud ühtse funktsionaalse üksusena tehtud kaubanduslikult kättesaadavaks ja võib tekitada elektromagnetilisi häireid, või mille toimimist võivad sellised häired mõjutada. Elektriseadmena käsitletakse ka koostisosasid või osakoosti, mis on kavandatud ühendamiseks elektriseadmega lõpptarbija poolt ning mis võivad tekitada elektromagnetilise häire või mille toimimist selline häire võib mõjutada. Samuti käsitletakse elektriseadmena teisaldatavaid seadmeid, mis on määratletud aparatuuri või vajadusel muude seadiste kogumina ning mida saab vajadusel liigutada ja kasutada paljudes asukohtades;
3) häirekindlus on elektriseadme ja -paigaldise võime toimida ettenähtud viisil talitluse kvaliteedi halvenemiseta elektromagnetilise häire korral.

§ 12. Elektriseadme ja -paigaldise elektromagnetilise ühilduvuse nõuded

(1) Arvestades tehnika taset, peavad elektriseadmed ja -paigaldised olema kavandatud ja valmistatud nii, et nende ettenähtud otstarbel kasutamise korral oleks tagatud, et:
1) tekitatavad elektromagnetilised häired ei ületa taset, millest kõrgema taseme korral ei saa raadio- ja telekommunikatsiooniseadmed või teised seadmed ja paigaldised talitleda ettenähtud viisil;
2) neil oleks ettenähtud kasutamisel eeldatava elektromagnetilise häire kindlus, mis võimaldab neil talitleda ilma ettenähtud kasutamise kvaliteedi vastuvõetamatu halvenemiseta.

(2) Arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõudeid, ehitatakse elektripaigaldis head inseneritava kohaldades ja võttes arvesse teavet elektriseadme ja -paigaldise koostisosade ettenähtud kasutuse kohta. See hea inseneritava dokumenteeritakse ja dokumentatsiooni tuleb hoida kättesaadavana kogu elektripaigaldise kasutusea vältel.

§ 13. Muud märgised ja teave

(1) Iga elektriseade peab olema kindlaks tehtav tüübi, partii, seerianumbri või muu identifitseerimist võimaldava teabe järgi.

(2) Iga elektriseade peab olema varustatud tootja nime ja aadressiga ning kui tootja ei asu Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis, siis tema volitatud esindaja või elektriseadme turule laskmise eest vastutava volitatud esindaja nime ja aadressiga.

(3) Tootja peab andma teavet iga konkreetse ettevaatusabinõu kohta, mida peab elektriseadme kokkupanekul, paigaldamisel, hooldamisel või kasutamisel tarvitusele võtma, et tagada elektriseadme kasutusele võtmisel selle vastavus § 12 lõikes 1 sätestatud nõuetele.

(4) Elektriseadmele, mille vastavus § 12 lõikes 1 sätestatud nõuetele ei ole elamurajoonides tagatud, ja vajadusel ka selle pakendile, lisatakse selge viide kõnealuse kasutamise piirangule.

(5) Elektriseadmega kaasasolevas juhendis peab sisalduma teave, mida on vaja, et võimaldada elektriseadme kasutamist ettenähtud otstarbel.

§ 14. Vastavushindamise protseduurid

Tootja või tema volitatud esindaja hindab ja tõendab elektriseadme nõuetele vastavust ühte järgnevat protseduuri kasutades:
1) järgides harmoneeritud standardi nõudeid ning koostades elektriseadme tehnilise dokumentatsiooni §-s 15 sätestatud korras (sisene tootmisohje);
2) kaasates nõuetele vastavuse hindamisse ja tõendamisse teavitatud asutuse §-s 16 sätestatud korras.

§ 15. Sisene tootmisohje

(1) Pidades silmas vastavust käesoleva määruse § 12 lõikes 1 sätestatud nõuetele teostab tootja elektriseadme elektromagnetilise ühilduvuse hindamise, kooskõlas vastavate harmoneeritud standarditega.

(2) Elektromagnetilise ühilduvuse hindamisel võetakse arvesse kõiki tavapäraseid ettenähtud talitlusolusid. Kui elektriseadmel võib olla erinevaid konfiguratsioone, peab elektromagnetilise ühilduvuse hindamine kinnitama seda, kas elektriseade vastab § 12 lõikes 1 sätestatud nõuetele kõigis võimalikes konfiguratsioonides, mida tootja on määratlenud selle ettenähtud viisil kasutamist esindavatena.

(3) Tootja koostab tehnilise dokumentatsiooni, mis tõendab elektriseadme vastavust §-s 12 sätestatud nõuetele.

(4) Elektriseadme vastavust kõigile asjakohastele nõuetele tõendatakse vastavusdeklaratsiooniga, mille väljastab tootja või tootja volitatud esindaja.

(5) Tootja või tema volitatud esindaja hoiab tehnilist dokumentatsiooni ja vastavusdeklaratsiooni turujärelevalveasutustele kättesaadavana vähemalt 10 aastat pärast elektriseadme tootmise viimast kuupäeva. Kui tootja ega tema volitatud esindaja ei asu Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis, hoiab vastavusdeklaratsiooni ja tehnilist dokumentatsiooni kättesaadavana isik, kes elektriseadme Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis turule laseb.

(6) Tootja peab tagama elektriseadme vastavuse tehnilises dokumentatsioonis kirjeldatule ja käesoleva määruse 2. peatükist tulenevatele nõuetele.

§ 16. Vastavushindamine teavitatud asutust kaasates

Kõnealune vastavushindamine koosneb §-s 15 sätestatud protseduuridest ühes järgmiste erisustega:
1) tootja või tema volitatud esindaja esitab tehnilise dokumentatsiooni teavitatud asutusele hindamiseks. Tootja või tema volitatud esindaja täpsustab teavitatud asutusele, milliseid aspekte teavitatud asutus hindama peab;
2) teavitatud asutus vaatab tehnilise dokumentatsiooni läbi ja hindab, kas see tõendab asjakohaselt vastavust nendele nõuetele millele vastavust ta hindab. Kui aparatuuri vastavus on kinnitatud, väljastab teavitatud asutus tootjale või tema volitatud esindajale aruande elektriseadme nõuetele vastavuse kohta. Aruanne piirdub teavitatud asutuse poolt hinnatud aspektidega;
3) tootja lisab teavitatud asutuse aruande tehnilise dokumentatsiooni hulka.

§ 17. Tehniline dokumentatsioon

Tehnilise dokumentatsiooni järgi peab olema võimalik hinnata elektriseadme vastavust olulistele nõuetele. Dokumendid peavad käsitlema elektriseadme kavandit ja tootmist, eelkõige peab neis sisalduma:
1) elektriseadme üldkirjeldus;
2) harmoneeritud standardite täieliku või osalise kohaldamise korral tõendid nendele vastavuse kohta;
3) kui tootja ei ole kohaldanud harmoneeritud standardeid või on neid kohaldanud vaid osaliselt, siis nõuete täitmiseks rakendatud abinõude kirjeldused ja selgitused, sealhulgas elektromagnetilise ühilduvuse hindamise kirjeldus, tehtud konstruktsiooniarvutuste ja sooritatud uuringute tulemused, katseprotokollid jne;
4) teavitatud asutuse aruanne, kui on järgitud §-s 16 sätestatud vastavushindamise menetlust.

§ 18. Vastavusdeklaratsioon

Vastavusdeklaratsioon peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) viidet direktiivile 2004/108/EÜ;
2) elektriseadme, mille kohta deklaratsioon kehtib, identifitseerimisandmeid vastavalt §-s 13 sätestatule;
3) tootja nime, aadressi ning kui see on asjakohane siis volitatud esindaja nime ja aadressi;
4) kuupäevalist viidet vastavust deklareerivatele spetsifikaatidele, mille alusel deklareeritakse elektriseadme nõuetele vastavust;
5) deklaratsiooni kuupäeva;
6) selle isiku andmeid ja allkirja, kellel on õigus tootja või tema volitatud esindaja nimel alla kirjutada.

§ 19. Vastavusmärk

Nõuetele vastav elektriseade peab enne turule laskmist olema varustatud vastavusmärgiga kooskõlas käesoleva määruse §-s 9 sätestatuga.

3. peatükk
MUUD SÄTTED

§ 20. Muud nõuded

(1) Käesoleva määruse peatükkides 1 ja 2 reguleerimata osas tuleb «Elektriohutusseaduses» sätestatud elektriohutusalaste nõuete täitmiseks lähtuda vastavatest Eesti standarditest (EVS) või nende puudumisel Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoni (International Electrotechnical Commission) standarditest (IEC) või nimetatutega vastavuses olevatest dokumentidest.

(2) Maanduselektroodina ja -juhina ei või kasutada vee- või gaasitorusid.

§ 21. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2007. aasta 20. juulil.

1 Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2006/95/EÜ 12. detsember 2006, teatavates pingevahemikes kasutatavaid elektriseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta; Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2004/108/EÜ, mis käsitleb elektromagnetilise ühilduvuse alaste liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 89/336/EMÜ (ELT L 390, 31.12.2004, lk 24–37).

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json