Teksti suurus:

Narva munitsipaalsete haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste juhtide ja pedagoogide töötasustamise kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2007, 85, 1045

Narva munitsipaalsete haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste juhtide ja pedagoogide töötasustamise kord

Vastu võetud 15.03.2007 nr 7

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 37, Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 45 lõike 2 ning Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 alusel.

Linnavolikogu m ä ä r a b:

§ 1. Reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse Narva munitsipaalsete haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste (edaspidi – asutused) juhtide ja pedagoogide töötasustamise kord ja kuupalgamäärad, ning klassijuhataja ülesannete täitmise eest igakuised lisatasud.

§ 2. Juhtide kuupalgamäärad

2.1 Munitsipaalkooli direktorile kehtestatakse järgmised kuupalgamäärad sõltuvalt õpilaste arvust:

õpilaste arv

kuupalgamäär, kroonides

• alla 70

10 830

• 70 – 120

11 540

• 121 – 250

12 010

• 251 – 450

13 550

• 451 – 600

14 410

• 601 – 800

15 450

• üle 800

16 670

2.2 Koolieelse munitsipaallasteasutuse juhatajale kehtestatakse järgmised kuupalgamäärad sõltuvalt rühmade arvust:

rühmade arv

kuupalgamäär, kroonides

• alla 8

9 240

• 8-11

9 820

• üle 11

10 440

2.3 Munitsipaalhuvialakooli direktorile kehtestatakse kuupalgamäärad sõltuvalt laste arvust:

õpilaste arv

kuupalgamäär, kroonides

• alla 200

11 130

• 201 – 400

11 900

• 401 – 700

12 380

• üle 700

13 160

2.4 Direktorile /juhatajale kuupalgamäära määramisel lähtutakse asutuse tegelikust komplekteerimisest seisuga jooksva aasta 10. jaanuar ja 10. september.

2.5 Munitsipaalkooli direktori /koolieelse munitsipaallasteasutuse juhataja/ munitsipaalhuvialakooli direktori asetäitjale õppe- ja kasvatustöö alal kuupalgamäär kehtestatakse direktori kuupalgamäärast kuni 15% madalam, kusjuures kuupalgamäära vähendamise samm on 5% (siin ja edaspidi arvestussumma määramisel kindlaksmääratud arvväärtuselt protsendi arvutamise teel ümardust teostada täiskümnelisteni).

§ 3. Pedagoogide kuupalgamäärad

3.1 Klassiõpetajale, põhikooli ühe või mitme aine õpetajale, gümnaasiumi ühe või kahe aine õpetajale, erivajadustega õpilaste erikooli või erivajadustega õpilaste klassi õpetajale kehtestatakse järgmised kuupalgamäärad:

ametijärk

kuupalgamäär, kroonides

• noorempedagoog

7 850

• pedagoog

8 390

• vanempedagoog

9 520

• pedagoog-metoodik

11 540

3.2 Muudele pedagoogidele kehtestatakse järgmised kuupalgamäärad:

ametijärk

kuupalgamäär, kroonides

• noorempedagoog

5 640

• pedagoog

6 030

• vanempedagoog

7 070

• pedagoog-metoodik

8 640

3.3 Käesoleva korra paragrahvi 3 punktis 3.2 toodud kvalifikatsiooninõuetele vastava muude pedagoogide loetelu määratakse pedagoogide kvalifikatsiooninõuete riiklikult kinnitatud õigusaktiga (v.a punktis 3.1 nimetatud pedagoogid) ning asutusepidaja otsusega.

§ 4. Kuupalgamäärade rakendamine

4.1 Käesoleva korra paragrahvi 2 punktis 2.2 ja paragrahvis 3 toodud palgamäärad rakendatakse juhtide ja pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava kõrgharidusega pedagoogide puhul.

4.2 Kvalifikatsiooninõuetele vastava kesk- või keskeriharidusega käesoleva korra paragrahvis 3 punktis 3.1 toodud pedagoogi kuupalgamäär on 12,5% võrra madalam sama ametijärku omava kõrgharidusega pedagoogi kuupalgamäärast.

4.3 Kvalifikatsiooninõuetele vastava kesk- või keskeriharidusega käesoleva korra paragrahvi 2 punktis 2.2 ja paragrahvi 3 punktis 3.2 toodud juhi ja pedagoogi kuupalgamäär on 6,5% võrra madalam sama ametijärku omava kõrgharidusega pedagoogi kuupalgamäärast.

4.4 Pedagoogi kvalifikatsiooninõuetele mittevastava käesoleva korra paragrahvi 3 punktis 3.1 nimetatud pedagoogi ametkohal töötava kõrgharidusega isikul on kuupalgamäär 5 450 krooni ning kesk- või keskeriharidusega isikul 4 780 krooni.

4.5 Pedagoogi kvalifikatsiooninõuetele mittevastava käesoleva korra paragrahvi 3 punktis 3.2 nimetatud pedagoogi ametkohal töötava kõrgharidusega isikul on kuupalgamäär 4 050 krooni ning kesk- või keskeriharidusega isikul 3 800 krooni.

§ 5. Palgamäärade suurendamine

5.1 Erivajadustega õpilaste erikooli või erivajadustega õpilaste klassi õpetaja kuupalgamäär, mis vastab ametijärgule, ning sõltuvalt õpilaste arvust hälvikute eriasutuse juhi kuupalgamäär suurendatakse 10% võrra.

5.2 Mitte-eesti kasvatus- ja õppekeelega asutustes suurendatakse eesti keelt kõrgtasemel valdava (või haridust eesti keeles omandanud) eesti keele õpetaja ametijärgule vastav kuupalgamäär, olenevalt pedagoogi kvalifikatsioonist, kuni 25% võrra, kusjuures kuupalgamäära suurendamise samm on 5%.

5.3 Mitte-eesti kasvatus- ja õppekeelega asutustes suurendatakse eesti keelt kõrgtasemel valdava (või haridust eesti keeles omandanud) ning lapsi eesti keeles kasvatava ja õpetava pedagoogi ametijärgule vastav kuupalgamäär, olenevalt pedagoogi kvalifikatsioonist, kuni 25% võrra, kusjuures kuupalgamäära suurendamise samm on 5%.

5.4 Eesti õppekeelega asutuse juhile ja pedagoogile suurendatakse ametijärgule vastav kuupalgamäär, olenevalt nende kvalifikatsioonist, kuni 30% võrra, kusjuures kuupalgamäära suurendamise samm on 5%.

5.5 Lubada juhi ja pedagoogi ametijärgule vastavate kuupalgamäärade diferentseerimist kuni 20% võrra kvalifikatsiooni ja muude tööeripära iseloomustavate näitajate alusel. Diferentseerimine peab olema põhjendatud. Kuupalgamäära suurendamise samm on 5%.

5.6 Kuupalgamäärasid suurendatakse aastaeelarves töötasudeks määratud summa piires.

§ 6. Lisatasude, toetuste ja preemiate määramine

6.1 Tööandjal on õigus määrata juhile ja pedagoogile aastaeelarves töötasudeks ettenähtud summa piires:
6.1.1 lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise ja tulemusliku töö eest (v.a lisatasu klassijuhatajale);
6.1.2 ühekordseid toetusi ja preemiaid, mille maksmise tingimused ja korra on kehtestatud ühtse põhimõtte alusel asutuse kõikidele töötajatele.

6.2 Käesoleva paragrahvi punktis 6.1.1 nimetatud lisatasu määr on kokku kuni 50% pedagoogi põhipalgast kuus, arvestades seda, et põhipalk on määratud kuupalgamäära või suurendatud kuupalgamäära alusel, mis vastab pedagoogi ametijärgule.

6.3 Käesoleva paragrahvi punktis 6.1.2 nimetatud ühekordsete toetuste ja preemiate määr on kuni 100% pedagoogi põhipalgast, arvestades seda, et põhipalk on määratud kuupalgamäära või suurendatud kuupalgamäära alusel, mis vastab pedagoogi ametijärgule.

§ 7. Lisatasu klassijuhatajale

Käesoleva korra paragrahvi 3 punktis 3.1 nimetatud pedagoogile makstakse igakuiselt lisatasu klassijuhataja ülesannete täitmise eest vastavalt ametijärgule vähemalt:

7.1 õhtuse- ja kaugõppevormi puhul:

• kvalifikatsioonita õpetaja

270 krooni

• noorempedagoog

390 krooni

• pedagoog

420 krooni

• vanempedagoog

480 krooni

• pedagoog-metoodik

580 krooni

7.2 põhikoolis:

• kvalifikatsioonita õpetaja

820 krooni

• noorempedagoog

1 180 krooni

• pedagoog

1 260 krooni

• vanempedagoog

1 430 krooni

• pedagoog-metoodik

1 730 krooni

7.3 gümnaasiumis:

• kvalifikatsioonita õpetaja

550 krooni

• noorempedagoog

790 krooni

• pedagoog

840 krooni

• vanempedagoog

950 krooni

• pedagoog-metoodik

1 150 krooni

§ 8. Aastaeelarves töötasudeks määratud summa moodustamine

Juhtide ja pedagoogide töötasustamiseks nähakse ette vahendeid kuni 5% ulatuses aastaeelarves töötasudeks määratud summast asendustööde tasustamiseks, töö tasustamiseks õhtusel ja öisel ajal ning puhkepäevadel, samuti puhkusetasu arvestamise korraga seotud lisavahenditeks.

§ 9. Rakendussätted.

9.1 Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 17.02.2005.a. määrused nr 4/51 «Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava järgi töötavate munitsipaalpõhikoolide ja gümnaasiumide juhtide ja pedagoogide töötasustamise kord» ja 5/51 «Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava järgi mittetöötavate munitsipaalpõhikoolide ja gümnaasiumide, munitsipaalhuvialakoolide, koolieelsete munitsipaallasteasutuste juhtide ja pedagoogide töötasustamise kord».

9.2 Määrus rakendatakse alates 01.01.2007. aastast.

9.3 Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Volikogu esimees Mihhail STALNUHHIN