Teksti suurus:

Narva linna munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2007, 85, 1047

Narva linna munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 15.03.2007 nr 9

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 37 ning Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 321 lõigete 4 ja 5 alusel

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega sätestatakse Narva linna munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna kulude riigi- ja linnaeelarve vahenditest katmise tingimused ja kord ning kehtestatakse koolilõuna tegelikku maksumust.

§ 2. Koolilõuna kulude katmine

2.1 Riigieelarvest eraldatud koolilõuna toetust kasutatakse Narva linna munitsipaalkoolide põhiharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmiseks, arvestades Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud koolilõuna arvestuslikku maksumust.
2.2 Koolilõuna tegeliku maksumuse ja Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud arvestusliku koolilõuna maksumuse vahe kaetakse Narva linna eelarve vahenditest.
2.3 Narva linna eelarvest eraldatud koolilõuna toetust kasutatakse Narva linna munitsipaalkoolide üldkeskharidust omandavate eelkõige vähekindlustatud peredest õpilaste koolilõuna kulude (edaspidi – sooduskoolilõuna kulud) katmiseks, arvestades Narva Linnavolikogu poolt kehtestatud koolilõuna tegelikku maksumust.
2.4 Koolilõuna tegelikku maksumust kehtestab Narva Linnavalitsus oma korraldusega.
2.5 Munitsipaalkooli toitlustajale kantakse eelarvest toitlustaja arve alusel vastavad summad reaalselt toitlustatavate põhiharidust omandavate õpilaste eest.
2.6 Munitsipaalkooli toitlustajale kantakse eelarvest toitlustaja arve alusel vastavad summad üldkeskharidust omandavate toitlustatavate õpilaste osa eest proportsionaalselt üldkeskharidust omandavatele õpilaste arvule vastavalt käesoleva määruse punktis 2.8 nimetatud otsusele.
2.7 Põhiharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmisel riigieelarvest eraldatud toetuse ülejäävat raha kasutatakse sooduskoolilõuna kulude katmiseks.
2.8 Munitsipaalkoolide sooduskoolilõuna kulude katmiseks eraldatud vahendite kasutamise otsustab munitsipaalkooli direktor kooskõlastatult munitsipaalkooli hoolekoguga, arvestades Narva linna eelarvest eraldatud toetuse summat sooduskoolilõuna kulude katmiseks eelarve koostamisel.
2.9 Koolilõuna toitlustamisega seotud toiminguid ja toitlustatud õpilaste arvestuse korraldab munitsipaalkooli direktor seaduses sätestatud korras.
2.10 Koolilõuna maksumuse hüvitamist korraldab ja koolilõuna kulude õigsuse kontrolli teostab Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond.
2.11 Toitlustaja esitab Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale iga kuu 5.-ndaks kuupäevaks eelmise kuu koolilõuna toetuse kasutamise aruande tegelike kulude arvestamiseks (lisa 1). Eelmise kuu saldod korrigeeritakse järgneva kuu arvega.
2.12 Koolilõuna vastavust tervisekaitsenõuetele kontrollib Narva Linnaarstiteenistus.

§ 3. Rakendussätted

3.1 Narva Linnavolikogu 30.09.2004.a. määruse nr 46/40 «Väikese sissetulekuga perekondade laste toitlustamise toetuse määra kinnitamine üldhariduskoolides ja koolieelsetes lasteasutustes» punkt 1.1 tunnistada kehtetuks.
3.2 Narva Linnavolikogu 30.09.2004.a. määruse nr 46/40 «Väikese sissetulekuga perekondade laste toitlustamise toetuse määra kinnitamine üldhariduskoolides ja koolieelsetes lasteasutustes» nimetusest ja punktist 1 eemaldada fraasi «üldhariduskoolides ja».
3.3 Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Volikogu esimees Mihhail STALNUHHIN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json