Teksti suurus:

Mõdriku-Roela maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2007, 32, 188

Mõdriku-Roela maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Vastu võetud 12.04.2007 nr 104

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Mõdriku-Roela maastikukaitseala kaitse-eesmärk

(1) Mõdriku-Roela maastikukaitseala2 (edaspidi kaitseala) kaitse-eesmärk on:
1) Mõdriku-Roela oosistu, mõhnastiku, karsti, allikate ja allikajärvede kaitse;
2) elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine;
3) nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud linnuliikide – laanepüü (Bonasia bonasia) ja musträhni (Dryocopus martius), kes on ühtlasi III kategooria kaitsealused liigid, ning II kategooria kaitsealuse liigi elupaikade kaitse;
4) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide – huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160)3, loodude (6280*), rabade (7110*), allikate ja allikasoode (7160), vanade laialehiste metsade (9020*), rohunditerikaste kuusikute (9050), oosidel ja moreenikuhjatistel kasvavate okasmetsade (9060), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse;
5) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II ja IV lisas nimetatud liigi – pruunkaru (Ursus arctos) ning II kategooria kaitsealuste liikide elupaikade kaitse.

(2) Kaitseala maa- ja veeala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele viieks sihtkaitsevööndiks ja üheks piiranguvööndiks.

(3) Kaitsealal tuleb arvestada «Looduskaitseseaduses» sätestatud piiranguid käesolevas määruses sätestatud erisustega.

§ 2. Kaitseala asukoht

(1) Kaitseala asub Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Roela alevikus, Mõdriku, Kehala, Voore, Allika, Võhu, Küti, Kulina ja Ristiküla külas, Sõmeru vallas Rägavere külas ja Rägavere vallas Kantküla külas.

(2) Kaitseala välispiir ja vööndite piirid on esitatud kaardil määruse lisas4.

§ 3. Kaitseala valitseja ja kaitse korraldaja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa keskkonnateenistus ja kaitse korraldaja on Riiklik Looduskaitsekeskus.

2. peatükk
KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED

§ 4. Lubatud tegevus

(1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi ning püüda kala kogu kaitsealal, välja arvatud 1. veebruarist 31. augustini Udujärve-Mustjärve sihtkaitsevööndis metskonna kvartalites SM171 ja SM172, kus on keelatud inimeste viibimine väljaspool teid ja radu. Udujärve-Mustjärve sihtkaitsevööndis metskonna kvartalites SM171 ja SM172 on 1. veebruarist 31. augustini inimeste viibimine väljaspool teid ja radu lubatud ainult järelevalve- ja päästetöödel, loodusobjekti kaitse korraldamise ja valitsemisega seotud tegevuses ning kaitseala kaitse korraldaja nõusolekul teostatavas teadustegevuses.

(2) Füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise isiku omandis oleval kinnisasjal viibimine on lubatud, arvestades «Asjaõigusseaduses» ja «Looduskaitseseaduses» sätestatut.

(3) Kaitsealal on lubatud jahipidamine, välja arvatud 1. veebruarist 31. augustini Udujärve-Mustjärve sihtkaitsevööndis metskonna kvartalites SM171 ja SM172.

(4) Telkimine ja lõkke tegemine on kaitsealal lubatud ainult kaitseala valitseja selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas. Telkimine ja lõkke tegemine õuemaal on lubatud omaniku loal.

(5) Kaitseala teedel on lubatud sõidukiga sõitmine. Maastikusõidukiga sõitmine ja sõidukiga sõitmine väljaspool teid on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, sihtkaitsevööndis kaitseala kaitse korraldaja nõusolekul tehtaval teadustööl, käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud töödel, kaitseala kaitse korraldamise ja valitsemisega seotud töödel, piiranguvööndis teostatavatel liinirajatiste hooldamiseks vajalikel töödel ja maatulundusmaal metsamajandamistöödel või põllumajandustöödel ning õuemaal omaniku loal.

(6) Kaitseala vetel on lubatud mootorita ujuvvahendiga sõitmine. Mootoriga ujuvvahendiga sõitmine kaitseala vetel on lubatud ainult järelevalve- ja päästetöödel, käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud töödel, kaitseala kaitse korraldamise ja valitsemisega seotud töödel ning kaitseala kaitse korraldaja nõusolekul teostatavas teadustegevuses.

§ 5. Keelatud tegevus

Kaitseala valitseja nõusolekuta on keelatud:
1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet;
2) koostada maakorralduskava ja teostada maakorraldustoiminguid;
3) väljastada metsamajandamiskava;
4) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
5) anda nõusolekut väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitamiseks;
6) anda projekteerimistingimusi;
7) anda ehitusluba;
8) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda vee-erikasutusluba või ehitusluba või nõusolekut väikeehitise ehitamiseks.

§ 6. Vajalik tegevus

Kaitsealal on vajalik:
1) sinilillekuusikutes ja -männikutes loodusliku metsakoosluse taastamiseks häilude rajamine ja maapinna mineraliseerimine, vältides erosiooniohtu nõlvadel;
2) poollooduslike koosluste esinemisaladel on vajalik nende ilme ja liigikoosseisu säilimise tagamiseks loomade karjatamine, rohu niitmine ning puu- ja põõsarinde harvendamine.

§ 7. Tegevuse kooskõlastamine

(1) Kaitseala valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis vajab kaitse-eeskirja kohaselt kaitseala valitseja nõusolekut, kui see võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit.

(2) Kui tegevust ei ole kaitseala valitsejaga kooskõlastatud või tegevuses ei ole arvestatud kaitseala valitseja kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt «Haldusmenetluse seadusele» õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse osas.

(3) Keskkonnaministeeriumil või kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel on keskkonnamõju hindamise järelevalvajana õigus määrata kaitseala kaitseks keskkonnanõudeid, kui kavandatav tegevus võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit.

3. peatükk
SIHTKAITSEVÖÖND

§ 8. Sihtkaitsevööndite määratlus

(1) Kaitseala sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks.

(2) Kaitsealal on viis sihtkaitsevööndit:
1) Kantküla sihtkaitsevöönd;
2) Roela sihtkaitsevöönd;
3) Sooaluse sihtkaitsevöönd;
4) Udujärve-Mustjärve sihtkaitsevöönd;
5) Vabatküla sihtkaitsevöönd.

§ 9. Sihtkaitsevööndite kaitse-eesmärk

(1) Kantküla, Udujärve-Mustjärve ja Vabatküla sihtkaitsevööndite kaitse-eesmärk on kasvukohatüübile iseloomuliku puuliikide koosseisu tagamine ja maastikuilme säilitamine.

(2) Roela sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on sinilillemänniku ja männi-segapuistute järjepidevuse tagamine.

(3) Sooaluse sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine ainult looduslikul viisil.

(4) Sihtkaitsevööndite metsakoosluste kaitse-eesmärk on kasvukohatüübile iseloomuliku liikide koosseisu säilitamine.

§ 10. Lubatud tegevus

(1) Kantküla, Roela, Sooaluse, Udujärve-Mustjärve ja Vabatküla sihtkaitsevööndites on lubatud kuni 10 osalejaga rahvaürituste korraldamine. Rohkem kui 10 osalejaga rahvaürituste korraldamine nimetatud sihtkaitsevööndites selleks ettevalmistatud kohas on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

(2) Kaitseala valitseja nõusolekul on Kantküla, Roela, Udujärve-Mustjärve ja Vabatküla sihtkaitsevööndites lubatud:
1) poollooduslike koosluste ilme ja liigikoosseisu tagamiseks ning kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus;
2) koosluse kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile, kusjuures metsakoosluse kujundamisel on kaitseala valitsejal õigus esitada nõudeid raieaja ja -tehnoloogia, puidu kokku- ja väljaveo, raielangi puhastamise viiside ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
3) olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd ja veerežiimi taastamine.

§ 11. Keelatud tegevus

Sihtkaitsevööndites on keelatud:
1) majandustegevus;
2) loodusvarade kasutamine;
3) uute ehitiste püstitamine, välja arvatud kaitseala valitseja nõusolekul tee rajamine, tehnovõrgu rajatise või tootmisotstarbeta ehitise püstitamine kaitsealal paikneva kinnistu või kaitseala tarbeks ning olemasolevate ehitiste hooldustööd.

4. peatükk
PIIRANGUVÖÖND

§ 12. Piiranguvööndi määratlus

Mõdriku-Roela piiranguvöönd on kaitseala majandatav osa, mis ei kuulu sihtkaitsevööndisse.

§ 13. Piiranguvööndi kaitse-eesmärk

Piiranguvööndi kaitse-eesmärk on sealse elustiku mitmekesisuse ning maastikuilme säilitamine.

§ 14. Lubatud tegevus

(1) Piiranguvööndis on rahvaürituste korraldamine lubatud, sealhulgas rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata ja tähistamata kohas on lubatud üksnes kaitseala kaitse korraldaja nõusolekul.

(2) Piiranguvööndis on lubatud majandustegevus ja väetiste kasutamine.

(3) Piiranguvööndis on kaitseala valitseja nõusolekul lubatud uute ehitiste, kaasa arvatud ajutiste ehitiste püstitamine.

(4) Kaitseala valitseja nõusolekul on piiranguvööndis lubatud veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine.

(5) Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud uuendusraie, mille puhul peab arvestama järgmisi tingimusi:
1) metsata metsamaa ja nooremate kui kümneaastaste puistute osakaal ei või ületada 20% piiranguvööndi metsade pindalast;
2) üle seitsmekümneaastates sinilillekuusikutes on lubatud loodusliku uuenduse soodustamiseks lageraie kuni 30 m laiuste valdavalt põhja-lõunasuunaliste lankidena, mille pindala on kuni 0,5 hektarit;
3) lageraielankide vahekaugus peab olema vähemalt 100 m;
4) raielankide vahetul liitumisel peab eelmine lank olema uuenenud kasvukohatüübile sobivate metsa moodustavate puuliikidega;
5) langi kuju oleneb maapinna reljeefist ja ekspositsioonist ning määratakse pikema küljega piki samakõrgusjooni;
6) turberaie on lubatud kuni 2 hektaril raiejärkude vahega 10 aastat, mille hulka ei loeta raieaastaid eeldusel, et esineb looduslik uuendus kasvukohatüübile sobivatest metsa moodustavatest puuliikidest;
7) turberaie on lubatud vanemates kui üheksakümneaastastes männi- ja kõvalehtpuupuistutes, seitsmekümneaastastes kuusikutes ning kuuekümneaastastes kaasikutes; uut turberaiet võib eelmise turberaie langi kõrval alustada pärast eelmise raiestiku uuenemist kasvukohatüübile sobivate metsa moodustavate puuliikidega;
8) looduslikule uuenemisele kaasaaitamiseks on lubatud alusmetsa raie koos maapinna mineraliseerimisega lappidena, vältides erosiooniohtu nõlvadel.

§ 15. Keelatud tegevus

Piiranguvööndis on keelatud:
1) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;
2) maavara kaevandamine;
3) ehitiste püstitamine veepiirist lähemale kui 50 m;
4) uue maaparandussüsteemi rajamine;
5) biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine looduslikul rohumaal, metsamaal ning haritaval maal veekogule lähemal kui 50 m;
6) puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnasel.

1 Nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, 25.04.1979, lk 1–18; L 291, 19.11.1979, lk 111; L 319, 7.11.1981, lk 3–15; L 233, 30.08.1985, lk 33–41; L 302, 15.11.1985, lk 218; L 100, 16.04.1986, lk 22–25; L 115, 8.05.1991, lk 41–55; L 164, 30.06.1994, lk 9–14; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 223, 13.08.1997, lk 9–17; L 236, 23.09.2003, lk 667–702) ja nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 305, 8.11.1997, lk 42–65; L 236, 23.09.2003, lk 667–702; L 284, 31.10.2003, lk 1–53).
2 Kaitseala on moodustatud Rakvere Rajooni RSN Täitevkomitee 18. detsembri 1986. a otsusega nr 301 «Mõdriku-Roela maastikukaitseala moodustamine» Rakvere Rajooni RSN Täitevkomitee 11. detsembri 1978. a otsusega nr 198 «Kohaliku tähtsusega looduskaitse alla kuuluvate parkide, botaaniliste üksikobjektide ja maastiku üksikobjektide nimekirja muutmise kohta» kaitse alla võetud maastiku üksikobjekti «Mõdriku-Roela vallseljak koos Küti ja Voore allikate ja allikajärvedega» baasil. Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k «Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri» lisa 1 punkti 2 alapunktist 222 hõlmab kaitseala Mõdriku-Roela loodusala, kus tegevuse kavandamisel tuleb hinnata selle mõju kaitse-eesmärkidele, arvestades Natura 2000 võrgustiku alade suhtes kehtivaid erisusi.
3 Sulgudes on siin ja edaspidi kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisale. Tärniga (*) on tähistatud esmatähtsad elupaigatüübid.
4 Kaitseala välispiir ja vööndite piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardil Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades maakatastri andmeid seisuga september 2004. a.
Ala kaardiga saab tutvuda Lääne-Virumaa keskkonnateenistuses, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI

Riigisekretär Heiki LOOT

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005. a resolutsioon nr 17-1/0505738.

Mõdriku-Roela maastikukaitseala

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json