Teksti suurus:

Põlva maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2007, 34, 213

Põlva maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid

Vastu võetud 12.04.2007 nr 107

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel ja kooskõlas § 11 lõike 1 punktiga 3.

§ 1. Parkide piirid

Järgmiste Põlva maakonnas paiknevate parkide piirid on esitatud kaardil määruse lisas1:
1) Ahja mõisa park3;
2) Erastvere mõisa park3;
3) Intsikurmu parkmets3;
4) Kiidjärve mõisa park3;
5) Mooste mõisa park2;
6) Peri mõisa park3;
7) Põlgaste mõisa park3;
8) Rahumäe mõisa metsapark2;
9) Rasina mõisa park3;
10) Räpina mõisa park2;
11) Tilsi mõisa park3;
12) Valgjärve mõisa metsapark3;
13) Vastse-Kuuste mõisa park3.

§ 2. Puistute piirid

Järgmiste Põlva maakonnas paiknevate puistute piirid on esitatud kaardil määruse lisas1:
1) Ilumetsa kuusik4;
2) Krüüdneri põlispuud3.

§ 3. Kaitsekord

Paragrahvides 1 ja 2 nimetatud parkide ja puistute kaitsekord on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrusega nr 64 «Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri».

§ 4. Rakendussäte

Vabariigi Valitsuse 30. mai 2000. a määruse nr 174 «Kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused» (RT I 2000, 43, 273; 2006, 46, 336) §-d 9 ja 10 ning Vabariigi Valitsuse 14. mai 2002. a määrus nr 158 «Põlvamaa kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused» (RT I 2002, 42, 271) tunnistatakse kehtetuks.

________________
1 Kaitsealuste parkide ja puistute välispiirid on märgitud määruse lisas esitatud kaartidel, mis on koostatud Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000, esimene ja teine kaardistus) alusel, kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni ja maakatastri andmeid seisuga mai 2006. a. Ilumetsa kuusiku puhul on täiendavalt kasutatud Eesti Metsakorralduskeskuses 2002. aastal koostatud Ilumetsa metskonna puistuplaani (mõõtkava 1:20 000).
Parkide ja puistute kaartidega saab tutvuda Põlvamaa keskkonnateenistuses, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
2 Park on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 «Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis».
3 Park on kaitse alla võetud Põlva Rajooni TSN Täitevkomitee 29. märtsi 1972. a otsusega nr 29 «Looduse kaitsest Põlva rajoonis».
4 Puistu on kaitse alla võetud Põlva Rajooni RSN Täitevkomitee 30. septembri 1981. a otsusega nr 180 «Looduskaitse objektide kohta Põlva rajoonis».

Peaminister Andrus ANSIP
Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI
Riigisekretär Heiki LOOT

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005. a resolutsioon nr 17-1/0505738.

Ahja mõisa park

Erastvere mõisa park

Ilumetsa kuusik

Intsikurmu parkmets

Kiidjärve mõisa park

Krüüdneri põlispuud

Mooste mõisa park

Peri mõisa park

Põlgaste mõisa park

Rahumäe mõisa metsapark

Rasina mõisa park

Räpina mõisa park

Tilsi mõisa park

Valgjärve mõisa metsapark

Vastse-Kuuste mõisa park

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json