Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruse nr 175 "Hoiualade kaitse alla võtmine Rapla maakonnas" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.04.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 34, 212

Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruse nr 175 "Hoiualade kaitse alla võtmine Rapla maakonnas" muutmine

Vastu võetud 12.04.2007 nr 106

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruses nr 175 «Hoiualade kaitse alla võtmine Rapla maakonnas» (RT I 2006, 37, 276) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

« 91) Kõrgemäe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – rabade (7110*) kaitse;»;

2) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Hoiualade valitseja ja kaitse korraldaja

Paragrahvi 1 lõikes 1 nimetatud hoiualade valitseja on Keskkonnaministeeriumi Raplamaa keskkonnateenistus ja kaitse korraldaja Riiklik Looduskaitsekeskus.»;

3) määruse lisa täiendatakse kaardiga «Kõrgemäe».

Peaminister Andrus ANSIP
Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI
Riigisekretär Heiki LOOT

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005. a resolutsioon nr 17-1/0505738.

Kõrgemäe

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json