Teksti suurus:

Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus ning struktuur ja töötajate koosseis

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2009
Avaldamismärge:

Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus ning struktuur ja töötajate koosseis

Vastu võetud 08.01.2004 nr 1
RTL 2004, 6, 75
jõustumine 24.01.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

15.12.2004 nr 188 (RTL 2004, 157, 2366) 1.03.2005

17.02.2006 nr 24 (RTL 2006, 20, 343) 5.03.2006

12.04.2007 nr 50 (RTL 2007, 34, 594) 28.04.2007

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 ja § 49 lõike 1 punkti 10 alusel.

[RTL 2004, 157, 2366 – jõust. 1.03.2005]

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Põllumajandusuuringute Keskus (edaspidi Keskus, lühendatult PMK, inglise keeles Agricultural Research Centre ) on põllumajandusministri 29. detsembri 1997. a määrusega nr 18 «Taimetoodangu Inspektsiooni ja Taimse Materjali Kontrolli Keskuse moodustamine» moodustatud Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas tegutsev ministeeriumi hallatav riigiasutus.

§ 2. Keskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, põllumajandusministri määrustest ja käskkirjadest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3. Keskusel on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat, põllumajandusministri kinnitatud eelarve ning kehtestatud korras registreeritud sümboolika.

§ 4. Keskuse aadress on Teaduse 4/6, Saku, 75501 Harju maakond. Keskuse mujal asuvate struktuuriüksuste aadressid tuuakse ära nende põhimäärustes.

2. peatükk
KESKUSE TEGEVUSVALDKOND JA PÕHIÜLESANDED

§ 5. Keskuse põhiülesanneteks Eestis kehtivatest õigusaktidest tulenevate riikliku järelevalve teostajate teenindamiseks vajalike tegevustena on:
1) sortide riiklike registreerimis- ja majanduskatsete tegemine sortide registreerimiseks ja sordilehte võtmiseks;
2) seemnepartiide järelkontrolli katsete tegemine;
3) seemnete laboratoorne analüüsimine seemnete sertifitseerimiseks ja seemnetest võetud kontrollproovide analüüsimine;
4) taimekaitsevahendite jääkide ja saasteainete sisalduse määramine taimsetes ja loomsetes saadustes ning mullas ja taimekaitsevahenditest võetud kontrollproovide analüüsimine;
5) ohtlike taimekahjustajate määramine kontrollproovides;
6) väetistest võetud kontrollproovide analüüsimine;
7) söötadest võetud kontrollproovide analüüsimine;
8) toidust võetud kontrollproovide analüüsimine;
9) osalemine teravilja sekkumiskokkuostul.

§ 6. Keskuse põhiülesanneteks teadus- ja arendustegevuse ning seiretegevuse valdkondades ja tellijate taotluste täitmisel on:
1) katsejaamade võrgu ja laboratoorse baasi haldamine;

2) hea põllumajandustava uuringute ja arendustegevuse korraldamine;

[RTL 2007, 34, 594 – jõust. 28.04.2007]

3) osalemine põllumajanduse keskkonnaprogrammi seire ja hindamise korraldamisel, maaparanduse, muldade, toiduohutuse ja muu seire teostamine;
4) laboratoorsete analüüside, uuringute ja põldkatsete tegemine ning toodete nõuetekohasuse tõendamine tellija taotlusel.

§ 7. Keskus osaleb põhiülesannete täitmisega seotud välisprojektides.

§ 8. Keskus viib läbi koolitusi ja uute analüüsimetoodikate katsetusi, osaleb oma tegevusvaldkonnas uute analüüsimeetodite väljatöötamises ja rahvusvaheliste analüüsimetoodikate aprobeerimises ning rahvusvahelistes ringtestides ja korraldab oma pädevuse piires riigisiseseid ringteste.

§ 9. Keskus tagab taimetervise ja mikrobioloogia laboratooriumis rakendusuuringuteks vajalike mikroorganismide kollektsiooni säilimise ja täiendamise.

§ 10. Keskuse ülesanne on koostada lubja- ja väetistarbekaardid ning muud teabematerjalid ning koostada ja säilitada vastavaid andmekogusid.

§ 11. Keskus teeb koostööd Eesti ja teiste riikide teadus- ja arendusasutustega ning teiste huvitatud osapooltega ühisuuringute korraldamiseks.

§ 12. Keskus osaleb oma tegevusvaldkonna piires põllumajandusliku nõuandesüsteemi edasiarendamisel ja põllumajandussektori varustamisel vajaliku teabega ning avalikustab riigieelarvest finantseeritud uuringute tulemused.

§ 13. Keskus vastutab riigieelarvest finantseeritud uuringute õigsuse ja analüüsitulemuste usaldatavuse ning asjakohaste andmete tähtaegse edastamise eest.

§ 14. Keskus kooskõlastab riikliku järelevalve teostamise käigus võetud kontrollproovide analüüsimise ja katsete läbiviimise metoodikad asjaomase riikliku järelevalveasutusega.

§ 15. Keskus on oma tegevusvaldkonnas kontrollanalüüside tegijaks.

3. peatükk
ÕIGUSED

§ 16. Keskusel on õigus:
1) saada kehtestatud korras valitsusasutustelt ja teistelt riigiasutustelt ning juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt oma ülesannete täitmiseks vajalikku teavet;
2) esindada riiki oma põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmisel;
3) pidada läbirääkimisi ja sõlmida kokkuleppeid ning lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
4) teha ettepanekuid põllumajandusministrile oma struktuuri ja tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide koostamiseks või muutmiseks;
5) osutada oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid ja korraldada põhiülesannete täitmiseks vajalikku majandustegevust;
6) esitada põllumajandusministrile kehtestatud korras ettepanekuid oma eelarve kinnitamiseks.

4. peatükk
JUHTIMINE JA STRUKTUUR

§ 17. Keskust juhib direktor, kellega sõlmib ministeeriumi kantsleri ettepanekul töölepingu põllumajandusminister.

§ 18. Keskuse direktor:
1) juhib Keskuse tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ja vastutab Keskusele pandud ülesannete täitmise eest;

2) vastutab Keskuse tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab Põllumajandusministeeriumi kantslerile aru toiduohutuse asekantsleri ning välissuhete ja arenduse asekantsleri kaudu;

[RTL 2007, 34, 594 – jõust. 28.04.2007]

3) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud Keskuse töötajatega, kinnitab ametijuhendid ja palgamäärad, kohaldab töötajatele ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;
4) kinnitab struktuuriüksuste põhimäärused ja muud asutusesisesed eeskirjad;
5) esindab Keskust ja vajadusel volitab selleks teisi isikuid;
6) sõlmib lepinguid ja sooritab muid tehinguid;
7) käsutab kooskõlas õigusaktidega Keskuse valduses olevat riigivara ja Keskuse rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
8) annab käskkirju;
9) kinnitab Keskuse osutatavate teenuste hinnad.

§ 19. Direktori äraolekul asendab teda direktori määratud asedirektor.

§ 20. Keskuse struktuuriüksused on:
1) üldosakond, mille ülesanne on Keskuse varade haldamine ning selle majanduslik, tehniline ja infotehnoloogiline teenindamine;
2) raamatupidamise osakond, mille ülesanne on Keskuse raamatupidamise korraldamine, kuluarvestus ja -analüüs, eelarve koostamine, aruandlus ning personalitöö;
3) teabeosakond, mille ülesanne on Keskuse asjaajamise korraldamine, Keskuses loodava teabe vahendamine põllumajandussektorile, publikatsioonide koostamine ning info- ja õppepäevade korraldamine;
4) vastavustõendamise ja sertifitseerimise osakond, mis kontrollib teravilja, teraviljasaaduste, õlikultuuride, segasööda ja segasööda taimse toorme ning taimse materjali kvaliteeti ja vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele ning väljastab vastavustunnistusi ja sertifikaate; kontrollib sekkumiskeskuste tehnilise seisundi nõuetekohasust, nendesse ladustatava teravilja kogust ja kvaliteeti;
5) põllumajandusseire ja uuringute osakond, mille ülesanne on põllumajanduse keskkonnaprogrammi seire, maaparandusseire, mullaseire ja muldade omaduste kaardistamine ja analüüsimine; hea põllumajandustava, taimekasvatuse, agrokeemia ja muldade uuringute ning teaduskoostöö korraldamine teadus- ja arendusasutustega katsejaamade võrgustiku ja laboratooriumide baasil;
6) [Kehtetu – RTL 2006, 20, 343 – jõust. 5.03.2006]
7) seemnekontrolli laboratoorium, mille põhiülesanne on seemnete kvaliteedi ja seemnehaiguste määramine;
8) agrokeemia laboratoorium, mille põhiülesanne on mulla väetis- ja lubjatarbe määramine, mulla, väetiste, kasvusubstraadi ja komposti kvaliteedi kontrollimine;
9) taimetervise ja mikrobioloogia laboratoorium, mille põhiülesanne on määrata fütopatogeenseid taimekahjustajaid taimedel ja taimsetel saadustel ning muudel objektidel, sealhulgas mullas; rakendusuuringuteks vajalike mikroorganismide kollektsiooni säilitamine ja täiendamine, uute bakteritüvede selekteerimine ja katsetamine taimse materjali tõhusaks säilitamiseks ning mikrobioloogiliste analüüside tegemine;
10) jääkide ja saasteainete laboratoorium, mille ülesanne on laboratoorselt analüüsida taimekaitsevahendite kvaliteeti, jääk- ja saasteainete, sealhulgas mükotoksiinide sisaldust söötades, toidus ja muus taimses materjalis ning muldades ja väetistes ning osaleda kohastes seireprogrammides;
11) taimse materjali laboratoorium, mille ülesanne on teravilja, teraviljasaaduste, õlikultuuride, söötade, taimse toidu ning muu taimse materjali analüüside tegemine;
12) Viljandi katsekeskus, mille ülesanne on sordilehe koostamiseks vajalike majanduskatsete, uute sortide registreerimiskatsete ja sertifitseeritavate seemnepartiide ametlike järelkontrolli põldkatsete läbiviimine ning teaduslike põldkatsete korraldamine;

13) [Kehtetu – RTL 2007, 34, 594 – jõust. 28.04.2007]

14) Kuusiku katsekeskus, mille ülesanne on teaduslike põldkatsete ja sordivõrdluskatsete korraldamine.

§ 21. Keskuse struktuuriüksustena võivad laboratooriumi koosseisu kuuluda sektorid, osakonna koosseisu võivad kuuluda bürood ja katsekeskuse koosseisu katsejaamad.

5. peatükk
VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA KONTROLL

§ 22. Keskuse valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub «Riigivaraseaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides ettenähtud korras.

§ 23. Keskuse tegevust finantseeritakse riigieelarvest.

§ 24. Keskuse osutatavate tasuliste teenuste hinnad arvutab Keskus teenuste osutamise otseste ja tegelike kulude põhjal. Teenuste hindade arvutlus peab olema läbipaistev ja kliendile tema soovi korral kättesaadav.

§ 25. Keskus peab raamatupidamisarvestust ja aruandlust õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 26. Keskus esitab raha kasutamise aruandeid ja oma tegevuse ülevaateid Põllumajandusministeeriumile viimase kehtestatud korras.

§ 27. Keskuse tegevust kontrollivad Põllumajandusministeerium ja Riigikontroll.

§ 28. Keskuse tegevuse siseauditi viib läbi siseaudiitor.

6. peatükk
ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 29. Keskuse tegevuse korraldab ümber või lõpetab Põllumajandusministeerium seadusega kehtestatud korras.

7. peatükk
KESKUSE STRUKTUUR JA TÖÖTAJATE KOOSSEIS

§ 30. Keskuse struktuur ja töötajate koosseis kinnitatakse järgmiselt:

Struktuuriüksus ja töökoht

Asutuse juhid

Osakondade ja teiste struktuuriüksuste juhid ja peaspetsialistid

Kõrgkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid

Tehnikud ja keskkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid

Oskustöölised ja abipersonal

Kokku

Direktor

1

 

 

 

 

1

Asedirektor

3

 

 

 

 

3

Peatehnoloog

 

1

 

 

 

1

Siseaudiitor

 

1

 

 

 

1

Akrediteerimise peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Personalitöö peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Üldosakond

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Juhataja asetäitja

 

1

 

 

 

1

Töökeskkonna peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Tehnikabüroo

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peainsener

 

1

 

 

 

1

Peaelektroonik

 

1

 

 

 

1

Peaelektrik

 

1

 

 

 

1

Insener

 

 

1

 

 

1

Autojuht-lukksepp

 

 

 

1

 

1

Lukksepp

 

 

 

 

1

1

Teenindusbüroo

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Koristaja

 

 

 

 

4

4

Majahoidja

 

 

 

 

1

1

Infotehnoloogiabüroo

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Juhtivspetsialist

 

 

 

1

 

1

Vastuvõtubüroo

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Juhtivspetsialist

 

 

1

 

 

1

Raamatupidamiseosakond

Juhataja-pearaamatupidaja

 

1

 

 

 

1

Pearaamatupidaja asetäitja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

4

 

 

 

4

Teabeosakond

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Juhiabi

 

 

1

 

 

1

Peaspetsialist

 

3

 

 

 

3

Vastavustõendamiseja sertifitseerimiseosakond

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Juhataja asetäitja

 

1

 

 

 

1

Peainspektor

 

6

 

 

 

6

Põllumajandusseirejauuringuteosakond

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Põllumajanduskeskkonnaseirebüroo

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

3

 

 

 

3

Juhtivspetsialist

 

 

1

 

 

1

Mullaseirebüroo

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

3

 

 

 

3

Juhtivspetsialist

 

 

3

 

 

3

Põllumajandusuuringutebüroo

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Agrokeemia peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Juhtivspetsialist

 

 

1

 

 

1

Seemnekontrollilaboratoorium

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Juhataja asetäitja

 

1

 

 

 

1

Haigustemääramisesektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Idanevuse ja niiskuse määramise sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Puhtusemääramisesektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Juhtivspetsialist

 

 

1

 

 

1

Agrokeemialaboratoorium

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Mullaanalüüsidesektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

4

 

 

 

4

Juhtivspetsialist

 

 

2

 

 

2

Spetsialist

 

 

2

 

 

2

Väetiseanalüüsidesektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

2

 

 

 

2

Taimetervisejamikrobioloogialaboratoorium

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Kvaliteedijuht

 

1

 

 

 

1

Taimetervisesektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist-viroloog

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist-nematoloog

 

2

 

 

 

2

Peaspetsialist-mikrobioloog

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist-entomoloog

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist-mükoloog

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Juhtivspetsialist

 

 

2

 

 

2

Spetsialist

 

 

1

1

 

2

Mikrobioloogiasektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

2

 

 

 

2

Juhtivspetsialist

 

 

2

 

 

2

Jääkidejasaasteainetelaboratoorium

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Kvaliteedijuht

 

1

 

 

 

1

Spetsialist

 

 

1

 

 

1

Taimekaitsevahenditesektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

3

 

 

 

3

Juhtivspetsialist

 

 

1

 

 

1

Spetsialist

 

 

 

1

 

1

Mükotoksiinidesektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Juhtivspetsialist

 

1

 

 

 

1

Metallideanalüüsisektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Spetsialist

 

 

1

 

 

1

Taimsematerjalilaboratoorium

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Kvaliteedijuht

 

1

 

 

 

1

Teraviljajaõlikultuuridesektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

2

 

 

 

2

Juhtivspetsialist

 

 

1

 

 

1

Söödajasöödalisanditesektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

2

 

 

 

2

Juhtivspetsialist

 

 

2

 

 

2

Spetsialist

 

 

1

 

 

1

Viljandikatsekeskus

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Töökoja juhataja

 

1

 

 

 

1

Valvur

 

 

 

 

1

1

Koristaja

 

 

 

 

1

1

Sordikontrolliosakond

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaagronoom

 

1

 

 

 

1

Agronoom

 

 

3

 

 

3

Spetsialist

 

 

2

 

 

2

Majanduskatseteosakond

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaagronoom

 

2

 

 

 

2

Agronoom

 

 

1

 

 

1

Spetsialist

 

 

2

 

 

2

Teaduskatseteosakond

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaagronoom

 

1

 

 

 

1

Spetsialist

 

 

1

 

 

1

Võrukatsejaam

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaagronoom

 

2

 

 

 

2

Spetsialist

 

 

1

 

 

1

Koristaja

 

 

 

 

0,5

0,5

Kuusikukatsekeskus

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaagronoom

 

2

 

 

 

2

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Peainsener

 

1

 

 

 

1

Agronoom

 

 

3

 

 

3

Spetsialist

 

 

4

2

 

6

Koristaja

 

 

 

 

1

1

KOKKU

4

113

42

6

9,5

174,5

[RTL 2007, 34, 594 – jõust. 28.04.2007]

8. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 31. Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2004. a.

§ 32. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 

/otsingu_soovitused.json