Teksti suurus:

Relvaseaduse alusel kehtestatud määruste muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.04.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 33, 569

Relvaseaduse alusel kehtestatud määruste muutmine

Vastu võetud 13.04.2007 nr 32

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 3 lõike 4, § 20 lõike 5, § 46 lõike 10, § 621 lõigete 4 ja 6 ning § 74 lõike 3 alusel.

§ 1. Siseministri 22. märtsi 2002. a määruse nr 53 «Teenistusrelvade liigid ja nende käitlemise kord» muutmine

Siseministri 22. märtsi 2002. a määruses nr 53 «Teenistusrelvade liigid ja nende käitlemise kord» (RTL 2002, 45, 622; 2005, 14, 141) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Teenistusrelvade liigid ning teenistusrelvade, nende oluliste osade, lisaseadiste ja laskemoona käitlemise ja üleandmise kord»;

2) paragrahvi 23 lõikes 4 asendatakse sõna «kaht» sõnaga «kolme».

§ 2. Siseministri 11. detsembri 2001. a määruse nr 98 «Tsiviilkäibes keelatud, eriti tugevajõuliste tavaliselt sõjaväerelvana kasutatavate tulirelvamudelite ja eriti ohtliku tavaliselt sõjaväerelvades kasutatava laskemoona liikide loetelu» muutmine

Siseministri 11. detsembri 2001. a määruses nr 98 «Tsiviilkäibes keelatud, eriti tugevajõuliste tavaliselt sõjaväerelvana kasutatavate tulirelvamudelite ja eriti ohtliku tavaliselt sõjaväerelvades kasutatava laskemoona liikide loetelu» (RTL 2001, 136, 1981; 2004, 144, 2175) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Eriohtlikkusega relvade ja laskemoona liikide loetelu»;

2) paragrahvis 1 asendatakse sõnad «tsiviilkäibes keelatud, eriti tugevajõuliste tavaliselt sõjaväerelvana kasutatavate tulirelvamudelite» sõnadega «eriohtlikkusega relvade»;

3) paragrahvis 2 asendatakse sõnad «tsiviilkäibes keelatud eriti ohtliku tavaliselt sõjaväerelvades kasutatava laskemoona» sõnadega «eriohtlikkusega laskemoona»;

4) paragrahv 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) eri ja sõjalise kasutusalaga laskemoon;».

§ 3. Siseministri 27. novembri 2001. a määruse nr 90 «Nõuded relvahoidlale, relvakapile ning püssirohu ja sütiku hoidmisele» muutmine

Siseministri 27. novembri 2001. a määruses nr 90 «Nõuded relvahoidlale, relvakapile ning püssirohu ja sütiku hoidmisele» (RTL 2001, 130, 1876; 2002, 10, 99) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Nõuded relvahoidlale, relvakappidele ning püssirohu ja sütiku hoidmisele ning muud hoidmise tingimused»;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 46 lõike 10 alusel»;

3) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt:

«Määrusega kehtestatakse nõuded relvahoidlale ja relvakapile, milles hoitakse füüsilisele või juriidilisele isikule kuuluvaid või tema valduses olevaid tulirelvi ning nõuded püssirohu ja sütiku hoidmisele.»;

4) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Relvahoidlat on keelatud rajada garaaži või selle põranda alla, kui seal hoitakse sõidukeid.»;

5) paragrahvi 8 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

« § 8. Relvakapp kuni kaheksa relva hoidmiseks»;

6) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Ainult padrunite ja/või sütikute hoidmisel võib relvakapil olla üks eraldi lukustatav laegas.»;

7) määrust täiendatakse paragrahviga 81 järgmises sõnastuses:

« § 81. Relvakapp üheksa või enama relva hoidmiseks

(1) Relvakapp on spetsiaalselt relvade hoidmiseks tootja poolt tööstuslikult valmistatud kapp.

(2) Relvakapp peab tervikuna olema valmistatud vähemalt 4 mm paksusest teras(raud-)plekist või sellele vastava tugevusega materjalist. Relvakapil peab olema vähemalt üks turvalukk.

(3) Relvakapina võib kasutada ka muuks otstarbeks tootja poolt valmistatud kappi, mis vastab lõikes 2 kehtestatud nõuetele tingimusel, et selles hoitavad relvad on kapi konstruktsiooni külge lukuga kinnitatud.

(4) Relvakapi võtmed asuvad relvaomaniku valduses või on peidetud selliselt, et oleks välistatud nende sattumine kõrvaliste isikute kätte.

(5) Relvakapi siseehitusele kohaldatakse käesoleva määruse § 8 lõigetes 2 ja 3 sätestatut.».

§ 4. Siseministri 27. detsembri 2004. a määruse nr 76 «Euroopa tulirelvapassi vormi kehtestamine ja eelneva loa väljaandmise kord ning tulirelvade B-, C- ja D-klassi liigitamine» muutmine

Siseministri 27. detsembri 2004. a määruses nr 76 «Euroopa tulirelvapassi vormi kehtestamine ja eelneva loa väljaandmise kord ning tulirelvade B-, C- ja D-klassi liigitamine» (RTL 2005, 3, 26; 2006, 63, 1144) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Eestis väljastatava Euroopa tulirelvapassi vormi kehtestamine, Euroopa tulirelvapassi väljaandmise kord ning tulirelvade B-, C- ja D-klassi liigitamine»;

2) määruse 2. peatükk tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Siseministri 27. novembri 2001. a määruse nr 89 «Tehnilised nõuded relvade ja laskemoona müügikohale» muutmine

Siseministri 27. novembri 2001. a määruses nr 89 «Tehnilised nõuded relvade ja laskemoona müügikohale» (RTL 2001,130, 1875; 2002, 10, 99) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Nõuded relva ja laskemoona müügikohale»;

2) paragrahvi 4 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Ajutises müügikohas võib müügil olla kuni 8 tulirelva ja kuni 8000 padrunit. Ajutise müügikoha kauplemisajal peab ruumis viibima vastutav isik või müüja.

(3) Ajutise müügikoha suletud oleku ajal peab tulirelvi ja laskemoona hoidma müügiruumi põranda, seina või ehituskonstruktsiooni külge kinnitatud relvakapis. Müügiruumi peab olema paigaldatud elektroonilised valveseadmed, mis lülitatakse sisse ja tagavad müügiruumi valve ja kaitse kauplemisvälisel ajal. Müügiruumi uks peab olema lukustatav ning aknad trellitatud või valmistatud purunemiskindlast klaasist.»;

3) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Relvakapis peab olema eraldi lukustatav laegas, mis on ettenähtud laskemoona hoidmiseks.»;

4) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Relvahoidla seinad on valmistatud raudbetoonist, silikaattellisest või nendele vastava tugevusega materjalist. Raudbetoonist või silikaattellisest seina paksus peab olema vähemalt 40 cm.»;

5) paragrahvi 8 lõiget 2 täiendatakse järgmise lausega:

«Kui müüja või vastutav isik ei viibi relvahoidlas, peab võreuks olema lukustatud.»;

6) paragrahvi 13 kolmandat lauset täiendatakse pärast sõnasid «purunemiskindlast materjalist» sõnaga «läbipaistmatu».

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 27. aprillil 2007. a.

Minister Jüri PIHL

Kantsler Märt KRAFT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json