Teksti suurus:

Laskeinstruktori koolitusele esitatavad nõuded, eksami sooritamise- ja litsentsi väljaandmise kord ning laskeinstruktori litsentsi vorm

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2007, 33, 570

Laskeinstruktori koolitusele esitatavad nõuded, eksami sooritamise- ja litsentsi väljaandmise kord ning laskeinstruktori litsentsi vorm

Vastu võetud 13.04.2007 nr 33

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 861 lõigete 3 ja 5 alusel.

I. peatükk NÕUDED LASKEINSTRUKTORI KOOLITUSELE 

§ 1.  Laskeinstruktori koolituse eesmärk

  Laskeinstruktori koolituse eesmärk on tagada laskeinstruktori teadmised ja oskused, mis on vajalikud laskevõistluse ja laskeharjutuse ohutuks läbiviimiseks ning laskealase tegevuse korraldamiseks.

§ 2.  Laskeinstruktori koolituse läbiviija

  Laskeinstruktori koolitust viib läbi rahvusvahelise spordialaliidu poolt tunnustatud Eesti laskespordiorganisatsioon (edaspidi koolitaja).

§ 3.  Nõuded koolitajale

  Koolitaja peab tagama koolituse läbiviimiseks vajaminevad õpperuumid ja -vahendid, pädevad koolitajad, koolituskavad ja õppedokumentatsiooni ning laskeinstruktori litsentside väljastamise korralduse.

§ 4.  Nõuded laskeinstruktori koolitusest osavõtjale

  Laskeinstruktori koolitusest osavõtjal peab olema kehtiv relvaluba.

§ 5.  Laskeinstruktori koolituse korraldus ja kestus

  (1) Laskeinstruktori koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.

  (2) Isik, kes on koolituse teoreetilise osa läbinud positiivselt, võib osaleda koolituse praktilises osas.

  (3) Koolitaja määrab koolituse osade ajalise kestvuse, mis ei ole lühem kui neli tundi.

  (4) Koolituse teoreetiline osa seisneb relvade käitlemist ning laskesporti reguleerivate õigusaktide teadmiste ning spordiala spetsiifikast tuleneva teabe ja oskuste omandamises.

  (5) Koolituse teoreetilise osa õppekava kinnitab koolitaja.

  (6) Koolituse praktiline osa seisneb vähemalt kahe laskeharjutuse või -võistluse läbiviimises osalemisel koolitaja poolt määratud laskeinstruktori vahetul juhendamisel ja kontrollimisel. Koolituse praktilise osa peab läbima mitte hiljem kui 6 kuu jooksul teoreetilise osa läbimisest.

II. peatükk LASKEINSTRUKTORI EKSAMI SOORITAMISE KORD 

§ 6.  Eksamikomisjon

  Laskeinstruktori eksamikomisjoni koosseisu ja töökorra kinnitab koolitaja.

§ 7.  Eksami sooritamise kord

  (1) Laskeinstruktori eksami teoreetiline osa sooritatakse kontrollküsimustikuna.

  (2) Eksami teoreetilise osa positiivselt sooritanud isik lubatakse praktilise osa sooritamisele.

  (3) Eksami praktiline osa sooritatakse harjutustena, mida juhendab koolitaja poolt määratud laskeinstruktor, kes annab eksamikomisjonile põhjendatud hinnangu eksami praktilise osa läbimise või selle mittenõuetekohase läbimise kohta.

  (4) Eksamikomisjon tunnistab eksami mõlema osa positiivselt sooritamise korral eksami sooritatuks ning edastab otsuse eksami sooritamise kohta koolitajale laskeinstruktori litsentsi väljastamiseks.

§ 8.  Eksami mittesooritamise kohta vaide esitamine

  Eksamikomisjoni otsusega mittenõustumise korral on koolitusel osalejal õigus esitada 30 päeva jooksul vaie koolitajale, kes vaatab vaide läbi ja teeb otsuse 10 päeva jooksul.

III. peatükk LASKEINSTRUKTORI LITSENTS 

§ 9.  Laskeinstruktori litsentsi väljastamine

  (1) Laskeinstruktori litsentsi väljastab rahvusvahelise spordialaliidu tunnustatud laskespordiorganisatsioon (edaspidi litsentsi väljaandja).

  (2) Esmasele laskeinstruktori litsentsi taotlejale väljastatakse litsents eksamikomisjoni otsuse alusel, mis kajastab nii eksami teoreetilise osa kontrollküsimustiku positiivset läbimist kui ka praktilise osa juhendaja positiivset hinnangut.

  (3) Isikule, kellel on laskeinstruktori litsentsi kehtivusaeg lõppemas või lõppenud, väljastatakse uus litsents eksamikomisjoni otsuse alusel, millest nähtub, et isik on läbinud koolituse teoreetilise osa.

§ 10.  Laskeinstruktori litsentsi taotlemine

  (1) Laskeinstruktori litsentsi taotleja esitab litsentsi väljaandjale esmase või korduva litsentsi saamiseks kirjaliku taotluse, milles sisalduvad järgmised andmed taotleja kohta:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) sünniaeg;
  3) relvaloa number;
  4) relvaloa väljaandja ja kehtivusaeg.

  (2) Taotlusele lisatakse 2 fotot mõõtmetega 3×4 cm.

§ 11.  Laskeinstruktori litsentsi vorm

  Laskeinstruktori litsents on kahepoolne, kiletatud dokument mõõtmetega 8,5 cm × 5,4 cm, millele kantakse isiku foto, ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, väljaandmise kuu ja aasta, kehtivuse aeg, litsentsi number ning väljaandva laskeorganisatsiooni nimi ja selle volitatud isiku allkiri.

IV. peatükk LÕPPSÄTE 

§ 12.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 27. aprillil 2007. a.

Minister Jüri PIHL


Kantsler Märt KRAFT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json