Teksti suurus:

Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutava isiku koolitusele ja pädevusele esitatavad nõuded

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.02.2010
Avaldamismärge:RTL 2007, 34, 587

Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutava isiku koolitusele ja pädevusele esitatavad nõuded

Vastu võetud 12.04.2007 nr 28

Määruse kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 100 lõike 5 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrus kehtestab ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omaja jäätmekäitluse eest vastutava isiku koolitusele ja pädevusele esitatavad nõuded.

§ 2. Koolitusele esitatavad nõuded

(1) Koolituse eesmärk on anda jäätmekäitluse eest vastutavale isikule piisavad teadmised jäätmekäitlusest, sealhulgas ohtlike jäätmete käitlusest ja sellega kaasneda võivatest ohtudest.

(2) Koolitus sisaldab järgmisi teemasid:
1) jäätmekäitluse õiguslikud alused Eestis ja Euroopa Liidus;
2) jäätmete ohtlikud omadused, jäätmete liigitamine ohtlikeks ja tavajäätmeteks, liigitamise alused;
3) jäätmekäitlustoimingud;
4) jäätmekäitluskohad (prügila, jäätmepõletus- ja koospõletustehas, muud jäätmekäitluskohad) ja ohtlike jäätmete käitluskohale esitatavad nõuded;
5) ohtlike jäätmete vedamine (pakendamine ja märgistamine, ohtlike jäätmete saatekiri, ohtlike jäätmete riikidevaheline vedu);
6) arvestuse pidamine jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete tekke ja käitlemise üle, jäätmearuande koostamine ja esitamine;
7) ohtlike jäätmete käitlemiseks vajalikud keskkonnaload (ohtlike jäätmete käitluslitsents, jäätmeluba, keskkonnakompleksluba), nende taotlemine ja menetlemine;
8) parim võimalik tehnika (parima võimaliku tehnika mõiste ja rakendamise alused jäätmekäitluses);
9) ohtlike jäätmete käitluse võimalik keskkonnamõju, selle hindamine, saastuse vältimise meetmed;
10) tervise- ja töökaitse ohtlike jäätmete käitlemisel;
11) ohtlike jäätmete käitlemisel toimuda võiva avarii või õnnetusjuhtumi korral rakendatavad meetmed ja vahendid;
12) kindlustus õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnareostuse likvideerimise kulude katmiseks;
13) ohtlike jäätmete käitlemise olukord Eestis (riigi jäätmekava, käitluskohtade võrgustik, käitlusettevõtted, nende võimalused, kogemused ja perspektiiv).

(3) Jäätmekäitluse eest vastutava isiku koolituskursuse kestus on vähemalt 24 tundi.

§ 3. Pädevusnõuded

(1) Jäätmekäitluse eest vastutaval isikul peab olema:
1) vähemalt üld- või kutsekeskharidus;
2) paragrahvi 2 lõikes 2 loetletud teadmised;
3) vähemalt kolmeaastane töökogemus viimase viie aasta jooksul tegevusvaldkonnas, mille toodangust tekkivaid ohtlike jäätmeid käideldakse või jäätmekäitluses.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud pädevusnõuded loetakse täidetuks kui vastutaval isikul on riiklikult tunnustatud kõrgharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon õppekava järgi, mille täitmisel on lõpetajal teadmised ja oskused § 2 lõikes 2 loetletud teemade ulatuses.

§ 4. Pädevuse tõendamine

Jäätmekäitluse eest vastutaval isikul peab olema haridust tõendav dokument ja üld- või kutsekeskhariduse puhul lisaks erialast väljaõpet näitav tõend koolituskursuse läbimise kohta, mille on andnud isik, kelle põhikirja- või põhimäärusejärgne tegevus on koolitus, ja milles on märgitud õppeteemade nimetused, tunnimahud ja õppetulemused.

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Annika UUDELEPP

/otsingu_soovitused.json