Teksti suurus:

Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel lisas A nimetatud imetajate, lindude ja roomajate pidamise registreerimise kord ja inimahvlaste sugukonda kuuluvate isendite pidamise keelamine

Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel lisas A nimetatud imetajate, lindude ja roomajate pidamise registreerimise kord ja inimahvlaste sugukonda kuuluvate isendite pidamise keelamine - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2007, 34, 588

Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel lisas A nimetatud imetajate, lindude ja roomajate pidamise registreerimise kord ja inimahvlaste sugukonda kuuluvate isendite pidamise keelamine

Vastu võetud 12.04.2007 nr 29

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 59 lõike 3 punkti 2 ja Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel (EÜT L 061, 03.03.1997, lk 1–69) punktide 3 ja 8 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel lisas A nimetatud elusate imetajate, lindude ja roomajate isendite (edaspidi isendite) pidamise registreerimise kord ning sätestatakse inimahvlaste sugukonda kuuluvate isendite pidamise keelamine

§ 2.  Isendite pidamise registreerimine

  (1) Loomapidaja, välja arvatud isik, kelle alaline elukoht on väljaspool Eestit ja kelle valduses olev isend on legaalselt Eestisse sisse toodud ajutiselt vähem kui 90ks päevaks või, kui seda on teinud EL liikmesriigi (v.a Eesti) kodanik, vähem kui üheks aastaks, on kohustatud registreerima tema valduses oleva isendi.

  (2) Registreerimine toimub «Looduskaitseseaduse» § 59 lõikes 2 nimetatud korraldusasutuse poolt ja selle käigus märgistatakse isend kordumatu ning taaskasutamist mittevõimaldava märgisega.

  (3) Registreerimiseks tuleb korraldusasutusele esitada:
  1) andmed isendi kohta ja isendi omandamist tõendavad dokumendid;
  2) andmed loomapidaja kohta: nimi, isikukood (selle puudumisel passi andmed), aadress ja kontaktandmed.

  (4) Korraldusasutus väljastab isendi registreerimistunnistuse 1 kuu jooksul pärast lõikes 3 kirjeldatud andmete saamist.

  (5) Märgistamata isendite märgistamise korraldab korraldusasutus 1 kuu jooksul registreerimisest arvates.

§ 3.  Inimahvlaste sugukonda kuuluvate isendite pidamine

  Keelatud on pidada inimahvlaste sugukonda kuuluvaid elusisendeid välja arvatud konfiskeeritud isendid ja loomaaias peetavad isendid.

§ 4.  Rakendussäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist omandatud isendid tuleb registreerida korraldusasutuses enne isendiga mistahes tehingu tegemist.

Minister Jaanus TAMKIVI


Kantsler Annika UUDELEPP

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json