Teksti suurus:

Rae Vallavolikogu 21. märtsi 2006. a määruse nr 15 "Rae valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord" muutmine

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2007, 138, 1640

Rae Vallavolikogu 21. märtsi 2006. a määruse nr 15 "Rae valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord" muutmine

Vastu võetud 10.04.2007 nr 50

Lähtudes «Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse» § 14 lõikest 2 ja «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 lõikest 1, AS ELVESO 15. veebruari 2007 taotlusest nr 55, Rae Vallavolikogu

määrab:

1. Täiendada Rae Vallavolikogu 21. märtsi 2006 määruse nr 15 paragrahvi 3 lõikega 4 järgmises sõnastuses: «Enne liitumislepingu või teenuse osutamise lepingu sõlmimist ajutise või ehitusaegse veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind määratakse kokkuleppeliselt vee-ettevõtja ja kliendi vahel sõlmitava lepinguga« .

2. Muuta § 4 lõiget 7 järgmises sõnastuses: (7) Reovee ärajuhtimise teenuse hind ülereostuse puhul kujuneb kehtestatud reovee ärajuhtimise teenuse hinna korrutamisel ülenormatiivse reostuse puhastamise koefitsiendiga. Koefitsiendid saastegruppide lõikes on toodud järgnevas tabelis:

Saastegrupp

Koefitsient, mida rakendatakse ülenormatiivse reostuse puhastamiseks tehtavate kulude katmiseks

SG-1

1,0

SG-2

1,0

SG-3

1,0

SG-4

1,3

SG-5

1,5

SG-6

2,5

SG-7

3,0

SG-8

4,0

3. Muuta § 4 lõiget 3 ja sõnastada see alljärgnevalt:

«(3) Tavaklientide reo- ja sademevee suhtes kehtib üldjuhul saastegrupp SG-2, kui vee-ettevõtja või klient ei tõenda reovee reoainesisalduse kontrolli tulemusena kliendi reo- ja sademevee kuuluvust mõnda teise saastegruppi vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetele 7 ja 8.»

4. Muuta § 4 lõike 8 sõnastust ning kehtestada uueks sõnastuseks: «(8) Vee-ettevõtjal on õigus nõuda kliendilt kuni viiekordset SG-8 suhtes kehtestatud ülenormatiivse reostuse tasu järgneva regulatsiooni alusel:

1) klient juhib ühiskanalisatsiooni reoaineid, mis ületavad vähemalt ühte saastegrupile SG-8 kehtestatud piirväärtust järgmiselt:

1.1. koefitsient 1,5 rakendub kui SG-8 kehtestatud piirväärtus on ületatud üksiknäitaja osas kuni 1,5 korda;

1.2. koefitsient 2,0 rakendub kui SG-8 kehtestatud piirväärtus on ületatud üksiknäitaja osas kuni 1,6-2,0 korda;

1.3. koefitsient 3,0 rakendub kui SG-8 kehtestatud piirväärtus on ületatud üksiknäitaja osas kuni 2,1-3,0 korda;

1.4. koefitsient 4,0 rakendub kui SG-8 kehtestatud piirväärtus on ületatud üksiknäitaja osas kuni 3,1-4,0 korda;

1.5. koefitsient 5,0 rakendub kui SG-8 kehtestatud piirväärtus on ületatud üksiknäitaja osas kuni 4,1-5,0 korda;

1.6. Kui SG-8 piirväärtusi ületatakse mitme komponendi osas, siis kohaldatakse koefitsienti, mis vastab piirväärtust enam ületavale näitajale;

1.7. Juhul kui SG-8 piirväärtust ületatakse kliendi poolt kalendriaasta jooksul esmakordselt võib vee-ettevõtja loobuda ettenähtud sanktsiooni rakendamisest või kohaldada sanktsiooni osaliselt vaid juhul, kui klient tõendab ära erandolukorra ja esitab edaspidise analoogse olukorra vältimiseks ettevõetud abinõude plaani. Igal järgneval ületamisel ei ole vee-ettevõtjal õigust sanktsiooni rakendamata jätta ega rakendada seda vaid osaliselt.

2) klient juhib ühiskanalisatsiooni reoaineid, mille suhtes ei ole kasutamise eeskirjas või keskkonnaministri määruses piirväärtust kehtestatud või omamata vee-ettevõtja poolt väljastatud vastuvõtutingimusi käesolevas punktis käsitletud reoainete vastuvõtmiseks või vastuolus nimetatud vastuvõtutingimustega rakendatakse heitvee vastuvõtul teenuse hinnana viie kordset saastegrupile SG-8 vastavat hinda.

3) Vee-ettevõtjal on õigus lõpetada kliendile vee andmine või lõpetada reovee vastuvõtmine juhul kui:

3.1. reoainete kontsentratsioon ühiskanalisatsiooni juhitavas heitvees ületab saastegrupile SG-8 omistatud piirväärtusi ükskõik millise komponendi osas rohkem kui 5 korda ja kirjeldatud kontsentratsiooniga heitvesi ohustab otseselt ühiskanalisatsiooni süsteemi, seadmeid, keskkonda või ühiskanalisatsiooni teisi kasutajaid;

3.2. reovesi sisaldab käesoleva lõike punktis 2) kirjeldatud reoaineid, mis ohustavad otseselt ühiskanalisatsiooni süsteemi, seadmeid, keskkonda või ühiskanalisatsiooni teisi kasutajaid.

5. Lisada § 6 lõike 1 puntides 1, 2 ja 3 sätestatud lausete lõppu sõna «või».

6. Rae Vallavalitsusel tagada Rae valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra tervikteksti avaldamine uues redaktsioonis.

7. Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.

8. Käesolev määrus jõustub 14. aprillil 2007.

Volikogu esimees Veigo GUTMANN

REDAKTSIOON
Muudetud
Rae Vallavolikogu 10.04.2007 määrusega nr 50
(jõustus 14.04.2007)

MÄÄRUS

 

Jüri

21. märts 2006 nr 15

 

Rae valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord

 

Määrus kehtestatakse «Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse» § 14 lõike 2 ja «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 lõike 1 alusel

§ 1. Reguleerimisala

Käesolev kord reguleerib Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni abil osutatava veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamist.

§ 2. Mõisted

(1) Käesolevas korras kasutatakse mõisteid Rae Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) kinnitatud Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirjas (edaspidi liitumise eeskiri) ja vallavolikogu kinnitatud Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas (edaspidi kasutamise eeskiri) sätestatud tähenduses. Lisaks viidatud mõistetele kasutatakse käesolevas korras järgmisi mõisteid järgmises tähenduses:
1) tavaklient – klient, kes on füüsiline isik (välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja) või Rae valla kultuuri- või haridusasutus. Selle mõiste alla kuuluvad ka need kinnistu omanikud või valdajad, kelle maa on kaasomandis ja kelle puhul on kõigi kaasomanikega sõlmitud üks teenusleping nende volitatud esindaja kaudu (nt korteriühistute liikmed);
2) äriklient – klient, kes ei ole tavaklient, nt eraõiguslik või avalik-õiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja.

§ 3. Teenuse hind

(1) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestab vee-ettevõtja poolt esitatud kirjaliku taotluse alusel oma määrusega Rae Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kooskõlastatult vallavolikogu majandus- ja eelarve, keskkonna- ning sotsiaalkomisjoniga.

(2) Mitme kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumi hõlmava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni korral reguleeritakse veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind vallavalitsuse ja teise kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil tegutseva vee-ettevõtja vahelise lepinguga.

(3) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind moodustub:
4. abonenttasust;
5. tasust võetud vee eest;
6. tasust reovee ärajuhtimise eest.

(4) Enne liitumislepingu või teenuse osutamise lepingu sõlmimist ajutise või ehitusaegse veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind määratakse kokkuleppeliselt vee-ettevõtja ja kliendi vahel sõlmitava lepinguga.
(Rvk 10.04.2007 määrus nr 50 jõust. 14.04.2007)

§ 4. Ülenormatiivse reostuse tasu

(1) Kasutamise eeskirjaga kehtestatud reostusnäitajate ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse paragrahvi 10 lõikes 2 nimetatud keskkonnaministri määrusega (edaspidi keskkonnaministri määrus) kehtestatud ohtlike ainete sisalduse piirväärtusi ületava reostuse eest ärajuhitavas reo- ja sademevees tasub klient lisaks veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnale ülenormatiivse reostuse tasu, mis arvutatakse alljärgnevalt:
1) Ülenormatiivse reostuse tasu rakendatakse sõltuvalt sellest, millisesse käesoleva korra lisas 1 sätestatud saastegruppi kliendi poolt kanaliseeritav reo- ja sademevesi kuulub.
2) Saastegrupi määramiseks määratakse reostusnäitajad kindlaks vastavalt kasutamise eeskirjas kehtestatud reovee reoainesisalduse kontrollimise korrale.

(2) Äriklientide reo- ja sademevee suhtes kehtib üldjuhul saastegrupp SG-3, kui vee-ettevõtja või klient ei tõesta reovee reoainesisalduse kontrolli tulemusena kliendi reo- ja sademevee kuuluvust mõnda teise saastegruppi.

(3) Tavaklientide reo- ja sademevee suhtes kehtib üldjuhul saastegrupp SG-2, kui vee-ettevõtja või klient ei tõenda reovee reoainesisalduse kontrolli tulemusena kliendi reo- ja sademevee kuuluvust mõnda teise saastegruppi vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetele 7 ja 8.
(Rvk 10.04.2007 määrus nr 50 jõust. 14.04.2007)

(4) Juhul, kui kontrolli tulemusena muutub saastegrupp, siis uus saastegrupp hakkab kehtima kontrolli tulemuste selgumisele järgnevast kuust.

(5) Kui kinnistul on kaks või enam eraldatud veevarustussüsteemi eraldi arvestitega ja ka eraldatud kanalisatsiooniväljalasked vastava reovee kanaliseerimiseks, siis on kliendi ettepanekul võimalik vee-ettevõtjaga kooskõlastatult määrata saastegrupid eraldi vastavalt väljalaskudele.

(6) Kinnistu ühise veevarustussüsteemi korral määratakse saastegrupp maksimaalse reostusnäitajaga reovee väljalasu järgi ühiskanalisatsiooni.

(7) Reovee ärajuhtimise teenuse hind ülereostuse puhul kujuneb kehtestatud reovee ärajuhtimise teenuse hinna korrutamisel ülenormatiivse reostuse puhastamise koefitsiendiga. Koefitsiendid saastegruppide lõikes on toodud järgnevas tabelis:

Saastegrupp

Koefitsient, mida rakendatakse ülenormatiivse reostuse puhastamiseks tehtavate kulude katmiseks

SG-1

1,0

SG-2

1,0

SG-3

1,0

SG-4

1,3

SG-5

1,5

SG-6

2,5

SG-7

3,0

SG-8

4,0


(Rvk 10.04.2007 määrus nr 50 jõust. 14.04.2007)

(8) Vee-ettevõtjal on õigus nõuda kliendilt kuni viiekordset SG-8 suhtes kehtestatud ülenormatiivse reostuse tasu järgneva regulatsiooni alusel:

1) klient juhib ühiskanalisatsiooni reoaineid, mis ületavad vähemalt ühte saastegrupile SG-8 kehtestatud piirväärtust järgmiselt:
1.1 koefitsient 1,5 rakendub kui SG-8 kehtestatud piirväärtus on ületatud üksiknäitaja osas kuni 1,5 korda;
1.2 koefitsient 2,0 rakendub kui SG-8 kehtestatud piirväärtus on ületatud üksiknäitaja osas kuni 1,6-2,0 korda;
1.3 koefitsient 3,0 rakendub kui SG-8 kehtestatud piirväärtus on ületatud üksiknäitaja osas kuni 2,1-3,0 korda;
1.4 koefitsient 4,0 rakendub kui SG-8 kehtestatud piirväärtus on ületatud üksiknäitaja osas kuni 3,1-4,0 korda;
1.5 koefitsient 5,0 rakendub kui SG-8 kehtestatud piirväärtus on ületatud üksiknäitaja osas kuni 4,1-5,0 korda;
1.6 Kui SG-8 piirväärtusi ületatakse mitme komponendi osas, siis kohaldatakse koefitsienti, mis vastab piirväärtust enam ületavale näitajale;
1.7 Juhul kui SG-8 piirväärtust ületatakse kliendi poolt kalendriaasta jooksul esmakordselt võib vee-ettevõtja loobuda ettenähtud sanktsiooni rakendamisest või kohaldada sanktsiooni osaliselt vaid juhul, kui klient tõendab ära erandolukorra ja esitab edaspidise analoogse olukorra vältimiseks ettevõetud abinõude plaani. Igal järgneval ületamisel ei ole vee-ettevõtjal õigust sanktsiooni rakendamata jätta ega rakendada seda vaid osaliselt.

2) klient juhib ühiskanalisatsiooni reoaineid, mille suhtes ei ole kasutamise eeskirjas või keskkonnaministri määruses piirväärtust kehtestatud või omamata vee-ettevõtja poolt väljastatud vastuvõtutingimusi käesolevas punktis käsitletud reoainete vastuvõtmiseks või vastuolus nimetatud vastuvõtutingimustega rakendatakse heitvee vastuvõtul teenuse hinnana viie kordset saastegrupile SG-8 vastavat hinda.

3) Vee-ettevõtjal on õigus lõpetada kliendile vee andmine või lõpetada reovee vastuvõtmine juhul kui:
3.1 reoainete kontsentratsioon ühiskanalisatsiooni juhitavas heitvees ületab saastegrupile SG-8 omistatud piirväärtusi ükskõik millise komponendi osas rohkem kui 5 korda ja kirjeldatud kontsentratsiooniga heitvesi ohustab otseselt ühiskanalisatsiooni süsteemi, seadmeid, keskkonda või ühiskanalisatsiooni teisi kasutajaid;
3.2 reovesi sisaldab käesoleva lõike punktis 2) kirjeldatud reoaineid, mis ohustavad otseselt ühiskanalisatsiooni süsteemi, seadmeid, keskkonda või ühiskanalisatsiooni teisi kasutajaid.
(Rvk 10.04.2007 määrus nr 50 jõust. 14.04.2007)

§ 5. Teenuse hinna kujunemine

(1) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind peab tagama vee-ettevõtjale:

1) tootmiskulude katmise;
2) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmise;
3) keskkonnakaitse tingimuste täitmise;
4) põhjendatud tulukuse;
5) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise vanades elamupiirkondades vastavalt arendamise kavale.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 sätestatud põhjendatud tulukus ei või olla suurem kui 10%.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 sätestatud eesmärgi täitmiseks kehtestatakse teenuse hind vastavalt vee-ettevõtja taotlusele selliselt, et eelneva perioodi (st ajavahemik eelmise hinna muutmise taotluse esitamisest) jooksul vastavalt arendamise kavale vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas vee-ettevõtja ja kõigi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanike või valdajate poolt vanades elamupiirkondades ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamiseks kantud tegelikud kulud, mida ei ole liitumistasuga hüvitatud, hüvitatakse vee-ettevõtjale teenuse hinna kaudu ühe aasta jooksul. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja teatab tema poolt kantud käesolevas punktis nimetatud kulude suuruse vee-ettevõtjale ja vee-ettevõtja hüvitab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale nimetatud kulud vastavalt liitumise eeskirja alusel sõlmitavale nendevahelisele lepingule. Käesolevas punktis nimetatud kulusid, mis on kantud enne 1. jaanuari 2006. a, teenuse hinna kujundamisel ei arvestata.

§ 6. Teenuse hinna muutmine

(1) Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hind kuulub muutmisele vastavalt korra paragrahvis 7 sätestatud eesmärkide täitmise vajadusele ning kui:

1) teenuse müügimaht on muutunud aastas rohkem kui 10% võrra või;
(Rvk 10.04.2007 määrus nr 50 jõust. 14.04.2007)
2) veevärgi- ja kanalisatsiooniehitiste rekonstrueerimise tulemusena või muudel põhjustel on oluliselt muutunud tehnoloogilised protsessid või;
(Rvk 10.04.2007 määrus nr 50 jõust. 14.04.2007)
3) väljastpoolt vee-ettevõtja tegevuspiirkonda ostetava või müüdava veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse kogused või hinnad on muutunud aastas rohkem kui 10% võrra või;
(Rvk 10.04.2007 määrus nr 50 jõust. 14.04.2007)
4) teenuse hinda mõjutavad riiklikult reguleeritavad hinnad, maksud, tariifid või muud maksed on muutunud aastas rohkem kui 10% võrra.

§ 7. Teenuse hinna muutmise taotlus ja läbi vaatamine

(1) Vee-ettevõtja poolt esitatud veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna muutmise taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) aastane müügiplaan ja võrdlus eelneva kolme majandusaastaga;
2) toodetud ja müüdud vee andmed eelneva kolme majandusaasta lõikes;
3) eelneva perioodi jooksul vastavalt arendamise kavale vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas vee-ettevõtja ja kõigi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanike või valdajate poolt vanades elamupiirkondades ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamiseks kantud tegelikud kulud, mida ei ole liitumistasuga hüvitatud;
4) ülevaade investeeringute täitmisest eelneva perioodi jooksul ja investeeringute kava järgnevaks viieks aastaks;
5) finantsprognoos järgnevaks viieks aastaks;
6) kalkulatsioon ja võrdlus eelneva perioodi tegelike kuludega;
7) selgitus abonenttasu suuruse kohta;
8) põhjendused, kui hindade struktuuris esineb diferentseeritus erinevate klientide või nende gruppide suhtes;
9) hinnamuutuse põhjendus;
10) hinnamuutuse jõustumise tähtaeg.

(2) Vallavalitsusel on õigus nõuda vee-ettevõtjalt täiendavaid hinnakujundust puudutavaid andmeid ja selgitust, kusjuures vee-ettevõtja peab need esitama 14 kalendripäeva jooksul pärast vastava nõude saamist.

(3) Vee-ettevõtjal on õigus kooskõlastatult vallavalitsusega teha esitatud hinna muutmise taotlusesse muudatusi ja täiendusi.

(4) Vallavalitsus on kohustatud tegema otsuse hinna kehtestamise või taotluse tagasilükkamise kohta 30 kalendripäeva jooksul pärast vee-ettevõtja poolt taotluse või käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud täiendavate andmete või selgituste esitamist.

(5) Vallavalitsusel on õigus taotlus tagasi lükata, kui:
1) vee-ettevõtja poolt esitatud hinna muutmise taotlus ei vasta käesolevas korras või muudes õigsusaktides kehtestatud nõuetele;
2) vee-ettevõtja ei ole esitanud tähtaegselt käesoleva korra paragrahvi 7 lõikes 1 ja lõikes 2 nõutud andmeid.

(6) Vallavalitsus avalikustab muudetud veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna vähemalt 90 päeva enne kehtima hakkamist. Pärast hinna muutmise määruse vastuvõtmist avaldab vallavalitsus hinna muutmise teate Rae valla veebilehel ja ajalehes Rae Sõnumid vähemalt kaks korda nädalase vahega.

§ 8. Lõppsätted

(1) Rae Vallavalitsusel töötada välja 31.03.2006 ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee reostusnäitajate piirväärtused ning reo- ja sademevee jaotus saastegruppidesse olenevalt reostusnäitajatest.

(2) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 26. augusti 1999.a. määrusega nr 83 kinnitatud «Rae valla veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord».

(3) Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.

(4) Käesolev määrus jõustub 25. märtsil 2006.

Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json