Teksti suurus:

Nõuded relvahoidlale, relvakappidele ning püssirohu ja sütiku hoidmisele ning muud hoidmise tingimused

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2020
Avaldamismärge:

Nõuded relvahoidlale, relvakappidele ning püssirohu ja sütiku hoidmisele ning muud hoidmise tingimused
[RTL 2007, 33, 569 - jõust. 27.04.2007]

Vastu võetud 27.11.2001 nr 90
RTL 2001, 130, 1876
jõustumine 31.03.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.01.2002RTL 2002, 10, 9901.01.2002
13.04.2007RTL 2007, 33, 56927.04.2007

Määrus kehtestatakse « Relvaseaduse » § 46 lõike 10 alusel.
[RTL 2007, 33, 569 - jõust. 27.04.2007]

I. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõuded relvahoidlale ja relvakapile, milles hoitakse füüsilisele või juriidilisele isikule kuuluvaid või tema valduses olevaid tulirelvi ning nõuded püssirohu ja sütiku hoidmisele.
[RTL 2007, 33, 569 - jõust. 27.04.2007]

II. peatükk NÕUDED RELVAHOIDLALE 

§ 2.  Relvahoidla seinad

  (1) Relvahoidla seinad on valmistatud raudbetoonist või silikaattellistest. Seina paksus peab olema vähemalt 40 cm.

  (2) Kui lõikes 1 toodud tingimusi pole võimalik täita, siis võib seinad seestpoolt katta võreseinaga, mis on tehtud vähemalt 15-mm läbimõõduga terasvarrastest ja võreavaga mitte üle 150 × 150 mm. Võresein peab olema kindlalt kinnitatud seina külge.

§ 3.  Relvahoidla põrand, lagi ja uksed

  (1) Põrand ja lagi on valmistatud raudbetoonist.

  (2) Relvahoidlal on topeltuksed, neist välimine vähemalt 6 mm paksusest terasest, sisemine võreuks vähemalt 15-mm läbimõõduga terasvarrastest ja võreavaga mitte üle 150 × 150 mm. Välisuksel on kaks turvalukku ning uks avaneb ainult väljapoole. Võreuksel on turvalukk seestpoolt sulgemise võimalusega.

§ 4.  Relvahoidla aknad

  (1) Relvahoidla akendel on seina sisse kinnituvad metallvõred, mille ava suurus ei ületa 100 × 100 mm, mis on valmistatud vähemalt 10-mm läbimõõduga terasvarrastest, kusjuures varraste ristumised peavad olema kokku keevitatud. Esimese korruse aknad on väljapoole avanevate ja seestpoolt suletavate metallist või metalliga ülelöödud luukidega. Samad nõuded kehtivad ka seina sees olevate ventilatsiooni- ja muude avade kohta.

  (2) Relvahoidla kõik aknad (avad) on varustatud seestpoolt suletavate katetega, mis välistab relvi ja laskemoona kahjustavate esemete või ainete sattumise hoidlasse.

  (3) Relvahoidla uste ja akende kanderaamid on metallist, paksusega mitte alla 4 mm ja kindlalt kinnitatud kandeseinte või betoonpõranda ja -lae külge.

§ 5.  Relvahoidla elektriseadmed

  (1) Relvahoidla elektriseadmed peavad olema plahvatusohutu teostusega.

  (2) Relvahoidlas on valgustid, mida saab sisse ja välja lülitada ilma relvahoidla ust avamata. Valgustus paigaldatakse selliselt, et see ei pimestaks vaateaknast relvahoidla sisemuse jälgijat.

§ 6.  Turvalisuse ja tuleohutuse tagamine relvahoidlas

  (1) Relvahoidlal on eraldi tuletõkkesektsioon.

  (2) Relvahoidla peab olema varustatud:
  1) elektroonilise valvesignalisatsiooniga, kusjuures pidevalt töötavad andurid peavad olema paigaldatud nii, et aknad, uksed, seinad, lagi ja põrand oleks elektroonilise valve all;
  2) elektroonilise valvesignalisatsiooni alarmseadmetega, mis on paigutatud nii relvahoidlasse kui relvahoidla turvalisust tagavasse turvaettevõttesse;
  3) esmaste tulekustutusvahenditega;
  4) tõhustatud piksekaitsesüsteemiga;
  5) automaatse tulekahju signalisatsiooniga.

  (3) Suitsetamine ja lahtise tule kasutamine relvahoidlas on keelatud. Esmased tulekustutus-, esmaabi- ja päästevahendid võivad paikneda relvahoidla välisukse juures.

  (4) Õhuniiskus relvahoidlas ei tohi ületada 50%.

  (5) Relvahoidlat on keelatud rajada garaaži või selle põranda alla, kui seal hoitakse sõidukeid.
[RTL 2007, 33, 569 - jõust. 27.04.2007]

§ 7.  Muud relvahoidlas hoitavad vahendid

  (1) Relvahoidlas on lisaks tulirelvadele ja laskemoonale lubatud hoida:
  1) tulirelva olulisi osi ja nende lisaseadmeid ning relvade hooldusvahendeid ja -aineid;
  2) padrunikomponente (püssirohi, sütikud, haavlid, kuulid jms), samuti padruni laadimisseadmeid.

  (2) Tühjaks laetud relva padrunid peavad olema relva kõrval padruniklotsis või kinnises tehasepakendis.

III. peatükk NÕUDED RELVAKAPILE 

§ 8.  Relvakapp kuni kaheksa relva hoidmiseks
[RTL 2007, 33, 569 - jõust. 27.04.2007]

  (1) Relvakapp peab tervikuna olema valmistatud vähemalt 3 mm paksusest teras(raud-)plekist, millel on vähemalt üks turvalukk. Relvakapi võti asub relvaomaniku valduses või on peidetud selliselt, et oleks välistatud selle sattumine kõrvaliste isikute kätte.

  (2) Relvakapis peab olema vähemalt kaks eraldi lukustatavat laegast, millest üks on ettenähtud laskemoona ja sütikute ning teine püssirohu hoidmiseks.

  (3) Ainult padrunite ja/või sütikute hoidmisel võib relvakapil olla üks eraldi lukustatav laegas.
[RTL 2007, 33, 569 - jõust. 27.04.2007]

§ 81.  Relvakapp üheksa või enama relva hoidmiseks

  (1) Relvakapp on spetsiaalselt relvade hoidmiseks tootja poolt tööstuslikult valmistatud kapp.

  (2) Relvakapp peab tervikuna olema valmistatud vähemalt 4 mm paksusest teras(raud-) plekist või sellele vastava tugevusega materjalist. Relvakapil peab olema vähemalt üks turvalukk.

  (3) Relvakapina võib kasutada ka muuks otstarbeks tootja poolt valmistatud kappi, mis vastab lõikes 2 kehtestatud nõuetele tingimusel, et selles hoitavad relvad on kapi konstruktsiooni külge lukuga kinnitatud.

  (4) Relvakapi võtmed asuvad relvaomaniku valduses või on peidetud selliselt, et oleks välistatud nende sattumine kõrvaliste isikute kätte.

  (5) Relvakapi siseehitusele kohaldatakse käesoleva määruse § 8 lõigetes 2 ja 3 sätestatut.
[RTL 2007, 33, 569 - jõust. 27.04.2007]

IV. peatükk NÕUDED PÜSSIROHU JA SÜTIKU HOIDMISELE 

§ 9.  Püssirohu ja sütikute hoidmine

  (1) Püssirohtu hoitakse ainult tehasepakendis või suletud metallpurkides ning laskemoonast ja sütikutest eraldi. Püssirohi peab asuma kütteseadmest vähemalt 1 m kaugusel.

  (2) Padrunite laadimisel on keelatud püssirohu läheduses suitsetamine ja lahtise tule kasutamine.

V. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 10.    Määrus jõustub 31. märtsil 2002. a.
[RTL 2002, 10, 99 - jõust. 01.01.2002]

/otsingu_soovitused.json