Teksti suurus:

Riigihangete vaidlustuskomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2010
Avaldamismärge:RTL 2007, 34, 599

Riigihangete vaidlustuskomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 18.04.2007 nr 28

Määrus kehtestatakse «Riigihangete seaduse» § 119 lõike 12 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Vaidlustuskomisjon

Riigihangete Ameti (edaspidi Amet) juures asuv vaidlustuskomisjon (edaspidi vaidlustuskomisjon) on kohtuväline vaidluste lahendamise organ, mis viib läbi «Riigihangete seaduses» sätestatud vaidlustusmenetlust seaduses ettenähtud alustel ja korras.

§ 2. Vaidlustuskomisjoni teenindamine

(1) Vaidlustuskomisjoni töötingimused, sealhulgas tööruumid ja tehnilise teenindamise tagab Amet.

(2) Vaidlustuskomisjoni asjaajamine toimub vaidlustuskomisjoni kantselei kaudu vastavalt Ameti asjaajamise juhendile.

(3) Vaidlustuskomisjon lähtub Ameti sisekorraeeskirjadest vaidlustuskomisjoni juhataja määratud erisustega.

§ 3. Vaidlustuskomisjoni kulude katmine

(1) Vaidlustuskomisjoni halduskulud ja vaidlustusmenetlusega seotud kulud, sealhulgas vaidlustuskomisjoni liikmete töötasu kaetakse riigieelarvest Ametile selleks eraldatud vahenditest.

(2) Vaidlustuskomisjoni kulutused kooskõlastatakse eelnevalt Ametiga.

§ 4. Sümboolika

Vaidlustuskomisjonil on oma nimega üld- ja kirjaplank.

§ 5. Asukoht

Vaidlustuskomisjon asub Tallinnas. Vaidlustuskomisjoni postiaadress on Kiriku 2, 10130 Tallinn.

2. peatükk
VAIDLUSTUSKOMISJONI ÜLESANDED

§ 6. Vaidlustuskomisjoni ülesanded

(1) Vaidlustuskomisjoni põhiülesanne on vaidlustusmenetluse läbiviimine, sh vaidlustuste ja kahju hüvitamise taotluste läbi vaatamine «Riigihangete seaduses» sätestatud korras.

(2) Lisaks «Riigihangete seaduses» sätestatule oma ülesannete täitmiseks vaidlustuskomisjon:
1) teeb koostööd valitsusasutuste ja valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste, kohalike omavalitsuse üksuste ning erialaliitude ja -ühendustega, samuti teiste riikide vastavate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega oma pädevuse piires;
2) vastab oma tegevuse osas esitatud avaldustele, märgukirjadele ja teabenõuetele;
3) täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. peatükk
VAIDLUSTUSKOMISJONI LIIKMED

§ 7. Vaidlustuskomisjoni liikme nimetamine

(1) Vaidlustuskomisjoni liikme nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi Valitsus rahandusministri ettepanekul.

(2) Rahandusminister esitab Vabariigi Valitsusele koos vaidlustuskomisjoni liikme nimetamise ettepanekuga Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu vaidlustuskomisjoni liikme nimetamise kohta.

(3) Vaidlustuskomisjoni liige nimetatakse ametisse viieks aastaks.

§ 8. Vaidlustuskomisjoni liikme teenistusest vabastamine

(1) Teenistusest lahkuda sooviv vaidlustuskomisjoni liige esitab kirjaliku avalduse Vabariigi Valitsusele rahandusministri kaudu.

(2) Vaidlustuskomisjoni liige või juhataja teavitab rahandusministrit viivitamata «Kohtute seaduse» § 47 lõikes 2 nimetatud asjaolu või «Avaliku teenistuse seaduse» § 117 lõike 1 punktides 3–6, § 119, § 123–129 nimetatud asjaolu ilmnemisest. Rahandusminister hindab talle teatavaks saanud asjaolusid ning esitab põhjendatuse korral Vabariigi Valitsusele ettepaneku vaidlustuskomisjoni liikme ennetähtaegse vabastamise kohta või teavitab ettepaneku esitamata jätmisest vaidlustuskomisjoni juhatajat.

(3) Rahandusminister esitab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduse või lõikes 2 nimetatud ettepaneku Vabariigi Valitsusele koos Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõuga vaidlustuskomisjoni liikme ennetähtaegse vabastamise kohta.

4. peatükk
VAIDLUSTUSKOMISJONI JUHTIMINE

§ 9. Vaidlustuskomisjoni juhtimine

Vaidlustuskomisjoni esindab ja juhib vaidlustuskomisjoni juhataja, kelle nimetab vaidlustuskomisjoni liikmete hulgast ametisse Vabariigi Valitsus rahandusministri ettepanekul.

§10. Vaidlustuskomisjoni juhataja ülesanded

Vaidlustuskomisjoni juhataja:
1) juhib vaidlustuskomisjoni tegevust ja korraldab vaidlustuskomisjoni pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;
2) kontrollib vaidlustuskomisjoni tegevust korraldavate õigusaktide täpset ja otstarbekat täitmist;
3) määrab vaidlustust või kahju hüvitamise taotlust läbi vaatava vaidlustuskomisjoni liikme või vaidlustuskomisjoni koosseisu, tagades vaidlustuskomisjoni liikmete vahel ühetaolise töökoormuse;
4) vaatab läbi vaidlustusi ja kahju hüvitamise taotlusi «Riigihangete seaduses» sätestatud korras;
5) kontrollib vaidlustuse ja kahju hüvitamise taotluse kuuluvust vaidlustuskomisjoni pädevusse, esitamise tähtajast kinnipidamist, vastavust sisu- ja vorminõuetele ning otsustab vaidlustuse ja kahju hüvitamise taotluse menetlusse võtmise üle või teeb nimetatud toimingud ülesandeks vaidlustuskomisjoni liikmele;
6) kirjutab alla vaidlustuskomisjoni kirjadele;
7) annab välja volitusi vaidlustuskomisjoni esindamiseks;
8) koostab vaidlustuskomisjoni liikmete puhkusegraafiku;
9) teeb rahandusministrile ettepanekuid vaidlustuskomisjoni liikmete lähetamise ja puhkusele lubamise kohta;
10) kinnitab vaidlustuskomisjoni liikmete ametijuhendid ja vaidlustuskomisjoni asjaajamise juhendi;
11) teeb koostööd Riigihangete Ameti peadirektoriga vaidlustuskomisjoni kantselei töökorralduse küsimustes;
12) teeb rahandusministrile ettepanekuid vaidlustuskomisjoni liikmetele distsiplinaarkaristuste määramise kohta;
13) teeb rahandusministrile ettepanekuid vaidlustuskomisjoni juhataja asendamiseks tema äraolekul;
14) koostab vaidlustuskomisjoni kulude eelnõu ja esitab vastavad ettepanekud Riigihangete Ametile;
15) annab oma tegevusest aru rahandusministrile;
16) täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

§ 11. Vaidlustuskomisjoni juhataja asendamine

(1) Vaidlustuskomisjoni juhataja äraolekul asendab teda rahandusministri määratud vaidlustuskomisjoni liige.

(2) Kuni rahandusministri poolt asendaja määramiseni asendab vaidlustuskomisjoni juhatajat vanim kohalolev vaidlustuskomisjoni liige.

5. peatükk
VAIDLUSTUSKOMISJONI TÖÖKORD

§ 12. Vaidlustuskomisjoni istung

(1) Vaidlustuskomisjoni istungit juhib vaidlustuskomisjoni liige. Vaidlustuskomisjoni koosseisu istungit juhib vaidlustuskomisjoni juhataja poolt määratud liige.

(2) Vaidlustuskomisjoni istungil kontrollib vaidlustuskomisjon menetlusosaliste ilmumist ja nende volitusi, selgitab menetlusosalistele nende õigusi, lahendab menetlusosaliste esitatud taandus- ja muud avaldused, kuulab ära menetlusosaliste seisukohad, esitab menetlusosalistele küsimusi ja korraldab menetlusosaliste poolt küsimuste esitamist ja nendele vastamist.

§ 13. Vaidlustuskomisjoni istungi protokoll

(1) Istungi käik protokollitakse ja lindistatakse.

(2) Protokollile kirjutavad alla istungi juhataja ja protokolli koostaja ning menetlusosalised.

§ 14. Vaidlustuse ja kahju hüvitamise taotluse läbi vaatamine kirjalikus menetluses

Vaidlustuse ja kahju hüvitamise taotluse läbi vaatamist kirjalikus menetluses korraldab vaidlustust või kahju hüvitamise taotlust läbi vaatav vaidlustuskomisjoni liige või vaidlustuskomisjoni juhataja poolt määratud vaidlustuskomisjoni koosseisu liige.

§ 15. Vaidlustuskomisjoni otsus

(1) Vaidlustuskomisjoni otsuse tegemise juures menetlusosalised ei viibi.

(2) Kui vaidlustuse või kahju hüvitamise taotluse vaatab läbi vaidlustuskomisjoni koosseis, võetakse vaidlustuskomisjoni otsus vastu häälteenamusega. Vaidlustuskomisjoni liikmel ei ole õigust jääda hääletamisel erapooletuks. Eriarvamusele jäänud komisjoni liikme eriarvamus lisatakse otsusele.

(3) Vaidlustuskomisjoni otsus vormistatakse kirjalikult ja sellele kirjutab alla hankemenetluse, ideekonkursi või ehitustööde kontsessiooni andmise peatamise taotluse, vaidlustuse või kahju hüvitamise taotluse läbi vaadanud vaidlustuskomisjoni liige, või kõik hankemenetluse, ideekonkursi või ehitustööde kontsessiooni andmise peatamise taotluse, vaidlustuse või kahju hüvitamise taotluse läbi vaadanud vaidlustuskomisjoni liikmed, kui vaidlustuse või kahju hüvitamise taotluse vaatab läbi vaidlustuskomisjoni koosseis.

(4) Vaidlustuskomisjoni otsus vaidlustuse läbi vaatamata jätmise kohta vormistatakse kirjalikult ja sellele kirjutab alla vaidlustuskomisjoni liige.

6. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 16. Jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. mail 2007. a.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json