Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.05.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 37, 636

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" muutmine1

Vastu võetud 18.04.2007 nr 28

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 13 lõike 3 ja § 15 lõike 1 alusel. Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruses nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» (RTL 2001, 69, 941; 2006, 84, 1537) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«9) autorong on M või N kategooria sõidukist ja ühest või enamast haagisest koostatud sõidukite kombinatsioon (Vehicle combination);»;

2) paragrahvi 3 punkt 37 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«37) L kategooria sõiduk on L3e, L4e, L5e, L6e ja L7e kategooriasse kuuluv sõiduk;»;

3) paragrahvi 3 punkt 47 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«47) poolhaagisautorong on sadulhaakeseadme abil sadulvedukist ja poolhaagisest koostatud autorong (Articulated vehicle);»;

4) paragrahvi 3 punkt 84 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«84) täis- või kesktelghaagisautorong on M või N kategooria sõidukist ja ühest või enamast täis ja/või kesktelghaagisest koostatud sõidukite kombinatsioon (Road train);»;

5) lisa 1 koodi 101 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«2) TK ja TJV katsetustel M, N ja O kategooria sõidukitel vastavalt direktiivi 76/114/EMÜ (paranduste direktiivid 78/507/EMÜ ja 2006/96/EÜ) metoodikale ja L kategooria sõidukitel vastavalt direktiivi 93/34/EMÜ (paranduste direktiiv 2006/27/EÜ) metoodikale.»;

6) lisa 1 koodi 103 nõuete punkti 1 lõppu täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:
«E-reegli või direktiivi nõudeid ei rakendata õppesõiduki või eksamisõiduki täiendavatele, õpetajale või eksamineerijale vajalikele, peeglitele;»;

7) lisa 1 koodi 104 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«2) TK ja TJV katsetustel – M ja N kategooria sõidukitel vastavalt E-reegli nr 28/01 või direktiivi 70/388/EMÜ (paranduste direktiivid 87/354/EMÜ ja 2006/96/EÜ) ja L kategooria sõidukitel direktiivi 93/30/EMÜ metoodikale.»;

8) lisa 1 koodi 109 nõuete punkt 1 ja lisa 2 koodi 109 nõuete punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«1) nõuded esmaabivahenditele ja nende asukoha märgistamisele ning sõidukite loetelu, millel on esmaabivahendid kohustuslikud, on kehtestatud sotsiaalministri määrustega;»;

9) lisa 1 koodi 110 nõuete punkt 1 ja lisa 2 koodi 110 nõuete punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«1) nõuded M ja N kategooria sõiduki esmastele tulekustutusvahenditele on kehtestatud siseministri määrusega ja nõuded nende asukoha märgistamisele on kehtestatud sotsiaalministri määrusega;»;

10) lisa 1 koodi 112 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 16/04 või direktiivi 77/541/EMÜ (paranduste direktiivid 81/576/EMÜ, 82/319/EMÜ, 90/628/EMÜ, 96/36/EÜ, 2000/3/EÜ, 2005/40/EÜ ja 2006/96/EÜ) metoodikale ja nende kinnituspunktid sõidukis E-reegli nr 14/06 või direktiivi 76/115/EMÜ (paranduste direktiivid 81/575/EMÜ, 82/318/EMÜ, 90/629/EMÜ, 96/38/EÜ ja 2005/41/EÜ) metoodikale.»;

11) lisa 1 koodi 118 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«2) TK ja TJV katsetusel vastavalt E-reeglite nr 18/03, nr 62/00, nr 97/01 ja nr 116/00 või direktiivide 74/61/EMÜ (paranduste direktiivid 95/56/EÜ ja 2006/96/EÜ) ja 93/33/EMÜ (paranduste direktiiv 1999/23/EÜ) metoodikale.»;

12) lisa 1 koodi 201 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«2) TK ja TJV katsetustel M ja N kategooria sõidukil vastavalt E-reeglite nr 1/01, nr 5/02, nr 8/04, nr 20/02, nr 31/02, nr 37/03, nr 98/00, nr 99/00, nr 112/00, nr 113/00 või direktiivi 76/761/EMÜ (paranduste direktiivid 87/354/EMÜ, 89/517/EMÜ, 1999/17/EÜ ja 2006/96/EÜ) metoodikale ja L kategooria sõidukitel vastavalt E-reeglite nr 57/01, nr 72/00, nr 112/00, nr 113/00 või direktiivi 97/24/EÜ (paranduste direktiivid 2002/51/EÜ, 2003/77/EÜ, 2005/30/EÜ, 2006/27/EÜ) metoodikale.»;

13) lisa 1 koodi 204 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 77/00 või direktiivi 77/540/EMÜ (paranduste direktiivid 87/354/EMÜ, 1999/16/EÜ ja 2006/96/EÜ) metoodikale ja paigutus vastavalt E-reegli nr 48/02 või direktiivi 76/756/EMÜ (paranduste direktiivid 80/233/EMÜ, 82/244/EMÜ, 83/276/EMÜ, 84/8/EMÜ, 89/278/EMÜ, 91/663/EMÜ ja 97/28/EÜ) metoodikale.»;

14) lisa 1 koodi 205 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«2) TK ja TJV katsetustel M ja N kategooria sõidukil vastavalt E-reegli nr 19/02 või direktiivi 76/762/EMÜ (paranduste direktiivid 87/354/EMÜ, 1999/18/EÜ ja 2006/96/EÜ) metoodikale ja paigutus vastavalt E-reegli nr 48/02 või direktiivi 76/756/EMÜ (paranduste direktiivid 80/233/EMÜ, 82/244/EMÜ, 83/276/EMÜ, 84/8/EMÜ, 89/278/EMÜ, 91/663/EMÜ ja 97/28/EÜ) metoodikale ja L kategooria sõidukitel vastavalt E-reegli nr 53/01 või direktiivi 93/92/EMÜ (paranduse direktiiv 2000/73/EÜ) metoodikale.»;

15) lisa 1 koodi 207 punkt 4 ja lisa 2 koodi 207 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

16) lisa 1 koodi 211 nõuete punkti 1 lõppu ja lisa 2 koodi 211 nõuete punkti 1 lõppu täiendatakse lausetega järgmises sõnastuses:
«Alumiste eesmiste ääretule laternate:
a) valgusava välisserva kaugus sõiduki külgservast ei tohi M ja N kategooria sõidukil ületada 400 mm ja O kategooria sõidukil 150 mm;
b) valgusavade siseservade vaheline kaugus peab olema vähemalt 600 mm, kuid sõidukil, mille laius ei ületa 1300 mm, võib kaugust vähendada 400 mm-ni;
c) kõrgus teepinnast peab olema vähemalt 350 mm, kuid ei tohi ületada 1500 mm. Kui sõiduki kereehituse eripära tõttu ei ole võimalik laternaid paigaldada 1500 mm kõrgusele, võib neid paigaldada kuni 2100 mm kõrgusele.
Ülemiste eesmiste ääretule laternate:
a) valgusava välisserva kaugus sõiduki külgservast ei tohi ületada 400 mm;
b) kõrgus teepinnast peab olema võimalikult suur arvestades sõiduki kereehituse eripäraga, kuid mootorsõidukil ei tohi nad asetseda tuuleklaasi ülaservast madalamal;»;

17) lisa 1 koodi 214 nõuete punkt 3 ja lisa 2 koodi 214 nõuete punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«3) pidurituled peavad süttima sõidupiduri rakendamisel ja ei tohi töötada vilkuval või mõnel muul muutuval reþiimil;»;

18) lisa 1 koodi 214 kontrollimise punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«2) TK ja TJV katsetustel M, N ja O kategooria sõidukitel vastavalt E-reegli nr 7/02 või direktiivi 76/758/EMÜ (paranduste direktiivid 87/354/EMÜ, 89/516/EMÜ, 97/30/EÜ ja 2006/96/EÜ) metoodikale ja paigutus vastavalt E-reegli nr 48/02 või direktiivi 76/756/EMÜ (paranduste direktiivid 80/233/EMÜ, 82/244/EMÜ, 83/276/EMÜ, 84/8/EMÜ, 89/278/EMÜ, 91/663/EMÜ ja 97/28/EÜ) nõuetele ning L kategooria sõidukitel vastavalt E-reegli nr 50/00 metoodikale ja paigutus vastavalt E-reegli nr 53/01 või direktiivi 93/92/EMÜ (paranduse direktiiv 2000/73/EMÜ) nõuetele. Tulede värvus määratakse elektroonilise kolorimeetriga CIE koordinaatide süsteemis.»;

19) lisa 1 koodi 215 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«2) TK ja TJV katsetustel M, N ja O kategooria sõidukitel vastavalt E-reegli nr 4/00 või direktiivi 76/760/EMÜ (paranduste direktiivid 87/354/EMÜ, 97/31/EÜ ja 2006/96/EÜ) metoodikale ja nende paigutus vastavalt E-reegli nr 48/02 või direktiivi 76/756/EMÜ (paranduste direktiivid 80/233/EMÜ, 82/244/EMÜ, 83/276/EMÜ, 84/8/EMÜ, 89/278/EMÜ, 91/663/EMÜ ja 97/28/EÜ) nõuetele ning L kategooria sõidukitel vastavalt E-reegli nr 53/01 või direktiivi 93/92/EMÜ (paranduste direktiiv 2000/73/EÜ) nõuetele. Tulede värvus määratakse elektroonilise kolorimeetriga CIE koordinaatide süsteemis.»;

20) lisa 1 koodi 216 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 38/00 või direktiivi 77/538/EMÜ (paranduste direktiivid 87/354/EMÜ, 89/518/EMÜ, 1999/14/EÜ ja 2006/96/EÜ) metoodikale ja nende paigutus vastavalt E-reegli nr 48/02 või direktiivi 76/756/EMÜ (paranduste direktiivid 80/233/EMÜ, 82/244/EMÜ, 83/276/EMÜ, 84/8/EMÜ, 89/278/EMÜ, 91/663/EMÜ ja 97/28/EÜ) nõuetele. Tulede värvus määratakse elektroonilise kolorimeetriga CIE koordinaatide süsteemis.»;

21) lisa 1 koodi 217 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 23/00 või direktiivi 77/539/EMÜ (paranduste direktiivid 87/354/EMÜ, 97/32/EÜ ja 2006/96/EÜ) metoodikale ja nende paigutus vastavalt E-reegli nr 48/02 või direktiivi 76/756/EMÜ (paranduste direktiivid 80/233/EMÜ, 82/244/EMÜ, 83/276/EMÜ, 84/8/EMÜ, 89/278/EMÜ, 91/663/EMÜ ja 97/28/EÜ) nõuetele. Tulede värvus määratakse elektroonilise kolorimeetriga CIE koordinaatide süsteemis.»;

22) lisa 1 koodi 218 nõuete punkt 1 ja lisa 2 koodi 218 nõuete punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«1) M ja N kategooria sõidukitel peavad olema vähemalt eesmised ja tagumised suunatule laternad ning O kategooria sõidukil peavad olema tagumised suunatule laternad. M ja N kategooria sõidukil peavad olema külgmised suunatule laternad, kui sõiduki valmistaja on need ette näinud. Alates 1. jaanuarist 1994. a esmakordselt kasutusele võetud M, N ja O kategooria sõidukitel peavad suunatule laternad olema E-reegli nr 6 või direktiivi 76/759/EMÜ kohased ja need peavad olema paigaldatud E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ kohaselt (vt joonised 20, 21 ja 22). M2, M3, N2, N3, O2, O3 ja O4 kategooria sõidukitele on lubatud täiendavalt paigaldada taha kaks suunatule laternat;»;

23) lisa 1 koodi 218 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«2) TK ja TJV katsetustel M, N ja O kategooria sõidukitel vastavalt E-reegli nr 6/01 või direktiivi 76/759/EMÜ (paranduste direktiivid 87/354/EMÜ, 89/277/EMÜ, 1999/15/EÜ ja 2006/96/EÜ) metoodikale ja paigutus vastavalt E-reegli nr 48/02 või direktiivi 76/756/EMÜ (paranduste direktiivid 80/233/EMÜ, 82/244/EMÜ, 83/276/EMÜ, 84/8/EMÜ, 89/278/EMÜ, 91/663/EMÜ ja 97/28/EÜ) nõuetele ning L kategooria sõidukitel vastavalt E-reegli nr 50/00 metoodikale ja paigutus vastavalt E-reegli nr 53/01 või direktiivi 93/92/EMÜ (paranduste direktiiv 2000/73/EÜ) nõuetele. Tulede värvus määratakse elektroonilise kolorimeetriga CIE koordinaatide süsteemis.»;

24) lisa 1 koodi 222 nõuete punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«1) M ja N kategooria sõidukitel peavad olema tagumised helkurid, mis ei tohi olla kolmnurksed ning O kategooria sõidukil peavad olema tagumised kolmnurksed helkurid ja esimesed helkurid, mis ei tohi olla kolmnurksed. Alates 1. jaanuarist 1994. a esmakordselt kasutusele võetud M, N ja O kategooria sõidukitel peavad helkurid olema E-reegli nr 3 või direktiivi 76/757/EMÜ kohased ja need peavad olema paigaldatud E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ kohaselt;»;

25) lisa 1 koodi 222 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«2) TK ja TJV katsetusel M, N ja O kategooria sõidukitel vastavalt E-reegli nr 3/02 või direktiivi 76/757/EMÜ (paranduste direktiivid 87/354/EMÜ, 97/27/EÜ ja 2006/96/EÜ) metoodikale ja paigutus vastavalt E-reegli nr 48/02 või direktiivi 76/756/EMÜ (paranduste direktiivid 80/233/EMÜ, 82/244/EMÜ, 83/276/EMÜ, 84/8/EMÜ, 89/278/EMÜ, 91/663/EMÜ ja 97/28/EÜ) nõuetele ning L kategooria sõidukil vastavalt E-reegli nr 53/01 või direktiivi 93/92/EMÜ (paranduste direktiiv 2000/73/EÜ) metoodikale. Linthelkurid peavad vastama E-reegli nr 104/00 nõuetele. Helkurite värvus määratakse elektroonilise kolorimeetriga CIE koordinaatide süsteemis.»;

26) lisa 1 koodi 224 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reeglite nr 48/02, nr 98/00, nr 99/00, nr 112/00, nr 113/00 või direktiivi 76/761/EMÜ (paranduste direktiivid 89/517/EMÜ, 1999/17/EÜ ja 2006/96/EÜ) metoodikale.»;

27) lisa 1 kood 314 ja lisa 2 kood 314 tunnistatakse kehtetuks;

28) lisa 1 koodi 403 kontrollimise punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:
«2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 13/10 või nr 13H/00 või direktiivi 71/320/EMÜ (paranduste direktiivid 74/132/EMÜ, 75/524/EMÜ, 79/489/EMÜ, 85/647/EMÜ, 88/194/EMÜ, 91/422/EMÜ, 98/12/EÜ, 2002/78/EÜ ja 2006/96/EÜ) metoodikale.»;

29) lisa 1 koodi 505 nõuete punkt 2 ja lisa 2 koodi 505 nõuete punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«2) M1, O1 ja O2 kategooria sõiduki taastamata rehv peab olema märgistatud E-reegli nr 30 või direktiivi 92/23/EMÜ kohaselt ja E-sertfitseeritud taastatud rehv E-reegli nr 108 kohaselt.
Näide taastamata rehvi tähistamisest:

VALMISTAJA NIMETUS või KAUBAMÄRK

185/70 R 14 89 T Tubeless M+S

253

, või DOT.

Selgitus:
a) 185 – profiili laius mm;
b) 70 – profiili kõrgus on 70% rehvi laiusest;
c) R – või sõna «RADIAL» – radiaalne koordiniitide paigutus (võib olla ka: D – diagonaalne koordiniitide paigutus, mille võib jätta märgistamata või B – või sõnad «BIAS BELTED» – diagonaalse koordiniitide paigutusega vöötatud rehv);
d) 14 – velje läbimõõt tollides;
e) 89 – koormusindeks (tabel 6), mis vastab koormusele 580 kg;
f) T – kiiruskategooria tähis (tabel 5), mis vastab piirkiirusele 190 km/h;
g) TUBELESS – lohvita rehv;
h) M+S (ka MS, M.S., M&S) – on ette nähtud sõitmiseks talvel või mudas;
i) 253 – valmistamise aeg – koosneb kolmest numbrist: esimesed kaks tähistavad valmistamise nädalat (25. nädal), viimane aastat (2003) jooksval kümnendil. E-reegli nr 75 kohaselt on alates 1. jaanuarist 1997. a tähistus 2503;
j)  või DOT-tüübikinnituse tähised.
M2, M3, N, O3 ja O4 kategooria sõiduki taastamata rehv peab olema märgistatud E-reegli nr 54 või direktiivi 92/23/EMÜ kohaselt ja E-sertifitseeritud taastatud rehv E-reegli nr 109 kohaselt.
Näide taastamata rehvi tähistamisest:

VALMISTAJA NIMETUS või KAUBAMÄRK

250/70 R 20 149/145 J       

       TUBELESS

253 90 PSI

, või DOT.

Selgitus:
k) 250 – profiili laius mm;
l) 70 – profiili kõrgus on 70% rehvi laiusest;
m) R või sõna «RADIAL» – radiaalne koordiniitide paigutus (võib olla ka: D – diagonaalne koordiniitide paigutus, mille võib jätta märgistamata);
n) 20 – velje läbimõõt tollides (võib asendada mõõduga millimeetrites – 508);
o) 149 – üksiku rehvi koormusindeks (tabel 6), mis vastab koormusele 3250 kg;
p) 145 – paarisrehvi koormusindeks (tabel 6), mis vastab koormusele 2900 kg;
r) J – kiiruskategooria tähis (tabel 5), mis vastab piirkiirusele 100 km/h;
s) L – kiiruskategooria tähis, mis vastab piirkiirusele 120 km/h, juhul, kui üksiku rehvi koormus ei ületa 3000 kg, mis vastab koormusindeksile 146 ja paarisrehvide puhul ei tohi koormus ühele rehvile ületada 2725 kg, mis vastab koormusindeksile 143;
t) TUBELESS – lohvita rehv;
u) 253 – valmistamise aeg: 25. nädalal 2003. a. E-reegli nr 54 kohaselt on alates 1. jaanuarist 1997. a tähistus 2503;
v) 90 PSI – rehvi siserõhk vastupidavuskatsel, mis vastab rõhule 0,620 MPa (6,20 kgf/cm2);

õ) , või DOT-tüübikinnituse tähised;»;"

30) lisa 1 koodi 505 nõuete punkt 3 ja lisa 2 koodi 505 nõuete punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 3) L kategooria sõiduki ja tema haagise rehv peab olema märgistatud E-reegli nr 75 või direktiivi 97/24/EÜ kohaselt.
Näide rehvi tähistamisest:

VALMISTAJA NIMETUS või KAUBAMÄRK

100/80 B 18 53 S TUBELESS M+S
253

, või DOT.

Selgitus:
a) valmistaja kaubamärk;
b) 100 – profiili laius mm;
c) 80 – profiili kõrgus on 80% rehvi laiusest;
d) B – diagonaalne vöötatud rehv;
e) 18 – velje läbimõõt tollides e 457 mm;
f) 53 – koormusindeks, mis vastab kandevõimele 206 kg (tabel 6);
g) S – kiiruskategooria tähis, millele vastab lubatud suurim sõidukiirus 180 km/h (tabel 5);
h) TUBELESS – lohvita rehv;
i) M+S (ka MS, M.S., M&S) – on ette nähtud sõitmiseks talvel või mudas; MST – universaalne – on ette nähtud sõitmiseks teel ja ka maastikul;
j) 253 – valmistamise aeg: 25. nädalal 2003. a. E-reegli nr 75 kohaselt on alates 1. jaanuarist 1997. a tähistus 2503;

k) , või DOT-tüübikinnituse tähised.»;

31) lisa 1 koodi 506 nõuete punkt 4 ja lisa 2 koodi 506 nõuete punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

32) lisa 1 koodi 601 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« 2) TK ja TJV katsetustel vastavalt direktiivide 77/389/EMÜ (paranduste direktiiv 96/64/EÜ), 78/317/EMÜ, 78/548/EMÜ (paranduste direktiivid 2001/56/EÜ, 2004/78/EÜ, 2006/119/EÜ ja 2006/96/EÜ), 96/27/EÜ, 96/79/EÜ (paranduste direktiiv 1999/98/EÜ) ja 2003/102/EÜ metoodikale.»;

33) lisa 1 koodi 602 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« 2) TK ja TJV katsetel M1 ja N kategooria sõidukitel vastavalt E-reegli nr 11/02 või direktiivi 70/387/EMÜ (paranduste direktiivid 98/90/EÜ ja 2001/51/EÜ), E-reegli nr 26/03 või direktiivi 74/483/EMÜ (paranduste direktiivid 79/488/EMÜ, 87/354/EMÜ ja 2006/96/EÜ) või E-reegli nr 61/00 või direktiivi 92/114/EMÜ ning L kategooria sõidukitel direktiivi 97/24/EÜ (paranduste direktiiv 2006/27/EÜ) metoodikale.»;

34) lisa 1 koodi 603 nõuete punkti 2 täiendatakse punktiga c järgmises sõnastuses:
« c) üle 3500 kg täismassiga M1 kategooria sõidukitele.»;

35) lisa 1 koodi 603 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« 2) TK ja TJV katsetustel vastavalt direktiivi 2005/66/EÜ (paranduste direktiiv 2006/96/EÜ) metoodikale.»;

36) lisa 1 koodi 608 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« 2) TK ja TJV katsetustel vastavalt direktiivi 78/318/EMÜ (paranduste direktiivid 94/68/EÜ ja 2006/96/EÜ) metoodikale.»;

37) lisa 1 koodi 611 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« 2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 11/02 või direktiivi 70/387/EMÜ (paranduste direktiivid 98/90/EÜ ja 2001/31/EÜ), E-reegli nr 21/01 või direktiivi 74/60/EMÜ (paranduste direktiivid 78/632/EMÜ ja 2000/4/EÜ), E-reegli nr 29/02, nr 35/00, nr 36/03 või nr 52/01 või direktiivi 2001/85/EÜ (paranduste direktiiv 2006/96/EÜ) metoodikale.»;

38) lisa 1 koodi 612 nõuete punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« 3) alates 20. oktoobrist 2007. a esmakordselt kasutusele võetud M1, N1, M2 (III või B klass) ja M3 (III ja B klass) kategooria sõidukitesse on keelatud paigaldada küljega sõidu suunas olevaid istmeid. Keeld ei laiene:
a) kiirabisõidukitele;
b) Siseministeeriumi või Justiitsministeeriumi poolt hallatavate asutuste eriotstarbelistele sõidukitele;
c) koodi 901 punktis 15 toodud M3 kategooria sõidukitele.»;

39) lisa 1 koodi 613 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« 2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 17/07 või nr 25/04 või direktiivi 74/408/EMÜ (paranduste direktiivid 81/577/EMÜ, 96/37/EÜ, 2005/39/EÜ ja 2006/96/EÜ) või direktiivi 78/932/EMÜ (paranduste direktiiv 87/354/EMÜ) metoodikale.»;

40) lisa 1 koodi 615 nõuete punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« 2) N2 kategooria sõidukile, mille täismass ei ole suurem kui 7500 kg, rakendub ainult nõue, et eesmise allasõidutõkke alumise serva kõrgus teepinnast ei tohi ületada 400 mm;»;

41) lisa 1 koodi 615 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« 2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 93/00 või direktiivi 2000/40/EÜ (paranduste direktiiv 2006/96/EÜ) metoodikale.»;

42) lisa 1 koodi 617 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« 2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 58/01 või direktiivi 70/221/EMÜ (paranduste direktiivid 79/490/EMÜ, 81/333/EMÜ, 97/19/EÜ, 2000/8/EÜ, 2006/20/EÜ ja 2006/96/EÜ) metoodikale. Läbipainet ei pea mõõtma, kui seda on võimalik tõestada arvutuslikult.»;

43) lisa 1 koodi 627 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« 2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 55/01 või direktiivi 94/20/EÜ (paranduste direktiiv 2006/96/EÜ) metoodikale.»;

44) lisa 1 koodi 637 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« 2) TK ja TJV katsetustel vastavalt direktiivi 78/549/EMÜ (paranduste direktiiv 94/78/EÜ) või 91/226/EMÜ (paranduste direktiiv 2006/96/EÜ) metoodikale.»;

45) lisa 1 koodi 703 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« 2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 34/02 ja direktiivi 70/221/EMÜ (paranduste direktiivid 79/490/EMÜ, 81/333/EMÜ, 97/19/EÜ, 2000/8/EÜ ja 2006/96/EÜ) metoodikale, M2 ja M3 kategooria sõidukitel lisaks vastavalt E-reeglite nr 52/01 ja nr 36/03 metoodikale.»;

46) lisa 1 koodi 706 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« 2) TK ja TJV katsetustel M ja N kategooria sõidukil vastavalt E-reegli nr 59/00 või direktiivi 70/157/EMÜ (paranduste direktiivid 81/334/EMÜ, 84/424/EMÜ, 87/354/EMÜ, 89/491/EMÜ, 92/97/EMÜ, 96/20/EÜ, 1999/101/EÜ ja 2006/96/EÜ) metoodikale ja L kategooria sõidukitel vastavalt E-reegli nr 40/01 või direktiivi 97/24/EÜ (paranduste direktiivid 2002/51/EÜ, 2003/77/EÜ, 2005/30, 2006/72/EÜ ja 2006/129/EÜ) metoodikale.»;

47) lisa 1 koodi 707 täiendatakse nõuete punktiga 6 järgmises sõnastuses:
« 6) alates 1. jaanuarist 2009. a peavad L kategooria sõidukite vahetuskatalüütilised konverterid vastama direktiivi 2005/30/EÜ nõuetele.»;

48) lisa 1 koodi 707 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 2) TK ja TJV katsetustel M1 ja N1 kategooria sõidukitel vastavalt E-reegli nr 103/00 metoodikale ja L kategooria sõidukitel vastavalt direktiivi 2005/30/EÜ (paranduste direktiiv 2006/120/EÜ) metoodikale.»;

49) lisa 1 koodi 708 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« 2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 83/05 või direktiivi 70/220/EMÜ (paranduste direktiivid 77/102/EMÜ, 78/665/EMÜ, 83/351/EMÜ, 88/76/EMÜ, 88/436/EMÜ, 89/491/EMÜ, 91/441/EMÜ, 93/59/EMÜ, 94/12/EÜ, 96/44/EÜ, 96/69/EÜ, 98/69/EÜ, 98/77/EÜ, 99/102/EÜ, 2001/1/EÜ, 2002/80/EÜ, 2003/76/EÜ ja 2006/96/EÜ) metoodikale.»;

50) lisa 1 koodi 709 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« 2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 83/05 või direktiivi 70/220/EMÜ (paranduste direktiivid 77/102/EMÜ, 78/665/EMÜ, 83/351/EMÜ, 88/76/EMÜ, 88/436/EMÜ, 89/491/EMÜ, 91/441/EMÜ, 93/59/EMÜ, 94/12/EÜ, 96/44/EÜ, 96/69/EÜ, 98/69/EÜ, 98/77/EÜ, 99/102/EÜ, 2001/1/EÜ, 2002/80/EÜ, 2003/76/EÜ ja 2006/96/EÜ) metoodikale.»;

51) lisa 1 koodi 711 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« 2) TK ja TJV katsetustel M ja N kategooria sõidukil vastavalt E-reegli nr 51/02 või direktiivi 70/157/EMÜ (paranduste direktiivid 81/334/EMÜ, 84/424/EMÜ, 87/354/EMÜ, 89/491/EMÜ, 92/97/EMÜ, 96/20/EÜ ja 99/101/EÜ) metoodikale ja L kategooria sõidukitel vastavalt E-reeglite nr 9/06 ja nr 41/03 või direktiivi 97/24/EÜ (paranduste direktiiv 2005/30/EÜ ja 2006/120/EÜ) metoodikale.»;

52) lisa 1 koodi 712 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« 2) TK ja TJV katsetustel M, N ja O kategooria sõidukil vastavalt E-reegli nr 10/02 või direktiivi 72/245/EMÜ (paranduste direktiivid 89/491/EMÜ, 95/54/EÜ, 2004/104/EÜ, 2005/49EÜ, 2005/83/EÜ, 2006/28/EÜ ja 2006/96/EÜ) metoodikale ja L kategooria sõidukitel vastavalt E-reegli nr 10/02 või direktiivi 97/24/EÜ (paranduste direktiivid 2002/51/EÜ, 2003/77/EÜ, 2005/30/EÜ, 2006/27/EÜ, 2006/72/EÜ ja 2006/120/EÜ) metoodikale.»;

53) lisa 1 koodi 901 nõuete punktis 12 asendatakse sõnad «käsiapteegile/
apteekidele» sõnaga «esmaabivahenditele»;

54) lisa 1 koodi 901 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« 2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reeglite nr 36/03, nr 52/01, nr 66/01, nr 107/01 või direktiivi 2001/85/EÜ (paranduste direktiiv 2006/96/EÜ) nõuetele, kusjuures riiklikul tüübikinnitusel ei ole direktiivi 2001/85/EÜ lisa 7 nõuded kohustuslikud.»;

55) lisa 1 koodi 906 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« 2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 118/00 või direktiivi 95/28/EÜ (paranduste direktiiv 2006/96/EÜ) metoodikale.»;

56) lisa 1 koodi 907 nõude teine lause tunnistatakse kehtetuks;

57) lisa 1 koodi 1103 nõue ja lisa 2 koodi 1103 nõue muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Nõue: taksol peab olema töökorras printer ja nähtaval kohal nõuetekohase metroloogilise kontrolli läbinud ning kohandatud taksomeeter.»;

58) lisa 1 koodi 1104 nõue ja lisa 2 koodi 1104 nõue muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Nõue: takso rehvide mõõdud peavad vastama taksomeetri kohandamistunnistuses toodud mõõtudele.»;

59) lisa 1 koodi 1304 nõue ja lisa 2 koodi 1304 nõue muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Nõue: mootorsõiduki lubatud suurim registrimass ei tohi olla suurem kui valmistaja poolt määratud täismass ja ei tohi ületada:
a) 2-teljelisel mootorsõidukil – 18 t;
b) 3-teljelisel mootorsõidukil – 25 t;
c) 3-teljelisel mootorsõidukil, kui veoteljel on paarisrattad ja kasutatakse õhkvedrustust või sellega võrdsustatud vedrustust või mõlemal veoteljel on paarisrattad ja ühegi telje registriteljekoormus ei ületa 9,5 t – 26 t;
d) 4-teljelisel kahe juhtteljega mootorsõidukil – 31 t;
e) 4-teljelisel kahe juhtteljega mootorsõidukil, kui veoteljel on paarisrattad ja kasutatakse õhkvedrustust või sellega võrdsustatud vedrustust või mõlemal veoteljel on paarisrattad ja ühegi telje registriteljekoormus ei ületa 9,5 t – 32 t;
f) 3-teljelisel liigendbussil – 28 t.»;

60) lisa 1 koodi 1405 nõude punktis 4 ja lisa 2 koodi 1405 nõude punktis 4 asendatakse sõna «koormus» sõnaga «registriteljekoormus»;

61) lisa 1 lisanduse A punkti 2 (Direktiivide nimekiri) tabelit täiendatakse järgmiste ridadega:

2006/72/EÜ

08.09.2006

L kategooria sõiduki osad ja andmed

2006/96/EÜ

01.01.2007

Bulgaaria ja rumeenia ühinemine

2006/119/EÜ

17.12.2006

Sõitjateruumi kütteseade

2006/120/EÜ

28.11.2006

L kategooria sõiduki varukatalüsaator

62) lisa 2 koodi 109 nõuete punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« 2) peavad asuma sõidukis juhile kättesaadavas kohas.»;

63) lisa 2 koodi 221 nõuete punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« 1) M ja N kategooria sõidukil peavad olema tagumised helkurid, mis ei tohi olla kolmnurksed ning O kategooria sõidukil peavad olema tagumised kolmnurksed helkurid ja esimesed helkurid, mis ei tohi olla kolmnurksed. Alates 1. jaanuarist 1994. a esmakordselt kasutusele võetud M, N ja O kategooria sõidukitel peavad helkurid olema E-reegli nr 3 või direktiivi 76/757/EMÜ kohased ja need peavad olema paigaldatud E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ kohaselt;»;

64) lisa 2 koodi 901 nõude teine lause tunnistatakse kehtetuks;

65) lisa 2 kood 905 tunnistatakse kehtetuks;

66) normitehnilise märkuse lõppu lisatakse lause järgmises sõnastuses:

«Euroopa Liidu nõukogu direktiiv 2006/96/EÜ, millega kohandatakse teatavaid direktiive kaupade vaba liikumise valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81–106), Euroopa Ühenduse Komisjoni direktiiv 2006/119/EÜ, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/56/EÜ (ELT L 330, 28.11.2006, lk 12–15) ja Euroopa Ühenduse Komisjoni direktiiv 2006/120/EÜ, millega parandatakse ja muudetakse direktiivi 2005/30/EÜ, millega muudetakse, tehnika arenguga arvestamiseks, kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite tüübikinnitust käsitlevaid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/24/EÜ ja 2002/24/EÜ (ELT L 330, 28.11.2006, lk 16–17).».

__________________
1 Euroopa Liidu nõukogu direktiiv 2006/96/EÜ, millega kohandatakse teatavaid direktiive kaupade vaba liikumise valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81–106), Euroopa Ühenduse Komisjoni direktiiv 2006/119/EÜ, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/56/EÜ (ELT L 330, 28.11.2006, lk 12–15) ja Euroopa Ühenduse Komisjoni direktiiv 2006/120/EÜ, millega parandatakse ja muudetakse direktiivi 2005/30/EÜ, millega muudetakse, tehnika arenguga arvestamiseks, kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite tüübikinnitust käsitlevaid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/24/EÜ ja 2002/24/EÜ (ELT L 330, 28.11.2006, lk 16–17).

Minister Juhan PARTS
Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json