Teksti suurus:

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse põhimäärus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.10.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 36, 627

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse põhimäärus

Vastu võetud 18.04.2007 nr 20

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 ja § 49 lõike 1 punkti 3 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 kinnitatud «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise kord».

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Registrite ja Infosüsteemide Keskus

(1) Registrite ja Infosüsteemide Keskus (edaspidi keskus) on Justiitsministeeriumi hallatav riigiasutus. Keskuse ingliskeelne nimetus on «Centre of Registers and Information Systems».

(2) Oma ülesannete täitmisel esindab keskus riiki.

§ 2. Asukoht

Keskus asub Tallinnas. Keskuse postiaadress on Lõkke tn 4, 19081 Tallinn.

§ 3. Aruandekohustus

(1) Keskus on aruandekohustuslik ministri ees, kes teostab keskuse üle teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras.

(2) Keskuse tegevust koordineerivad Justiitsministeeriumi kantsler ja Justiitsministeeriumi struktuuriüksused Justiitsministeeriumi osakondade põhimäärustes sätestatud korras.

§ 4. Revideerimise kord

Keskust revideerivad Justiitsministeeriumi siseauditiosakond, Riigikontroll ja teised selleks volitatud asutused.

§ 5. Finantseerimine ja eelarve

(1) Keskusel on oma eelarve ja pangaarved.

(2) Keskuse eelarve kinnitab, muudab ja eelarve täitmist kontrollib justiitsminister või tema poolt volitatud isik.

(3) Keskuse kulud kaetakse riigieelarvest ja majandustegevusest laekuvast tulust, rahvusvahelistes koostööprojektides osalemisest tulenevatest eraldistest ning Euroopa Liidu poolt eraldatud vahenditest.

(4) Majandustegevusest laekuvast tulust üleplaanilise ehk kinnitatud eelarvet ületava tulu kasutamine otsustatakse eelarvemenetluseks ettenähtud korras.

§ 6. Keskuse sümboolika

(1) Keskusel on sõõrikujuline 35-millimeetrise läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt mööda on sõnad «Registrite ja Infosüsteemide Keskus».

(2) Keskuse struktuuriüksustel võivad olla oma nimega dokumendiplangid ja pitsat, kui see on ette nähtud struktuuriüksuse põhimääruses.

2. peatükk
KESKUSE TEGEVUSVALDKOND JA PÕHIÜLESANDED

§ 7. Keskuse tegevusvaldkond

Keskuse tegevusvaldkonnaks on Justiitsministeeriumi valitsemisala info- ja sidesüsteemide arendamine ja haldamine ning info- ja sidetehnoloogiaalaste teenuste pakkumine.

§ 8. Keskuse ülesanded

Keskuse tegevusvaldkonnast tulenevalt on keskusel teenindatavate asutuste infosüsteemide arendamisel ja haldamisel ning andmekogude pidamisel järgmised põhiülesanded:
1) korraldab ja teostab ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste ja teenindatavate asutuste info- ja sidesüsteemide hankimist, tarnimist, arendamist, ekspluatatsiooni ja hooldust;
2) korraldab ja teostab hallatavate andmekogude andmetöötlust;
3) tagab ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste ning vastavalt kokkulepetele ka teenindatavate asutuste info- ja sidesüsteemide töökindluse ning nõuetele vastava kasutatavuse ja arengusuutlikkuse;
4) osutab avalikke andmetöötlusteenuseid hallatavatest andmekogudest ja klienditeenindusfunktsioone;
5) korraldab infotehnoloogiaalast väljaõpet standard- ja spetsiaaltarkvara kasutamiseks, teeb ettepanekuid standard- ja spetsiaaltarkvara kasutamise koolituse organiseerimise ning sisu kohta;
6) tagab kasutajate tugiteenuse ja kasutajatoe pakkumise ministeeriumis ja ministeeriumi valitsemisalas olevates asutustes ning vastavalt kokkulepetele ka teenindatavates asutustes;
7) teeb ettepanekuid ministeeriumi ja selle valitsemisala ning vajadusel teenindatavate asutuste tööprotsesside tõhustamiseks infotehnoloogia vahendite kaudu;
8) teeb justiitsinformaatika alast koostööd kodu- ja välismaiste institutsioonidega;
9) korraldab uuringuid ja osutab muid kommertsteenuseid direktori kehtestatud korras;
10) valitseb tema valdusesse antud riigivara ning peab arvestust ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste infotehnoloogiavahendite üle;
11) korraldab ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste info- ja infosüsteemide talitluspidevuspoliitika rakendamist ja jälgib selle täitmist oma vastutuse piires;
12) teostab järelkontrolli infosüsteemide kasutamise, andmetervikluse ja turvalisuse kohta ministeeriumis ja tema valitsemisalas;
13) nõustab teisi asutusi oma valdkonnaga seotud probleemide lahendamisel;
14) viib ellu ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisalas kehtestatud infoturbepoliitikat oma tegevusvaldkonna piires;
15) täidab muid õigusaktidega määratud ülesandeid.

3. peatükk
KESKUSE STRUKTUUR JA JUHTIMINE

§ 9. Keskuse struktuuriüksused

(1) Keskuse struktuuriüksusteks on osakonnad ja talitused.

(2) Osakonna koosseisu võivad kuuluda talitused.

(3) Keskuse koosseisu kuuluvad sisekontrolli talitus, üldosakond, süsteemiarenduse osakond, infrastruktuuride osakond, õiguskaitse infosüsteemide osakond, kohturegistrite osakond, haldusinfosüsteemide osakond ning teenuste osakond.

(4) Keskuse sisekontrolli talituse põhiülesandeks on keskuse sisekontrolli süsteemi korraldamine ning andmeturbemeetmete rakendamine.

(5) Keskuse osakondade põhiülesanded on:
1) üldosakond korraldab ja teostab Keskuse finants- ning varahaldust, personalitööd, asutuse asjaajamist, õigusküsimuste lahendamist ning Justiitsministeeriumi ja selle valitsemisala infotehnoloogiaalaseid hankeid;
2) süsteemiarenduse osakond korraldab ja teostab infosüsteemide arendustöid vastavalt etteantud nõuetele;
3) infrastruktuuride osakond teostab infrastruktuuride ja andmeside arendamist ning haldamist, tagab nende käideldavuse, arengusuutlikkuse ja järjepidevuse;
4) õiguskaitse infosüsteemide osakond pakub toimivaid e-teenuseid efektiivse ja eesmärgipärase õigusemõistmise ja otsuste täideviimise protsessi tagamiseks ning tagab antud infosüsteemide käideldavuse, andmete tervikluse, konfidentsiaalsuse ning kasutajatoe pakkumise;
5) kohturegistrite osakond pakub toimivaid e-teenuseid efektiivse ja eesmärgipärase kohtulike registrite pidamise protsessi tagamiseks ning tagab antud infosüsteemide käideldavuse, andmete tervikluse, konfidentsiaalsuse ning kasutajatoe pakkumise;
6) haldusinfosüsteemide osakond pakub toimivaid e-teenuseid efektiivse ja eesmärgipärase haldusprotsessi tagamiseks ning tagab antud infosüsteemide käideldavuse, andmete tervikluse, konfidentsiaalsuse ning kasutajatoe pakkumise;
7) teenuste osakond osutab ekspluatatsioonis olevate infosüsteemide alusel andmetöötlus-, info- ja klienditeenuseid ning teeb vajadusel vastavaid arendusettepanekuid.

(6) Keskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab justiitsminister.

§ 10. Keskuse juhtimine

(1) Keskust esindab ja selle tööd juhib keskuse direktor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu justiitsminister Justiitsministeeriumi kantsleri ettepanekul.

(2) Keskuse direktori äraolekul täidab direktori ülesandeid asedirektor. Asedirektori äraolekul täidab direktori või asedirektori ülesandeid direktori määratud isik.

(3) Osakonnad alluvad direktorile osakonnajuhatajate kaudu.

(4) Sisekontrolli talitus allub direktorile.

(5) Üldosakond allub asedirektorile.

§ 11. Direktori ja asedirektori ülesanded

(1) Keskuse direktor:
1) planeerib ja juhib keskuse tegevust ja vastutab keskusele põhimäärusega pandud ülesannete täitmise eest;
2) vastutab keskuse tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest ja annab aru ministrile või tema volitatud isikule;
3) esindab keskust suhetes riigi- ja omavalitsusorganitega, samuti teiste asutuste ja institutsioonidega ning kohtus;
4) sõlmib keskuse nimel lepinguid ja annab volitusi keskuse esindamiseks, sealhulgas esindamiseks kohtus;
5) koostab keskuse eelarve eelnõu ja esitab selle justiitsministrile;
6) korraldab keskuse tegevusega seotud õigusaktide eelnõude kavandite koostamist ja edastab vastavad ettepanekud Justiitsministeeriumile;
7) käsutab keskuse valduses olevat riigivara ja vastutab selle säilimise eest;
8) käsutab eelarvevahendeid keskuse ülesannete täitmiseks ning vastutab kulutuste otstarbekuse ja eelarve täpse ja sihipärase kasutamise eest;
9) annab keskuse töö juhtimiseks ja koordineerimiseks ning asjaajamise korraldamiseks käskkirju ning suulisi või kirjalikke korralduslikke ülesandeid;
10) teeb justiitsministrile ettepanekuid keskuse struktuuriüksuste, põhimääruse, töösisekorraeeskirja, asjaajamiskorra ja muu töökorralduse kohta;
11) sõlmib, muudab ja lõpetab keskuse töötajatega töölepinguid ja saadab töölähetusse;
12) teostab teenistuslikku järelevalvet keskuse töötajate toimingute üle ning kohaldab ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;
13) korraldab siseauditi teostamist keskuses, sealhulgas määrab keskuse siseauditi eest vastutava isiku;
14) täidab muid ülesandeid, mis on antud õigusaktiga või justiitsministri või tema poolt volitatud isiku poolt.

(2) Keskuse asedirektor:
1) osaleb keskuse juhtimises ja asendab keskuse direktorit viimase äraolekul;
2) planeerib ja juhib antud volituste piires osakondade tegevust;
3) teostab järelevalvet üldosakonna tööülesannete täitmise üle;
4) täidab muid ülesandeid, mis on antud keskuse direktori poolt.

§ 12. Osakonnajuhataja ülesanded

Osakonnajuhataja:
1) juhib vahetult osakonna tööd, tagab osakonna koosseisu kuuluvate talituste ülesannete täitmise ning vastutab talitustele pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest;
2) annab keskuse direktorile või asedirektorile aru osakonna tegevusest;
3) esindab osakonda ja esitab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi;
4) teeb keskuse direktorile või asedirektorile ettepanekuid osakonna struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta, osakonna töötajate palkade, toetuste või distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamise kohta;
5) allkirjastab või viseerib koostatud dokumendid vastavalt keskuse asjaajamiskorrale;
6) täidab teisi osakonnale pandud või keskuse direktori või asedirektori antud ülesandeid.

§ 13. Talituse juhataja ülesanded

Talituse juhataja:
1) vastutab talitusele pandud ülesannete täitmise eest ja annab sellest aru osakonnajuhatajale;
2) esindab talitust ja esitab talituse nimel arvamusi ja kooskõlastusi;
3) teeb osakonnajuhatajale ettepanekuid talituse struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta, talituse töötajate palkade, toetuste või distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamise kohta;
4) allkirjastab või viseerib koostatud dokumendid vastavalt keskuse asjaajamiskorrale;
5) täidab teisi talitusele pandud või osakonna juhataja või keskuse direktori või asedirektori antud ülesandeid.

4. peatükk
KESKUSE ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE

§ 14. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

Keskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab justiitsminister.

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 15. Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

Justiitsministri 24. oktoobri 2005. a määrus nr 44 «Registrite ja Infosüsteemide Keskuse põhimäärus» (RTL 2005, 107, 1651) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Rein LANG
Kantsler Margus SARAPUU

/otsingu_soovitused.json