Teksti suurus:

Justiitsministri määruste "Kohtu kinnistusosakonna kodukord" ja "Kohtule dokumentide esitamise kord" muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.05.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 36, 628

Justiitsministri määruste "Kohtu kinnistusosakonna kodukord" ja "Kohtule dokumentide esitamise kord" muutmine

Vastu võetud 18.04.2007 nr 21

Määrus kehtestatakse «Abieluvararegistri seaduse» § 1 lõigete 2 ja 21, «Kinnistusraamatuseaduse» § 1 lõigete 2 ja 3, § 22 lõike 2 ja § 771 lõike 2; «Kohtute seaduse» § 42; «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 61, § 336 lõike 3 ja § 592 lõike 1 ja «Notariaadiseaduse» § 57 punkti 1 alusel.

§ 1. Justiitsministri 28. augusti 2002. a määruses nr 55 «Kohtu kinnistusosakonna kodukord» (RTL 2002, 101, 1545; 2006, 93, 1722) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Abieluvararegistri seaduse» § 1 lõike 2 ja § 42 lõike 1, «Kinnistusraamatuseaduse» § 1 lõigete 2 ja 3, § 5, § 22 lõike 2, § 771 lõike 2, § 772 lõigete 2 ja 3, § 7712 lõike 4, § 79 lõike 4 ja § 792 lõike 3, § 792 lõike 21, «Kohtute seaduse» § 42 ja § 45 lõike 3 ja «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 61, § 314 lõike 7 ja § 592 lõike 1 alusel.»;

2) määruses asendatakse läbivalt sõna «tarkvaraprogramm» sõnaga «infosüsteem» vastavas käändes;

3) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

«8) võtab vastu ja registreerib kande-, kinnistamis- ja muid avaldusi ning dokumente, sealhulgas e-posti teel saabunud dokumente;»;

4) paragrahvi 20 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Posti või e-posti teel saabunud või riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuse töötaja, samuti notari või kohtutäituri poolt esitatud dokumente võib vastu võtta ainult kinnistusosakonna juhataja poolt määratud teenistuja.»;

5) paragrahvi 21 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Dokumentide elektroonilise teel esitamise korral asendab vastuvõtupealdist dokumentide arvelevõtmine kinnistus- või registripäevikus.»;

6) paragrahvi 23 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Samal päeval posti või e-posti teel saabunud avaldused loetakse saabunuks üheaegselt ja registreeritakse kinnistus- või registripäevikus sellel tööpäeval saabunud avaldustest viimastena.

(2) Lõikes 1 nimetatud dokumentide vastuvõtmise kellaajaks märgitakse kinnistusosakonna vastuvõtuaja lõppemise kellaaeg. Kui sellel päeval vastuvõttu ei toimu, märgitakse vastuvõtuajaks tööpäeva lõpu kellaaeg.

(3) Kui digitaalallkirjastatud avalduse saab esitada otse elektroonilise kinnistusraamatu või abieluvararegistri infosüsteemi, registreeritakse avaldus ning selle laekumise aeg kinnistus- või registripäevikus automatiseeritult ning nummerdatakse §-s 22 sätestatud korras.

(4) Kui digitaalallkirjastatud avalduse saab esitada otse elektroonilise kinnistusraamatu või abieluvararegistri infosüsteemi, ei või avaldust esitada e-posti teel. Vastasel juhul tagastab kinnistusosakond e-postiga esitatud avalduse seda päevikusse kandmata, märkides ära tagastamise põhjuse.»;

7) paragrahv 49 sõnastatakse järgmiselt:

«§ 49. Määruse kättetoimetamine

(1) Kandemäärus, millega kinnistamis- või kandeavaldus jäetakse rahuldamata või millega määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, toimetatakse avalduse esitajale kätte. Kui notar tõestas avalduse või tema poolt kinnitatud avalduse aluseks oleva tehingu, toimetatakse määrus kätte ka notarile kui avaldaja esindajale.»

(2) Kohtumäärus, mille registripidaja on teinud omal algatusel, toimetatakse asjaosalisele kätte. Kui seadus ei nõua kohtumääruse kättetoimetamist, võib selle asjaosalisele edastada.»;

8) paragrahvi 1321 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Otse elektroonilisse infosüsteemi esitatud elektrooniline dokument salvestub laekumisel automaatselt selleks määratud serverisse.

(2) Elektroonilise infosüsteemi olemasolul salvestab vastav teenistuja e-posti teel esitatud dokumendi elektroonilise infosüsteemi kaudu selleks määratud serverisse. Muul juhul nimetatakse e-posti teel esitatud dokument arhiveerimiseks ümber, kajastades dokumendi faili nimetuses registriosa numbri, kinnistusosakonda laekumise aasta, kuu ja päeva ning dokumendi liigi (nt 123456_2006_12_24_kinnistamisavaldus).

(3) Arhiveerimiseks ümbernimetatud dokumendi faili nimetus sisestatakse lõikes 2 sätestatud kujul kinnistuspäevikusse märkuste lahtrisse.»;

9) paragrahvi 133 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Kui § 132 lõikes 1 nimetatud dokument on kinnistusosakonnale esitatud elektrooniliselt, peab toimiku sisukord sisaldama viidet elektroonilisele dokumendile. Viitest peab nähtuma kinnistamis- või registriasja number ning vajadusel muud elektroonilise dokumendi asukoha tuvastamist võimaldavad andmed.»;

10) paragrahvi 225 lõiked 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Kinnistusosakond parandab katastriandmeid katastripidaja kirjaliku või elektroonilise taotluse alusel ametiülesande korras. Taotlus võib hõlmata kinnistuspiirkonna mitut kinnistut. Kinnistusosakonnal ei ole kohustust õigustatud isikutele parandamisest teatada.

(2) Kui parandamiseks esitatud katastriüksuste andmetes ei ole kinnisasja registriosa numbrit, siis parandamistaotlust ei rahuldata ja see tagastatakse katastripidajale.

(3) Kui kinnistu katastritunnuse parandamiseks esitatakse senise katastritunnuse asemel mitu katastritunnust, märgitakse need kinnistusregistri esimeses jaos eraldi ridadele, kuhu märgitakse ka üksuse pindala. Kui pindala ei ole katastriüksuste kaupa esitatud, siis parandamistaotlust ei rahuldata ja see tagastatakse katastripidajale.»;

11) paragrahvi 227 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Kinnistusraamatu I jao pidamiseks vajalikud «Maakatastriseaduse» § 4 lõikes 2 ning Vabariigi Valitsuse 16. märtsi 2007. a määruse nr 81 «Kinnistusraamatu täiendavate katastriandmete automaatne uuendamine» §-s 2 nimetatud andmed kannab kinnistusraamatu infosüsteem maakatastrist kinnistusraamatusse automaatselt.

(2) Kinnistusraamatu infosüsteem teeb esimese jao lahtri 4 all-lahtrisse «b» märke andmete maakatastrist ülevõtmise kohta ning näitab ülevõtmise kuupäeva.

(3) Infotehnoloogiliste vigade esinemisel elektroonilises andmevahetuses teeb Registrite ja Infosüsteemide Keskus maakatastri andmete alusel kinnistusraamatus vajalikud parandused ning varustab need korrektsete andmete ülevõtmise kuupäevaga.»;

12) paragrahvi 2381 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Kinnistusraamatu ja maakatastri vahelist elektroonilist andmevahetust rakendatakse elektroonilisel kujul õiguslikku tähendust omavate registriosade suhtes.».

§ 2. Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 «Kohtule dokumentide esitamise kord» (RTL 2006, 5, 77; 2007, 10, 163) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

«2) kande-, sealhulgas kinnistamisavaldus ja selle lisadokumendid, kui need esitatakse elektrooniliselt;»;

2) paragrahvi 201 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Notar esitab kohtu kinnistus- või registriosakonnale infosüsteemi «e-notar» kaudu järgmised dokumendid:
1) kande-, sealhulgas kinnistamisavaldus;
2) teade osaühingu osa võõrandamise, pärimise või pantimise kohta;
3) teade hooneühistu liikmelisuse võõrandamise, pärimise, pantimise või hooneühistu liikmeks saamise kohta;
4) äriühingu nõukogu nimekirja muudatused juhul, kui notar tõestas nõukogu nimekirja muutnud üldkoosoleku protokolli.

(2) Kohtu kinnistusosakonnale dokumentide esitamisel määrab notar infosüsteemis kinnistusosakonna ja -jaoskonna, mis peab kinnistusraamatut selle registriosa kohta, kuhu kande tegemist taotletakse.

(3) Kui kinnistamisavaldus puudutab mitut eri kinnistuspiirkonnas asuvat kinnistut, esitab notar infosüsteemi «e-notar» kaudu kinnistamisavalduse kõikidesse kinnistusosakondadesse eraldi.»;

3) paragrahvi 231 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Registrite ja Infosüsteemide Keskus haldab «Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorit ja avaldab selle oma veebilehel.».

Minister Rein LANG
Kantsler Margus SARAPUU

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json