Teksti suurus:

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.08.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 34, 216

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine

Vastu võetud 19.04.2007 nr 111

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 7 lõike 1, § 8 lõike 1, § 9 lõike 1, § 10 lõike 1 ja § 11 lõike 1 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Käesoleva määrusega määratakse kindlaks struktuuritoetuse andmist korraldavad asutused ja isikud.

§ 2. Korraldus-, makse- ja auditeeriv asutus

«Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 7 lõikes 1 nimetatud korraldusasutus, § 8 lõikes 1 nimetatud makseasutus ja § 9 lõikes 1 nimetatud auditeeriv asutus on Rahandusministeerium.

§ 3. Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava rakendusasutused

«Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 10 lõikes 1 nimetatud rakendusasutused (edaspidi rakendusasutus) majanduskeskkonna arendamise rakenduskava raames on:
1) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium prioriteetsete suundade «Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud», «Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine» ja «Infoühiskonna edendamine» osas;
2) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Keskkonnaministeerium prioriteetse suuna «Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime» osas;
3) Haridus- ja Teadusministeerium prioriteetse suuna «Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu» osas;
4) Rahandusministeerium prioriteetse suuna «Tehniline abi» osas.

§ 4. Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava rakendusüksused

«Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõikes 1 nimetatud rakendusüksused (edaspidi rakendusüksus) majanduskeskkonna arendamise rakenduskava raames on:
1) Veeteede Amet, Raudteeinspektsioon, Maanteeamet ja Aktsiaselts Tallinna Lennujaam prioriteetsete suundade «Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud» ja «Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine» osas;
2) Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus prioriteetse suuna «Infoühiskonna edendamine» osas;
3) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi EAS) ning Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx (edaspidi KredEx) prioriteetse suuna «Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime» osas;
4) Sihtasutus Archimedes prioriteetse suuna «Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu» osas;
5) Rahandusministeerium prioriteetse suuna «Tehniline abi» osas.

§ 5. Elukeskkonna arendamise rakenduskava rakendusasutused

Rakendusasutused elukeskkonna arendamise rakenduskava raames on:
1) Keskkonnaministeerium prioriteetse suuna «Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine» osas;
2) Keskkonnaministeerium ja Siseministeerium prioriteetse suuna «Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine» osas;
3) Keskkonnaministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium prioriteetse suuna «Energiamajanduse arendamine» osas;
4) Siseministeerium prioriteetse suuna «Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng» osas;
5) Haridus- ja Teadusministeerium prioriteetse suuna «Hariduse infrastruktuuri arendamine» osas;
6) Sotsiaalministeerium prioriteetse suuna «Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine» osas;
7) Rahandusministeerium prioriteetse suuna «Tehniline abi» osas.

§ 6. Elukeskkonna arendamise rakenduskava rakendusüksused

Rakendusüksused elukeskkonna arendamise rakenduskava raames on:
1) Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) prioriteetsete suundade «Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine» ja «Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine» osas;
2) KIK ja KredEx prioriteetse suuna «Energiamajanduse arendamine» osas;
3) EAS prioriteetse suuna «Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng» osas;
4) Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus «Innove» (edaspidi INNOVE) prioriteetse suuna «Hariduse infrastruktuuri arendamine» osas;
5) Sotsiaalministeerium prioriteetse suuna «Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine» osas;
6) Rahandusministeerium prioriteetse suuna «Tehniline abi» osas.

§ 7. Inimressursi arendamise rakenduskava rakendusasutused

Rakendusasutused inimressursi arendamise rakenduskava raames on:
1) Haridus- ja Teadusministeerium ning Keskkonnaministeerium prioriteetse suuna «Elukestev õpe» osas;
2) Haridus- ja Teadusministeerium prioriteetse suuna «Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine» osas;
3) Riigikantselei ja Siseministeerium prioriteetse suuna «Suurem haldusvõimekus» osas;
4) Sotsiaalministeerium prioriteetse suuna «Pikk ja kvaliteetne tööelu» osas;
5) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium prioriteetse suuna «Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks» osas;
6) Rahandusministeerium prioriteetsete suundade «Horisontaalne tehniline abi» ja «Tehniline abi» osas.

§ 8. Inimressursi arendamise rakenduskava rakendusüksused

Rakendusüksused inimressursi arendamise rakenduskava raames on:
1) INNOVE ja KIK prioriteetse suuna «Elukestev õpe» osas;
2) Sihtasutus Archimedes prioriteetse suuna «Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine» osas;
3) Riigikantselei ja EAS prioriteetse suuna «Suurem haldusvõimekus» osas;
4) INNOVE prioriteetse suuna «Pikk ja kvaliteetne tööelu» osas;
5) EAS ja KredEx prioriteetse suuna «Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks» osas;
6) Rahandusministeerium prioriteetsete suundade «Horisontaalne tehniline abi» ja «Tehniline abi» osas.

§ 9. Ülesannete täitjate määramine

Rakendusasutuse või -üksuse juht määrab kindlaks rakendusasutuse või -üksuse ülesandeid täitva struktuuriüksuse või vastutavad ametnikud või töötajad.

§ 10. Rakendusüksuse ülesannete täitmine

Käesoleva määruse §-des 4, 6 ja 8 nimetatud isikud ja asutused ning käesolevas määruses rakendus- või korraldusasutusena nimetatud asutused võivad hakata rakendusüksuse ülesandeid täitma pärast seda, kui Vabariigi Valitsus on «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 6 lõigete 3 ja 4 kohaselt otsustanud isiku või asutuse akrediteerimise ja volitanud asutust täitma rakendusüksuse ülesandeid.

Peaminister Andrus ANSIP
Rahandusminister Ivari PADAR
Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json