Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.04.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 35, 604

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 19.04.2007 nr 55

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 43 lõike 2 ja § 44 lõike 2 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1257/1999 Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuste kohta maaelu arendamiseks ning teatavate määruste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 160, 26.06.1999, lk 80–102) artikli 44 lõike 2 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2004–2006».

§ 1. Põllumajandusministri 29. märtsi 2006. a määrust nr 39 «Keskkonnaalaste kitsendustega piirkondade toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord» (RTL 2006, 31, 548; 2006, 34, 608) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ning muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus (edaspidi taotleja), kes vastab arengukava 9. peatüki punktis 9.8 toodud nõuetele ning kes taotleb toetust arengukava 6. peatüki punktis 6.4.2 nimetatud ja Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldusega nr 615 kinnitatud Natura 2000 võrgustiku alal asuva vähemalt 0,3 hektari suuruse põllu või vähemalt 0,3 hektari suuruse põlluosa kohta.»;

2) paragrahvi 2 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Taotleja peab täitma aasta jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja esimesest päevast (edaspidi kohustuseaasta) arengukava 9. peatüki tabelis 39 nimetatud põllumajanduse üldisi keskkonnanõudeid (edaspidi üldised keskkonnanõuded) kogu põllumajandusettevõttes (majandusüksuses) ja «Looduskaitseseadusest» tulenevaid nõudeid taotluses märgitud maal.»;

4) paragrahvi 8 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «§ 3 lõikes 5» sõnadega «§ 3 lõikes 4».

§ 2. Põllumajandusministri 20. aprilli 2004. a määrust nr 49 «Ebasoodsamate piirkondade toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord» (RTL 2004, 48, 831; 2006, 64, 1173) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 13 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Komisjoni määruse (EÜ) nr 817/2004 artikli 44 kohaselt makstakse toetus taotleja arvelduskontole § 9 lõikes 1 nimetatud otsuse alusel ajavahemikus 1. detsembrist kuni 30. aprillini. Kui pärast toetuse määramise otsust selguvad asjaolud, mis nõuavad täiendavat kontrollimist, siis nende taotluste osas nimetatud toetuse väljamaksmise tähtaega ei kohaldata.»;

2) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Taotleja, kes jätkab selle määruse alusel võetud kohustust, esitab § 4 lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumendid 2007. aastal ajavahemikus 9. maist kuni 29. maini selleks eraldi antud määruse lisas kehtestatud vormi kohastena.».

§ 3. Põllumajandusministri 30. juuli 2004. a määruse nr 130 «Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord» (RTL 2004, 109, 1749; 2006, 69, 1276) § 12 lõiget 11 täiendatakse pärast sõna «kohta» sõnadega «ning ühe investeeringukava osas jäetakse taotlus rahuldamata või nõutakse toetus tagasi».

Minister Helir-Valdor SEEDER
Välissuhete ja arenduse asekantsler
kantsleri ülesannetes Ruve ŠANK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json