Teksti suurus:

Ratastraktorite ja nende haagiste tüübikinnituse eeskiri

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2008
Avaldamismärge:

Ratastraktorite ja nende haagiste tüübikinnituse eeskiri1

Vastu võetud 20.07.2005 nr 80
RTL 2005, 83, 1225
jõustumine 01.08.2005

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumine):

8.09.2005 nr 100 (RTL 2005, 98, 1472)  23.09.2005

27.12.2005 nr 156 (RTL 2006, 1, 6)  6.01.2006

16.04.2007 nr 27 (RTL 2007, 34, 592) 28.04.2007

 Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 14 lõike 4 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määrus reguleerib ratastraktorite ja nende haagiste (edaspidi koos traktor) ja traktori osade, seadmete, süsteemide ja varustuse (edaspidi koos toode) tüübikinnitust.

(2) Määrus on kohustuslik kõigile Eestis traktoreid ja tooteid valmistavatele ja sissetoovatele ning traktoreid ümberehitavatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

(3) Määrus ei laiene:
1) kaitsejõududes kasutatavatele traktoritele ja toodetele;
2) ratastraktoritena registreeritavatele ratasmaastikusõidukitele;

3) enne 1. jaanuari 2003. a esmaregistreeritud traktorile;

[RTL 2007, 34, 592 – jõust. 28.04.2007]

4) T4 ja T5 kategooria ratastraktoritele;
5) spetsiaalselt metsanduses kasutamiseks kavandatud metsatöötlusmasinatele: skiideritele (vintside või haaratsiga metsaveotraktor) ja kokkuveotraktoritele;
6) standardis EVS-EN ISO 6165:2003 määratletud pinnasetöötlusmasinate šassiidele ehitatud metsatöötlusmasinatele.

§ 2. Mõisted

Määruses on kasutatud järgmisi mõisteid:
1) baastraktor on mittekomplektne traktor, mille valmistaja tähis säilitatakse mitmeetapilise tüübikinnituse hilisemate etappide käigus;
2) E-sertifikaat on ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni Genfi 1958. a «Ratassõidukile ning sellel kasutatava ja/või sellele paigaldatava varustuse ja osade ühtlustatud tehnonõuete vastuvõtmise ning nende nõuete alusel väljastatud kinnituste vastastikuse tunnustamise kokkuleppe» eeskirja (edaspidi E-reegel) nõuetele vastavuse vormikohane tunnistus (tüübikinnitussertifikaat);
3) ekspertiis on traktori või toote ehituse, liiklus- ja keskkonnaohutuse kehtivatele siseriiklikele ning rahvusvahelistele nõuetele vastavuse kindlakstegemine või selle kohta arvamuse avaldamine, mille vormistab ekspert aktiga ja milles esitatud andmed on traktori kasutuskõlblikkuse hindamise aluseks;
4) ekspert on tehnilise kõrgharidusega, vähemalt kaheaastase praktilise inseneritöö kogemusega ja Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse (edaspidi ARK) poolt tunnustatud traktori asjatundja, kes annab arvamusi eriteadmisi nõudvate või vaieldavate küsimuste lahendamiseks;
5) E-tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena liikmesriigi pädev asutus kinnitab, et antud toote tüüp vastab E-reegli nõuetele;

6) esmaregistreerimine on traktori esmakordne registrisse kandmine Eestis või mõnes teises riigis. Kui traktor on kasutusele võetud enne esmaregistreerimist, siis lähtutakse tehniliste nõuete rakendamisel traktori kasutuselevõtu ajast;

[RTL 2007, 34, 592 – jõust. 28.04.2007]

7) EÜ tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena liikmesriigi pädev asutus kinnitab, et antud traktori või toote tüüp vastab EL Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/37/EÜ põllu- või metsamajanduslike traktorite, nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate ning nende jaoks mõeldud osade, süsteemide ja seadmete tüübikinnituse omistamise kohta ja direktiivi 74/150/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 171, 09.07.2003, lk 1–80) kehtestatud nõuetele. Traktori või toote tüübi kohta väljastatakse EÜ tüübikinnitussertifikaat, kusjuures traktori EÜ tüübikinnitussertifikaat kinnitab kogu traktori vastavust kehtestatud nõuetele;
8)  EÜ tüübikinnitussertifikaat on EL Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/37/EÜ lisa II peatükis C või üksikdirektiivi vastavas lisas esitatud vormi kohane tunnistus, milles liikmesriigi pädev asutus kinnitab traktori või toote vastavust kehtestatud nõuetele;
9) haagis (R kategooria) on põllu- või metsamajanduses kasutatav sõiduk, mille peamine otstarve on koorma vedamine ja mis on konstrueeritud ratastraktori haakes vedamiseks. Haagised, mille koormast osa kannab vedav ratastraktor, kuuluvad samasse kategooriasse. Haagiseks loetakse ka püsivalt kinnitatud töövahendiga sõidukit, kui selle täismassi suhe tühimassi on 3,0 või üle selle ja kui see sõiduk ei ole konstrueeritud materjalide töötlemiseks;
10) infodokument on teatmik koos kõikide katsearuannete või teiste dokumentidega, mille tehnilised teenistused on teatmikule oma ülesannete täitmisel lisanud;
11) kesktelghaagis on jäiga tiisliga haagis, mille telg paikneb (teljed paiknevad) ühtlaselt koormatud haagise raskuskeskme lähedal. Kesktelghaagise tiisli poolt ratastraktori haakepunktile kantav staatiline vertikaalkoormus ei tohi olla suurem kui 3000 kg ja selle suuruse määrab haagise valmistaja;

[RTL 2006, 1, 6 – jõust. 6.01.2006]

12) komplekteeritud traktor on lõplikult valmisehitatud traktor, mille erinevad komplekteerimisastmed on teostanud erinevad valmistajad;
13) komplektne traktor on lõplikult valmisehitatud traktor, mille kõik komplekteerimisastmed on teostanud üks valmistaja;
14) mitmeastmeline tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena komplekteeritud, komplektne või mõnes komplektsuse vaheastmes olev traktoritüüp tunnistatakse vastavaks kehtestatud nõuetele;
15) mittekomplektne traktor on mingis komplektsuse vaheastmes olev traktor, mis vajab edasist komplekteerimist;
16) osa on selline traktori osa, millele omistatud tüübikinnitus ei ole seotud konkreetset tüüpi traktoriga;
17) poolhaagis on haagis, mis on konstrueeritud kasutamiseks ratastraktoriga ja mille olulist osa täismassist kannab ratastraktor. Poolhaagise poolt ratastraktori haakepunktile kantav staatiline vertikaalkoormus ei tohi olla suurem kui 3000 kg ja selle suuruse määrab haagise valmistaja;

[RTL 2006, 1, 6 – jõust. 6.01.2006]

18) pädev asutus on liikmesriigi asutus, mis vastutab traktori või toote tüübikinnituse kõikide aspektide eest ja omistab ning vajaduse korral tühistab tüübikinnituse ning on teiste liikmesriikide pädevate asutuste kontaktisikuks ja kontrollib valmistaja poolt võetud meetmeid toodangu vastavuse tagamiseks;
19) ratastraktor (T kategooria) on põllu- või metsatööks ette nähtud ratastega mootorsõiduk, millel on vähemalt kaks telge ja mille suurim valmistajakiirus on vähemalt 6 km/h. Ratastraktori peamine otstarve seisneb veojõus, mis on spetsiaalselt kavandatud põllu- ja metsatöödel haakemasinate tõmbamiseks, lükkamiseks, kandmiseks või käitamiseks, samuti põllu- või metsatööl kasutatavate haagiste pukseerimiseks. Ratastraktor võib olla kohandatud koorma vedamiseks põllu- või metsatöödel ja varustatud kaassõitja istmetega;
20) riiklik tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena pädev asutus tüübitunnustamise, tüübikatsetuste, ekspertiisi või kontrollimiste alusel kinnitab traktori või toote tüübi vastavust kehtestatud nõuetele;
21) seade on selline traktori osa, millele omistatud tüübikinnitus on seotud ühe või mitme konkreetset tüüpi traktoriga;
22) seerialõpu traktor on traktor, mis asub ühenduse territooriumil ning omab traktori tüübikinnituse kehtivuse ajal välja antud kehtivat vastavussertifikaati, kuid mida ei ole registreeritud ega kasutusele võetud enne tüübikinnituse kehtivuse lõppemist;
23) sõidukorras ratastraktori mass (edaspidi tühimass) on ratastraktori mass, mis sisaldab ümbermineku kaitset, jahutusvedelikku, õlisid, kütust, tööriistu ja juhti (EL Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/27/EÜ kohaselt on juhi arvestuslik kaal 75 kg), kuid ei sisalda lisaseadmeid;
24) süsteem on seadmete komplekt, mis on süsteemi ühendatud selleks, et täita traktoris mingit konkreetset ülesannet;
25) teatmik on täielik toimik või fail, mis sisaldab eelkõige EL Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/37/EÜ I lisas nõutud andmeid, jooniseid ja fotosid ning mille tüübikinnituse taotleja esitab tehnilisele teenistusele või EÜ tüübikinnitusasutusele;
26) tehniline teenistus on liikmesriikide pädevate asutuste või ARK-i poolt tunnustatud ja volitatud asutus (katsekoda) tüübikinnituseks vajalike katsetuste ja kontrollimiste teostamiseks;
27) toodangu järelevalve on tegevus, millega kontrollitakse, kas tüübikinnituse saanud traktor või toode vastab tüübikinnitusega määratud tüübile ja tüübikinnitusega määratud andmetele;
28) traktori kategooria moodustavad traktorid, millel on ühesugused ehituslikud omadused EL Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/37/EÜ lisa II peatükis A toodud oluliste tunnuste osas (lisa 1);
29) traktori tüübi moodustavad kindla kategooria traktorid, mis ei erine EL Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/37/EÜ lisa II peatükis A toodud oluliste tunnuste osas; traktori tüübi lubatavad variandid ja versioonid on sätestatud EL Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/37/EÜ lisa II peatükis A (lisa 2);
30) täishaagis on haagis, millel on vähemalt kaks telge, millest vähemalt üks on juhitav ja:
a) mille tiisel on haagise suhtes vertikaalsuunas liigutatav;
b) mis pukseerivale traktorile ei kanna üle olulist staatilist vertikaalkoormust (alla 100 daN).
Kui poolhaagis on haagitud eelikuga, loetakse seda täishaagiseks;
31) tüübikatsetus on tegevus, mille käigus kontrollitakse, kas tüübikinnituseks esitatud traktor või toode vastab kehtestatud nõuetele;
32) tüübikinnitus on menetlus, millega pädev asutus tunnistab antud sõiduki tüübi vastavust kehtivatele tehnonõuetele;

[RTL 2006, 1, 6 – jõust. 6.01.2006]

33) tüübitunnustus on menetlus, mille tulemusena pädev asutus otsustab esitatud dokumentide alusel traktori või toote tüübi vastavuse kehtestatud nõuetele;
34) tüübivastavuse tunnistus (vastavussertifikaat) on traktori valmistaja, tema ametliku esindaja või ARK poolt väljastatav dokument, mis kinnitab, et traktor vastab tüübikinnitusega määratud tüübile;

35) valmistaja on juriidiline või füüsiline isik, kes vastutab pädeva asutuse ees kõikide tüübikinnitusprotsessi aspektide osas ning tagab tootmise vastavuse sõltumata sellest, kas ta on kõikide traktori või toote ehitamise etappidega hõlmatud. Valmistajateks loetakse ka kõiki füüsilisi või juriidilisi isikuid, kes kavandavad või on kavandanud, toodavad või on tootnud oma tarbeks traktori või toote, ning kõik füüsilised või juriidilised isikud, kes vastutavad EL Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/37/EÜ järgmise eest ajal, kui traktor või toode turule viiakse või esmaregistreeritakse;

[RTL 2007, 34, 592 – jõust. 28.04.2007]

36) valmistaja ametlik esindaja on füüsiline või juriidiline isik, kelle tootja on nõuetekohaselt määranud selleks, et esindada valmistajat pädevas asutuses ning tegutseda tema nimel;
37) väikeseeria ratastraktor on ratastraktor, mis on valmistatud EL Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2003/37/EÜ sätestatud väikeseeria nõuete kohaselt ning millele on omistatud väikeseeria ratastraktori EÜ tüübikinnitus;
38) üksikdirektiiv on EL Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/37/EÜ lisa II peatükis B loetletud direktiivid;
39) üksikkorras valmistatud traktor on traktor, mis on valmistatud ühes eksemplaris oma tarbeks;
40) üksiktraktori kinnitus on menetlus, mille tulemusena pädev asutus esitatud dokumentide ja ekspertiisi või kontrollimiste alusel kinnitab, et ratastraktor vastab lisas 4 toodud nõuetele või haagis vastab majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2002. a määrusega nr 43 «Ratastraktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnoseisundi kontrollimise eeskiri ning nende tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» kehtestatud nõuetele.

41) OECD kood on Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OrganisationforEconomicCo-operation and Development) otsuses C(2005) 1 toodud koodid.

42) ümberasuja on füüsiline isik, kes asub Eestisse elama väljastpoolt Euroopa Liidu liikmesriike ja kellele on antud tollisoodustust; samuti füüsiline isik, kes asub Eestisse elama Euroopa Liidu liikmesriigist ja kes on vahetult enne ümberasumist elanud selles liikmesriigis vähemalt 12 kuud ning omanud kaasatoodud sõidukit vähemalt 6 kuud. Elamist selles liikmesriigis peab tõendama elamisloaga või muu elamist tõendava dokumendiga ja sõiduki omamist sõiduki registreerimistunnistusega.

[RTL 2007, 34, 592 – jõust. 28.04.2007]

 

2. peatükk
TRAKTORI VÕI TOOTE TÜÜBIKINNITUS

§ 3. Tüübikinnituse üldsätted

(1) Tüübikinnitust teostab pädeva asutusena ARK.

(2) ARK teostab traktori või toote kontrollimisi, tüübikatsetusi ja ekspertiise võimalusel ise või suunab traktori või toote kontrollimiseks, tüübikatsetuseks või ekspertiisiks tema poolt tunnustatud katsekotta või eksperdile. Kontrollimiste või ekspertiiside tulemuste kohta koostatakse akt ja katsetuste tulemuste kohta protokoll.

(3) Nõuded ratastraktori või toote tüübikinnituseks on toodud lisas 3.

(4) Tüübikinnituse läbimisel omistab ARK traktorile või tootele tüübikinnituse ja mitteläbimisel keeldub tüübikinnitusest. Tootele tüübikinnituse omistamise ja tootele või traktorile tüübikinnituse omistamisest keeldumise kohta väljastab ARK taotlejale lisa 5 või 7 kohase tunnistuse 30 kalendripäeva jooksul pärast tüübikinnituse menetluse lõppu.

(5) Alates 1. juulist 2005. a peab T1, T2 ja T3 kategooria ratastraktori uus tüüp ja alates 1. juulist 2009. a peavad T1, T2 ja T3 kategooria ratastraktori kõik tüübid omama EÜ tüübikinnitust.

[RTL 2007, 34, 592 – jõust. 28.04.2007]

(6) Igal tüübikinnitust omavasse ratastraktori tüüpi kuuluval esmaregistreeritaval ratastraktoril peab olema tüübivastavuse tunnistus. Tüübivastavuse tunnistus peab sisaldama lisas 9 toodud andmeid, välja arvatud alates 1. juulist 2005. a esmaregistreeritavatel T1, T2 ja T3 kategooria ratastraktoritel, mis kuuluvad EÜ tüübikinnitust omavasse tüüpi, ja alates 1. juulist 2009. a kõigil esmaregistreeritavatel T1, T2 ja T3 kategooria ratastraktoritel, mille tüübivastavuse tunnistus peab vastama EL Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/37/EÜ lisas III toodud nõuetele.

[RTL 2007, 34, 592 – jõust. 28.04.2007]

(7) Kui valmistaja on teinud traktori või toote juures muudatusi, mille tõttu see ei vasta enam tüübikinnitusega määratud andmetele, on valmistaja, tema ametlik esindaja või sissetooja kohustatud ARK-ile esitama tüübikinnituse dokumentatsiooni muudatused, näidates selgelt muudatuse sisu ja tegemise kuupäeva. ARK vormistab esitatud muudatuste alusel tüübikinnituse tunnistuse lisa. Kui ARK otsustab, et muudatused nõuavad uut kontrollimist või katsetust, informeerib ta sellest valmistajat, tema ametlikku esindajat või sissetoojat. Tüübikatsetuse läbimisel vormistab ARK tüübikinnituse laienduse.

(8) Tüübikinnitus ja selle juurde kuuluvad toimingud teostatakse traktori või toote valmistaja, tema ametliku esindaja või sissetooja kulul.

§ 4. EÜ tüübikinnitus

(1) Tüübikinnituseks esitatud T1, T2 ja T3 kategooria ratastraktori tüübile omistatakse EÜ tüübikinnitus, kui see vastab tehnilisele teenistusele esitatud teatmikus toodud üksikasjadele ja kõigi EL Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/37/EÜ lisa II peatükis B toodud üksikdirektiivide tehnilistele nõuetele, ning väljastatakse lisa II peatükis C toodud nõuete kohane EÜ tüübikinnitussertifikaat.

(2) Väikeseeriana toodetud T1, T2 ja T3 kategooria ratastraktori EÜ tüübikinnitusel peavad olema täidetud EL Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/37/EÜ artiklites 8 ja 9 toodud nõuded.

(3) Tüübikinnituseks esitatud toote tüübile omistatakse EÜ tüübikinnitus, kui see vastab tehnilisele teenistusele esitatud teatmikus toodud üksikasjadele ja EL Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/37/EÜ lisa II peatükis B toodud üksikdirektiivi tehnilistele nõuetele, ning väljastatakse üksikdirektiivis toodud nõuete kohane EÜ tüübikinnitussertifikaat.

(4) EÜ tüübikinnituse protsessis peavad olema täidetud EL Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/37/EÜ artiklites 3–6 toodud nõuded tüübikinnituse taotlemise, tüübikinnitusmenetluse, tüübikinnituse muutmise, vastavussertifikaadi ja EÜ tüübikinnitusmärgi ning artiklis 13 toodud nõuded toodangu vastavuse kohta.

§ 5. E-tüübikinnitus

(1) Toote tüübile omistatakse E-tüübikinnitus, kui see vastab E-reegli tehnilistele nõuetele, ning väljastatakse E-reeglis toodud nõuete kohane E-sertifikaat.

(2) E-tüübikinnituse protsessis peavad olema täidetud vastavas E-reeglis toodud nõuded tüübikinnituse taotlemise, tüübikinnitusmenetluse, tüübikinnituse muutmise, toodangu vastavuse ja tüübikinnitusmärgi kohta.

(3) E-reeglite alusel teostatud tüübikinnitusi võib kasutada üksikdirektiivide alusel teostatud tüübikinnituste asemel vastavuses EL Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/37/EÜ lisa II peatüki B osaga II B.

§ 6. Riiklik tüübikinnitus

(1) Riiklikuks tüübikinnituseks tuleb esitada:
1) kõik Eestis valmistatud traktorid, mida soovitakse kanda liiklusregistrisse;

2) alates 1. jaanuarist 2003. a esmaregistreeritud Eestisse sissetoodud traktorid, mida soovitakse kanda liiklusregistrisse;

[RTL 2007, 34, 592 – jõust. 28.04.2007]

3) traktorid pärast tema komplektsuse astme muutumist, olenemata sellest, kas järgmine komplektsuse aste on vahe- või lõppaste.

(2) Kui ratastraktori või toote tüübile ei ole omistatud riiklikku tüübikinnitust, tuleb ratastraktori valmistajal, tema ametlikul esindajal või sissetoojal esitada ARK-ile lõikes 9 ettenähtud dokumendid ning toote valmistajal, tema ametlikul esindajal või sissetoojal lõikes 10 ettenähtud dokumendid. Esitatud dokumentide alusel määrab ARK, kas ratastraktor või toode kuulub tüübitunnustamisele, kontrollimisele või tüübikatsetusele.

(3) Mitmeastmelist riiklikku tüübikinnitust rakendatakse juhul, kui tüübikinnituseks esitatakse komplekteeritud või mittekomplektne traktoritüüp.

(4) Alates 1. jaanuarist 2003. a esmaregistreeritud liiklusregistrisse kantud traktorid peavad omama kehtivat riiklikku tüübikinnitust.

 [RTL 2007, 34, 592 – jõust. 28.04.2007]

(5) Ratastraktori tüübile, mis omab EÜ tüübikinnitust, omistatakse riiklik tüübikinnitus EÜ tüübikinnituse tunnustamise teel. Ratastraktori tüübile võib enne 01.07.2005. a olla omistatud riiklik tüübikinnitus lisas 3 toodud toodete EÜ tüübikinnituste või E-tüübikinnituste tunnustamise teel.

(6) Haagise tüübile omistatakse riiklik tüübikinnitus, kui see vastab majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2002. a määrusega nr 43 «Ratastraktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnoseisundi kontrollimise eeskiri ning nende tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» kehtestatud nõuetele.

(7) Riiklikul tüübikinnitusel tunnustatakse ainult ratastraktori esmakordse kasutuselevõtu ajal kehtivaid või kehtinud EÜ tüübikinnitusi ja E-tüübikinnitusi.

(8) Kui traktor on vahetult enne Eestisse sissetoomist kantud Euroopa Liidu liikmesriigi registrisse, siis tunnustatakse selle riigi riiklikku tüübikinnitust ulatuses, mille osas on võimalik kindlaks teha, et traktor vastab määruse nõuetele.

(9) Ratastraktori riiklikuks tüübikinnituseks tuleb esitada:
1) avaldus;
2) EÜ tüübikinnitussertifikaat koos kaasnevate nõuetekohaste dokumentidega;
3) ratastraktoril, millel puudub EÜ tüübikinnitussertifikaat, lisas 3 toodud direktiivide või E-reeglite nõuete täitmist kinnitavad toote EÜ tüübikinnitussertifikaadid või E-sertifikaadid;
4) ratastraktori tüüpide, variantide ja versioonide infodokument;
5) ratastraktori valmistaja või tema ametliku esindaja poolt tüübivastavuse tunnistust alla kirjutama volitatud isikute nimed ja allkirjade näidised;
6) vajaduse korral juhendid, fotod, joonised, skeemid, arvutused jms.

(10) Toote riiklikuks tüübikinnituseks tuleb esitada:
1) avaldus;
2) Eestis tooteid valmistava ettevõtja kinnitus kaubamärgi registreerimise kohta;
3) vajaduse korral juhendid, fotod, joonised, skeemid, arvutused jms toote kohta.

(11) Tootele riikliku tüübikinnituse omistamise ja traktorile või tootele riikliku tüübikinnituse omistamisest keeldumise kohta väljastatakse lisade 5–7 kohane tunnistus.

§ 7. Seerialõpu ratastraktori riiklik tüübikinnitus

(1) Seerialõpu ratastraktori riiklik tüübikinnitus omistatakse valmistaja või tema ametliku esindaja taotluse alusel ratastraktorile, mille riiklik tüübikinnitus on kaotanud kehtivuse uute tehniliste nõuete jõustumise tõttu.

(2) Ratastraktor loetakse seerialõpu ratastraktoriks, kui see ratastraktor asub ühenduse territooriumil ja sellel on tüübivastavuse tunnistus, mis väljastati siis, kui tüübikinnitus veel kehtis, kuid ratastraktorit ei ole võetud kasutusele enne seda, kui tüübikinnitus oma kehtivuse kaotas.

(3) Seerialõpu ratastraktori tüübikinnitus kehtib komplektsetele ratastraktoritele 24 kuud ning komplekteeritud ratastraktoritele 30 kuud pärast tüübikinnituse kehtetuks muutumist.

(4) Aasta jooksul kasutusele võetavate üht või mitut tüüpi seerialõpu ratastraktorite arv ei tohi ületada 10% kahe eelmise aasta jooksul kasutusele võetud sellistesse tüüpidesse kuuluvate ratastraktorite arvust, kusjuures igal juhul võib kasutusele võtta vähemalt 20 ratastraktorit.

§ 8. Väikeseeria ratastraktori riiklik tüübikinnitus

(1) Väikeseeria ratastraktori riiklik tüübikinnitus omistatakse valmistaja taotluse alusel ratastraktori tüübile, mis omab väikeseeria ratastraktori EÜ tüübikinnitust, EÜ tüübikinnituse tunnustamise teel.

(2) Ühte väikeseeria ratastraktori tüüpi kuuluvaid ratastraktoreid tohib aastas esmaregistreerida mitte rohkem kui 150 tükki.

[RTL 2007, 34, 592 – jõust. 28.04.2007]

§ 9. Üksiktraktori kinnitus

(1) Üksiktraktori kinnituse võib omistada:
1) ümberehitatud traktorile;
2) pärandvarana saadud traktorile;
3) väljastpoolt Euroopa Liidu liikmesriike Eestisse ümberasuja traktorile, millele on antud tollisoodustust, või Euroopa Liidu liikmesriigist alaliselt Eestisse elama asuja traktorile, mis on olnud tema omandis enne Eestisse asumist;
4) Sise- ja Justiitsministeeriumi poolt hallatavate asutuste sihtotstarbelisele traktorile;
5) näitusel osalemiseks sissetoodud traktorile;
6) katsetusteks ja esitluseks sissetoodud traktorile;
7) üksikkorras valmistatud traktorile;
8) haagisele;
9) T1, T2 ja T3 kategooria ratastraktorile.

(2) Kui lõike 1 punktides 2–8 toodud traktori kohta ei ole esitatud kõiki riiklikuks tüübikinnituseks nõutud dokumente, kuid ARK on kontrollimise tulemusena teinud kindlaks, et traktori tehnoseisund vastab teeliikluses osalevale traktorile kehtestatud tehnonõuetele, omistatakse traktorile üksiktraktori kinnitus. Lõike 1 punktides 5–6 toodud traktorile omistatakse tähtajaline üksiktraktori kinnitus, kusjuures üksiktraktori kinnituse pikimaks kehtivusajaks on kuus kuud.

(3) Üksiktraktori kinnitus teostatakse igale traktorile eraldi.

(4) Lõike 1 punktis 9 toodud ratastraktorile omistatakse üksiktraktori kinnitus, kui see vastab lisas 4 toodud nõuetele.

(5) Traktorile üksiktraktori kinnitusest keeldumise kohta väljastatakse taotlejale lisa 8 kohane tunnistus.

§ 10. Nõuded üksikkorras valmistatud traktorile ja selle kinnitus

(1) Üksikkorras on lubatud valmistada T1, T2 ja T3 kategooria ratastraktorit ja haagist.

(2) Üksikkorras valmistatud traktor peab vastama teeliikluses osalevale traktorile kehtestatud tehnonõuetele. Traktori välimus peab erinema sedavõrd tehases valmistatud traktori välimusest, et see ei oleks vastuolus autoriõigustega.

(3) Üksikkorras valmistatud traktoril peavad olema tehases seeriaviisiliselt valmistatud traktori või sertifitseeritud pidurisüsteemi osad, rooliseadme osad, valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed, esiklaas, tahavaatepeegel, rehvid ja haakeseade.

(4) Valmistaja peab üksikkorras traktori valmistamiseks esitama ARK-le avalduse ja ARK poolt nõutavad dokumendid. Üksikkorras valmistatud traktor tuleb tehnonõuetele vastavuse kontrollimiseks esitada ARK poolt määratud katsekojale või eksperdile. Katsetuste läbimise korral vormistab ARK üksiktraktori kinnituse.

§ 11. Nõuded traktori ümberehituseks ja selle kinnitus

(1) Ümberehitatud traktor peab vastama kehtivatele tehnonõuetele. Nõudeid rakendatakse lähtuvalt traktori esmase kasutuselevõtu ajast.

(2) Traktori omanik peab traktori ümberehitamiseks esitama ARK-ile sellekohase avalduse, traktori registreerimistunnistuse ja ümberehituse olemust näitavad dokumendid.

(3) ARK või tema poolt tunnustatud ekspert kontrollib pärast ümberehituse teostamist ümberehituseks loa saanud traktori vastavust kehtivatele tehnonõuetele. Enne traktori ümberehitamist võib ARK nõuda ümberehitajalt traktori valmistajatehase sellekohast luba ja ka valmistajatehase poolt registreeritud kaubamärgi kasutamise nõusolekut.

(4) Ekspertiisiakti või kontrollimise alusel otsustatakse üksiktraktori kinnituse omistamine.

(5) Ümberehituseks ei loeta:
1) agregaatide, osade, seadmete ja süsteemide vahetamist, kui need kuuluvad samale traktoritüübi versioonile;
2) traktorile lisaseadmete ja varustuse lisamist (nt kliimaseade, lisapidurituled), kui sellega ei muutu traktori tüübikinnitusega määratud andmed ja kui nende lisamine ei ole vastuolus kehtivate tehnonõuetega.

§ 12. Toodangu järelevalve

(1) ARK-il on õigus kontrollida Eestis valmistatava või müüdava traktori ja toote vastavust tüübikinnitusega määratud andmetele. Mittevastavuse ilmnemisel on ARK-il õigus nõuda traktorile või tootele kontrollkatsetust.

(2) Kontrollkatsetuseks valib ARK või tema poolt tunnustatud katsekoda traktorid või tooted.

(3) Traktori või toote mittevastavuse korral tüübikinnitusega määratud andmetele peab ARK hoiatama valmistajat, tema ametlikku esindajat või sissetoojat. Korduva mittevastavuse korral tunnistab ARK tüübikinnituse kehtetuks ning peatab traktori või toote tootmise või kasutuselevõtmise.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 13. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. augustil 2005. a.
_______________
1 EL Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/37/EÜ põllu- või metsamajanduslike traktorite, nende haagiste ja pukseeritavate haakemasinate ja nende masinate jaoks mõeldud süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse andmise kohta ja direktiivi 74/150/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 171, 09.07.2003, lk 1–80); EL komisjoni direktiiv 2005/13/EÜ, millega muudetakse EL Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate gaasiliste ja tahkete osakeste heitmete vastu võetavate meetmete kohta ning põllu- või metsamajanduslike traktorite tüübikinnituse andmist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/37/EÜ I lisa (1) (ELT L 55, 01.03.2005, lk 35–54). EL komisjoni direktiiv 2005/67/EÜ, millega nende kohandamise eesmärgil muudetakse nõukogu direktiivi 86/298/EMÜ I ja II lisa, nõukogu direktiivi 87/402/EMÜ I ja II lisa ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/37/EÜ I, II ja III lisa põllu- ja metsamajanduslike traktorite tüübikinnituse andmise kohta (ELT L 273, 19.10.2005, lk 17–20). EL komisjoni direktiiv 2006/26/EÜ, millega muudetakse põllu- ja metsamajanduslikke ratastraktoreid käsitlevaid nõukogu direktiive 74/151/EMÜ, 77/311/EMÜ, 78/933/EMÜ ja 89/173/EMÜ, et kohandada neid tehnika arenguga (ELT L 065, 07.03.2006, lk 22–26) ja nõukogu direktiiv 2006/96/EÜ, millega kohandatakse teatavaid direktiive kaupade vaba liikumise valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81–106).

[RTL 2007, 34, 592 – jõust. 28.04.2007]

 

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 20. juuli 2005. a määruse nr 80 «Ratastraktorite ja nende haagiste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 1

RATASTRAKTORITE JA NENDE HAAGISTE KATEGOORIATE MÄÄRATLUSED

I. Ratastraktori kategooriad määratletakse järgnevalt:
1) T1 kategooria – ratastraktorid, mille suurim valmistajakiirus ei ületa 40 km/h, juhile lähima telje minimaalne rööbe on vähemalt 1150 mm, tühimass on üle 600 kg ja kliirens ei ületa 1000 mm. Ratastraktorite, mille juhi istekoht on muudetav (muudetav iste ja rooliratas), puhul loetakse juhile lähimaks teljeks see telg, millele on paigaldatud suurema läbimõõduga rehvid;
2) T2 kategooria – ratastraktorid, mille suurim valmistajakiirus ei ületa 40 km/h, minimaalne rööbe on alla 1150 mm, tühimass on üle 600 kg ja kliirens ei ületa 600 mm. Kui ratastraktori raskuskeskme kõrgus (mõõdetuna maapinnast) jagatuna telgede minimaalsete rööpmete keskmisega on üle 0,90, ei tohi suurim valmistajakiirus ületada 30 km/h;
3) T3 kategooria – ratastraktorid, mille suurim valmistajakiirus ei ületa 40 km/h ja mille tühimass ei ületa 600 kg;
4) T4 kategooria – eriotstarbelised ratastraktorid, mille suurim valmistajakiirus ei ületa 40 km/h ja mis jagunevad:
a) T4.1 kategooria – kõrgkliirens-ratastraktorid, mis on projekteeritud töötamiseks kõrgekasvuliste kultuuridega, näiteks viinapuud. Nende tunnuseks on tõstetud raam või raamisektsioon, mis võimaldab neil liikuda paralleelselt taimeridadega nii, et vasakpoolsed rattad on ühel ja parempoolsed rattad teisel pool ühte või mitut taimerida. Need on ette nähtud ratastraktori ette, telgede vahele, taha või lavatsile kinnitatud töömasinate vedamiseks või kasutamiseks. Tööasendis ratastraktori kliirens on üle 1000 mm, mõõdetuna taimeridade suhtes risti. Kui ratastraktori raskuskeskme kõrgus (tavarehvide kasutamisel ja mõõdetuna maapinnast) jagatuna telgede minimaalsete rööpmete keskmisega on üle 0,90, ei tohi suurim valmistajakiirus ületada 30 km/h;
b) T4.2 kategooria – ülilaiad ratastraktorid, mis on eelkõige ette nähtud suurtel maa-aladel töötamiseks ja mida iseloomustavad suured mõõtmed;
c) T4.3 kategooria – põllu- ja metsamajanduslikud neljarattaveoga madalkliirens-ratastraktorid, mille vahetatavad seadmed on kavandatud kasutamiseks põllu- ja metsamajanduses ning millel on iseloomulik tugiraam, mis on varustatud ühe või enama jõusiirdevõlliga ning mille täismass ei ületa 10 tonni ja täismassi ning tühimassi suhe on väiksem kui 2,5. Lisaks sellele on nende traktorite raskuskese (tavarehvide kasutamisel ja mõõdetuna maapinnast) väiksem kui 850 mm;
5) T5 kategooria – ratastraktorid, mille suurim valmistajakiirus on üle 40 km/h.

II. Ratastraktori haagiste kategooriad määratletakse järgnevalt:
1) R1 kategooria – haagised, mille teljekoormus ei ületa 1500 kg;
2) R2 kategooria – haagised, mille teljekoormus ületab 1500 kg, kuid ei ületa 3500 kg;
3) R3 kategooria – haagised, mille teljekoormus ületab 3500 kg, kuid ei ületa 21 000 kg;
4) R4 kategooria – haagised, mille teljekoormus ületab 21 000 kg.
Igale haagise kategooria tähisele märgitakse lisaks veel täht «a» või «b» sõltuvalt sellest, milline on haagise suurim valmistajakiirus:
1) «a» haagiste puhul, mille valmistajakiirus ei ületa 40 km/h;
2) «b» haagiste puhul, mille valmistajakiirus ületab 40 km/h.

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 20. juuli 2005. a määruse nr 80 «Ratastraktorite ja nende haagiste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 2

RATASTRAKTORITE JA NENDE HAAGISTE TÜÜPIDE,
VARIANTIDE JA VERSIOONIDE MÄÄRATLUSED

I. Ratastraktori tüüp määratletakse järgnevalt:

ratastraktori tüüp – sama kategooria ratastraktorid, mis ei erine üksteisest vähemalt järgmistes olulistes punktides:
1) valmistaja;
2) valmistaja tüübitähistus;
3) olulised konstruktsiooni- ja tehnilised näitajad:
a) kandva kerega šassii (backbonechassis) / peeltaladega (pikitaladega) šassii (chassiswith side members) / liigendšassiiga (articulatedchassis) (olulised on ilmsed ja põhilised erinevused);
b) mootor (sisepõlemismootor/elektrimootor/hübriidmootor);
c) telgede arv.

II. Ratastraktori variant määratletakse järgnevalt:

ratastraktori variant – sama tüüpi ratastraktorid, mis ei erine üksteisest vähemalt järgmistes punktides:
1) mootor:
a) tööpõhimõte;
b) silindrite arv ja asetus;
c) võimsuse erinevus ei ületa 30% (suurim võimsus ei ületa vähimat võimsust üle 1,3 korra);
d) töömahu erinevus ei ületa 20% (suurim töömaht ei ületa vähimat töömahtu üle 1,2 korra);
2) veoteljed (arv, asukoht, ühendusviis);
3) juhtteljed (arv ja asukoht);
4) täismass ei erine üle 10%;
5) jõuülekanne (tüüp);
6) ümbermineku kaitse;
7) pidurdatavad teljed (arv).

III. Ratastraktori variandi versioon tähendab traktoreid, mis sisaldavad EL Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/37/EÜ lisa I informatsioonidokumendis toodud andmete kombinatsioone.

IV. Ratastraktori haagise tüüp määratletakse järgnevalt:

ratastraktori haagise tüüp – sama kategooria ratastraktori haagised, mis ei erine üksteisest vähemalt järgmistes olulistes punktides:
1) valmistaja;
2) valmistaja tüübitähistus;
3) olulised konstruktsiooni- ja tehnilised näitajad (näiteks täishaagis, kesktelghaagis, poolhaagis);
4) kandva kerega šassii (backbonechassis) / peeltaladega (pikitaladega) šassii (chassiswith side members) / liigendšassiiga (articulatedchassis) (olulised on ilmsed ja põhilised erinevused);
5) telgede arv.

V. Ratastraktori haagise variant määratletakse järgnevalt:

ratastraktori haagise variant – sama tüüpi ratastraktori haagised, mis ei erine üksteisest vähemalt järgmistes punktides:
a) juhtteljed (arv, asukoht, ühendusviis);
b) täismass ei erine üle 10%;
c) pidurdatavad teljed (arv).

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 20. juuli 2005. a määruse nr 80 «Ratastraktorite ja nende haagiste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 3
[RTL 2007, 34, 592 – jõust. 28.04.2007]

 

TÜÜBIKINNITUSE NÕUETE LOETELU

I osa
Üksikdirektiivide loetelu

Tüübikinnitusel peab arvestama direktiivide ja E-reeglite muudatuste ja parandustega, mis kehtisid ratastraktori esmaregistreerimise ajal.

 

Nimetus

Baasdirektiivid ja nende lisad

Muutmise direktiivid

Jõustumise aeg EÜ tüübikinnitusel

Jõustumise aeg riiklikul tüübikinnitusel

Kohaldatavus

Uuele tüübile

Esmaregistreeritavale ratastraktorile

Uuele tüübile

Esmaregistreeritavale ratastraktorile

T1

T2

T3

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1.

Täismass

74/151/EMÜ I

 

82/890/EMÜ

88/410/EMÜ

97/54/EÜ

98/38/EÜ

2006/26/EÜ

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2007

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.07.2007

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.07.2009

×

×

×

1.2.

Registreerimismärk

74/151/EMÜ II

 

82/890/EMÜ

97/54/EÜ

98/38/EÜ

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

×

×

×

1.3.

Kütusepaak

74/151/EMÜ III

 

82/890/EMÜ

88/410/EMÜ

97/54/EÜ

98/38/EÜ

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

×

×

×

1.4.

Ballastkoormus

74/151/EMÜ IV

 

82/890/EMÜ

88/410/EMÜ

97/54/EÜ

98/38/EÜ

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

×

×

1.5.

Helisignaalseade

74/151/EMÜ V

 

82/890/EMÜ

97/54/EÜ

98/38/EÜ

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

×

×

×

1.6.

Müratase (väline)

74/151/EMÜVI

 

82/890/EMÜ

88/410/EMÜ

97/54/EÜ

98/38/EÜ

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

×

×

×

2.1.

Suurim kiirus

74/152/EMÜ lisa lõige 1

 

82/890/EMÜ

88/412/EMÜ

97/54/EÜ

98/89/EÜ

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.10.2004

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.10.2004

×

×

×

2.2.

Veoseplatvormid

74/152/EMÜ lisa lõige 2

 

82/890/EMÜ

97/54/EÜ

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

×

×

×

3.1.

Tahavaatepeeglid

74/346/EMÜ

 

82/890/EMÜ

97/54/EÜ

98/40/EÜ

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

×

×

4.1.

Vaateväli ja klaasipuhastid

74/347/EMÜ

 

79/1073/EMÜ

82/890/EMÜ

97/54/EÜ

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

×

×

×

5.1.

Rooliseade

75/321/EMÜ

 

82/890/EMÜ

88/411/EMÜ

97/54/EÜ

98/39/EÜ

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

×

×

×

6.1.

Elektromagnetiline ühilduvus

75/322/EMÜ

 

82/890/EMÜ

97/54/EÜ

2000/2/EÜ

2001/3/EÜ

2006/96/EÜ

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.01.2007

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.01.2007

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2007

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2007

×

×

×

7.1.

Piduriseadmed

76/432/EMÜ

 

82/890/EMÜ

96/63/EMÜ

97/54/EÜ

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

×

×

×

8.1.

Kaassõitja istmed

76/763/EMÜ

 

82/890/EMÜ

97/54/EÜ

99/86/EÜ

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

×

×

9.1.

Müratase (sisemine)

77/311/EMÜ

 

82/890/EMÜ

96/27/EMÜ

97/54/EÜ

2006/26/EÜ

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2007

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.07.2007

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.07.2009

×

×

×

10.1.

Ümbermineku kaitse

77/536/EMÜ

 

87/354/EMÜ

89/680/EMÜ

99/55/EÜ

2006/96/EÜ

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.01.2007

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.01.2007

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2007

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2007

×

12.1.

Juhiiste

78/764/EMÜ

 

82/890/EMÜ

83/190/EMÜ

87/354/EMÜ

88/465/EMÜ

97/54/EÜ

99/57/EÜ

2006/96/EÜ

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.01.2007

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.01.2007

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2007

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2007

×

×

×

13.1.

Valgustusseadmete paigaldus

78/933/EMÜ

 

82/890/EMÜ

97/54/EÜ

99/56/EÜ

2006/26/EÜ

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2007

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.07.2007

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.07.2009

×

×

×

14.1.

Valgustus- ja valgussignaalseadmed

79/532/EMÜ

 

82/890/EMÜ

97/54/EÜ

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

×

×

×

15.1.

Haake- ja tagurdusseadmed

79/533/EMÜ

 

82/890/EMÜ

97/54/EÜ

99/58/EÜ

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

×

×

×

16.1.

Ümbermineku kaitse staatiline katsetus

79/622/EMÜ

 

82/953/EMÜ

87/354/EMÜ

88/413/EMÜ

99/40/EÜ

2006/96/EÜ

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.01.2007

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.01.2007

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2007

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2007

×

17.1.

Juhiruum, juurdepääs juhtimiskohale

80/720/EMÜ

 

82/890/EMÜ

88/414/EMÜ

97/54/EÜ

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

×

×

18.1.

Jõusiirdevõllid

86/297/EMÜ

 

97/54/EÜ

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2009

01.07.2009

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

×

×

×

19.1.

Tagaosasse monteeritav ümbermineku kaitse (kitsarööpmelised traktorid)

86/298/EMÜ

 

89/682/EMÜ

2000/19/EÜ

2005/67/EÜ

2006/96/EÜ

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

31.12.2005

01.01.2007

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009  

01.01.2007

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

31.12.2005

01.01.2007

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003  

01.01.2007

×

20.1.

Juhtimisseadmete paigaldus

86/415/EMÜ

 

97/54/EÜ

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2009

01.07.2009

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

×

×

×

21.1.

Esiosasse monteeritav ümbermineku kaitse (kitsarööpmelised traktorid)

87/402/EMÜ

 

89/681/EMÜ

2000/22/EÜ

2005/67/EÜ

2006/96/EÜ

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

31.12.2005

01.01.2007

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009  

01.01.2007

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

31.12.2005

01.01.2007

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003  

01.01.2007

×

22.1.

Mõõtmed ja järelveetav mass

89/173/EMÜ I

 

97/54/EÜ

2000/1/EÜ

2006/96/EÜ

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.01.2007

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.01.2007

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2007

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2007

×

×

×

22.2.

Aknad

89/173/EMÜ III

 

97/54/EÜ

2006/26/EÜ

2006/96/EÜ

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2007

01.01.2007

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.01.2009

01.01.2003

01.01.2003

01.072007

01.07.2007

01.01.2003

01.01.2003

01.07.2009

01.07.2009

×

×

×

22.3.

Kiiruspiirik

89/173/EMÜ II, 1

 

97/54/EÜ

2006/26/EÜ

2006/96/EÜ

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2007

01.012007

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.01.2007

01.01.2003

01.01.2003

01.07.2007

01.01.2007

01.01.2003

01.01.2003

01.07.2009

01.01.2007

×

×

×

22.4.

Jõuülekande osade kaitse

89/173/EMÜ II, 2

 

97/54/EÜ

2000/1/EÜ

2006/96/EÜ

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.01.2007

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.01.2007

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2007

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2007

×

×

×

22.5.

Mehaanilised haakeseadmed

89/173/EMÜ IV

 

97/54/EÜ

2000/1/EÜ

2006/26/EÜ

2006/96/EÜ

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2007

01.01.2007

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.01.2007

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.07.2007

01.01.2007

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2009

01.01.2007

×

×

×

22.6.

Andmesilt

89/173/EMÜ V

 

97/54/EÜ

2000/1/EÜ

2006/96/

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.01.2007

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.01.2007

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2007

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2007

×

×

×

22.7.

Haagise piduriühendused

89/173/EMÜ VI

 

97/54/EÜ

2006/96/EÜ

01.07.2005

01.07.2005

01.01.2007

01.07.2009

01.07.2009

01.01.2007

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2007

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2007

×

×

×

23.1.

Heitgaaside saasteainete piirsisaldus

2000/25/EÜ

 

2005/13/EÜ

2006/96/EÜ

01.07.2005

01.01.2006

01.01.2007

01.07.2009

01.07.2009

01.01.2007

01.01.2003

01.01.2006

01.01.2007

01.01.2003

01.07.2009

01.01.2007

×

×

×

24.1.

Rehvid1

[…/…/EÜ]

 

 

 

 

 

×

×

×

26.1.

Turvavöö kinnituskohad

76/115/EMÜ

 

81/575/EMÜ

82/318/EMÜ

90/629/EMÜ

96/38/EÜ

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

×

×

×

Tähiste seletus: × = kohaldatakse; – = ei kohaldata

 

1 Kuni rehve käsitleva direktiivi vastuvõtmiseni ei takista vastava üksikdirektiivi puudumine kogu traktori suhte tüübikinnituse andmist.

[RTL 2007, 34, 592 – jõust. 28.04.2007]

II A osa

Alljärgnevas tabelis toodud «mootorsõidukeid» käsitlevaid üksikdirektiive (EÜ tüübikinnitust käsitlevaid uusimaid jõus olevaid versioone) võib kohaldada vastavate «põllu- ja metsamajanduslike traktorite» direktiivide asemel.

I osa tabelis esitatud number (üksikdirektiivid)

«Mootorsõiduki» baasdirektiivi number

EÜT L

1.5.

Helisignaalseade

70/388/EMÜ

176, 10.8.1970, lk 12

1.6.

Müratase (väline)

70/157/EMÜ

42, 23.2.1970, lk 16

4.1.

Vaateväli ja klaasipuhastid

77/649/EMÜ

284, 10.10.1978, lk 11

5.1.

Rooliseade

70/311/EMÜ

133, 18.6.1970, lk 10

6.1.

Raadiohäirete summutamine

72/245/EMÜ

152, 6.7.1972, lk 15

7.1.

Piduriseadmed

71/320/EMÜ

202, 6.9.1971, lk 37

14.1.

Tagumised helkurid

76/757/EMÜ

262, 27.9.1976, lk 32

14.1.

Tagumised ääretule laternad

76/758/EMÜ

262, 27.9.1976, lk 54

14.1.

Suunatule latern

76/759/EMÜ

262, 27.9.1976, lk 71

14.1.

Numbritule latern

76/760/EMÜ

262, 27.9.1976, lk 85

14.1.

Esilaternad

76/761/EMÜ

262, 27.9.1976, lk 96

14.1.

Lähitule laternad

76/761/EMÜ

14.1.

Eesmised udutule laternad

76/762/EMÜ

262, 27.9.1976, lk 122

14.1.

Tagumised udutule laternad

77/538/EMÜ

220, 29.8.1977, lk 60

14.1.

Tagurdustule laternad

77/539/EMÜ

220, 29.8.1977, lk 72

22.2.

Ohutu klaas

92/22/EMÜ

129, 14.5.1992, lk 11

23.1.

Heitgaaside saasteainete piirsisaldus

88/77/EMÜ

36, 9. 2.1988, lk 33

II B osa

Alljärgnevas tabelis toodud määrusi, mis on pärit uuesti läbivaadatud ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni Genfi 1958. a «Ratassõidukile ning sellel kasutatava ja/või sellele paigaldatava varustuse ja osade ühtlustatud tehnonõuete vastuvõtmise ning nende nõuete alusel väljastatud kinnituste vastastikuse tunnustamise kokkuleppe» lisast ja mille viimaseid versioone on ühendus nimetatud kokkuleppe osapoolena tunnustanud vastava üksikdirektiivi alusel antud EÜ tüübikinnituse päeval, võib kohaldada vastavate «põllu- ja metsamajanduslikke traktoreid» käsitlevate üksikdirektiivide ja II A osa tabelis nimetatud «mootorsõidukeid» käsitlevate direktiivide asemel.

I osa tabelis esitatud number
(üksikdirektiiv)

E-reegel nr

1.5.

Helisignaalseade

28

1.6.

Müratase (väline)

51

4.1.

Vaateväli ja klaasipuhastid

71

5.1.

Rooliseade

79

6.1.

Raadiohäirete summutamine

10

7.1.

Piduriseadmed

13

13.1.

Valgustusseadmete paigaldus

86 (*)

14.1.

Tagumised helkurid

3

14.1.

Tagumised ääretule laternad

7

14.1.

Suunatule latern

6

14.1.

Numbritule latern

4

14.1.

Esilaternad

1, 8, 20, 98

14.1.

Lähitule laternad

1, 8, 20, 98

14.1.

Eesmised udutule laternad

19

14.1.

Tagumised udutule laternad

38

14.1.

Tagurdustule laternad

23

22.2.

Ohutu klaas

43 (**)

23.1.

Heitgaaside saasteainete piirsisaldus

49/96 (***)

* Ainult vastavas direktiivis osutatud seadmete puhul.
** Välja arvatud karastatud tuuleklaaside puhul.
*** Ainult vastavas direktiivis osutatud etappide puhul.

[RTL 2006, 1, 6 – jõust. 6.01.2006]

II C osa

Alljärgnevas tabelis toodud OECD koodide alusel koostatud katseprotokolle võib kasutada alternatiividena vastavate üksikdirektiivide alusel koostatud katseprotokollidele

I osa tabelis esitatud number (üksikdirektiivid)

Nimetus

OECD koodid2

10.1.

77/536/EMÜ

Põllu- või metsamajandusliku traktori ümbermineku kaitse ametlikud katsed (dünaamiline katse)

Kood 3

26.1.

76/115/EMÜ

16.1.

79/622/EMÜ

Põllu- või metsamajandusliku traktori ümbermineku kaitse ametlikud katsed (staatiline katse)

Kood 4

26.1.

76/115/EMÜ

19.1.

86/298/EMÜ

Kitsarööpmelise põllu- või metsamajandusliku ratastraktori tagaosasse monteeritava ümbermineku kaitse ametlikud katsed

Kood 7

26.1.

76/115/EMÜ

21.1.

87/402/EMÜ

Kitsarööpmelise põllu- või metsamajandusliku ratastraktori esiosasse monteeritava ümbermineku kaitse ametlikud katsed

Kood 6

26.1.

76/115/EMÜ

 

SD3

Põllu- või metsamajandusliku roomiktraktori ümbermineku kaitse ametlikud katsed

Kood 8

26.1.

76/115/EMÜ

2 Katseprotokollid peavad vastama OECD otsusele C(2005) 1. Katseprotokollide vastavust turvavöö kinnituspunktide suhtes võidakse tunnustada ainult siis, kui neid on katsetatud.

Otsusega C(2000) 59 (viimati muudetud otsusega C(2003) 252) vastavuses olevaid katseprotokolle võib heaks kiita üleminekuaja jooksul, milleks on üks aasta alates otsuse C(2005) 1 avaldamisest OECD koduleheküljel (s.o 21. aprillini 2006).

3 SD: sätestatakse üksikdirektiiviga.

[RTL 2006, 1, 6 – jõust. 6.01.2006]

 

 

 

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 20. juuli 2005. a määruse nr 80 «Ratastraktorite ja nende haagiste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 4

NÕUETE LOETELU RATASTRAKTORILE ÜKSIKTRAKTORI KINNITUSE OMISTAMISEKS

Üksiktraktori kinnitusel peab arvestama direktiivide ja E-reeglite muudatuste ja parandustega, mis kehtisid ratastraktori esmase kasutuselevõtu ajal.

Nimetus

Baasdirektiivid ja lisad

Nõue

Märkused

1.1.

Täismass

74/151/EMÜ I

D

 

1.2.

Registreerimismärk

74/151/EMÜ II

D

 

1.3.

Kütusepaak

74/151/EMÜ III

C

Koodi 703 nõuded 2, 3, 4, 5

1.4.

Ballastkoormus

74/151/EMÜ IV

C

Koodi 607 nõuded

1.5.

Helisignaalseade

74/151/EMÜ V

C

Koodi 104 nõuded

1.6.

Müratase (väline)

74/151/EMÜ VI

A

 

2.1.

Suurim kiirus

74/152/EMÜ lisa lõige 1

D

 

2.2.

Veoseplatvormid

74/152/EMÜ lisa lõige 2

D

 

3.1.

Tahavaatepeeglid

74/346/EMÜ

C

Koodi 103 nõuded

4.1.

Vaateväli ja klaasipuhastid

74/347/EMÜ

D

 

5.1.

Rooliseade

75/321/EMÜ

C

Koodi 301 nõuded

6.1.

Elektromagnetiline ühilduvus

75/322/EMÜ

N/A

 

7.1.

Piduriseadmed

76/432/EMÜ

C

Koodide 401–404 nõuded

8.1.

Kaassõitja istmed

76/763/EMÜ

D

 

9.1.

Müratase (sisemine)

77/311/EMÜ

A

 

10.1.

Ümbermineku kaitse

77/536/EMÜ

D

Ainult T1 kategoorial

12.1.

Juhiiste

78/764/EMÜ

D

 

13.1.

Valgustusseadmete paigaldus

78/933/EMÜ

D

 

14.1.

Valgustus- ja valgussignaalseadmed

79/532/EMÜ

B

 

15.1.

Haake- ja tagurdusseadmed

79/533/EMÜ

D

 

16.1.

Ümbermineku kaitse staatiline katsetus

79/622/EMÜ

N/A

 

17.1.

Juhiruum, juurdepääs juhtimiskohale

80/720/EMÜ

D

 

18.1.

Jõusiirdevõllid

86/297/EMÜ

D

 

19.1.

Tagaosasse monteeritav ümbermineku kaitse (kitsarööpmelised traktorid)

86/298/EMÜ

D

 

20.1.

Juhtimisseadmete paigaldus

86/415/EMÜ

D

 

21.1.

Esiosasse monteeritav ümbermineku kaitse (kitsarööpmelised traktorid)

87/402/EMÜ

D

 

22.1.

Mõõtmed ja järelveetav mass

89/173/EMÜ I

D

 

22.2.

Aknad

89/173/EMÜ III

C

Koodi 602 nõuded 1–3

22.3.

Kiiruspiirik

89/173/EMÜ II, 1

D

 

22.4.

Jõuülekande osade kaitse

89/173/EMÜ II, 2

D

 

22.5.

Mehaanilised haakeseadmed

89/173/EMÜ IV

B

 

22.6.

Andmesilt

89/173/EMÜ V

C

Koodi 101 nõue 1

22.7.

Haagise piduriühendused

89/173/EMÜ VI

 

Koodi 404 nõuded 4–6

23.1.

Heitgaaside saasteainete piirsisaldus

2000/25/EÜ

A

 

26.1.

Turvavöö kinnituskohad

76/115/EMÜ

 

 

Tunnustähtede tähendus:

A – nõutud direktiivi, E-reegli või muu normdokumendi kohase sertifikaadi, katseprotokolli, valmistaja tunnistuse või käesoleva määruse § 6 lg 8 kohase dokumentatsiooni esitamine, mis kinnitab piirväärtuste täitmist;

B – nõutud direktiivi, E-reegli või muu normdokumendi kohase sertifikaadi, katseprotokolli või valmistaja tunnistuse esitamine või vastava tähistuse olemasolu, mis kinnitab nõuete täitmist;

C – rakendatakse märkustes toodud siseriiklikke nõudeid. Koodide all mõistetakse kehtivate tehnonõuete koode, vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2002. a määrusele nr 43 «Ratastraktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnoseisundi kontrollimise eeskiri ning nende tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded».

D – direktiivi nõuetele vastavuse kontroll toimub kohapeal vaatlusega;

N/A – seda direktiivi ei rakendata.

[RTL 2005, 98, 1472 – jõust. 23.09.2005]

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 20. juuli 2005. a määruse nr 80 «Ratastraktorite ja nende haagiste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 5

TRAKTORI RIIKLIKU TÜÜBIKINNITUSE TUNNISTUSEL ESITATAVAD ANDMED

Pädeva asutuse pitser

Teatis:

Tüübile:

1) riiklik tüübikinnitus1;

1) komplektne traktor1;

2) riikliku tüübikinnituse laiendamine1;

2) komplekteeritud traktor1;

3) riikliku tüübikinnituse andmisest keeldumine1 ;

3) mittekomplektne traktor1;

4) riikliku tüübikinnituse tühistamine1.

4) komplektsete ja mittekomplektsete variantidega traktorid1 ;

 

5) komplekteeritud ja mittekomplektsete variantidega traktorid1 .

Tüübikinnitusnumber

Laiendamise põhjus

0.1.

Mark (tootja kaubanimi)

0.2.

Tüüp

0.2.1.

Kaubanimi/-nimed2

0.3.

Tüübi identifitseerimistunnus, kui see on märgitud traktorile

0.3.1.

Märgistuse asukoht

0.4.

Traktori kategooria

0.5.

Komplektse traktori tootja nimi ja aadress1

 

Baastraktori tootja nimi ja aadress1, 3

 

Mittekomplektse traktori1, 3 kõige hilisema kooste-etapi teostanud tootja nimi ja aadress

 

Komplekteeritud traktori tootja nimi ja aadress1, 3

0.8.

Koostetehas(t)e nimi (nimed) ja aadress(id)

Allakirjutanu kinnitus tootja andmete korrektsuse kohta nimetatud traktori(te) osas ja lisatud katsetulemuste kehtivuse kohta traktoritüübi suhtes

1.

Komplektsete ja komplekteeritud traktorite/variantide1 korral

 

Sõidukitüübi vastavus/mittevastavus1 Eestis kehtivatele nõuetele

2.

Mittekomplektsete traktorite/variantide1 korral

 

Traktoritüübi vastavus/mittevastavus1 Eestis kehtivatele nõuetele

3.

Tüübikinnituse omistamine / tüübikinnituse omistamisest keeldumine / tüübikinnituse tühistamine1

4.

Tüübikinnituse kehtivuse piirtähtaeg kuni pp/kk/aa

 

(Koht)

(Allkiri)

(Kuupäev)

 

Lisad:

1) infopakett

 

2) katsetulemused

Lk 2 (pöördel)

2

Käesoleva tüübikinnituse aluseks mittekomplektsete ja komplekteeritud traktorite või variantide korral on järgmiste mittekomplektsete traktorite tüübikinnitustunnistus(ed):

a)

1. etapp:
Baastraktori tootja
Tüübikinnitusnumber
Kuupäev
Kohaldatav variantidele

b)

2. etapp:
Tootja
Tüübikinnitusnumber
Kuupäev
Kohaldatav variantidele

c)

3. etapp:
Tootja
Tüübikinnitusnumber
Kuupäev
Kohaldatav variantidele

Kui tüübikinnitus hõlmab ühte või mitut mittekomplektset varianti, tuleb märkida komplektsed või komplekteeritud variandid.

Komplektne/komplekteeritud1 variant (variandid):

1 Valida sobiv.

2 Kui ei ole teada tüübikinnituse andmise ajal, tuleb täita hiljemalt traktori turule toomisel.

3 Vt lk 2 (pöördel).

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 20. juuli 2005. a määruse nr 80 «Ratastraktorite ja nende haagiste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 6

VÄIKESEERIA TRAKTORI RIIKLIKU TÜÜBIKINNITUSE TUNNISTUSEL ESITATAVAD ANDMED

Pädeva asutuse pitser

Teatis:

Tüübile:

1) väikeseeria traktori riiklik tüübikinnitus1 ;

1) komplektne traktor1;

2) väikeseeria traktori riikliku tüübikinnituse laiendamine 1;

2) komplekteeritud traktor1;

3) väikeseeria traktori riikliku tüübikinnituse andmisest keeldumine 1;

3) mittekomplektne traktor1;

4) väikeseeria traktori riikliku tüübikinnituse tühistamine 1.

4) komplektsete ja mittekomplektsete variantidega traktorid1 ;

 

5) komplekteeritud ja mittekomplektsete variantidega traktorid1 .

Tüübikinnitusnumber

Laiendamise põhjus

0.1.

Mark (tootja kaubanimi)

0.2.

Tüüp

0.2.1.

Kaubanimi/-nimed2

0.3.

Tüübi identifitseerimistunnus, kui see on märgitud traktorile

0.3.1.

Märgistuse asukoht

0.4.

Traktori kategooria

0.5.

Komplektse traktori tootja nimi ja aadress1

 

Baastraktori tootja nimi ja aadress1, 3

 

Mittekomplektse traktori1, 3 kõige hilisema kooste-etapi teostanud tootja nimi ja aadress

 

Komplekteeritud traktori tootja nimi ja aadress1, 3

0.8.

Koostetehas(t)e nimi (nimed) ja aadress(id)

Allakirjutanu kinnitus tootja andmete korrektsuse kohta nimetatud traktori(te) ja lisatud katsetulemuste kehtivuse kohta traktoritüübi suhtes

1.

Komplektsete ja komplekteeritud traktori/variantide1 korral:

 

Traktoritüübi vastavus/mittevastavus1 Eestis kehtivatele nõuetele

2.

Mittekomplektsete traktorite/variantide1 korral:

 

Traktoritüübi vastavus/mittevastavus1 Eestis kehtivatele nõuetele

3.

Tüübikinnituse omistamine / tüübikinnituse omistamisest keeldumine / tüübikinnituse tühistamine1.

4.

Tüübikinnituse kehtivuse piirtähtaeg kuni pp/kk/aa.

 

(Koht)

(Allkiri)

(Kuupäev)

 

Lisad:

1) infopakett

 

2) katsetulemused

Lk 2 (pöördel)

2

Käesoleva tüübikinnituse aluseks mittekomplektsete ja komplekteeritud traktorite või variantide korral on järgmiste mittekomplektsete traktorite tüübikinnitustunnistus(ed):

a)

1. etapp:
Baastraktori tootja
Tüübikinnitusnumber
Kuupäev
Kohaldatav variantidele

b)

2. etapp:
Tootja
Tüübikinnitusnumber
Kuupäev
Kohaldatav variantidele

c)

3. etapp:
Tootja
Tüübikinnitusnumber
Kuupäev
Kohaldatav variantidele

Kui tüübikinnitus hõlmab ühte või mitut mittekomplektset varianti, tuleb märkida komplektsed või komplekteeritud variandid.

Komplektne/komplekteeritud1 variant (variandid):

1 Valida sobiv.

2 Kui ei ole teada tüübikinnituse andmise ajal, tuleb täita hiljemalt traktori turule toomisel.

3 Vt lk 2 (pöördel).

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 20. juuli 2005. a määruse nr 80 «Ratastraktorite ja nende haagiste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 7

TOOTE RIIKLIKU TÜÜBIKINNITUSE TUNNISTUSEL ESITATAVAD ANDMED

Pädeva asutuse pitser

Teatis toote vastavuse/mittevastavuse kohta1 kehtivatele nõuetele.

1.

Toote valmistaja kaubamärk või mark

2.

Valmistaja tähis

3.

Valmistaja nimetus ja aadress

4.

Valmistaja esindaja nimetus2

5.

Aadress

6.

Toode vastab/ei vasta1 Eestis kehtivatele nõuetele

7.

Allakirjutanu

8.

Koht

9.

Kuupäev

10.

Allkiri

Lisa:

Kontrollakt

1 Valida sobiv.

2 Vajadusel.

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 20. juuli 2005. a määruse nr 80 «Ratastraktorite ja nende haagiste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 8

ÜKSIKTRAKTORI KINNITUSE TUNNISTUSEL ESITATAVAD ANDMED

Pädeva asutuse pitser

Teatis üksiktraktori kinnituse väljastamise / üksiktraktori kinnituse väljastamisest keeldumise / üksiktraktori kinnituse tühistamise 1 kohta vastavalt kehtivatele nõuetele.

Kinnitusnumber

1.

Mark (tootja kaubanimi)

2.

Tüüp

3.

Kaubanimi/-nimed

4.

Tüübi identifitseerimistunnus, kui see on märgitud traktorile

5.

VIN-kood (tehasetähis)

6.

Traktori kategooria

7.

Traktori tootja nimi ja aadress

8.

Koostetehas(t)e nimi (nimed) ja aadress(id)

Allakirjutanu kinnitus, et traktor vastab/ei vasta1 Eestis kehtivatele nõuetele

9.

Tüübikinnituse omistamine / tüübikinnituse omistamisest keeldumine 1

 

(Koht)

(Allkiri)

(Kuupäev)

 

Lisad:

1) infopakett

 

2) kontrollakt

1 Valida sobiv

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 20. juuli 2005. a määruse nr 80 «Ratastraktorite ja nende haagiste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 9

TÜÜBIVASTAVUSE TUNNISTUSEL ESITATAVAD ANDMED

Pädeva asutuse pitser

1.

Baastraktori valmistaja nimi ja aadress

2.

Traktori viimase ehitusstaadiumi valmistaja nimi ja aadress

3.

Traktori sissevedaja nimi ja aadress

4.

Tüüp

5.

Variant

6.

Versioon

7.

Tüübikood

8.

Traktori kategooria

9.

Mark

10.

Mudel

11.

VIN-kood (tehasetähis)

12.

Ehitusaasta

13.

Mudel ja modifikatsioon

14.

Kere tüüp

15.

Kere (kabiini) värvus

16.

Mootori tüüp

17.

Töömaht

18.

Võimsus

19.

Pikkus

20.

Laius

21.

Kõrgus

22.

Uste arv

23.

Istekohti koos juhiga

24.

Istekohti juhi kõrval

25.

Kiiruspiirang

26.

Telgi kokku

27.

Veotelgi

28.

Juhttelgi

29.

Täismass

30.

Tühimass

31.

Kandevõime

32.

Registrimass

33.

Lubatud teljekoormus ees

34.

Lubatud teljekoormus keskel

35.

Lubatud teljekoormus taga

36.

Registriteljekoormus ees

37.

Registriteljekoormus keskel

38.

Registriteljekoormus taga

39.

Piduriteta haagise lubatud suurim mass

40.

Piduritega haagise lubatud suurim mass

41.

Rehvi mõõdud esiteljel

42.

Rehvi mõõdud tagateljel

43.

Tüübikinnituse number

44.

Tüübikinnituse väljastamise kuupäev

45.

Allakirjutanu

46.

Koht

47.

Allkiri

 

/otsingu_soovitused.json