Teksti suurus:

Värska Avatud Noortekeskuse põhimääruse muutmine

Väljaandja:Värska Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2007, 94, 1153

Värska Avatud Noortekeskuse põhimääruse muutmine

Vastu võetud 19.04.2007 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 5, §23, Värska valla põhimääruse (Vvm 18.03.2003 nr 14; 25.01.2007nr 1-3/6) § 6, § 8 alusel

VÄRSKA AVATUD NOORTEKESKUSE PÕHIMÄÄRUS

§ 1 Üldsätted

(1) Värska Avatud Noortekeskus (edaspidi noortekeskus) asutatakse Värska vallavolikogu otsusega. Noortekeskus töötab munitsipaalasutusena ning tema kõrgemaks organiks on Värska vallavalitsus.

(2) Noortekeskusel on oma eelarve ning sümboolika. Noortekeskus ei ole iseseisev juriidiline isik.

(3) Noortekeskuse asukoha aadressiks on Pikk 30c, Värska vald, Põlvamaa.

(4) Noortekeskus juhindub oma töös Eesti Vabariigi õigusaktidest, Värska vallavolikogu ja Värska vallavalitsuse normatiivaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

(5) Noortekeskuse põhimääruse kinnitab ning teeb selles muudatusi ja täiendusi Värska vallavolikogu Värska vallavalitsuse ettepaneku alusel.

§ 2 Noortekeskuse eesmärgid

(1) Noortekeskuse eesmärkideks on:
1) piirkondliku noorsootöö arendamine, suunamine ja korraldamine;
2) piirkonna noortele vaba aja veetmise võimaluste loomine, erinevate noorteprojektide ja –programmide teostamise kaudu;
3) noorte arengu ning sotsialiseerumise toetamine;
4) noorsootöö erinevate teenuste võimaldamine (informatsiooni, nõuande ja koolituse saamine, huvitegevuse võimaldamine);
5) noore inimese ühiskonnapädevaks, tööturul toimetulevaks, algatusvõimeliseks, tegusaks ja igakülgselt haritud kodanikuks kujundamine.

§ 3 Noortekeskuse tegevuse ülesanded

(1) Piirkondliku noorsootöö arendamiseks noortekeskus:
1) osaleb noortekeskuse arengukava koostamise protsessis ja planeerib selle läbiviimist;
2) osaleb noorsootöö eelarve projekti koostamises;
3) toetab noorte omaalgatust ja osaleb ning töötab koostöös kohaliku omavalitsusega välja noorsootöö arendusprojekte.

(2) Piirkondliku noorsootegevuse toetamiseks noortekeskus:
1) loob tingimused laste ja noorte huvigruppide, noorteklubide ja seltside tegevuseks;
2) korraldab noorsoo teavitamise ja nõustamise süsteemi jaoks vajalikku noori ja noorsootööd käsitleva teabe kogumist ning info edastamist;
3) koordineerib ja organiseerib koostöös nõustamiskeskuste ja psühholoogidega noorte kutse-, õiguslikku- ja sotsiaalpsühholoogilist nõustamist;
4) tegeleb noorte vaba aega sisustava, vaimseid huvisid ja eetilisi väärtushinnanguid arendava, eneseteostust ja meelelahutust võimaldavate tegevuste (loengusarjad, konverentsid, noorte klubiline tegevus, noorte omainitsiatiivil baseeruvad üritused jms) kavandamise, korraldamise ja koordineerimisega;
5) teeb koostööd erinevate huvikeskuste, laste- ja noorteorganisatsioonidega ning kultuuri- ja haridusasutustega;
6) arendab rahvusvahelist koostööd kohalikul tasandil eesmärgiga saada rahvusvahelise koostöö kaudu kogemusi ning ideid;
7) aitab kaasa noorte tööhõivekava väljatöötamisel;
8) võimaldab noortele noortekeskuse ruumide kasutamise üritusteks ja koosviibimisteks.

§ 4 Juhtimine

(1) Noortekeskuse tegevust koordineerib Värska vallavalitsuse sotsiaalnõunik.

(2) Noortekeskuse igapäevast tööd juhib ja korraldab noortekeskuse juhataja, kelle ülesanneteks on:
1) organiseerida noortekeskuse ürituste läbiviimist ning tagada keskusele pandud põhimäärusest tulenevate muude ülesannete täitmise;
2) teha Värska vallavalitsusele ettepanekuid noortekeskusesse personali töölevõtmiseks ja neile tööülesannete määramiseks;
3) koostada noortekeskuse sisekorraeeskirjad ja vastutada nende täitmise eest;
4) esitada vallavalitsusele kinnitamiseks noortekeskuse tegevuse aastaaruande ning eelarveprojekti;
5) koostada noortekeskuse ja kogu valla noorsooürituste plaani ja vastutada nende läbiviimise eest;
6) teha vallavalitsusele ettepanekuid noortekeskuse materiaalsete ja rahaliste vahendite hankimise ja kasutamise kohta;
7) kirjutada koostöös vallavalitsusega projekte noorteürituste läbiviimiseks lisaraha leidmiseks;
8) teha koostööd teiste valla allasutustega noorsooürituste läbiviimiseks;
9) koordineerida noortekeskuse ekstreemspordiväljaku kasutamist ja korrashoidu.

§ 5 Vara, vahendid ja majandustegevus

(1) Värska Avatud Noortekeskuse asutamisel antakse noortekeskusele kasutamiseks ruumid ja vara aadressil Pikk 30c, Värska vald, Põlvamaa. Noortekeskuse üheks osaks on ekstreemspordiväljak aadressil Vaikuse tänav, Värska, Põlvamaa.

(2) Noortekeskuse vara tekib:
1) Värska valla eelarves Värska vallavolikogu poolt eraldatud vahenditest;
2) juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest ja muudest seadusega lubatud eraldistest;
3) majandustegevuse tulemusena saadud vahenditest;
4) tasuliste ürituste korraldamisest ja teenuste realiseerimisel saadud vahenditest.

(3) Noortekeskusel on õigus korraldada tasulisi ja muid üritusi oma põhikirjaliste ülesannete täitmiseks.

(4) Noortekeskuse tegevuse tulemusena saadud vara kuulub Värska valla omandisse ning vara kasutamine toimub vastavalt Värska vallavolikogu poolt vastu võetud munitsipaalvara valdamise, kasutamise ja käsutamise korrale.

(5) Noortekeskuse raamatupidamist teostatakse tsentraliseeritult Värska vallavalitsuse poolt.

§ 6 Tegevuse reorganiseerimine või lõpetamine

(1) Noortekeskuse tegevus lõpeb reorganiseerimise või likvideerimise teel Värska vallavolikogu otsuse alusel.

(2) Noortekeskuse reorganiseerimisel või likvideerimisel teatab Värska vallavalitsus asjaosalistele noortekeskuse likvideerimisest vähemalt 4 kuud ette, nõuab tagasi vara ja võlad, rahuldab võlausaldajate nõuded, müüb vara või otsustab selle kasutamise muul viisil.

(3) Noortekeskuse likvideerimisel järele jäänud vara ja vahendeid haldab  Värska vallavalitsus.

§ 7 Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks Värska Vallavolikogu 05.08.2004.a. määrus nr 19 «Värska Avatud Noortekeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine» punkt 2 ning lisa.

§ 8 Määruse jõustumine

Määrus jõustub 23. aprillist 2007.a.

Volikogu esimees Vello SAAR

/otsingu_soovitused.json