Teksti suurus:

Parkimistasu kehtestamine Jõhvi linnas

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2007, 89, 1093

Parkimistasu kehtestamine Jõhvi linnas

Vastu võetud 19.04.2007 nr 70

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 2, kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 4 lõike 1, § 5 punkti 10 ja § 14¹ ning liiklusseaduse § 50 lõike 5, § 50¹ ja § 50² alusel.

§ 1.  Parkimistasu ja parkimistasu maksja

(1) Parkimistasu on kohalik maks, mis kehtestatakse vallasisese Jõhvi linna avalikul tasulisel parkimisalal parkimise korraldamise eesmärgil.

(2)  Parkimistasu maksja on mootorsõiduki juht.

(3)  Parkimistasu objekt on avalikul tasulisel parkimisalal pargitud mootorsõiduk ja haagis.

(4)  Parkimistasu kehtestamisel kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1)  parkimisala – Jõhvi linna territooriumil asuv avalik tänav, väljak või selle osa, kus parkimine ei ole keelatud;
2)  parkimiskoht – tänavakattele märgitud või märkimata koht parkimisalal, mis on ette nähtud ühe B-kategooria sõiduki parkimiseks.

(5)  Tasuline parkimisala tehakse teatavaks liikluskorraldusvahendite abil.

§ 2. Tasuline parkimisala

(1)  Avalik tasuline parkimisala Jõhvi linnas hõlmab:

1)  Raudtee tn 1 esine parkla;
2)  Raudtee tn 3 (mööblimaja) tagune parkla;
3)  Narva mnt 16 (Jõhvi Vene Gümnaasium) esine parkla;
4)  Narva mnt 14 (turg) esine parkla;
5)  Narva mnt 11 (kohtuhoone) paremal asuv parkimisala;
6)  Narva mnt 8 (Jewe) parkla;
7)  Keskväljak 6 (Kaubakeskus) tagune parkla;
8)  Keskväljaku parkla;
9)  Veski tänav Rakvere ja AS Viru Joogid vahelisel alal;
10)  Rakvere tn 3, 5, 7 ja 9 esine ala.

(2)  Parkimistasu makstakse parkimise eest avalikul tasulisel parkimisalal tööpäevadel ajavahemikus kella 8.00-18.00 ja laupäeval kella 9.00-15.00 (v.a. riiklikud pühad).

§ 3. Parkimistasu määrad

(1)  Parkimistasu määr § 2 lõikes 1 nimetatud parkimisalal on:

1 tund – 15  krooni;
1 päev – 75 krooni;
1 kuu  – 700 krooni;   
3 kuud – 1 600 krooni;
6 kuud – 2 800 krooni;
12 kuud – 5 000 krooni.

(2)  Parkimistasu määr C- ja D-kategooria sõidukitele on käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud parkimistasu määra korrutis kahega. 

(3)  Parkimistasu laekub Jõhvi valla eelarvesse.

§ 4.  Parkimistasu maksmine

(1)  Parkimistasu maksmine toimub liiklusseaduse § 501 lõikes 4 sätestatud korras. 

Parkimistasu maksmist tõendab:
1)  parkimispilet (sh parkimisautomaadi pilet);
2)  parkimisluba;
3)  mobiiltelefoni vahendusel käivitatud parkimisaeg;
4)  käivitatud kohtparkimisautomaadi näit;
5)  armatuurlauale nähtavale kohale paigaldatud parkimiskell;
6)  vallavalitsuse väljastatud soodusluba.

(2)  Parkimise õigust tõendav dokument tuleb paigaldada tasulises parkimisalas sõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt sõidukit oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaega või dokumendi kehtivust.

(3)  Mootorsõiduki juht peab parkimistasu maksma enne või vahetult pärast parkimise alustamist. Kui mootorsõiduki juht on parkimise algusaja kirjalikult või parkimiskella abil teada andnud, siis tekib parkimistasu maksmise kohustus 1 tunnimöödumisel parkimise alustamise hetkest.

(4)  Kui mootorsõiduki juht ei ole parkimise alustamisel parkimise algusaega käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud korras teatanud, tekib parkimistasu maksmise kohustus parkimise alustamise hetkest.

(5)  Mobiilside vahendusel parkimistasu maksmiseks tuleb parkimisaeg käivitada vastavat teenust pakkuva ettevõtja juhise järgi. Parkival sõidukil peab olema väljast nähtaval kohal esiklaasi taga vastav mobiilsideoperaatori logoga märgis. Parkimistasu kohustuse tekkimisel rakendatakse käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatut.

(6)  Parkimispilet tuleb sõidukijuhil alles hoida tasulisest parkimisalast lahkumiseni.

(7) Isikul, kes on ettemaksuna maksnud parkimistasu kolme või enama parkimiskoha eest 12 (kaheteistkümne) kalendrikuu ulatuses, on õigus kooskõlastatult vallavalitsusega tähistada see liiklusmärkidega või piirata. Pärast parkimise eest tasutud perioodi lõppemist on isik kohustatud liiklusmärgid või piirded kõrvaldama.

§ 5.  Viivistasu

(1)  Parkimistasu maksmata jätmise või tasutud parkimisaja ületamise korral teeb parkimisjärelevalve ametiisik (sh § 9 lõikes 1 nimetatud eraõigusliku juriidilise isiku töötaja) viivistasu määramise otsuse vastavalt liiklusseaduse §-le 50².

(2)  Parkimisjärelevalve ametiisik teeb viivistasu määramise otsuse, kui:

1)  parkimistasu on maksmata;
2)  tasutud parkimisaega on ületatud;
3)  tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole nõuetekohaselt täidetud või
4) tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole paigaldatud vastavalt § 4 lõigetes 2 ja 5 sätestatule.

(3)  Viivistasu määr ööpäevas on:

1) parkimistasu maksmata jätmise eest või tasutud aega on ületatud rohkem kui üks tund – 480  krooni;
2)  tasutud parkimisaja ületamisel kuni üks tund – 120 krooni.

(4)  Viivistasu maksja on mootorsõiduki omanik. Mootorsõiduki kasutaja on viivistasu maksja siis, kui mootorsõidukit kasutati kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel ning mootorsõiduki eest vastutava kasutaja andmed on kantud liiklusregistrisse.

(5) Kui mootorsõidukit ei ole tasulise parkimise kohast eemaldatud, on järelevalvet teostaval ametiisikul õigus vähemalt 24 tunni möödudes teha uus viivistasu otsus.

(6)  Viivistasu laekub Jõhvi valla eelarvesse.

§ 6.  Parkimistasu soodustused

(1)  Parkimistasu soodustust antakse füüsilisele isikule ühe A- või B-kategooria sõiduki parkimiseks tasulises parkimisalas tähtajaga kuni üks kalendriaasta, kui isiku elukohana on Eesti rahvastiku-registrisse kantud tasulises parkimisalas paikneva ehitise aadress ja sõiduk on isiku omandis või kasutuses tema nimel sõlmitud liisingulepingu alusel ning elukohaks oleva ehitise juurde kuuluval maa-alal (nt hoovis) ei ole võimalik korraldada sõidukite parkimist.

(2)  Parkimistasu määr lõikes 1 sätestatud juhul on 500 krooni kalendriaastas.

(3) Parkimistasu soodustust tõendavaks dokumendiks lõikes 1 sätestatud juhul on vallavalitsuse väljastatav parkimisluba, mis antakse konkreetse sõiduki parkimiseks konkreetselt piiritletud teelõigul.

§ 7.  Parkimistasu vabastused

(1)  Vallavalitsus võib põhjendatud taotluse alusel parkimistasust vabastada:
1)  isiku, kes Jõhvi vallaga sõlmitud lepingu alusel teeb Jõhvi linnas liikluskorraldustöid;
2)  muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

(2)  Parkimistasust on vabastatud liikumispuudega juht või pimedat inimest teenindava sõiduki juht liiklusseaduse §-s 54 sätestatud parkimiskaardi olemasolul.

(3) Vallavalitsusel on õigus ilmastikuoludest, operatiivülesannetest või muust liikluskorralduse muutmise vajadusest tulenevalt ajutiselt peatada tasulisel parkimisalal parkimistasu maksmise kohustus.

§ 8.  Parkimistasust vabastuse menetlemine

(1)  Parkimistasust vabastust võib anda kuni üheks eelarveaastaks.

(2) Parkimistasust vabastuse taotlemiseks esitatakse kirjalik taotlus vallavalitsusele. Parkimistasu vabastuse taotlemisel kogu eelarveaastaks esitatakse taotlus eelarveaastale eelneva kalendriaasta 1. novembriks. Vallavalitsus otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise 30 päeva jooksul arvates taotluse esitamisest. Vallavalitsus peab avalikku huvi parkimistasu vabastust andvas haldusaktis põhjendama.

(3) Parkimistasu vabastust tõendavaks dokumendiks on vallavalitsuse poolt konkreetse sõiduki parkimiseks väljastatav parkimisluba või §-s 7 lõikes 2 nimetatud parkimiskaart.

§ 9.  Parkimisjärelevalve teostamine

(1) Parkimisjärelevalvet korraldab vallavalitsus majandusosakonna kaudu. Parkimisjärelevalvet teostava ametiisiku õigused on vallavalitsuse korrakaitseametnikul. Vallavolikogu võib parkimis-järelevalve teostamise, parkimistasu maksmise kontrollimise ning liiklusseaduse §-s 50² sätestatud viivistasu määramise üle anda eraõiguslikule juriidilisele isikule. Eraõiguslik juriidiline isik osaleb menetluses oma töötaja kaudu, kellel laienevad liiklusseaduses ametiisiku kohta käivad sätted.

(2) Parkimisjärelevalvet teostaval ametiisikul on parkimistasu kogumisel kõik kohalike maksude seaduses, maksukorralduse seaduses ja liiklusseaduses sätestatud õigused.

§ 10.  Rakendussätted

(1) Tunnistada kehtetuks Jõhvi Linnavolikogu 18. detsembri 2003. a määrus nr 42 “Tasulise parkimise korra kehtestamine”.

(2)  Määrus jõustub 23. aprillil 2007. a.

Volikogu esimees Kalmer SOKMAN