Teksti suurus:

Euroopa Komisjoni teate alusel Riigihangete Ametile esitatava informatsiooni käsitlemise ja Euroopa Komisjonile edastamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.10.2011
Avaldamismärge:RT I 2007, 35, 220

Euroopa Komisjoni teate alusel Riigihangete Ametile esitatava informatsiooni käsitlemise ja Euroopa Komisjonile edastamise kord1

Vastu võetud 26.04.2007 nr 114

Määrus kehtestatakse «Riigihangete seaduse» § 110 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib hankija ja Riigihangete Ameti (edaspidi Amet) tegevust, kui Euroopa Komisjon (edaspidi Komisjon) on enne hankelepingu sõlmimist kirjalikult teavitanud Eesti Vabariiki ja hankijat Euroopa Liidu riigihangetealaste õigusaktide või neid rakendavate siseriiklike õigusaktide sätete ilmsest rikkumisest hankemenetluse läbiviimisel.

§ 2.  Hankija tegevus Euroopa Komisjonilt teate saamisel

  Hankija on kohustatud §-s 1 nimetatud teate saamisel Komisjonilt kohe edastama Ametile Komisjoni teate ärakirja ja kolme tööpäeva jooksul edastama Ametile kogu asjakohase informatsiooni vastava hankemenetluse kohta.

§ 3.  Riigihangete Ameti tegevus Euroopa Komisjonilt teate saamisel või hankijalt hankemenetluse kohta informatsiooni saamisel

  (1) Komisjonilt saadud teate või hankija poolt Ametile edastatud informatsiooni alusel kontrollib Amet hankija poolt hankemenetluse läbiviimise vastavust õigusaktides sätestatule.

  (2) Lõikes 1 nimetatud kontrolli teostab Amet «Riigihangete seaduses» sätestatud riikliku järelevalve teostamise korras.

§ 4.  Informatsiooni edastamine Euroopa Komisjonile

  (1) Amet saadab Komisjonile hankemenetluse läbiviimise kontrollimise lõpetamisel kontrolli tulemuse kohta kirjaliku teate, milles on ära näidatud tuvastatud õigusrikkumised. Amet saadab hankijale koopia Komisjonile saadetavast teatest.

  (2) Lõikes 1 nimetatud teate saadab Amet Komisjonile 21 päeva jooksul Komisjoni teate saamisest.

  (3) Kui Amet ei ole lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul kontrolli hankemenetluse läbiviimise üle lõpetanud või esinevad muud asjaolud, mis ei võimalda Komisjonile lõikes 1 nimetatud teadet saata, edastab Amet nimetatud tähtaja jooksul Komisjonile põhjendatud selgituse selle kohta, miks kontrolli hankemenetluse läbiviimise üle ei ole lõpetatud ja saadab lõikes 1 nimetatud teate Komisjonile esimesel võimalusel.

  (4) Kui lõikes 3 nimetatud selgitus põhineb asjaolul, et sama hankemenetlusega seoses on esitatud hankija tegevuse peale vaidlustus Ameti juures asuvale vaidlustuskomisjonile, saadab Amet vastavas menetluses siduva otsuse jõustumisel teate selle kohta Komisjonile.

Peaminister Andrus ANSIP


Rahandusminister Ivari PADAR


Riigisekretär Heiki LOOT


1Nõukogu direktiiv 89/665/EMÜ riiklike tarne- ja ehitustöölepingute sõlmimise läbivaatamise korra kohaldamisega seotud õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 395, 30.12.1989, lk 33–35), nõukogu direktiiv 92/13/EMÜ veevarustus-, energeetika-, transpordi- ja telekommunikatsioonisektoris tegutsevate üksuste hankemenetlusi käsitlevate ühenduse eeskirjade kohaldamisega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 76, 23.03.1992, lk 14–20).

/otsingu_soovitused.json