Teksti suurus:

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 "Kohtule dokumentide esitamise kord" muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.05.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 39, 662

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 "Kohtule dokumentide esitamise kord" muutmine

Vastu võetud 30.04.2007 nr 22

Määrus kehtestatakse «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 336 lõike 3 ja § 482 lõike 4 alusel.

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 «Kohtule dokumentide esitamise kord» (RTL 2006, 5, 77; 2007, 10, 163) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

«11infosüsteemide andmevahetuskihi (edaspidi X-tee) kaudu esitatav maksekäsu avaldus;»;

2) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11 X-tee kaudu.»;

3) määrust täiendatakse peatükiga 3¹ järgmises sõnastuses:

«31. peatükk
DOKUMENDI ESITAMINE X-TEE KAUDU

§ 91. Maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamine

(1) Tehniliste võimaluste olemasolul võib avaldaja maksekäsu kiirmenetluse avalduse aluseks olevad andmed kohtule esitada sõnumipõhiselt X-tee kaudu.

(2) Sõnumipõhise maksekäsu kiirmenetluse avalduse saab X-tee kaudu esitada juhul, kui avaldaja infosüsteem on X-teega liidestatud ning talle on teenus Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poolt kasutamiseks avatud.

(3) Justiitsministeerium avaldab sõnumipõhiselt esitatava maksekäsu kiirmenetluse avalduse andmete struktureerimis- ja paigaldusviisi nõuded ning tehnilised tingimused oma veebileheküljel.

(4) X-tee kaudu saab sõnumipõhist maksekäsu kiirmenetluse avaldust esitada sõltumata kohtu tööajast.

(5) X-tee kaudu edastatav sõnumipõhine maksekäsu kiirmenetluse avaldus loetakse kohtule esitatuks, kui see on salvestatud kohtute infosüsteemi. Sõnumi saatjale edastatakse selle kohta elektrooniline vastuvõtukinnitus.

(6) X-tee kaudu avalduse esitamisel toimub avalduse esitaja tuvastamine Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määrusega nr 331 «Infosüsteemide andmevahetuskihi rakendamine» kehtestatud korra kohaselt.

§ 92. Teenusega liitumine

(1) Teenusega liitumiseks tuleb esitada avaldus Justiitsministeeriumi kohtute osakonnale.

(2) Info teenusega liitumise korra ja tingimuste kohta avaldatakse Justiitsministeeriumi veebilehel.

§ 93. Avalduse esmane kontroll ja kohtu vastuvõtukinnitus

(1) Maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamisel X-tee kaudu saab esitaja automaatse vastuvõtukinnituse avalduse laekumise kohta kohtute infosüsteemi.

(2) Maksekäsu kiirmenetluse avalduse esmase kontrolli vormi- ning tehnilistest nõuetest kinnipidamise kohta teeb selle esitamisel kohtute infosüsteem.

(3) Kui sõnumipõhine maksekäsu kiirmenetluse avaldus edastatakse formaadis, mis ei vasta kehtestatud vormi- ning tehnilistele nõuetele, loetakse, et sõnumit ei ole esitatud ja see tagastatakse esitajale. Esitajale kuvatakse tagastamise põhjus.

(4) Vastuvõtukinnituses esitatakse avaldajale edastatud sõnumi põhjal loodud kohtuasjade numbrid, sõnumi saatmise aeg ja muu sõnumiga seonduv oluline info. Automaatne vastuvõtukinnitus ei ole esitatud dokumendi õigusliku korrektsuse tunnustamise alus.

§ 94. Väljatrükk paberkandjale

Kohtute infosüsteemi salvestatud sõnumi põhjal luuakse automatiseeritult maksekäsu kiirmenetluse avaldus. Avaldusest teeb kohtuametnik vajadusel väljatrüki paberkandjale.

§ 95. Avalduse täiendav kontrollimine

(1) Avalduse täiendav kontrollimine toimub kuni automatiseeritud kontrolliks tehniliste tingimuste loomiseni üldises korras kohtus kehtestatud tööjaotuse kohaselt.

(2) Kohus võib vajadusel nõuda sõnumi saatjalt avalduse täiendavat paberkandjal esitamist.».

Minister Rein LANG
Kantsler Margus SARAPUU

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json