Teksti suurus:

Kaitseliidu liikmete poolt Kaitseliidu ja kaitseliitlaste isiklike relvade, laskemoona ja erivahendite politseitegevuses osalemisel kasutamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RT I 2007, 35, 225

Kaitseliidu liikmete poolt Kaitseliidu ja kaitseliitlaste isiklike relvade, laskemoona ja erivahendite politseitegevuses osalemisel kasutamise kord

Vastu võetud 03.05.2007 nr 123

Määrus kehtestatakse «Kaitseliidu seaduse» § 16 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Kaitseliidu liikmete poolt politseitegevuses osalemisel Kaitseliidu kasutuses olevate riigile kuuluvate relvade ja Kaitseliidu omandis olevate relvade (mõlemad edaspidi Kaitseliidu relvad) ning «Kaitseliidu seaduse» tähenduses kaitseliitlase isiklike relvade, samuti Kaitseliidu ja kaitseliitlase laskemoona ja erivahendite politseitegevusse kaasavõtmist nende kasutamiseks kaitseliitlase poolt «Abipolitseiniku seaduses» sätestatud tingimustel.

§ 2.  Relvade kaasavõtmise otsustamine

  (1) Püstolit või revolvrit kaliibriga kuni 9 mm (kaasa arvatud) (edaspidi põhirelv), mis on kaitseliitlase isiklik relv või talle väljastatud Kaitseliidu relv, võib kaitseliitlane politseitegevusse kaasa võtta, kui talle ei ole antud teistsugust käsku.

  (2) Muude tulirelvade kaasavõtmise, mida ei loeta põhirelvaks käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel (edaspidi toetusrelv), otsustab Kaitseliidu ülem või tema volitatud pealik.

§ 3.  Laskemoona kaasavõtmise otsustamine

  (1) Kaitseliitlane võib tsiviilkäibes lubatud laskemoona kaasa võtta politseitegevusse, kui talle ei ole antud teistsugust käsku.

  (2) «Relvaseaduse» § 20 lõike 5 alusel kehtestatud siseministri määruses nimetatud tsiviilkäibes keelatud laskemoona politseitegevusse kaasavõtmise otsustab Kaitseliidu ülem või tema poolt volitatud pealik.

§ 4.  Erivahendite kaasavõtmine

  (1) Kaitseliitlasel on lubatud politseitegevusse kaasa võtta ainult politseitegevuses seadusega ettenähtud erivahendeid.

  (2) Kaitseliitlane võib talle Kaitseliidu poolt väljastatud erivahendeid kaasa võtta politseitegevusse, kui talle ei ole antud teistsugust käsku.

  (3) Kaitseliidu erivahendite väljastamise politseitegevusse kaasavõtmiseks otsustab maleva pealik või tema poolt volitatud pealik.

§ 5.  Toetusrelvade või tsiviilkäibes keelatud laskemoona kaasavõtmise taotlemine

  (1) Toetusrelvade või tsiviilkäibes keelatud laskemoona politseitegevusse kaasavõtmiseks esitab politseitegevust korraldava politseiasutuse, -osakonna või -jaoskonna juht vastavasisulise taotluse Kaitseliidule. Taotluses peab olema toodud selliste relvade või laskemoona kasutamise vajalikkuse üksikasjalik põhjendus ja politseitegevuse aeg.

  (2) Kaitseliidu ülem või tema poolt volitatud pealik teeb taotluse alusel otsuse ja teavitab sellest kirjalikult taotluse esitajat, arvestades taotluses nimetatud politseitegevuse aega, millesse toetusrelvi ja tsiviilkäibes keelatud laskemoona kaasa võtta soovitakse.

  (3) Kiiret tegutsemist nõudvas olukorras võib taotluse esitada ja otsusest teavitada suuliselt. Sellisel juhul on taotluse esitaja või otsuse tegija kohustatud esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui järgneva tööpäeva jooksul esitama taotluse või teavitama otsusest kirjalikult tagantjärele.

Peaminister Andrus ANSIP


Kaitseminister Jaak AAVIKSOO


Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json