Teksti suurus:

Kultuuriministri 12. juuli 2004. a määruse nr 9 “Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.05.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 40, 687

Kultuuriministri 12. juuli 2004. a määruse nr 9 “Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend” muutmine

Vastu võetud 03.05.2007 nr 8

Määrus kehtestatakse «Rahvaraamatukogu seaduse» § 6 lõike 2 alusel.

§ 1. Kultuuriministri 12. juuli 2004. a määruses nr 9 «Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend» (RTL 2004, 97, 1529; 2005, 91, 1368) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Järelkomplekteerimist võib iga raamatukogu teostada talle sobivaimal viisil (nt tellimine internetipoest vms).»;

2) paragrahvi 4 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Saatedokumendita saabunud teavikute kohta koostatakse vastuvõtuakt.»;

4) paragrahv 5 sõnastatakse järgmiselt:

« § 5. Teavikute arvestus

(1) Raamatukogu peab arvestust kogude suuruse, koostise ja rahalise väärtuse ning nendes tehtud muudatuste kohta raamatukogu elektroonilises andmebaasis või inventari- ja hulgiarvestusraamatus. Arvestuse alusel kontrollitakse varade olemasolu, koostatakse statistikaaruandeid ja analüüsitakse töötulemusi.

(2) Elektronkataloogis peetakse kõikide teavikute arvestust.

(3) Raamatukogu elektroonilises andmebaasis või inventari- ja hulgiarvestusraamatus peetakse teavikute hulgiarvestust arvuliselt, laadiliselt ja rahaliselt, lisandunud ja kustutatud teavikute ning kogude hetkeseisu üle. Liigiliselt ja keeleliselt arvestatakse ainult raamatuid.

(4) Ajakirju ja ajalehti arvestatakse aastakomplektidena. Ajalehtedel arvestatakse ainult lisandunud aastakomplekte.

(5) Raamatukogus peetakse jooksval aastal lisandunud teavikute nimetuste arvestust.

(6) Välisteeninduspunkti, rändraamatukogusse ja mujale (näitused, raamatukogudevaheline laenutus) viidavad teavikud märgistatakse elektronkataloogis, automatiseerimata raamatukogus peetakse nende kohta eraldi arvestust. Teavikute tagasi saabumisel raamatukogusse tehakse sellekohased parandused.

(7) Teavikute arvestuse dokumentatsioon ja andmebaas säilitatakse.»;

5) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 8 lõike 4 teises lauses asendatakse sõna «ja» sõnaga «või»;

7) paragrahvi 8 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa valla- või linnavolikogu kehtestatud korras.»;

8) paragrahvi 8 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Automatiseerimata raamatukogus märgitakse inventariraamatus kustutatud teaviku juurde kustutusakti number ja kinnitamise kuupäev ning kataloogis kustutatakse eksemplari inventarinumber.»;

9) paragrahvi 10 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Muusikateavikute erilaadide (noodid, auvised) liigitamisel võib kasutada ka teisi liigitussüsteeme.»;

10) paragrahvi 10 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Teavikud märksõnastatakse «Eesti üldine märksõnastik» (eum.nlib.ee) alusel.»;

11) paragrahvi 13 lõiget 1 täiendatakse pärast teist lauset lausega järgmises sõnastuses:

«Lugejapiletit võib asendada ID kaart.»;

12) paragrahv 14 sõnastatakse järgmiselt:

« § 14. Kojulaenutus, kohalkasutus ja külastus

(1) Laenutus registreeritakse lugejapileti esitamisel laenutuste andmebaasis või lugejakaardil. Lugejat teavitatakse tagastustähtajast.

(2) Automatiseerimata raamatukogus peetakse jooksva päeva laenutuste ja külastuste arvestust statistikalehel. Statistikalehe kokkuvõte kantakse raamatukogupäevikusse.

(3) Laenutuste andmebaasist või järjekorra registreerimise kartoteegist saadakse teavet reserveeringute kohta.

(4) Tagastatud teavikud kustutatakse laenutuste andmebaasist.

(5) Lugeja võib teaviku tagastustähtaega pikendada korduvalt, kui teavikut ei ole soovinud laenata teised lugejad. Tähtaja pikendamine loetakse uueks laenutuseks.

(6) Laenutusüksuseks on teaviku arvestusüksus. Laenutused jagunevad kojulaenutusteks ja kohalkasutusteks. Lugejarühma järgi arvestatakse eraldi laste- ja täiskasvanute laenutusi. Teaviku laadi järgi arvestatakse raamatute, ajakirjade, ajalehtede, auviste ja e-raamatute laenutusi. Kui ajakirju ei köideta aastakomplektideks kokku ja neid laenutatakse üksiknumbrite kaupa, loetakse laenutuseks üksiknumbri laenutus.

(7) Raamatute laenutusi arvestatakse ka liigi ja keele järgi.

(8) Teavikute (välja arvatud jadaväljaanded) kohalkasutamine töötaja vahendusel arvestatakse laenutusena. Kohalkasutuse registreerimiseks võib teha ka valikstatistikat.

(9) Külastusena arvestatakse lugeja ühekordset käiku raamatukokku, sõltumata sellest, mitut osakonda ta külastab, samuti osalemist raamatukogu korraldatud üritusel.

(10) Välisteeninduspunktis, rändraamatukogus ja koduteeninduses registreeritakse laenutusi ja külastusi nagu paikses raamatukogus.»;

13) määrust täiendatakse §-ga 141 järgmises sõnastuses:

« § 141. Lugeja vastutus ja tagatis

(1) Lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtpäevaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu, kuid mitte rohkem kui üks kroon iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta.

(2) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenamise õigus ära kuni üheks aastaks.

(3) Rahvaraamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud summade tasumiseks. Tähtpäevaks maksmata summa tasumiseks teeb valla- või linnavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.

(4) Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on valla- või linnavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

(5) Valla- või linnavalitsus võib käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud pädevuse anda valla- või linna ametiasutusele või ametiasutuse hallatavale asutusele.

(6) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:
1) lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole rahvaraamatukogu asukohajärgne vald või linn;
2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

Tagatise võtmise ja tagastamise korra kehtestab valla- või linnavalitsus.»;

14) paragrahvi 16 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.»

§ 2. Määrust rakendatakse 1. maist 2007. a.

Minister Laine JÄNES

Kantsler Siim SUKLES

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json