Teksti suurus:

Perioodi 2007–2013 tehnilise abi meetmete ja horisontaalse tehnilise abi meetme toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.05.2014, 10

Perioodi 2007–2013 tehnilise abi meetmete ja horisontaalse tehnilise abi meetme toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 30.04.2007 nr 30
RTL 2007, 40, 688
jõustumine 14.05.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.07.2007RTL 2007, 61, 110229.07.2007
03.04.2008RTL 2008, 29, 43014.04.2008, rakendatakse alates 1.01.2008
13.03.2009RTL 2009, 28, 36123.03.2009
20.04.2009RTL 2009, 37, 49701.05.2009
16.12.2009RTL 2009, 96, 143201.01.2010, osaliselt 1.01.2011
21.10.2010RT I, 01.11.2010, 101.01.2011
29.10.2010RT I, 09.11.2010, 101.01.2011
13.04.2011RT I, 19.04.2011, 422.04.2011
29.04.2014RT I, 06.05.2014, 109.05.2014

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 12 lõike 4 alusel.
[RT I, 19.04.2011, 4 - jõust. 22.04.2011]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse horisontaalse tehnilise abi meetme, elukeskkonna arendamise rakenduskava tehnilise abi meetme, majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehnilise abi meetme ja inimressursi arendamise rakenduskava tehnilise abi meetme (edaspidi kõik meetmed koos tehniline abi) raames antava struktuuritoetuse (edaspidi toetus) andmise, toetuse taotluse (edaspidi taotlus) menetlemise ja toetuse väljamaksmise ning toetuse kasutamise tingimused ja kord.
[RTL 2007, 61, 1102 - jõust. 29.07.2007]

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk

  Tehnilise abi raames toetuse andmise eesmärk on tagada rakenduskavade ning vajadusel ka «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud arengukava (edaspidi arengukava) ja ühtekuuluvuspoliitika 2014+ tõhus ja tulemuslik elluviimine, sealhulgas:
[RT I, 19.04.2011, 4 - jõust. 22.04.2011]
  1) tõsta toetuse andmist korraldavate asutuste töövõimekust ning tagada nende kvaliteetne töö toetuse andmisel ja väljamaksmisel;
  2) tagada taotluste kvaliteetne hindamine;
  3) teostada tulemuslikku seiret rakenduskavade või arengukava elluviimise üle;
  4) hinnata rakenduskavade või arengukava elluviimist;
  5) teostada uuringuid toetuse andmise asjakohasuse, mõju ning toetuse kasutamise võimaluste kohta;
  6) tagada tõhus järelevalve, audit ja kontroll toetuse kasutamise üle;
  7) teavitada toetuse taotlejaid (edaspidi taotleja) ja avalikkust toetuse taotlemise ja kasutamise võimalustest;
  8) tõsta toetuse saajate võimekust toetuse kasutamisel.

§ 3.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetatakse tegevusi, mis on otseselt vajalikud rakenduskavade ja tehnilise abi meetmete eesmärkide saavutamiseks. Vajadusel toetatakse tegevusi, mis on otseselt vajalikud arengukava rakendamiseks ja eesmärkide saavutamiseks ning ühtekuuluvuspoliitika 2014+ ettevalmistamiseks.
[RT I, 19.04.2011, 4 - jõust. 22.04.2011]

  (11) Kui tegevus on seotud kahe või enama rakenduskava rakendamisega, rahastatakse tegevust horisontaalse tehnilise abi meetmest. Kui tegevus on seotud ühe rakenduskava rakendamisega, rahastatakse tegevust vastava rakenduskava tehnilise abi meetmest.
[RT I, 06.05.2014, 1 - jõust. 09.05.2014]

  (2) Horisontaalse tehnilise abi meetme raames antakse toetust alljärgnevatele tegevustele:
[RTL 2007, 61, 1102 - jõust. 29.07.2007]
  1) toetuse andmise ettevalmistamine, sealhulgas toetust puudutava teabe edastamine potentsiaalsetele taotlejatele, taotlejate nõustamine sobiva rahastamisallika leidmisel ja projektiidee vormistamisel ning toetuse andmise ja väljamaksmisega seotud tegevuste ja protseduuride ettevalmistamine toetuse andmist korraldavates asutustes;
  2) toetuse andmiseks, väljamaksmiseks ja aruandluseks vajalikud tegevused toetuse andmist korraldavates asutustes;
  3) taotluste hindamine ja rahuldamisele kuuluvate taotluste väljavalimine;
  4) toetuste andmise ja kasutamise hindamine;
[RTL 2009, 96, 1432 - jõust. 01.01.2011]
  5) toetuste andmise ja kasutamise seire;
[RTL 2009, 96, 1432 - jõust. 01.01.2011]
  6) toetuse andmise ja kasutamise üle järelevalve, auditi ja kontrolli teostamine;
[RTL 2009, 96, 1432 - jõust. 01.01.2011]
  7) komisjonide ja töörühmade koosolekute korraldamine;
[RTL 2009, 96, 1432 - jõust. 01.01.2011]
  8) toetuse andmist ja kasutamist käsitlevate seminaride, koolituste ja muude toetuse andmist ning kasutamist tutvustavate ürituste korraldamine toetuse andmist korraldavate asutuste teenistujatele ja töötajatele, toetuse taotlejatele ning toetuse saajatele ning sellesisulistel üritustel osalemine;
[RTL 2009, 96, 1432 - jõust. 01.01.2011]
  9) toetuse andmise ja kasutamise uuringud;
[RTL 2009, 96, 1432 - jõust. 01.01.2011]
  10) toetuse andmise ja kasutamisega seotud teavitamistegevused, sealhulgas veebilehtede loomine, toimetamine ja hooldus, teavitamine trükimeedias ning tele- ja raadiokanalites, info- ja reklaammaterjalide väljaandmine ning teabepäevade korraldamine;
[RTL 2009, 96, 1432 - jõust. 01.01.2011]
  11) toetuse andmise ja kasutamise arvestuseks ning toetuse väljamaksmiseks infosüsteemide soetamine ja paigaldamine ning nende kasutamiseks vajalike tehniliste vahendite hankimine;
  12) toetuse andmise ja kasutamisega seotud dokumentide säilitamine.
[RTL 2009, 28, 361 - jõust. 23.03.2009]

  (3) Elukeskkonna arendamise rakenduskava, majanduskeskkonna arendamise rakenduskava ning inimressursi arendamise rakenduskava tehnilise abi meetmete raames antakse toetust alljärgnevatele tegevustele:
  1) rakenduskava elluviimise hindamine;
[RTL 2009, 96, 1432 - jõust. 01.01.2011]
  2) rakenduskava seirekomisjoni koosoleku ettevalmistamine ja läbiviimine;
[RTL 2009, 96, 1432 - jõust. 01.01.2011]
  3) rakenduskava elluviimist toetava uuringu teostamine;
[RTL 2009, 96, 1432 - jõust. 01.01.2011]
  4) rakenduskava tegevustest teavitamine, sealhulgas toetuse andmist ja kasutamist tutvustava veebilehe loomine, toimetamine ja hooldamine, teavitamine trükimeedias, tele- ja raadiokanalites, info- ja reklaammaterjalide väljaandmine ning teabepäeva korraldamine.
[RTL 2009, 96, 1432 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Lisaks lõikes 3 nimetatud tegevustele antakse elukeskkonna arendamise rakenduskava tehnilise abi meetme raames toetust alljärgnevatele tegevustele:
  1) [Kehtetu - RTL 2008, 29, 430 - jõust. 14.04.2008 - rakendatakse alates 1.01.2008]
  2) ekspertabi toetuse andmise ning kasutamisega seotud küsimuste lahendamiseks.

§ 4.   Projekti abikõlblikkuse periood

  Projekti abikõlblikkuse periood algab riigi jooksvale eelarveaastale eelneva aasta 1. novembril, kuid mitte varem kui 2007. aasta 1. jaanuaril ning lõpeb hiljemalt 2015. aasta 31. detsembril.
[RTL 2009, 96, 1432 - jõust. 01.01.2010]

§ 5.   Abikõlblikud kulud

  (1) Abikõlblikud on kulud, mis vastavad järgmistele tingimustele:
  1) kulud on seotud määruse § 3 lõigetes 2 ja 3 sätestatud tegevuste elluviimisega;
  2) [Kehtetu - RTL 2009, 96, 1432 - jõust. 01.01.2010]
  3) kuludokumendi koostamise kuupäev jääb taotluses sätestatud abikõlblikkuse perioodi või sellele järgneva 45 kalendripäeva sisse, kui kulude tekkimise aluseks olevad tegevused toimusid projekti abikõlblikkuse perioodil.
[RTL 2009, 96, 1432 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Horisontaalse tehnilise abi meetme raames on abikõlblikud järgmised kulud:
[RTL 2007, 61, 1102 - jõust. 29.07.2007]
  1) määruse § 3 lõigetes 2–4 nimetatud tegevustega seotud teenistujate ja töötajate ning ekspertide personalikulud ja värbamiskulud;
  2) täistööajaga töötavate toetuse andmise ja kasutamisega seotud teenistujate ja töötajate töökohtade sisustusele tehtavad laua, tooli, lambi, kappide, riiulite ning laua- ja mobiiltelefoni soetamise kulud;
[RTL 2009, 96, 1432 - jõust. 01.01.2010]
  3) toetuse andmisega ja kasutamisega seotud teenistujate ja töötajate üldkulud vastavalt «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 21 lõike 2 alusel kehtestatud korras sätestatule;
  4) taotleja või toetuse saaja kohta vajaliku informatsiooni või taotluse kontrollimiseks teabenõude esitamisega seotud kulud;
  5) toetuse andmisega seotud teenistujate ja töötajate teenistuslähetuste ja töölähetuste päevaraha, majutus- ja transpordikulu õigusaktides kehtestatud maksustamisele mittekuuluva piirmäära ulatuses ning välislähetuse reisikindlustuskulu;
[RTL 2009, 96, 1432 - jõust. 01.01.2010]
  6) toetuse andmise ja kasutamisega seotud tõlkekulud;
  7) ruumide ja presentatsioonitehnika rendikulud toetuse andmise ja kasutamisega seotud koosolekute, seminaride ja muude toetuse andmist ning kasutamist tutvustavate ürituste läbiviimiseks;
  8) osalejate toitlustamiskulu ning esineja, välja arvatud toetuse andmisega seotud teenistuja ja töötaja, majutus- ja transpordikulu muus õigusaktis kehtestatud maksustamisele mittekuuluva piirmäära ulatuses ning reisikindlustuskulu toetuse andmise ja kasutamisega seotud koosolekutel, seminaridel ja muude toetuse andmist ning kasutamist tutvustavatel üritustel osalemisel;
[RTL 2009, 96, 1432 - jõust. 01.01.2010]
  9) koolitusteenuse ostmise kulud toetuse saajate, toetuse andmisega seotud teenistujate ja töötajate koolitamiseks;
  10) toetuse andmise ja kasutamisega seotud hindamise kulu;
[RTL 2009, 96, 1432 - jõust. 01.01.2011]
  11) toetuse andmise ja kasutamisega seotud audititeenuse ostmise kulud;
  12) toetuse andmise ja kasutamisega seotud uuringu kulu;
[RTL 2009, 96, 1432 - jõust. 01.01.2011]
  13) toetuse andmise ja kasutamisega seotud teabematerjalide soetamise, paljundamise, toimetamise, kujundamise, trükkimise ja avaldamise ning tehnika ja varustuse ostmise kulud;
  14) toetuse andmist ja kasutamist tutvustavate tele- ja raadiosaadete produtseerimisega seotud kulud;
  15) toetuse andmist ja kasutamist tutvustavate veebilehtede loomise, toimetamise ja hooldusega seotud kulud;
  16) toetuse andmise ja kasutamisega seotud tarkvara ja riistvara soetamise ja paigaldamisega seotud kulud ning riistvara rentimise ja hooldamisega seotud kulud;
[RTL 2009, 28, 361 - jõust. 23.03.2009]
  17) kulud erisoodustuselt «Tulumaksuseaduse» § 48 lõike 4 mõistes tasutavale maksule käesolevas lõikes nimetatud kulude puhul;
  18) toetuse andmise ja kasutamisega seotud dokumentide arhiveerimiskulu;
[RTL 2009, 28, 361 - jõust. 23.03.2009]
  19) kohtumenetlusega seotud kulud, välja arvatud vastaspoole ja kolmanda isiku kohtumenetlusega seotud kulud.
[RT I, 06.05.2014, 1 - jõust. 09.05.2014]

  (3) Elukeskkonna arendamise rakenduskava, majanduskeskkonna arendamise rakenduskava ja inimressursi arendamise rakenduskava tehnilise abi meetmete raames on abikõlblikud järgmised kulud:
  1) rakenduskavaga seotud hindamise kulu;
[RT I, 06.05.2014, 1 - jõust. 09.05.2014]
  2) rakenduskava seirekomisjoni koosoleku ning rakenduskava teavitamistegevuse läbiviimiseks renditud ruumi ja presentatsioonitehnika rendikulu;
[RTL 2009, 96, 1432 - jõust. 01.01.2011]
  3) rakenduskava seirekomisjoni koosolekul ja teavitamisüritusel osaleja toitlustamiskulu;
[RTL 2009, 96, 1432 - jõust. 01.01.2011]
  4) rakenduskava teavitamisega ja seirekomisjoniga seotud tõlkekulu;
[RTL 2009, 96, 1432 - jõust. 01.01.2011]
  5) majutus- ja transpordikulu rakenduskava seirekomisjoni koosolekul osalemiseks ning rakenduskava teavitamistegevuse läbiviimiseks;
[RTL 2009, 96, 1432 - jõust. 01.01.2011]
  6) rakenduskavaga seotud uuringu kulu;
[RTL 2009, 96, 1432 - jõust. 01.01.2011]
  7) teabematerjalide soetamise, paljundamise, toimetamise, kujundamise, trükkimise ja avaldamise kulud rakenduskava seirekomisjoni koosolekute või rakenduskava teavitamistegevuste läbiviimiseks;
[RTL 2009, 96, 1432 - jõust. 01.01.2011]
  8) rakenduskava tutvustava tele- ja raadiosaate produtseerimise kulu;
[RTL 2009, 96, 1432 - jõust. 01.01.2011]
  9) rakenduskava tutvustava veebilehe loomise, toimetamise ja hoolduse kulu;
[RTL 2009, 96, 1432 - jõust. 01.01.2011]
  10) kulud erisoodustuselt «Tulumaksuseaduse» § 48 lõike 4 mõistes tasutavale maksule käesolevas lõikes nimetatud kulude puhul.

  (31) Toetuse saaja kooskõlastab uuringu ja hindamisega seotud lähteülesande korraldusasutusega e-posti teel. Uuringu või hindamise võib läbi viia enne korraldusasutuse kooskõlastust.
[RTL 2009, 96, 1432 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Lisaks lõikes 3 nimetatud abikõlblikele kuludele on elukeskkonna arendamise rakenduskava tehnilise abi meetme raames abikõlblikud järgmised kulud:
  1) [Kehtetu - RTL 2008, 29, 430 - jõust. 14.04.2008 - rakendatakse alates 1.01.2008]
  2) [Kehtetu - RTL 2008, 29, 430 - jõust. 14.04.2008 - rakendatakse alates 1.01.2008]
  3) [Kehtetu - RTL 2008, 29, 430 - jõust. 14.04.2008 - rakendatakse alates 1.01.2008]
  4) [Kehtetu - RTL 2008, 29, 430 - jõust. 14.04.2008 - rakendatakse alates 1.01.2008]
  5) [Kehtetu - RTL 2008, 29, 430 - jõust. 14.04.2008 - rakendatakse alates 1.01.2008]
  6) ekspertide palgakulu ja värbamiskulu toetuse andmise ning kasutamisega seotud küsimuste lahendamisel;
  7) toetuse andmise ning kasutamisega seotud ekspertteenuse ostmise kulud;
  8) ekspertide teenistuslähetuste ja töölähetuste päevaraha, majutus- ja transpordikulud toetuse andmise ning kasutamisega seotud küsimuste lahendamisel;
  9) [Kehtetu - RTL 2008, 29, 430 - jõust. 14.04.2008 - rakendatakse alates 1.01.2008]

§ 6.   Projekti omafinantseeringu määr

  (1) Projekti omafinantseeringu määr horisontaalse tehnilise abi meetme raames peab olema vähemalt 15% projekti kogueelarvest.
[RTL 2007, 61, 1102 - jõust. 29.07.2007]

  (2) Projekti omafinantseering elukeskkonna arendamise rakenduskava, majanduskeskkonna arendamise rakenduskava ja inimressursi arendamise rakenduskava tehnilise abi meetmete raames ei ole kohustuslik.

§ 7.   Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel korraldusasutusele esitatud dokumente taotlejale ja toetuse saajale ei tagastata.

2. peatükk ABIKÕLBLIKKUSE PERIOODIGA 01.01.2007–31.12.2007 PROJEKTIDE TAOTLUSTE MENETLEMINE 

§ 8.   Taotleja

  (1) Tehnilise abi raames võivad taotlejaks olla riigiasutused või eraõiguslikud juriidilised isikud, kes vastavalt «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» §-dele 7–11 täidavad korraldusasutuse, makseasutuse, auditeeriva asutuse, rakendusasutuse või rakendusüksuse ülesandeid.

  (2) Lisaks lõikes 1 nimetatud asutustele ja isikutele võib taotlejaks olla Tööturuamet kui «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» alusel rakendusüksuse ülesandeid täitev asutus rakendusüksuse ülesannete täitmisega seotud kulude osas.

§ 9.   Taotlusele esitatavad nõuded

  Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlus on esitatud määruse lisas 1 toodud taotlusvormil ja taotlusele lisatav eelarve on määruse lisas 2 toodud vormil;
  2) taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged;
  3) taotlejaks on §-s 8 nimetatud asutus või isik;
  4) taotluse on allkirjastanud taotleja või tema esindusõiguslik isik;
  5) taotluses sisalduva projekti eelarves nimetatud kulud vastavad käesoleva määruse §-s 5 loetletud kuludele;
  6) taotluses sisalduva projekti eelarves toodud kulud vastavad käesoleva määruse lisas 3 sätestatud tehnilisest abist rahastatavate kulude piirmääradele;
  7) taotluses sisalduva projekti eelarve on põhjendatud ja realistlik ning sisaldab nõutavat omafinantseeringut.

§ 10.   Taotluse esitamine ja läbivaatamine

  (1) Taotlus esitatakse korraldusasutusele, kes kontrollib taotluse nõuetele vastavust.

  (2) Korraldusasutus võib projekti kulude vastavuse ning projekti eelarve põhjendatuse kontrollimiseks küsida taotlejalt täiendavat teavet. Teabe esitamiseks määrab korraldusasutus taotlejale vähemalt nelja tööpäeva pikkuse tähtaja. Kui taotleja täiendavat teavet tähtajaks ei esita, on korraldusasutusel õigus loobuda taotluse menetlemisest nende tegevuste või kulude suhtes, mille kohta lisateavet ei esitatud.

  (3) Kui taotluses esineb §-s 9 toodud nõuetest tulenevaid puudusi, esitab korraldusasutus taotlejale nõude puuduvate andmete või dokumentide esitamiseks või esitatud andmetes või dokumentides sisalduvate puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamiseks määrab korraldusasutus taotlejale vähemalt seitsme tööpäeva pikkuse tähtaja.

§ 11.   Taotluse rahuldamine

  (1) Kõigi nõuetele vastavate taotluste kohta teeb rahandusminister taotluse täieliku rahuldamise otsuse.

  (2) Kui taotleja ei ole käesoleva määruse § 10 lõike 3 kohaselt taotlusest puudusi kõrvaldanud, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

  (3) Kui käesoleva määruse § 9 punktides 1–4 toodud tingimused on täidetud, kuid osa projekti eelarves toodud kuludest ei vasta käesoleva määruse §-s 5 loetletud kuludele, rahuldatakse taotlus ainult abikõlblike kulude osas.

  (4) Rahandusminister teeb otsuse taotluse täieliku rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta 25 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist. Taotluse menetlemise tähtaega võib pikendada puuduste kõrvaldamiseks ette nähtud tähtaja võrra.

  (5) Koopia taotluse täieliku rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsusest saadetakse toetuse taotlejale kirjalikult.

§ 12.   Taotluse muudatustest teavitamine ja taotluse rahuldamise otsuse muutmine

  (1) Taotluse rahuldamise otsust võib muuta, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) lisandub täiendav tegevus;
  2) muutub projekti abikõlblikkuse periood;
  3) väheneb projekti eelarve.

  (2) Taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks esitab toetuse saaja sellekohase taotluse korraldusasutusele, teavitades kirjalikult muudatusest ja põhjendades muudatuse vajalikkust.

  (3) Rahandusminister teeb taotluse rahuldamise otsuse muutmise või muutmisest keeldumise otsuse 20 tööpäeva jooksul projekti muutmise taotluse esitamise päevast arvates.

  (4) Rahandusminister keeldub taotluse rahuldamise otsuse muutmisest, kui toetuse saaja taotletavad muudatused ei ole vastavuses käesoleva määruse §-ga 9.

  (5) Koopia taotluse rahuldamise otsuse muutmisest või muutmisest keeldumise otsusest saadetakse toetuse saajale kirjalikult.

3. peatükk ABIKÕLBLIKKUSE PERIOODIGA 01.12.2007–31.08.2015 PROJEKTIDE TAOTLUSTE MENETLEMINE 

§ 13.   Taotleja

  (1) Tehnilise abi raames võib taotlejaks olla ministeerium, kes vastavalt «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» §-des 7–11 sätestatule täidab korraldusasutuse, makseasutuse, auditeeriva asutuse, rakendusasutuse või rakendusüksuse ülesandeid.
[RT I, 01.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Rakendusasutus taotleb tehnilise abi vahendeid ka oma meetme või prioriteetse suuna rakendusüksusele.

  (3) Lisaks lõikes 1 nimetatud asutustele ja isikutele võib taotlejaks olla Tööturuamet kui «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» alusel rakendusüksuse ülesandeid täitev asutus rakendusüksuse ülesannete täitmisega seotud kulude osas.

  (4) Sotsiaalministeerium kui «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» meetme 1.3 ja Euroopa Ühenduse Algatuse EQUAL rakendusüksuse ülesannete täitja alates 1. maist 2009. a, võib taotleda rakendusüksuse ülesannete täitmisega seotud kulusid.
[RTL 2009, 37, 497 - jõust. 01.05.2009]

§ 14.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust taotletakse vastavalt «Riigieelarve seaduses» sätestatud riigieelarve eelnõu koostamise korrale.

  (2) Rakendusasutus esitab tema valitsemisalas olevate toetuse saajate eelarved ja nende muudatused toetuse ja omafinantseeringu suuruse kohta meetmete lõikes kümne tööpäeva jooksul pärast iga-aastase riigieelarve jõustumist kirjalikult korraldusasutusele lisas 8 kehtestud vormil.
[RTL 2009, 96, 1432 - jõust. 01.01.2010]

§ 15.   Toetuse saaja

  (1) Tehnilise abi raames võivad toetuse saajaks olla toetuse andmist korraldava asutuse ülesandeid täitvad asutused või isikud ning teised rakendusüksuse ja rakendusasutuse ülesannete täitmisel kaasatud asutused või isikud.

  (2) Lisaks lõikes 1 nimetatud asutustele ja isikutele võib toetuse saajaks olla Tööturuamet kui «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» alusel rakendusüksuse ülesandeid täitev asutus rakendusüksuse ülesannete täitmisega seotud kulude osas.

  (3) Lisaks lõikes 1 nimetatud asutustele ja isikutele võib toetuse saajaks olla Sotsiaalministeerium kui «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» meetme 1.3 ja Euroopa Ühenduse Algatuse EQUAL rakendusüksuse ülesannete täitja rakendusüksuse ülesannete täitmisega seotud kulude osas.
[RTL 2009, 37, 497 - jõust. 01.05.2009]

§ 16.   Toetuse summa vähendamine või suurendamine

  (1) Toetuse summa vähendamine toimub vastavalt «Riigieelarve seaduses» sätestatud riigieelarve muutmise korrale.

  (2) Toetuse summat võib suurendada iga-aastases riigieelarve seaduses sätestatud tingimustel.
[RTL 2009, 96, 1432 - jõust. 01.01.2010]

4. peatükk TOETUSE VÄLJAMAKSMINE 
[RTL 2009, 28, 361 - jõust. 23.03.2009]

§ 17.   Toetuse väljamaksmine tasutud ja osaliselt tasutud kuludokumentide alusel

  (1) Toetuse väljamaksmiseks tasutud ja osaliselt tasutud kuludokumentide alusel esitab toetuse saaja korraldusasutusele väljamakse taotluse lisas 4 toodud vormil ning kuludokumentide nimekirja.

  (2) Väljamakse tegemiseks tasutud kuludokumentide alusel esitab toetuse saaja koos väljamakse taotlusega järgmised kulusid tõendavad dokumendid:
  1) tehingute puhul, mille abikõlblik kulu ilma käibemaksuta on vähemalt 6392 eurot, sõlmitud lepingu või garantiikirja koopia, lepingu ja garantiikirja puudumisel koopia väljastatud arvest;
[RT I, 09.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]
  2) tehingute puhul, mille abikõlblik kulu ilma käibemaksuta on vähemalt 6392 eurot, tasumist tõendavad dokumendid;
[RT I, 09.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]
  3) dokumendi, mis sisaldab projekti kuludesse kantavate transpordi-, side- ja üldkulude summat ning nende arvutamise metoodikat;
  4) töötasu esmakordsel hüvitamiseks esitamisel või töötasu muutumisel koopia töölepingust või avaliku teenistuja ametisse nimetamise käskkirjast või muust dokumendist, millega määratakse kindlaks töötasu suurus, ning koopia kinnitatud ametijuhendist või muust dokumendist, mis tõendab, et viiakse ellu toetatavaid tegevusi;
  5) töötasu korral töötasu ja maksude arvestust selgitav dokument;
  6) vajadusel muud korraldusasutuse poolt nõutud dokumendid.

  (3) Väljamakse tegemiseks osaliselt tasutud kuludokumentide alusel esitab toetuse saaja koos väljamakse taotlusega järgmised kulusid tõendavad dokumendid:
  1) tehingute puhul, mille abikõlblik kulu ilma käibemaksuta on vähemalt 6392 eurot, sõlmitud lepingu või garantiikirja koopia, lepingu ja garantiikirja puudumisel koopia väljastatud arvest;
[RT I, 09.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]
  2) dokumendi, mis sisaldab projekti kuludesse kantavate transpordi-, side- ja üldkulude summat ning kulude arvutamise metoodikat;
  3) töötasu esmakordsel hüvitamiseks esitamisel või töötasu muutumisel koopia töölepingust või avaliku teenistuja ametisse nimetamise käskkirjast või muust dokumendist, millega määratakse kindlaks töötasu suurus, ning koopia kinnitatud ametijuhendist või muust dokumendist, mis tõendab, et viiakse ellu toetatavaid tegevusi;
  4) töötasu korral töötasu ja maksude arvestust selgitav dokument;
  5) omafinantseeringu tasumist tõendavad dokumendid;
  6) vajadusel muud korraldusasutuse poolt nõutud dokumendid.

  (4) Korraldusasutus kontrollib toetuse saaja esitatud väljamakse taotlust ja sellele lisatud kuludokumente.

  (5) Kui toetuse saaja esitatud väljamakse taotlus on puudulik, teavitab korraldusasutus toetuse saajat puudustest seitsme tööpäeva jooksul väljamakse taotluse esitamisest arvates, määrates toetuse saajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Väljamakse tegemiseks peab toetuse saaja esitama parandatud väljamakse taotluse või lisainformatsiooni esitatud väljamakse taotluse kohta.

  (6) Väljamakse taotlus peab sisaldama kulusid, mis on toetuse saaja poolt tasutud viimase 90 kalendripäeva jooksul. Väljamakse taotluse esitamisel osaliselt tasutud kuludokumentide alusel peab taotlus sisaldama kulusid, mille osas on tasutud omafinantseeringu osa. Põhjendatud juhtudel ja kokkuleppel korraldusasutusega võib väljamakse taotluses kajastada eelmisest väljamakse taotlusest välja jäänud kulusid.

  (7) Kui kuludokumentide nimekirjas olevad kulud on abikõlblikud, makstakse toetus korraldusasutuse poolt toetuse saajale välja või loetakse ära kasutatuks ning esitatakse toetuse saaja poolt uus osaliselt tasutud kuludokumentide alusel makstav väljamakse taotlus vastavalt «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 23 lõike 4 alusel kehtestatud korrale.

  (8) Toetuse saaja esitab korraldusasutusele tasutud ja osaliselt tasutud kuludokumentide alusel väljamakstavate kulude prognoosi järgmisel kuul väljamaksmisele kuuluvate summade kohta elektrooniliselt hiljemalt jooksva kalendrikuu 20. kuupäeval.
[RTL 2009, 28, 361 - jõust. 23.03.2009]

§ 18.   Toetuse väljamaksmine ettemakse taotluse alusel

  (1) Riigiasutusest toetuse saajale makstakse toetust ainult ettemakse taotluse alusel.

  (2) Ettemakse taotlemisel esitab toetuse saaja korraldusasutusele ettemakse taotluse lisas 6 ja ettemakse taotluse prognoosi lisas 7 toodud vormidel.

  (3) Ettemakse taotlus koos järgmise kolme kuu kulude prognoosiga esitatakse korraldusasutusele ametliku kirjaga märtsi, juuni, septembri ja detsembri 20. kuupäevaks. Kui toetuse saaja ei soovi järgmise kolme kuu jaoks ettemakset, esitab ta korraldusasutusele e-postiga vastavasisulise teate.

  (4) Ettemakse taotluse alusel makstudtoetuse abikõlblike kulude tõendamiseks esitab toetuse saaja korraldusasutusele kuludokumentide nimekirja ning käesoleva määruse § 17 lõikes 2 nimetatud kuludokumendid ja tasumist tõendavad dokumendid ametliku kirjaga ettemakse andmisele järgneva neljanda kuu 15. kuupäevaks. Korraldusasutuselt ametlikult saadud nõusolekul võib toetuse saaja põhjendatud juhtudel taotleda kuludokumentide ja tasumist tõendavate dokumentide esitamist kord poole aasta jooksul.

  (5) Abikõlblike kulude tõendamisel loetakse ettemaksed ärakasutatuks väljamaksmise järjekorras.
[RTL 2009, 96, 1432 - jõust. 01.01.2010]

  (6) Korraldusasutus kontrollib toetuse saaja esitatud ettemakse taotlust, kuludokumente ja tasumist tõendavaid dokumente.

  (7) Kui toetuse saaja esitatud ettemakse taotlus või kuludokumentide nimekiri on puudulik, teavitab korraldusasutus toetuse saajat puudustest seitsme tööpäeva jooksul ettemakse taotluse või kuludokumentide nimekirja saamisest arvates, määrates toetuse saajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Toetuse saaja peab esitama parandatud ettemakse taotluse, kuludokumentide nimekirja ja lisainformatsiooni korraldusasutuse määratud tähtajaks.

  (8) Kui ettemaksest tehtud kulud on abikõlblikud, loetakse ettemakse ärakasutatuks vastavalt «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 23 lõike 4 alusel kehtestatud korrale.

  (9) Korraldusasutus võib arvestada kasutamata ettemakse jäägi järgmise ettemakse taotluse summast maha.
[RTL 2009, 28, 361 - jõust. 23.03.2009]

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 
[RT I, 19.04.2011, 4 - jõust. 22.04.2011]

§ 19.   Määruse rakendamine

  (1) Käesoleva määruse § 2 ja § 3 lõigete 1 ja 11 muudatusi, millega lisatakse toetatavate tegevuste hulka ühtekuuluvuspoliitika 2014+ ettevalmistamisega seotud tegevused, rakendatakse tagasiulatuvalt 2010. aasta jaanuarist.
[RT I, 06.05.2014, 1 - jõust. 09.05.2014]

  (2) Käesoleva määruse 2014. aasta aprillis jõustunud muudatusi rakendatakse tagasiulatuvalt 2014. aasta 1. jaanuarist.
[RT I, 06.05.2014, 1 - jõust. 09.05.2014]

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3
[Kehtetu - RTL 2009, 96, 1432 - jõust. 01.01.2010]

Lisa 4 

Lisa 5
[Kehtetu - RTL 2008, 29, 430 - jõust. 14.04.2008, rakendatakse alates 1.01.2008]

Lisa 6 

Lisa 7 

Lisa 8 

/otsingu_soovitused.json