Teksti suurus:

Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 87 “Kauba riigi omandisse ülekandmise, samuti kauba tollijärelevalve all hävitamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.06.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 41, 703

Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 87 “Kauba riigi omandisse ülekandmise, samuti kauba tollijärelevalve all hävitamise kord” muutmine

Vastu võetud 03.05.2007 nr 31

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 55 alusel.

§ 1. Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruses nr 87 «Kauba riigi omandisse ülekandmise, samuti kauba tollijärelevalve all hävitamise kord» (RTL 2004, 50, 867) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse § 2 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) hävitamise teostaja nimi, isiku- või registrikood, aadress, andmed tegevus- või asukohajärgses keskkonnateenistuses registreerimise kohta ja «Jäätmeseaduses» sätestatud juhtudel jäätmeloa number;»;

2) määruse § 6 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) määruse § 6 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui kauba hävitamise kohta on teinud otsuse Veterinaar- ja Toiduameti või Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametnik ning vastavalt õigusaktidele hävitatakse kaup tolli järelevalve all, lähtutakse lõikes 1 nimetatud otsuse tegemisel järelevalveametniku otsusest.»;

4) määruse § 10 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Hävitamise meetod peab välistama kauba taaskasutuselevõtu sama kaubana, olema otstarbekas ja vastama «Jäätmeseaduses» ja muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.»;

5) määruse § 11 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) hävitamise tagajärjel tekkinud jäätmete liigid vastavalt «Jäätmeseaduse» § 2 lõike 4 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusele ning jäätmete kogus ja jäätmekäitlustoimingud vastavalt «Jäätmeseaduse» § 15 lõike 7 ja § 17 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusele.»;

6) määruse § 11 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui kauba hävitamise otsus on tehtud Veterinaar- ja Toiduameti või Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametniku otsuse alusel, saadetakse akti koopia ka hävitamise algatanud ametnikule.»;

7) määruse § 12 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrus jõustub 2007. aasta 15. juunil.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json