Teksti suurus:

Keskkonnaministri 4. detsembri 2006. a määruse nr 68 „Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv ja kalastuskaardi väljaandja määramine harrastuslikul kalapüügil 2007. aastal“ muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.05.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 40, 685

Keskkonnaministri 4. detsembri 2006. a määruse nr 68 „Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv ja kalastuskaardi väljaandja määramine harrastuslikul kalapüügil 2007. aastal“ muutmine

Vastu võetud 04.05.2007 nr 33

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 11 lõigete 11, 111 ja 12, § 19 lõike 3, «Keskkonnatasude seaduse» § 11 lõike 2 punkti 3 ja Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 «Kalapüügieeskiri» § 42 alusel ning tuginedes Eesti Maaülikooli Põllumajanduse ja Keskkonnainstituudi ettepanekutele.

Keskkonnaministri 4. detsembri 2006. a määrust nr 68 «Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv ja kalastuskaardi väljaandja määramine harrastuslikul kalapüügil 2007. aastal» (RTL 2006, 87, 1596) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 11 lõigete 11, 111 ja 12, § 19 lõike 3, «Keskkonnatasude seaduse» § 11 lõike 2 punkti 3 ja Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 «Kalapüügieeskiri» § 42 alusel ning tuginedes Eesti Maaülikooli Põllumajanduse ja Keskkonnainstituudi ja Taru Ülikooli Eesti Mereinstituudi ettepanekutele.»;

2) määruse paragrahvi 4 tekst loetakse esimeseks lõikeks ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Kalastuskaarte harrastuslikuks kalapüügiks Võrtsjärvel annab Keskkonnaministeeriumi Viljandi maakonna keskkonnateenistus.»;

3) paragrahvi 18 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Harrastuslikuks kalapüügiks § 17 lõikes 1 nimetatud veekogudel harpuunpüssi ja harpuuniga annavad kalastuskaarte kõik Keskkonnaministeeriumi maakonna keskkonnateenistused.»;

4) paragrahvi 19 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kalastuskaarte harrastuslikuks kalapüügiks lõikes 1 nimetatud veekogudel annavad kõik Keskkonnaministeeriumi maakonna keskkonnateenistused.»;

5) paragrahvi 20 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kalastuskaarte harrastuslikuks kalapüügiks lõikes 1 nimetatud veekogudel annavad kõik Keskkonnaministeeriumi maakonna keskkonnateenistused.»;

6) paragrahvi 23 lõiked 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Lõikes 2 nimetatud ajavahemikul on lubatud püügivahendiks sikuti.

(6) Lõikes 3 nimetatud ajavahemikul on lubatud püügivahendiks lihtkäsiõng, käsiõng, spinning, lendõng ja sikuti.»;

7) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

« (61) Lõikes 4 nimetatud ajavahemikul on lubatud püügivahendiks sikuti, spinning ja lendõng.»;

8) määrust täiendatakse peatükiga 41 järgmises sõnastuses:

«41. peatükk
VÄHIPÜÜK

§ 231. Kasutada lubatud vähipüügivahendi ööpäevade piirarv

(1) Harrastuslikul kalapüügil vähinata või vähimõrra (edaspidi vähipüügivahendite) kasutada lubatud vähipüügivahendi ööpäevade piirarv 2007. aastal on:

1) Harju maakonnas 100
2) Jõgeva maakonnas 150
3) Põlva maakonnas 200
4) Saare maakonnas 500
5) Tartu maakonnas 200
6) Valga maakonnas 200
7) Viljandi maakonnas 100
8) Võru maakonnas 200

(2) Vähipüügivahendi ööpäev on ööpäevades arvestatud kalastuskaardi kehtivusaja ja kalastuskaardile kantud püügivahendite arvu korrutis.

§ 232. Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest ühe vähipüügivahendiga Saare maakonnas

Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu Saare maakonnas kalapüügiõiguse eest üheks ööpäevaks ühe vähipüügivahendiga on:
1) vähinataga 30 krooni;
2) vähimõrraga 50 krooni.

§ 233. Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest ühe vähipüügivahendiga Harju, Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnas

Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest üheks ööpäevaks ühe vähipüügivahendiga Harju, Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi või Võru maakonnas on 30 krooni.

§ 234. Püügikitsendused vähipüügil 2007. aastal

(1) Vähipüük on 2007. aastal keelatud kuni 31. juulini ja 1. septembrist 31. detsembrini.

(2) Hiiu, Ida-Viru, Järva, Lääne, Lääne-Viru, Pärnu ja Rapla maakonnas on vähipüük 2007. aastal keelatud.

(3) 2007. aastal on keelatud püüda vähke, kelle pikkus otsaorgi tipust laka lõpuni, lakakarvakesi arvestamata, on väiksem kui 11 cm.»;

9) määruse paragrahvi 24 tekst loetakse esimeseks lõikeks ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Määruse §-d 231–233 jõustuvad 1. augustil 2007. a.».

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Annika UUDELEPP

/otsingu_soovitused.json