Teksti suurus:

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse ja omafinantseeringu auditi tegemise ning struktuuritoetuse kasutamise lõpetamise ja osalise lõpetamise deklaratsiooni esitamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.05.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2007, 36, 235

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse ja omafinantseeringu auditi tegemise ning struktuuritoetuse kasutamise lõpetamise ja osalise lõpetamise deklaratsiooni esitamise kord

Vastu võetud 08.05.2007 nr 125

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 9 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse struktuuritoetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamisega seotud subjektide juhtimis- ja kontrollisüsteemide auditi, projektiauditi ning vastavusauditi tegemise kord, auditite planeerimise, tegemise ja aruandluse kord ning toetuse kasutamise lõpetamise ja osalise lõpetamise deklaratsiooni koostamise ja esitamise kord.

  (2) Auditite planeerimisel, tegemisel ja aruannete koostamisel ning auditi tulemustest teavitamisel juhindub auditeeriv asutus käesolevast määrusest, Rahvusvahelise Siseaudiitorite Instituudi (The Institute of Internal Auditors) poolt avaldatud siseauditi standarditest, tegevusjuhistest ja eetikakoodeksist ning Euroopa Komisjoni ja Rahandusministeeriumi vastavatest juhendmaterjalidest.

§ 2.  Juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit

  (1) Juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit on Euroopa Liidu Nõukogu (edaspidi nõukogu) määruse (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999 (ELT L 210, 31.07.2006, lk 25–69), artikli 62 lõike 1 punktis a sätestatud tegevus, mille eesmärgiks on analüüsida ja hinnata toetuse andmise ja kasutamisega seotud subjektide juhtimis- ja kontrollisüsteemide tõhusust.

  (2) Juhtimis- ja kontrollisüsteemide auditi objektiks võivad olla kõik korraldus- ja makseasutuste, rakendusasutuste ja -üksuste (edaspidi toetuse andmist korraldavad asutused) ning toetuse saajate struktuuriüksused, süsteemid, protsessid ja tegevused, mis peavad tagama toetuse sihipärase kasutamise.

  (3) Auditeeriv asutus peab tagama, et kõikide toetuse andmist korraldavate asutuste juhtimis- ja kontrollisüsteeme auditeeritakse perioodi 2007–2013 jooksul vähemalt kaks korda.

§ 3.  Projektiaudit

  (1) Projektiaudit on nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 62 lõike 1 punktis b sätestatud tegevus, mille eesmärgiks on analüüsida ja hinnata:
  1) kas projekti või programmi tegevused vastavad meetme määruses või programmi juhendis toodud nõuetele ning kas need on teostatud otstarbekalt ja sihipäraselt;
  2) kas deklareeritud kulud vastavad toetuse saaja raamatupidamisaruannetele ja raamatupidamise algdokumentidele;
  3) kas toetuse saaja poolt deklareeritud kulud on vastavuses Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidega;
  4) kas toetuse saajale on toetus makstud õigeaegselt ja ettenähtud mahus.

  (2) Projektiauditi objektiks võivad olla kõik toetuse andmist korraldavate asutuste ja toetuse saajate kuludokumentide koostamise ja menetlemisega seotud süsteemid, funktsioonid, aruandlus, toetuse ja omafinantseeringuga seotud dokumendid ning muu teave, mis on audiitoritele vajalik hinnangu andmiseks.

§ 4.  Vastavusaudit

  (1) Vastavusaudit on asutuse juhtimis- ja kontrollisüsteemide nõuetele vastavusele hinnangu andmine.

  (2) Vastavusauditi tegemisel võib arvestada perioodil 2004–2006 teostatud auditite tulemusi, juhul kui hinnatav juhtimis- ja kontrollisüsteemide kirjeldus on olulises osas sama.

  (3) Vastavusauditite tulemusena koostab auditeeriv asutus Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1828/2006, milles sätestatakse rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi (ELT L 371, 27.12.2006, lk 1–159), XIII lisas toodud vormile vastava arvamuse ja selle juurde kuuluva aruande.

  (4) Auditeeriv asutus esitab lõikes 3 nimetatud arvamuse ja selle juurde kuuluva aruande korraldusasutusele, kes esitab need koos juhtimis- ja kontrollisüsteemide kirjeldusega nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 71 lõike 1 kohaselt Euroopa Komisjonile.

  (5) Makseasutus, auditeeriv asutus, rakendusasutused ning rakendusüksused esitavad korraldusasutusele iga aasta 31. augustiks juhtimis- ja kontrollisüsteemide kirjelduse muudatused 30. juuni seisuga. Kui juhtimis- ja kontrollisüsteemides ei ole jooksval aastal muudatusi tehtud, esitatakse korraldusasutusele vastavasisuline teade.

§ 5.  Auditi läbiviija

  (1) Auditeeriv asutus teostab juhtimis- ja kontrollisüsteemide auditit, projektiauditit ning vastavusauditit «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 9 lõikes 2 toodud volituste piires.

  (2) Auditeeriv asutus võib arvestada juhtimis- ja kontrollisüsteemide auditina ning projektiauditina rakendusasutuse või rakendusüksuse poolt teostatud auditit, kui selle tegemisel on juhindutud § 1 lõikes 2 nimetatud dokumentidest. Nimetatud auditid võib teha koostöös auditeeriva asutusega ning need nähakse ette auditeerimise aasta tööplaanis, näidates ära auditi läbiviijad.

2. peatükk AUDITITE PLANEERIMINE JA TEGEMINE 

§ 6.  Auditeerimise strateegia

  (1) Auditeeriv asutus koostab Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1828/2006 V lisas toodud vormi kohase auditeerimise strateegia.

  (2) Auditeerimise strateegia vaadatakse üle ja seda täiendatakse järgmise auditeerimise aasta tööplaani koostamisel.

  (3) Auditeeriv asutus esitab auditeerimise strateegia Euroopa Komisjonile kooskõlastamiseks vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 62 lõike 1 punktis c sätestatule. Pärast Euroopa Komisjoni kooskõlastuse saamist kinnitab auditeerimise strateegia auditeeriva asutuse juht.

§ 7.  Auditeerimise aasta tööplaan

  (1) Auditeerimise aasta tööplaani koostab auditeeriv asutus üks kord kalendriaastas lähtuvalt auditeerimise strateegiast ning valimi moodustamise metoodika kohaselt saadud valimist.

  (2) Valimi moodustamise metoodika töötab välja auditeeriv asutus vastavalt Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1828/2006 artiklile 17 ning IV lisas toodud juhendile.

  (3) Auditeerimise aasta tööplaani esitab auditeeriv asutus Euroopa Komisjonile koos auditeerimise strateegiaga käesoleva määruse § 6 lõike 3 kohaselt.

§ 8.  Auditi tegemine

  (1) Auditi tegemine hõlmab auditi planeerimist, auditi toimingute tegemist, lõpparuande koostamist ja tulemustest teavitamist. Auditi tegemisele järgneb soovituste rakendamise seire või järelaudit.

  (2) Auditi planeerimisel selgitatakse olulised kontrollivaldkonnad ning vajadusel määratakse auditi ulatus riskianalüüsi põhjal. Riskianalüüsi tegemise korral dokumenteeritakse see auditi tööpaberina.

  (3) Auditi juht koostab ja auditi eest vastutav isik või siseauditi juht kinnitab auditi kava, mis on auditi programmi aluseks.

  (4) Auditi kavas esitatakse järgmised andmed:
  1) auditi nimetus;
  2) auditi liik;
  3) auditi eesmärk ja ulatus;
  4) auditeeritav periood;
  5) auditi tegemise ajakava erinevate etappide lõikes ja auditi tegemise aeg kokku;
  6) auditi läbiviijate ja vajadusel kaasatud ekspertide nimed.

  (5) Auditi toiminguid tehakse vastavalt auditi programmile, milles esitatakse järgmised andmed:
  1) auditi toimingute kirjeldus;
  2) iga audititoimingu tegemise aeg ja toimingu läbiviija;
  3) auditi käigus märgitud viited toiminguid käsitlevatele tööpaberitele.

  (6) Auditi läbiviija esitab vähemalt kaks nädalat enne auditi toimingute algust auditeeritavale kirjaliku teate. Teates esitatakse auditi õiguslik alus, auditeerimise objekt, eesmärk ja ulatus, toimingute esialgne ajakava, auditi läbiviijate ja vajadusel kaasatud ekspertide nimed, auditi tulemusena tehtud tähelepanekute ja nende kohta kommentaaride esitamise esialgne tähtaeg ning vajadusel auditi käigus vajalike dokumentide esialgne loetelu. Kokkuleppel auditeeritavaga võib auditi toimingutega alustada varem.

  (7) Auditi läbiviija võib etteteatamise nõude täitmisest kõrvale kalduda plaaniväliste, asutuse juhilt saadud kiireloomuliste ülesannete täitmise või põhjendatud kahtluse korral, et etteteatamine võib moonutada auditi tulemust. Etteteatamise nõudest kõrvalekaldumise põhjendus esitatakse auditi kavas.

§ 9.  Järelaudit

  (1) Järelaudit on auditile järgnev tegevus, mille eesmärgiks on selgitada, kas ja kuidas on auditeeritav rakendanud auditi tulemusena antud soovitusi, ning vajadusel hinnata jätkuvat kooskõla kehtestatud nõuetega.

  (2) Järelaudit peab kajastuma auditeerimise aasta tööplaanis.

  (3) Järelauditile kohaldatakse käesolevas määruses sätestatud auditeerimise korda.

3. peatükk ARUANDLUS 

§ 10.  Auditi dokumentatsioon ja toimik

  (1) Auditi käigus saadud teave, mis on aluseks auditi lõpparuande koostamisel, peab olema dokumenteeritud.

  (2) Auditi käigus saadud dokumendid ja koostatud tööpaberid, millele tuginevad auditi lõpparuandes esitatud tähelepanekud, riskid ja soovitused, moodustavad auditi tõendusmaterjali, mis peab sisalduma auditi toimikus.

  (3) Auditi toimiku sisseseadmisel ja säilitamisel nii paberkandjal kui ka elektroonilisel kujul tuleb lähtuda asutuses kehtivatest eeskirjadest ja teistest asjaajamist reguleerivatest õigusaktidest.

§ 11.  Auditi lõpparuanne

  (1) Auditi tulemusena koostab auditi läbiviija auditi lõpparuande, kus tuuakse välja auditi käigus tehtud ja auditi toimikus sisalduvale tõendusmaterjalile tuginevad tähelepanekud, riskid ja soovitused.

  (2) Auditi lõpparuande projekt esitatakse auditeeritavale tutvumiseks ja faktivigade tuvastamiseks. Vajadusel võib auditeeritav esitada kirjalikke seisukohti. Auditeeritava seisukohad lisatakse auditi toimikusse ning auditi lõpparuandesse.

  (3) Lõpparuande allkirjastavad auditi juht ning auditi eest vastutav isik.

§ 12.  Auditi lõpparuande esitamine

  Rakendusasutuse või rakendusüksuse siseauditi juht esitab auditi lõpparuande auditeerivale asutusele ning vajadusel teistele õigusaktides ja rakendusasutuse või rakendusüksuse sisestes protseduurides ettenähtud isikutele 10 tööpäeva jooksul juhtimis- ja kontrollisüsteemi või projektiauditi lõpparuande allkirjastamisest arvates.

§ 13.  Auditi lõpparuande avalikustamine

  (1) Auditi läbiviija ei tohi avalikustada auditi käigus tehtud tähelepanekuid kolmandatele isikutele enne auditi lõpparuande kinnitamist.

  (2) Auditi lõpparuande elektrooniline versioon avaldatakse Rahandusministeeriumi veebilehel.

§ 14.  Auditeerimise aastaaruanne ja arvamus

  (1) Auditeeriv asutus koostab perioodil 2008–2015 igal aastal Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1828/2006 VI lisas toodud vormi kohase auditeerimise aastaaruande, mis kajastab eelmise aasta 1. juulist kuni asjaomase aasta 30. juunini tehtud auditite tulemusi.

  (2) Auditeeriv asutus koostab igal aastal Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1828/2006 VII lisas toodud vormi kohase arvamuse, mis sisaldab hinnangut toetuse andmist korraldavate asutuste juhtimis- ja kontrollisüsteemide toimimisele.

  (3) Auditeeriv asutus esitab perioodil 2008–2015 igal aastal auditeerimise aastaaruande ning arvamuse Euroopa Komisjonile hiljemalt 31. detsembriks.

  (4) Esimese aruande, mis käsitleb perioodi 1. jaanuarist 2007. a kuni 30. juunini 2008. a, esitab auditeeriv asutus Euroopa Komisjonile 31. detsembriks 2008. a.

§ 15.  Rikkumistest teavitamine

  Võimalikest õigusrikkumistest ja korruptsiooniohust teatades järgib auditi läbiviija õigusakte ja Rahvusvahelise Siseaudiitorite Instituudi poolt avaldatud siseauditi standardeid.

4. peatükk TOETUSE KASUTAMISE LÕPETAMISE JA OSALISE LÕPETAMISE DEKLARATSIOON 

§ 16.  Toetuse kasutamise lõpetamise deklaratsiooni esitamine

  (1) Vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 62 lõike 1 punktis e sätestatule esitab auditeeriv asutus Euroopa Komisjonile hiljemalt 31. märtsiks 2017. a Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1828/2006 VIII lisas toodud vormi kohase toetuse kasutamise lõpetamise deklaratsiooni, milles antakse hinnang lõppmaksetaotluse õigsusele ja lõplikus kuluaruandes käsitletavate tehingute seaduslikkusele ja korrektsusele.

  (2) Toetuse kasutamise lõpetamise deklaratsiooni koostamisel võtab auditeeriv asutus aluseks struktuuritoetuse registris olevad andmed ning rakenduskava lõpparuande.

  (3) Andmete ebapiisavuse korral viib auditeeriv asutus vajadusel läbi täiendavaid auditi toiminguid.

  (4) Koos toetuse kasutamise lõpetamise deklaratsiooniga esitab auditeeriv asutus Euroopa Komisjonile lõpliku kontrolliaruande, milles esitatakse:
  1) kokkuvõte kõikide Eesti Vabariigi ja Euroopa Ühenduse institutsioonide poolt Eestis läbiviidud auditite tulemustest, mis olid deklaratsiooni koostamise ajal auditeerivale asutusele kättesaadavad;
  2) toetuse kasutamise lõpetamise deklaratsiooni koostamisel kasutatud metoodika ja protseduuride kirjeldus ning teave.

  (5) Toetuse kasutamise lõpetamise deklaratsiooni allkirjastab auditeeriva asutuse juht.

§ 17.  Toetuse kasutamise osalise lõpetamise deklaratsiooni esitamine

  (1) Rakenduskava osalisel lõpetamisel hindab auditeeriv asutus eelmise aasta 31. detsembriks tehtud kulude seaduslikkust ning korrektsust.

  (2) Hindamise tulemusena koostab auditeeriv asutus Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1828/2006 IX lisas toodud vormi kohase toetuse kasutamise osalise lõpetamise deklaratsiooni.

  (3) Toetuse kasutamise osalise lõpetamise deklaratsiooni allkirjastab auditeeriva asutuse juht.

  (4) Auditeeriv asutus esitab toetuse kasutamise osalise lõpetamise deklaratsiooni Euroopa Komisjonile hiljemalt rakenduskava osalisele lõpetamisele järgneva aasta 31. detsembriks.

Peaminister Andrus ANSIP


Rahandusminister Ivari PADAR


Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json