Teksti suurus:

Mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisest teavitamise kord ja sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise üle järelevalve teostamise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.10.2010
Avaldamismärge:RTL 2007, 41, 699

Mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisest teavitamise kord ja sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise üle järelevalve teostamise täpsem kord1

Vastu võetud 08.05.2007 nr 70

Määrus kehtestatakse «Söödaseaduse» § 16 lõike 8 ja § 28 lõike 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse» § 8 lõikes 1 nimetamata sööda (edaspidi mitteloomne sööt) väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuvast riigist või territooriumilt (edaspidi ühenduseväline riik) Eestisse toimetamisest teavitamise kord, teavitamise avalduse sisu- ja vorminõuded, avaldusele lisatavate dokumentide loetelu ning sellise sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise üle järelevalve teostamise täpsem kord.

§ 2. Järelevalve teostamise koht

(1) Mitteloomse sööda Eestis vabasse ringlusse lubamiseks või Eesti kaudu Euroopa Liidu teise liikmesriiki toimetamiseks vajaliku nõusoleku andmiseks teostatakse sööda käitlemise kohta kehtestatud nõuete täitmise üle riiklikku järelevalvet (edaspidi järelevalve) üldjuhul tolli poolt aktsepteeritud tolliterminalis, tollilaos, hoiukohas või vabalaos.

(2) «Söödaseaduse» § 16 lõikes 5 ja § 16 lõike 6 punktis 2 sätestatud juhtudel teostatakse järelevalvet piiripunktis.

(3) Piiripunktis võib teostada järelevalvet alati, kui esineb kahtlus, et ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatav mitteloomne sööt ei ole nõuetekohane.

§ 3. Erimeetmetest teavitamine

(1) Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi Amet) edastab Maksu- ja Tolliametile viivitamata teabe sellise mitteloomse sööda kohta, mille nõuetekohasust peab Euroopa Liidu õigusaktist tulenevalt kontrollima piiripunktis.

(2) Kui Euroopa Liidu õigusaktiga määratakse kindlaks piiripunkt teatud mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamiseks, teavitab Amet sellest viivitamata Maksu- ja Tolliametit.

§ 4. Järelevalvedokumentide säilitamine

Amet säilitab järelevalvedokumente paberkandjal või elektrooniliselt 18 kuud arvates järelevalve teostamise päevast.

2. peatükk
EESTISSE TOIMETATUD MITTELOOMSE SÖÖDA VABASSE RINGLUSSE LUBAMINE

§ 5. Teavitamine Eestis vabasse ringlusse lubamise korral

(1) Mitteloomse sööda Eestis vabasse ringlusse lubamiseks vajaliku nõusoleku saamiseks esitab saadetise eest vastutav sööda käitleja vähemalt 24 tundi enne eespool nimetatud tolliprotseduuri rakendamist Ametile lisas 1 toodud vormi kohase avalduse koos järgmiste dokumentidega:
1) sööda saatedokumendid;
2) sööda nõuetekohasust tõendav dokument;
3) Euroopa Liidu tolliterritooriumile sisenemise liikmesriigi pädeva asutuse väljastatud dokument, mis tõendab mitteloomse sööda üle järelevalve teostamist, kui sööt on toimetatud Eestisse ühendusevälisest riigist teise liikmesriigi kaudu.

(2) Ameti nõudmisel esitatakse lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele ühendusevälise riigi pädeva asutuse väljastatud dokument, mis tõendab, et ühendusevälises riigis asuv ettevõte ja sellest Eestisse toimetatav sööt vastavad Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele või nendega samaväärsetele nõuetele.

§ 6. Vabasse ringlusse lubamise nõusoleku andmiseks tehtavad järelevalvetoimingud

(1) Enne ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatud mitteloomse sööda vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamist kontrollib Ameti järelevalveametnik (edaspidi järelevalveametnik) § 5 lõikes 1 nimetatud dokumentide alusel sööda nõuetekohasust, arvestades seejuures järelevalvetulemusi ja söödast tuleneva ohu võimalikkust.

(2) Ühendusevälisest riigist esmakordselt Eestisse toimetatud mitteloomse sööda vabasse ringlusse lubamise nõusoleku andmiseks teeb järelevalveametnik mitteloomse sööda:
1) identsuskontrolli, mille käigus kontrollib mitteloomse sööda vastavust § 5 lõikes 1 nimetatud dokumentidele;
2) füüsilise kontrolli, sealhulgas võtab vajaduse korral mitteloomse sööda nõuetekohasuse kontrollimiseks proove ja edastab need asjakohaste analüüside tegemiseks laboratooriumisse.

(3) Kui esineb kahtlus, et mitteloomne sööt ei ole nõuetekohane, teeb järelevalveametnik alati nii identsus- kui ka füüsilise kontrolli.

§ 7. Vabasse ringlusse lubamise nõusoleku andmine või sellest keeldumine

(1) Mitteloomse sööda kohta, mille nõuetekohasus on järelevalve käigus kindlaks tehtud, väljastab järelevalveametnik lisas 3 toodud vormi kohase dokumendi, millele teeb sööda vabasse ringlusse lubamiseks nõusoleva märke.

(2) Kui järelevalve käigus on kindlaks tehtud, et mitteloomne sööt ei ole nõuetekohane, väljastab järelevalveametnik lisas 3 toodud vormi kohase dokumendi, millele teeb märke, et keeldub andmast nõusolekut sööda vabasse ringlusse lubamiseks.

(3) Saadetise koosseisu kuuluva iga söödapartii kohta väljastatakse lisas 3 toodud vormi kohane dokument, mis edastatakse viivitamata saadetise eest vastutavale sööda käitlejale.

(4) Lõikes 2 sätestatud juhul teeb järelevalveametnik saadetise eest vastutavale sööda käitlejale ettekirjutuse, milles kohustab mitteloomse sööda suhtes kohaldama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) määruse nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141) artiklis 19 sätestatud asjakohast meedet.

(5) Kui järelevalveametnik keeldub andmast nõusolekut sööda vabasse ringlusse lubamiseks, teavitatakse keeldumisest ning mitteloomse sööda suhtes kohaldamisele kuuluvast meetmest viivitamata Maksu- ja Tolliametit.

3. peatükk
MITTELOOMSE SÖÖDA EESTI KAUDU EUROOPA LIIDU TEISE LIIKMESRIIKI TOIMETAMINE

§ 8. Teavitamine Eesti kaudu Euroopa Liidu teise liikmesriiki toimetamise korral

Mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eesti kaudu teise liikmesriiki toimetamise korral esitab saadetise eest vastutav sööda käitleja Ametile lisas 2 toodud vormi kohase avalduse koos mitteloomse sööda saatedokumentidega vähemalt 24 tundi enne:
1) saadetise kavandatavat piiripunkti jõudmist, kui mitteloomne sööt toimetatakse Eesti kaudu Euroopa Liidu teise liikmesriiki ning seda ei ladustata vahepeal Eestis;
2) saadetise Eestist Euroopa Liidu teise liikmesriiki lähetamist, kui lähetatakse Eestis tollijärelevalve all olevat ja ladustatud mitteloomset sööta.

§ 9. Teise liikmesriiki toimetamise nõusoleku andmiseks tehtavad järelevalvetoimingud

(1) Mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eesti kaudu teise liikmesriiki toimetamise korral kontrollib järelevalveametnik sööda saatedokumente.

(2) Kui esineb kahtlus, et ühendusevälisest riigist Eesti kaudu Euroopa Liidu teise liikmesriiki toimetatav mitteloomne sööt ei ole nõuetekohane, teeb järelevalveametnik mitteloomse sööda:
1) identsuskontrolli, mille käigus kontrollib mitteloomse sööda vastavust § 5 lõikes 1 nimetatud dokumentidele;
2) füüsilise kontrolli, sealhulgas võtab vajaduse korral mitteloomse sööda nõuetekohasuse kontrollimiseks proove ja edastab need asjakohaste analüüside tegemiseks laboratooriumisse.

(3) Järelevalveametnik teeb tehtud järelevalvetoimingute kohta märke lisas 3 toodud vormi kohasele dokumendile.

(4) Kui ühendusevälisest riigist Eesti kaudu Euroopa Liidu teise liikmesriiki toimetatavast mitteloomsest söödast on võetud proov sööda nõuetekohasuse kontrollimiseks, edastab Amet proovi laboratoorsete analüüside tulemused pärast nende selgumist viivitamata sööda sihtkohaks oleva Euroopa Liidu liikmesriigi pädevale asutusele.

§ 10. Teise liikmesriiki toimetamise nõusoleku andmine või sellest keeldumine

(1) Ühendusevälisest riigist Eesti kaudu Euroopa Liidu teise liikmesriiki toimetatava mitteloomse sööda kohta, mille nõuetekohasus on järelevalve käigus kindlaks tehtud, väljastab järelevalveametnik nõuetekohaselt täidetud lisas 3 toodud vormi kohase dokumendi.

(2) Kui järelevalve käigus on kindlaks tehtud, et mitteloomne sööt ei ole nõuetekohane, väljastab järelevalveametnik lisas 3 toodud vormi kohase dokumendi, millele teeb märke, et keeldub andmast nõusolekut mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eesti kaudu teise liikmesriiki toimetamiseks.

(3) Saadetise koosseisu kuuluva iga söödapartii kohta väljastatakse lisas 3 toodud vormi kohane dokument, mis edastatakse viivitamata saadetise eest vastutavale sööda käitlejale.

(4) Lõikes 2 sätestatud juhul teeb järelevalveametnik saadetise eest vastutavale sööda käitlejale ettekirjutuse, milles kohustab mitteloomse sööda suhtes kohaldama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) määruse nr 882/2004 artiklis 19 sätestatud asjakohast meedet.

(5) Kui järelevalveametnik keeldub andmast nõusolekut sööda ühendusevälisest riigist Eesti kaudu teise liikmesriiki toimetamiseks, teavitatakse keeldumisest ning mitteloomse sööda suhtes kohaldamisele kuuluvast meetmest viivitamata Maksu- ja Tolliametit.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 11. Mitteloomse sööda üle teostatud järelevalvet tõendav dokument

Paragrahvi 5 lõikes 2 nimetatud dokumenti on õigus nõuda kuni Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) määruse nr 882/2004 artiklis 48 nimetatud ühenduseväliste riikide nimekirja vastuvõtmiseni, millest on lubatud sööta importida.

§ 12. Järelevalve ümberkorraldamine

(1) Kuni 2007. aasta 1. juulini esitatakse mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisest teavitamise avaldus Taimetoodangu Inspektsioonile.

(2) Kuni 2007. aasta 1. juulini annab mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral selle vabasse ringlusse lubamise või Eesti kaudu Euroopa Liidu teise liikmesriiki toimetamise nõusoleku Taimetoodangu Inspektsiooni.

(3) Kuni 2007. aasta 1. juulini teostab järelevalvet mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise üle määruses sätestatud korras Taimetoodangu Inspektsioon.

§ 13. Määruse kehtetuks tunnistamine

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määrus nr 95 «Nõuded sööda üle järelevalve teostamisel ja järelevalve kord1» (RTL 2004, 68, 1123 2007, 9, 143) tunnistatakse kehtetuks.

1 komisjoni direktiiv 98/68/EÜ, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 95/53/EÜ artikli 9 lõikes 1 ettenähtud dokumendivorm ja teatavad söötade kolmandatest riikidest ühendusse toomise kontrolli nõuded (EÜT L 261, 24.09.1998, lk 32–38).

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 8. mai 2007. a määruse nr 70 «Mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisest teavitamise kord ja sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise üle järelevalve teostamise täpsem kord»
lisa 1

AVALDUS MITTELOOMSE SÖÖDA VABASSE RINGLUSSE LUBAMISE KOHTA

1. Tollivormistuse koht

2. Kavandatav tolliprotseduuri rakendamise aeg

3. Kauba saatja/eksportija (nimi ja aadress)

4. Kauba saaja (nimi ja aadress)

5. Deklaratsiooni esitaja/esindaja (nimi, telefon, faks)

6. Saatedokument
(nimetus ja number)
6.1. Laboratoorseteks analüüsideks proovid võetud EL Nõukogu direktiivi 96/25 artikli 6 kohaselt

[  ] jah                  [  ] ei

7. Päritolu
(ettevõtte päritoluriik ja aadress)
7.1. Ettevõtte tunnustamise või registreerimise number (selle olemasolu korral)
8. Sööda liik [  ] söödamaterjal

[  ] segasööt

[  ] söödalisand

[  ] eelsegu

[  ] erisöödamaterjal

[  ] erisööt

[  ] muu (täpsusta)

9. Sööda nimetus

10. Loomaliik, kellele sööt on mõeldud [  ] mäletsejad

[  ] sead

[  ] hobused

[  ] linnud

[  ] kalad

[  ] küülikud

[  ] teised põllumajandusloomad

[  ] lemmikloomad

[  ] teised loomad, kes ei ole põllumajandusloomad

11. Kauba tariifne klassifikatsioon

12. Pakendite arv

13. Brutomass (kg)

14. Netomass (kg)

Avalduse esitamise kuupäev ........................    Avalduse esitaja allkiri .............................

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 8. mai 2007. a määruse nr 70 «Mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisest teavitamise kord ja sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise üle järelevalve teostamise täpsem kord»
lisa 2

AVALDUS MITTELOOMSE SÖÖDA ÜHENDUSVÄLISEST RIIGIST EESTI KAUDU TEISE LIIKMESRIIKI TOIMETAMISE KOHTA

1. Teate esitamise kuupäev  

2. Tolliladu, tolliterminal, hoiukoht, vabaladu (nimetus)  

3. Kauba saatja/eksportija (nimi ja aadress)  

4. Kauba saaja (nimi ja aadress)  

5. Deklaratsiooni esitaja/esindaja (nimi, telefon, faks)  

6. Saatedokument (nimetus ja number)  

7. Päritolu
(ettevõtte päritoluriik ja aadress)
7.1. Ettevõtte tunnustamise või registreerimise number
(selle olemasolu korral)   
8. Sööda liik [  ] söödamaterjal

[  ] segasööt

[  ] söödalisand

[  ] eelsegu

[  ] erisöödamaterjal

[  ] erisööt

[  ] muu (täpsusta)

9. Sööda nimetus

11. Kauba tariifne klassifikatsioon

12. Pakendite arv

13. Brutomass (kg)

14. Netomass (kg)

Avalduse esitamise kuupäev ........................    Avalduse esitaja allkiri .............................

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 8. mai 2007. a määruse nr 70 «Mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisest teavitamise kord ja sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise üle järelevalve teostamise täpsem kord»
lisa 3

Kantsler Ants NOOT

ÕIEND
Lugeda lisa 3 punkt 7.1 õigeks sõnastuses "7.1 Tunnustamise või registreerimise number (olemasolu korral)."
Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 17 lg 3.1 p 1 ja Põllumajandusministeeriumi 6.02.2009. a e-kiri.

 


/otsingu_soovitused.json