Teksti suurus:

Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskuse põhimäärus

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.04.2013
Avaldamismärge:RTL 2007, 41, 706

Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskuse põhimäärus

Vastu võetud 10.05.2007 nr 45

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 alusel ja kooskõlas «Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse» § 12 lõikega 2 ja § 73 lõikega 1 ning «Välismaalaste seaduse» §-ga 1418.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus

  (1) Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus on Sotsiaalministeeriumi hallatav riigiasutus.

  (2) Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskuse nime ametlik tõlge inglise keelde on Illuka Reception Centre for Asylum Seekers.

§ 2.  Esindamine

  Oma ülesannete täitmisel esindab Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus (edaspidi vastuvõtukeskus) riiki.

§ 3.  Vastuvõtukeskuse tegevust reguleerivad õigusaktid

  Vastuvõtukeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, nende rahvusvaheliste konventsioonide ja lepingute nõuetest, millega Eesti Vabariik on ühinenud, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, sotsiaalministri määrustest ja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.  Finantseerimine ja eelarve

  Vastuvõtukeskus on riigieelarvest finantseeritav asutus. Vastuvõtukeskuse eelarve kinnitab, muudab ja selle täitmist kontrollib sotsiaalminister seaduses kehtestatud korras. Vastuvõtukeskusel on arvelduskontod Riigikassa kontsernikonto koosseisus.

§ 5.  Aruandekohustuslikkus

  Vastuvõtukeskus on aruandekohustuslik sotsiaalministri ees, kes sotsiaalala asekantsleri vahendusel suunab ja koordineerib vastuvõtukeskuse tegevust ning teostab teenistuslikku järelevalvet õigusaktides sätestatud korras.

§ 6.  Sümboolika

  (1) Vastuvõtukeskusel on sõõrikujuline 35-mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis ja selle ääres sõnad «ILLUKA VARJUPAIGATAOTLEJATE VASTUVÕTUKESKUS».

  (2) Vastuvõtukeskus võib kasutada õigusaktides kehtestatud korras registreeritud logo.

§ 7.  Asukoht

  Vastuvõtukeskus asub Ida-Virumaal Illuka vallas Jaama külas. Vastuvõtukeskuse postiaadress on: Jaama küla, Illuka vald, 41001, Ida-Viru maakond.

2. peatükk EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 8.  Vastuvõtukeskuse eesmärk

  (1) Vastuvõtukeskuse eesmärk on korraldada «Välismaalasele rahvusvahelise kaitse seaduse» § 12 lõikes 2 nimetatud teenuste osutamine:
  1) varjupaigataotlejale varjupaigamenetluse ajal;
  2) ajutise kaitse alusel elamisloa taotlejale ajutise kaitse menetluse ajal;
  3) välismaalasele, kes vaidlustab varjupaigataotluse suhtes tehtud otsuse kohtus, kaebamistähtajal;
  4) välismaalasele, kelle suhtes tehtud lahkumisettekirjutuse sundtäitmise on kohus peatanud, kohtumenetluse ajal;
  5) välismaalasele kaaluka avaliku huvi korral kuriteo tõendamiseseme asjaolude selgitamisele kaasaaitamiseks antava elamisloa taotluse läbivaatamise ja elamisloa kehtivuse ajal.

  (2) Vastuvõtukeskus korraldab «Välismaalasele rahvusvahelise kaitse seaduse» § 73 lõike 1 kohaselt vajadusel majutusteenuse osutamise rahvusvahelise kaitse saajale.

§ 9.  Vastuvõtukeskuse ülesanded

  (1) Vastuvõtukeskuse ülesandeks on korraldada taotlejale vastavalt vajadusele toetusena järgmiste teenuste osutamine:
  1) majutamine;
  2) «Välismaalasele rahvusvahelise kaitse seaduse» § 12 lõike 2 punktis 2 nimetatud taotleja varustamine toiduainetega või toitlustamine ning varustamine esmavajalike riietus- ja muude tarbeesemete ning hügieenivahendite ja rahaga hädapärasteks pisikulutusteks «Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse» § 36 lõikes 6 sätestatud määras või vastuvõtukeskuse poolt pakutavate teenuste asemel rahalise toetuse maksmine «Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse» § 36 lõigetes 4 ja 5 sätestatud määras;
  3) vältimatu abi ja tervisekontroll;
  4) hädavajalikud tõlketeenused ja eesti keele õpetamine;
  5) taotleja informeerimine tema õigustest ja kohustustest;
  6) seaduse alusel läbiviidavate toimingute tegemiseks vajalik transporditeenus;
  7) muud esmavajalikud teenused.

  (2) Vastuvõtukeskus korraldab rahvusvahelise kaitse saajale vajadusel majutusteenuse osutamise kuni kohalikku omavalitsusüksusesse elama asumiseni.

  (3) Vastuvõtukeskus võib käesolevas paragrahvis nimetatud teenuste osutamiseks sõlmida lepinguid teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega.

3. peatükk JUHTIMINE 

§ 10.  Vastuvõtukeskuse juhtimine

  Vastuvõtukeskust juhib juhataja, kellega sõlmib töölepingu sotsiaalminister.

§ 11.  Vastuvõtukeskuse juhataja pädevus ja ülesanded

  (1) Vastuvõtukeskuse juhataja:
  1) käsutab vastuvõtukeskuse valdusse antud riigivara ja vahendeid kooskõlas kehtivate õigusaktide ja käesoleva põhimäärusega;
  2) esindab vastuvõtukeskust riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustes ning suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega ilma volikirjata;
  3) annab volikirju vastuvõtukeskuse esindamiseks;
  4) sõlmib vastuvõtukeskuse nimel lepinguid;
  5) kinnitab vastuvõtukeskuse sisekorra- ja muud eeskirjad, asjaajamiskorra, töötajate ametijuhendid ning muud vastuvõtukeskuse töökorraldust reguleerivad juhendid ja korrad;
  6) kinnitab vastuvõtukeskuse töötajate koosseisu ja palgad ning sõlmib vastuvõtukeskuse töötajatega töölepingud, samuti kohaldab neile ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;
  7) annab oma pädevuse piires õigusaktide alusel ja nende täitmiseks käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi, mis on kohustuslikud täitmiseks vastuvõtukeskuse töötajatele;
  8) valmistab ette vastuvõtukeskuse eelarve ja esitab selle kinnitamiseks sotsiaalministrile;
  9) teeb sotsiaalministrile sotsiaalala asekantsleri kaudu ettepanekuid vastuvõtukeskuse tegevuse korraldamiseks;
  10) osaleb sotsiaalala asekantsleri kaudu vastuvõtukeskuse tegevust puudutavate õigusaktide eelnõude väljatöötamises;
  11) hoiab vastuvõtukeskuse pitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra;
  12) täidab muid õigusaktides sätestatud ülesandeid.

  (2) Juhataja ajutisel äraolekul asendab teda juhataja volitatud töötaja.

§ 12.  Vastuvõtukeskuse struktuur

  Vastuvõtukeskuse töövaldkondi juhivad spetsialistid. Vastuvõtukeskuse ülesannete täitmiseks alalisi struktuuriüksusi ei moodustata.

4. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 13.  Vastuvõtukeskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Vastuvõtukeskuse tegevuse korraldab ümber ja lõpetab Vabariigi Valitsus.

§ 14.  Rakendussäte

  Sotsiaalministri 1. septembri 1998. a määrus nr 47 «Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskuse põhimääruse kinnitamine» (RTL 1998, 273/274, 1134; 2003, 63, 896) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Maret MARIPUU


Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json