Teksti suurus:

Ühtekuuluvusfondi vahendite taotlemise, andmise ja kasutamisega seotud asutuste pädevus ja ülesanded ja vahendite andmise ning kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.05.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.07.2008
Avaldamismärge:

Ühtekuuluvusfondi vahendite taotlemise, andmise ja kasutamisega seotud asutuste pädevus ja ülesanded ja vahendite andmise ning kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 14.07.2005 nr 179
RT I 2005, 41, 338
jõustumine 24.07.2005

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

26.04 2007 nr 113 (RT I 2007, 36, 229) jõust. 18.05.2007

 

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 29 lõike 2 alusel.

[RT I 2007, 36, 229 – jõust. 18.05.2007]

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrus sätestab Ühtekuuluvusfondi vahendite (edaspidi toetus) taotlemise, andmise ja kasutamisega seotud asutuste pädevuse ja ülesanded ning toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja korra, sealhulgas nõuded taotlejale ning taotlusele, taotluse menetlemise tingimused ja korra ning järelevalve teostamise korra.

§ 2. Toetuse taotlemine

(1) Toetuse taotlejaks (edaspidi taotleja) võivad olla:
1) transpordiinfrastruktuuri eest vastutavad valitsusasutused;
2) keskkonnakaitsega seotud valitsusasutused;
3) kohalikud omavalitsused;
4) riigi osalusega transpordi-, energeetika- ja keskkonnaalal tegutsevad ettevõtjad;
5) kohaliku omavalitsuse osalusega transpordi-, energeetika- ja keskkonnaalal tegutsevad ettevõtjad;
6) mittetulundusühingud ja sihtasutused;
7) rakendusasutused «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 13 tähenduses (edaspidi rakendusasutus);
8) rakendusüksused «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 14 tähenduses (edaspidi rakendusüksus);
9) transpordi-, energeetika- ja keskkonnaalal tegutsevad ettevõtjad, kes täidavad avalikke ülesandeid.

(2) Toetust võib taotleda:
1) projektile «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 3 lõike 3 tähenduses (edaspidi projekt);
2) projekti etappidele, mis on tehniliselt või rahaliselt üksteisest sõltumatud. Projekti tehniliselt ja rahaliselt sõltumatu etapp hõlmab projekti eraldiseisvat tegevust või projekti teostamiseks vajalikke ettevalmistavaid, tehnilisi ja teostatavuse uuringuid;
3) projektide rühmale, kui rühma arvatud projektidel on ühine strateegiline eesmärk;
4) projekti ettevalmistavate uuringute jaoks, kaasa arvatud uuringud, mis on vajalikud projektide elluviimiseks, ning tegevuste jaoks, mis aitavad kaasa projektide seirele ja hindamisele ning tagavad projektide kooskõla ja vastavuse Euroopa Liidu teiste valdkondade poliitikatega.

(3) Toetust võib taotleda vaid nende tegevuste rahastamiseks, mis on kooskõlas Euroopa Ühenduse poliitikatega, sealhulgas keskkonnakaitse- või transpordipoliitikaga ning konkurentsipoliitikaga, «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 2 punktides 7 ja 8 nimetatud kavades (edaspidi toetuse kava) toodud eesmärkidega ning piirkonna- ja sektoraalsete poliitikatega, mis on ära toodud toetuse kava lisas.

(4) Toetust võib taotleda vaid nende kulude rahastamiseks, mis on vastavuses komisjoni määruses (EÜ) nr 16/2003, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1164/94 üksikasjalikud erirakenduseeskirjad seoses Ühtekuuluvusfondi osafinantseeritavate meetmetega seotud kulude abikõlblikkusega (EÜT L 2, 7.01.2003, lk 7–13), sätestatuga.

(5) Projekti, millele toetust taotletakse, kogumaksumus ei tohi olla väiksem kui 10 miljonit eurot. Väiksemate kuludega projektidele või projektide rühmadele saab toetust taotleda põhjendatud juhtudel vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1164/94, millega asutatakse Ühtekuuluvusfond (EÜT L 130, 25.05.1994, lk 1–13), artiklile 10.

[RT I 2007, 36, 229 – jõust. 18.05.2007]

 

§ 3. Toetuse taotluse esitamine

(1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja rakendusasutusele nõukogu määruse (EÜ) nr 1164/94, millega asutatakse Ühtekuuluvusfond, nõuetele vastava taotluse (edaspidi taotlus). Kui toetuse taotlejaks on rakendusasutus, esitatakse taotlus korraldusasutusele «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 10 tähenduses (edaspidi korraldusasutus ).

(2) Ühise taotluse võib esitada projektide kohta, mis vastavad vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
1) projekte teostatakse samas piirkonnas või samas transpordikoridoris vastavalt toetuse kasutamise kavas sätestatule;
2) projektid on omavahel seotud ühise eesmärgi kaudu.

(3) Taotlusega koos peab olema esitatud kinnitus projekti teostamiseks vajaliku omafinantseeringu olemasolu ning taotlemisel esitatud andmete õigsuse ja täielikkuse kohta. Taotlus peab olema allkirjastatud taotleja või taotlejate esindaja poolt.

(4) Taotleja peab koos taotlusega esitama kinnituse, et tegevusteks, milleks toetust taotletakse, ei ole saadud teisi «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» alusel antud või muid riiklikke toetusi või laene.

(5) Taotleja esitab toetuse kavas nimetatud projekti kohta rakendusasutusele taotluse kolmes originaaleksemplaris paberkandjal ja lisaks elektrooniliselt vastavalt taotluste esitamise ajakavale, mille rakendusasutus kooskõlastab korraldusasutusega iga kalendriaasta lõpus järgneva kalendriaasta kohta. Kui taotlust ei ole võimalik esitada elektroonilisel andmekandjal, esitab taotleja taotluse kolmeteistkümnes originaaleksemplaris paberkandjal.

[RT I 2007, 36, 229 – jõust. 18.05.2007]

 

§ 4. Toetuse taotluse menetlemine

(1) Rakendusasutus kontrollib 30 päeva jooksul taotluse saamisest arvates, kas taotlus on kooskõlas §-des 2 ja 3 sätestatuga ning teeb kindlaks, et:
1) taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust või tehtud pankrotiotsust;
2) taotlejal ei ole taotluse esitamisele eelnenud 12 kuu jooksul olnud maksuvõlga või juhul, kui on võlg, siis see on ajatatud ja taotleja on tasunud makseid ettenähtud summas ja tähtaegadel;
3) projekti teostamiseks ei ole samaaegselt esitatud taotlust struktuurifondidest toetuse saamiseks.

(2) Vajaduse korral küsib rakendusasutus taotlejalt täiendavaid dokumente.

(3) Kui toetuse taotlejaks on rakendusasutus, siis täidab lõikes 1 nimetatud ülesandeid korraldusasutus.

(4) Rakendusasutus võib lõikes 1 nimetatud kontrolli läbiviimiseks kaasata rakendusüksuse.

(5) Projekti rahastamise kohta kinnituse saamiseks edastab rakendusasutuse juht korraldusasutusele nõuetekohase ja rakendusüksuse poolt üle vaadatud rahastamistaotluse koos lisadega (edaspidi rahastamistaotlus) kahes eksemplaris paberkandjal ja kahes eksemplaris elektroonilisel andmekandjal. Kui rahastamistaotlust ei ole võimalik esitada elektroonilisel andmekandjal, esitab rakendusasutuse juht korraldusasutusele rahastamistaotluse kaheteistkümnes originaaleksemplaris paberkandjal. Koos rahastamistaotlusega esitatakse korraldusasutusele taotleja ja rakendusasutuse vahel sõlmitud omafinantseerimise eellepingu koopia. Kui taotleja on valitsusasutus, siis esitab rakendusasutus korraldusasutusele kirjaliku kinnituse omafinantseeringu olemasolu kohta ning omafinantseerimise kohta lepingut ei sõlmita.

(6) Korraldusasutus kontrollib 30 päeva jooksul rahastamistaotluse saamise päevast arvates rahastamistaotluse vastavust vorminõuetele ja teeb kindlaks, et:
1) tagatud on omafinantseeringu olemasolu;
2) taotleja on tähtaegselt tasunud varem eelstruktuurivahenditest või struktuuritoetuse vahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuuluvad summad;
3) projektile toetuse andmisel säilib tasakaal keskkonna- ja transpordiinfrastruktuuri toetuste summade vahel.

(7) Vajaduse korral küsib korraldusasutus rakendusasutuselt täiendavaid dokumente.

(8) Korraldusasutus edastab nõuetele vastava rahastamistaotluse toetuse saamiseks Euroopa Komisjonile.

(9) Euroopa Komisjonile rahastamistaotluse esitamisel vastutab korraldusasutus selle eest, et toetuse rahastamisotsuse tegemiseks oleks tagatud:
1) süsteemi olemasolu toetuse eraldamise ja kasutamise seiret võimaldava finants- ja statistilise informatsiooni kogumiseks;
2) süsteemi ja protseduuride olemasolu kulude abikõlblikkuse kontrollimiseks, toetuse andmise ja kasutamise normide rikkumise ennetamiseks, toetuse tagasinõudmiseks ning normide rikkumistest teatamiseks.

(10) Euroopa Komisjoni rahastamistaotluse kohta esitatud täiendavad küsimused edastab korraldusasutus vastamiseks rakendusasutusele ning määrab tähtaja nendele küsimustele vastamiseks. Rakendusasutuselt saadud teabe alusel esitab korraldusasutus vastused Euroopa Komisjonile.

(11) Seitsme päeva jooksul pärast projekti rahastamise kohta Euroopa Komisjoni otsuse (edaspidi rahastamisotsus) saamist teavitab korraldusasutus sellest rakendusasutust ja makseasutust.

 

§ 5. Toetuse andmine

(1) Pärast rahastamisotsuse saamist teeb rakendusasutus otsuse taotluse rahuldamise kohta ning teavitab sellest kirjalikult taotlejat ja korraldusasutust.

(2) Kui toetuse taotleja on rakendusasutus, teeb otsuse taotluse rahuldamise kohta korraldusasutus.

(3) Toetuse saajad võivad olla:
1) transpordiinfrastruktuuri eest vastutavad valitsusasutused;
2) keskkonnakaitsega seotud valitsusasutused;
3) kohalikud omavalitsused;
4) riigi osalusega transpordi-, energeetika- ja keskkonnaalal tegutsevad ettevõtjad;
5) kohaliku omavalitsuse osalusega transpordi-, energeetika- ja keskkonnaalal tegutsevad ettevõtjad;
6) mittetulundusühingud ja sihtasutused;
7) rakendusasutused;
8) rakendusüksused;
9) korraldusasutus;
10) auditeeriv asutus «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 12 tähenduses (edaspidi auditeeriv asutus);
11) transpordi-, energeetika- ja keskkonnaalal tegutsevad ettevõtjad, kes täidavad avalikke ülesandeid.

(4) Kui toetuse saaja on korraldusasutus või auditeeriv asutus, siis toetuse taotluse rahuldamise otsust ei tehta ning toetuse kasutamise aluseks on Euroopa Komisjoni rahastamisotsus.

[RT I 2007, 36, 229 –  jõust. 18.05.2007]

 

§ 6. Lepingute sõlmimine toetuse saajaga

(1) Hiljemalt toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemise päeval sõlmib rakendusasutus taotlejaga, kelle taotlus rahuldati (edaspidi toetuse saaja), ja rakendusüksusega projekti elluviimise lepingu, milles muu hulgas sätestatakse:
1) toetuse saaja kohustus tagada projekti elluviimine vastavalt Euroopa Komisjoni rahastamisotsuse, «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse», käesoleva määruse ja teiste õigusaktide nõuetele;
2) toetuse saaja kohustus tagada toetusest soetatud vara säilimine ja kasutamine vastavalt toetuse andmise tingimustele, kui see kohustus on pikaajalisem kui «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 41 lõike 3 punktis 12 sätestatud ning tuleneb projekti tulemusindikaatorite hindamise vajadusest, Euroopa Komisjoni rahastamisotsusest või muudest seotud õigusaktidest;
3) toetuse saaja kohustus informeerida rakendusüksust ja rakendusasutust projekti elluviimist takistavatest asjaoludest ning kõikidest kavandatavatest projektiga seotud muudatustest;
4) rakendusasutuse ja rakendusüksuse õigus kontrollida toetuse kasutamise nõuete täitmist, sh teostada projekti järelevalvet ja auditeid;
5) toetuse saaja kohustus lubada kontrolliorganite esindajatel viibida toetusest rahastatavate objektide territooriumil ning tutvuda projektiga seotud dokumentatsiooniga;
6) toetuse saaja kohustus esitada regulaarselt aruandeid projekti füüsilise ja finantsilise elluviimise kohta.

(2) Rakendusasutus esitab lõikes 1 nimetatud lepingu koopia korraldusasutusele 15 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist. Kui toetuse saaja on valitsusasutus, siis lõikes 1 nimetatud lepingut ei sõlmita.

(3) Hiljemalt taotluse rahuldamise otsuse tegemise päeval sõlmib rakendusasutus toetuse saajaga projekti omafinantseerimise lepingu. Rakendusasutus esitab nimetatud lepingu koopia makseasutusele «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 11 tähenduses (edaspidi makseasutus) 15 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist. Kui toetuse saaja on valitsusasutus, siis omafinantseerimise lepingut ei sõlmita.

(4) Lõigetes 1 ja 3 nimetatud lepingud võib sõlmida ühe lepinguna.

(5) Rakendusasutus peab tagama lõikes 1 nimetatud lepingu objektiks oleva projekti elluviimise vastavalt Euroopa Komisjoni rahastamisotsuses toodud eesmärkidele, sealhulgas projekti korrektse ja nõuetekohase administratiivse juhtimise ning järelevalve. Rakendusasutus peab tagama toetuse sihipärase kasutamise projekti elluviimisel.

(6) Toetuse saaja peab rakendusüksust ja rakendusasutust kirjalikult teavitama kõikidest kavandatavatest muudatustest, mis puudutavad lõigetes 1 ja 3 nimetatud lepingutes sätestatud projekti juhtimist, ajakava, eelarvet või tegevuste sisu.

[RT I 2007, 36, 229 – jõust. 18.05.2007]

 

§ 7. Riigihangete korraldamine

(1) Fondist toetust saavate projektide hangete pakkumismenetluse läbiviimise korraldab toetuse saaja vastavalt «Riigihangete seadusele».

(2) Toetuse saaja peab kooskõlastama rakendusüksusega muu hulgas järgmiste dokumentide eelnõud:
1) pakkumise kutse ja pakkumise kutse dokumendid;
2) pakkumiste hindamiskomisjoni koosseisu määramise otsuse;
3) taotlejate ja pakkujate kvalifitseerimise otsuse;
4) pakkumiste vastavaks tunnistamise otsuse;
5) pakkumiste hindamise ja edukaks tunnistamise otsuse;
6) hankelepingu;
7) hankelepingu muudatuse.

(3) Kui toetuse saaja on rakendusüksus, kooskõlastab toetuse saaja lõikes 2 nimetatud dokumendid rakendusasutusega. Kui toetuse saaja on rakendusasutus, kooskõlastab toetuse saaja lõikes 2 nimetatud dokumendid korraldusasutusega.

(4) Rakendusüksus nõustab toetuse saajat riigihangete läbiviimisel ja kooskõlastab rakendusasutusega lõikes 2 nimetatud dokumendid. Rakendusüksus kontrollib lõikes 2 nimetatud dokumentide vastavust Euroopa Komisjoni rahastamisotsusele ja «Riigihangete seadusele» ning hindab pakkumise kutse dokumentide tehnilist kvaliteeti, kui rakendusasutus ei ole ette näinud teisi kontrolliprotseduure.

(5) Rakendusasutus nõustab rakendusüksust riigihangete läbiviimisel, kontrollib lõikes 2 nimetatud dokumentide vastavust Euroopa Komisjoni rahastamisotsusele, «Riigihangete seadusele» ja Ühtekuuluvusfondi toetust reguleerivatele õigusaktidele ning korraldab pakkumise kutse dokumentide tehnilise kvaliteedi kontrollimist. Korraldusasutuse nõudmisel kooskõlastab rakendusasutus lõikes 2 nimetatud dokumendid korraldusasutusega.

§ 8. Projektide elluviimise järelevalve

(1) Toetuse saaja vastutab projekti elluviimise eest vastavalt Euroopa Komisjoni rahastamisotsusele, «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse», § 6 lõigetes 1 ja 3 nimetatud lepingutele, käesolevale määrusele ja muudele õigusaktidele.

(2) Rakendusüksus kontrollib toetuse saaja tegevust projekti elluviimisel, teostab projekti järelevalvet ja viib läbi kontrolliprotseduure, millega teeb kindlaks, et:
1) projekti on ellu viidud vastavalt Euroopa Komisjoni rahastamisotsusele, « Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse», § 6 lõigetes 1 ja 3 nimetatud lepingutele, käesolevale määrusele ja muudele õigusaktidele;
2) fondi vahenditest hüvitatavad kulutused on tegelikult tehtud, õiged ja abikõlblikud.

(3) Kui toetuse saaja on rakendusüksus, täidab lõikes 2 nimetatud ülesandeid rakendusasutus.

(4) Kui toetuse saaja on korraldusasutus või auditeeriv asutus, korraldab lõikes 2 nimetatud kontrolliprotseduuride täitmise toetuse saaja ise.

(5) Rakendusasutus kontrollib rakendusüksuse tegevust temale «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega ning halduslepinguga pandud ülesannete täitmisel.

[RT I 2007, 36, 229 – jõust. 18.05.2007]

§ 9. Kulutuste abikõlblikkus

(1) Abikõlblik kulu käesoleva määruse tähenduses on kulu, mis vastab komisjoni määruse (EÜ) nr 16/2003, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1164/94 üksikasjalikud erirakenduseeskirjad seoses Ühtekuuluvusfondi osafinantseeritavate meetmetega seotud kulude abikõlblikkusega, Euroopa Komisjoni rahastamisotsuse, «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» ja käesoleva määruse nõuetele.

(2) Ühtekuuluvusfondi toetusest kaetavate kulutuste abikõlblikkuse eest vastutab toetuse saaja.

(3) Ühtekuuluvusfondi toetusest kaetavate kulutuste abikõlblikkust kontrollib rakendusüksus. Kui toetuse saaja on korraldusasutus või auditeeriv asutus, teostab toetusest kaetavate kulutuste abikõlblikkuse kontrolli makseasutus.

(4) Ühtekuuluvusfondi toetusest kaetavate kulutuste abikõlblikkuse reeglite tõlgendamisel nõustab toetuse saajat rakendusüksus ning rakendusüksust ja rakendusasutust makseasutus.

[RT I 2007, 36, 229 – jõust. 18.05.2007]

 

§ 10. Dokumentide säilitamine

(1) Rakendusüksusele, rakendusasutusele ja korraldusasutusele esitatud dokumente taotlejale ja toetuse saajale ei tagastata. Nimetatud üksused ja asutused ning makseasutus tagavad dokumentide säilitamise vähemalt 31. detsembrini 2015. a.

(2) Toetuse saaja on kohustatud dokumenteerima kõik projekti elluviimise ja toetuse kasutamisega seotud toimingud ning tagama dokumentide säilitamise vähemalt 31. detsembrini 2015. a.

§ 11. Määruse rakendamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud]


 

 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json