Teksti suurus:

Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu ning ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia maksumuse määramise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.01.2013
Avaldamismärge:RTL 2007, 43, 740

Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu ning ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia maksumuse määramise kord

Vastu võetud 15.05.2007 nr 34

Määrus kehtestatakse «Elektrituruseaduse» § 68 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Käesolev kord reguleerib ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu ning ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia maksumuse määramist.

  (2) Korra täitmine on kohustuslik kõigile elektrienergia edastamise, jaotamise või müügiga tegelevatele võrguettevõtjatele ja müüjatele (edaspidi ettevõtja).

§ 2.  Akti koostamine

  (1) Elektrienergia ja võrguteenuse ebaseadusliku kasutamise tuvastamisel koostab ettevõtja esindaja akti elektrienergiat ja võrguteenust ebaseaduslikult kasutanud isiku või tema esindaja juuresolekul.

  (2) Kui elektrienergiat ja võrguteenust ebaseaduslikult kasutanud isik või tema esindaja ei viibi akti koostamise juures või keeldub aktile allakirjutamisest, koostatakse akt tunnistaja juuresolekul.

§ 3.  Aktis sisalduvad andmed

  (1) Akt peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) akti koostamise aeg ja koht ning ettevõtja nimi ja aadress, kelle esindaja poolt akt koostatakse;
  2) akti koostanud isiku ametinimetus ning ees- ja perekonnanimi;
  3) elektrienergiat ja võrguteenust ebaseaduslikult kasutanud isiku nimi ja kontaktandmed või tema esindaja nimi, kontaktandmed ning andmed tema volitusi tõendava dokumendi kohta;
  4) tunnistaja nimi ja kontaktandmed, kui akt koostatakse tema juuresolekul;
  5) energiaseadmete asukoht, mille abil elektrienergiat ja võrguteenust ebaseaduslikult kasutati;
  6) elektrienergia ja võrguteenuse ebaseadusliku kasutamise iseloomustus (kirjeldus ja/või skeem), nimivõimsused ning ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuse mahu arvutamiseks vajalikud muud andmed;
  7) informatsioon võrgulepingu või elektrilepingu (edaspidi leping) tingimuste rikkumise ja turuosalise võrguühenduse katkestamise kohta.

  (2) Aktile lisatakse elektrienergiat ja võrguteenust ebaseaduslikult kasutanud isiku või tema esindaja seletuskiri.

  (3) Aktile kirjutavad alla selle koostaja, elektrienergiat ja võrguteenust ebaseaduslikult kasutanud isik või tema esindaja või nende puudumisel tunnistaja.

  (4) Elektrienergiat ja võrguteenust ebaseaduslikult kasutanud isiku või tema esindaja aktile allakirjutamisest keeldumisel nõutakse temalt kirjalik seletus allakirjutamisest keeldumise kohta. Kui elektrienergiat ja võrguteenust ebaseaduslikult kasutanud isik või tema esindaja keeldub kirjaliku seletuse andmisest, teeb akti koostaja aktile sellekohase märke.

  (5) Akti koostaja võib kohe katkestada ebaseadusliku võrguühenduse.

§ 4.  Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuse mahu määramine

  (1) Nõuetekohase mõõtesüsteemiga mõõtmata või võrgu- või elektrilepingus (edaspidi leping) määramata viisil elektrienergia tarbimise korral arvutab ettevõtja ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia kogused:
  1) eelnenud või järgnevate analoogsete päevade mõõtmistulemusi arvestades;
  2) elektripaigaldisega analoogsete elektripaigaldiste tarbimisgraafikute alusel;
  3) tellitud võrguühenduse kasutusvõimsuse korrutamisel ajaperioodiga tundides, või
  4) lõikes 2 esitatud valemite alusel.

  (2) Kui võrguühenduse läbilaskevõimet määrava kaitseseadme nimivool on ettevõtja ja tarbija vahel kokku lepitud või kui tuvastatakse, et võrguühenduse läbilaskevõimet määrava kaitseseadme nimivool on kokkulepitust suurem, arvutatakse ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia kogus järgmiste valemite abil:
  1) 3-faasilise võrguühenduse korral

kus

E ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia kogus kilovatt-tundides;
U 0,380 kV pingesüsteemi 3×380 V korral või 0,220 kV pingesüsteemi 3×220 V korral, kui ei ole kokkulepitud teistsugust pinget;
I kaitseseadme nimivool amprites;
t kuni 1 aastane periood tundides alates lepingu sõlmimise päevast või mõõtesüsteemi eelmisest kontrollimisest kuni ebaseadusliku tarbimise tuvastamise päevani.

  2) 1-faasilise võrguühenduse korral

kus

E ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia kogus kilovatt-tundides;
U 0,220 kV, kui ei ole kokku lepitud teistsugust pinget;
I kaitseseadme nimivool amprites;
t kuni 1 aastane periood tundides alates lepingu sõlmimise päevast või mõõtesüsteemi eelmisest kontrollimisest kuni ebaseadusliku tarbimise tuvastamise päevani.

  (3) Kui võrguühenduse läbilaskevõimet määrav kaitseseade puudub, määrab ettevõtja ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguse kasutatava juhtme ristlõike järgi järgmiselt:
  1) 260 kWh juhtme ristlõike 1 mm2 kohta kuus ühefaasilise ühenduse korral;
  2) 780 kWh juhtme ristlõike 1 mm2 kohta kuus kolmefaasilise ühenduse korral.

§ 5.  Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia maksumuse määramine

  (1) Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia maksumus määratakse:
  1) käesoleva määruse §-s 4 nimetatud koguste kohta, millest on maha arvatud arvestusperioodi jooksul mõõdetud elektrienergia kogus ja võrguteenuste maht, mille eest on tarbija tasunud;
  2) ebaseadusliku tarbimise tuvastamise päeval kehtivate elektrienergia ja võrguteenuste tariifide alusel lepingu tingimuste kohaselt või lepingu puudumise korral võrgueeskirja kohaselt määratud liitumispunkti asukoha põhiselt.

  (2) Ajatariifi kasutamise korral mitteettenähtud ajal tehakse ümberarvestus kogu arvestusperioodi jooksul tarbitud elektrienergia osas kõrgema tariifi järgi.

§ 6.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. juuni 2003. a määrus nr 107 (RTL 2003, 74, 1091) «Omavoliliselt kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu ning omavoliliselt kasutatud elektrienergia maksumuse määramise kord» tunnistatakse kehtetuks.

Juhan PARTS
Minister

Marika PRISKE
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json